Härlig höst år 2023

Bättrad den 2023-10-01 kl. 11:07 Det viktigaste är inte vem (någon människa eller någon gud) har skapat någon religion; 23-09-26 länk om sanning och vetenskap; länk om scientism; länk om psykiatri; 23-09-24 bilder; 23-09-21 inledning; 23-09-20 Amoristerna, kyrkan för amorism är en i statlig myndighet juridiskt godkänd kyrka med egna präster och egen biskop; grattis till kungen 50 år som statschef; 23-09-18 professor Mansén; 23-09-14 bild på ekumenik mellan Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Amoristerna, kyrkan för amorism. Denna artikel publicerades den 2023-09-11 kl. 08:31 på www.amorism.cc.

I denna afrtikel hittar du länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida. Hemsidan visas bäst på datorer. På mobiltelefon visas förenklad version av artiklarna. Men de nästan alla moderna mobiltelefoner kan visa artiklarna i dator-läge. Prova detta genom att nederst på denna hemsida trycka på 'Visa webbversion'. De som vill får gärna vara med på bild på denna hemsida.
 1. 🇸🇪 Amorism® och Amoristerna, kyrkan för amorism grundades för att andra filosofer, psykologer och kyrkor inte har lyckats att definiera begreppet kärlek tillräckligt bra. Amorism menar att varje människa är mer eller mindre kärleksfull. Vi tror att det är bra att utbilda om amorism, den kravlösa, heliga läran om kärlek och välvilja; utbildning är bra även om man inte kan framtvinga kärleksfullhet. Därför är läran amorism kravlös, alltså även opolitisk. Amorism finns för att visa att mänskligheten (filosofi, psykologi och kyrkor m.fl.) även behöver vår vision om total välvilja till alla. Enligt amorism och vår unika trosbekännelse är denna totala välvilja inte någon handling; och kärlek måste inte innebära gillande, vänskap eller sex. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism är den enda religionen och enda kyrkan som obligatoriskt nämner och helgar begreppet välvilja i sina gudstjänster. Amorism är inte politik. Amorism är inte samma som altruism, pacifism eller utilitarism; (amorism är inte motståndare mot sådant eller andra idéer). Amorism innebär åtminstone förkunnelse av den amoristiska läran. Amorism visar att total lycka total och total välvilja är realistiska. Amorism och kyrkan grundades även för att begreppet total välvilja kan förklara hur Gud kanske är, om Gud verkligen finns. Ny amoristisk trosbekännelse som förklarar mer om amorism och världshistoriens bästa definition av kärlek publiceras förhoppningsvis år 2023.
 2. Vad är en kyrka? Läs om detta i artikeln Kyrka, samfund. Får man grunda en ny religion och en ny kyrka? Svar: ja, läs om detta i artikeln Urkyrka.
 3. Olika kyrkor har olika krav för vilka som får kallas präst, biskop eller annat. Läs om sådant i artikeln Präst, biskop. Artikeln förklarar även vad som gäller för att få vara präst och biskop i det i statlig myndighet sedan år 2012 registrerade och godkända trossamfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Fredrik Vesterberg är i statlig myndighet registrerad och godkänd som präst, biskop och högste ledare i Amoristerna, kyrkan för amorism.
 4. Amorism förklarar välviljans och kärlekens betydelse för begreppet sanning. Amorism har (ny och unik) filosofi som började publiceras allt tydligare från och med år 2012. Länk: Om begreppen sanning och vetenskap.
 5. Scientism är att starkt prioritera vetenskap. Amorism menar att scientism är som en religion för många, även för många ateister. Scientism (och demokrati och humanism) jämförs med amorism i artikeln Scientism.
 6. Det viktigaste är inte vem (någon människa eller någon gud) har skapat någon religion. Det viktigaste är inte hur mycket som är påhittat, naturligt (bilogisk) eller gudomligt. Det viktigaste är istället hur något (t.ex. religion) påverkar dig själv och andra. Och om du helgar eller inte helgar något (t.ex. någon religion). Detta och annat förklaras i artikeln Religion.
 7. 🇸🇪 Länk till en kort sammanfattning av amorism. Trosbekännelsen från år 2019 ger försmak av den kommande definitionen av begreppet kärlek. I artikeln finns även andra kyrkors trosbekännelser.
 8. Elisabeth Mansén
  Professor Mansén besökte
  och föreläste hos
  Swedenborgarna (Swedenborg
  forum) den 23-09-17; även
  biskop Fredrik besökte.
  Därefter samtalade E. och
  Fredrik om Luther, Swedenborg,
  katolicism och amorism.
  E. är professor i idéhistoria.
   Statyn föreställer Swedenborg.
  Han grundade en annan kyrka än
  Amoristerna, kyrkan för amorism.
  Amoristerna idkar gärna
  ekumenik utan att svika 
  sin egen tro.

  Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av enstaka andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna). (Begreppet välvilja har numera av somliga föreslagits ingå i psykologins femfaktormodell. Min kommentar till det finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med definition av det (enligt amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i vår trosbekännelse och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppet välvilja tillräckligt bra.
 9. Jag menar att psykiatri kan vara bra ibland och dåligt ibland. Länk: Till psykiatriker 1.
 10. Om Ukraina och Ryssland, i dessa länkar kan ni läsa om övertro på FN's mänskliga rättigheter: A) Du kan främja det som är ännu viktigare än FN's mänskliga rättigheter och FN; även förklaring: därför har varje stat och varje människa varit och är 'tvungna' att bryta mot mänskliga rättigheter. B) De mänskliga rättigheterna påstår att Ryssland och stormakterna har rätt att göra vad de vill; är det bra eller dåligt? Läs gärna om hur FN fungerar. C) Icke-amoristisk filosofi och psykologi har en grav svaghetDessa förstår nämligen inte tillräckligt bra vad äkta kärlek är. Men amorism förstår, vilket kommer att visas tydligare i den kommande boken om amorism. Punkt A - C här visar att det oftast är viktigare att utbilda om amorism än om FN och FN's s.k. mänskliga rättigheter. (Men all utbildning, även om FN och illusioner etc. kan vara bra att avslöja.) Konflikten i Ukraina visar att mänskligheten behöver helga något som är viktigare än FN och andra religioner, nämligen amorism, vilket avses att visas mycket tydligare i min andra bok.
  Grattis (från Fredrik m.fl.)
   till kungen,
  50 år som statschef!
  Amorism är opolitiskt.
  Därför måste amorister
  inte instämma i detta.
 11. 🇬🇧 Judgment. Amoristic philosopy (Judges, punisments, acquittals, Bible and more) brings clarity to the concept Judgment and love. 
 12. 🇸🇪 Amorism helgar verklighet, inte illusioner. Amorism utbildar om och helgar verkliga dygder, främst och åtminstone total välvilja (enligt amorism) som är av nåd till alla oavsett deras värde. Enligt amorism kännetecknas varje rättfärdig varelser av total välvilja. Rätt definitioner är viktiga för att förstå detta. Amorism tror att det är viktigt/heligt att utbilda om detta som är totala välviljans vision och om de amoristiska dygderna. Och utbilda om att olika människor är olika bra på att förverkliga dygderna. Amorism inser att varje människa bryter mot lagar och rättigheter; politiker t.o.m. ändrar lagar och rättigheter. Amorister får tro på illusioner (även FN's mänskliga rättigheter, 'alla lika värdighet' och demokrati/'demokrati'). Amorism är inte motståndare mot sådant. Men amorism helgar inte sådant, illusioner och naivitet. Amorism avslöjar det självmotsägande i de mänskliga rättigheterna
  KarKatolske kardinalen Anders Arborelius och amoristiske biskop Fredrik Vesterberg
  Kardinal Anders Arborelius
  och biskop Fredrik Vesterberg
  ber i Maria Magdalena kyrka.
  Tack till Svenska kyrkan
  och Arborelius!
  Amorism idkar gärna ekumenik 
  utan att svika sin egen tro.
  ; nämligen sådant som gör att de är verkningslösa mot somliga tyranner och sådant som gör att människor lärs att bli lögnare av rättigheter, lag-samlingar eller (utopiska och dystopiska) visioner.
   Icke-amorister saknar någon tillräckligt bra idé om när det kan vara moraliskt acceptabelt (även om det inte är det mest rättfärdiga) att ändra eller t.o.m. bryta mot lagar, rättigheter etc.. Jag och amorism tror att ett optimalt motmedel (men inte det enda) mot många illusioner är att människor och samhälle utbildas om dygder (främst rättfärdighet) och om rätt definitioner av dessa dygder (amoristiska definitioner). 🇸🇪 Därför föreslår jag följande [ingen måste instämma i detta eftersom amorism (läran) endast är kravlös utbildning]: inför amorist-certifiering istället för att som nu 'demokrati-'certifiera (d.v.s. sluta bevilja alltför mycket bidrag till illusioner).
 13. 🇸🇪 Filosofi. Amorism innebär ny och förbättrad filosofi. Länk till artikel: Filosofi. 🇸🇪 Amorism erbjuder nytt ord för kärlek eftersom det inte funnits tillräckligt bra definition tidigare. Artikeln Nytt ord för kärlek antyder varför detta behövs; (förtydligad den 21-02-02). 🇬🇧 The article Amor, caritas and Cupido explains why mankind needs amorism, the new explanation of love.  🇸🇪 Något som skulle kunna kallas insiktsfull och ärlig kapitulation (av andra filosofer och andra psykologer) i att definiera begreppet kärlek publicerades i professor Sapolskis bok år 2017.
  Bilden visar FN's flagga. 
  Amorister får förstås tycka 
  vad de själva vill även om FN.
   
   Det visar att filosofi (ofta) inte är självklart och lätt, inte ens för världsberömda experter. Även jag har insett att uppgiften är svår. Men amorism har lyckats definiera och inte kapitulerat. Några av våra resultat visas i vår trosbekännelse; detta borde mänskligheten glädja sig åt. Läs gärna om akademiska titlar.
 14. 🇸🇪 Amorism bygger på Amoristiska visionenAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln(men amorism tror sig kunna förklara sådant bra). Utredning av begreppen präst, biskop och pastor; 🇸🇪 diakon och 🇸🇪 urkyrka. Förklaring av vad kyrka egentligen betyder. Artikeln förklarar även skillnaden mellan tempel och kyrka. 🇸🇪 Begreppet religion blir ännu viktigare och mera användbart om moderna definitioner inte används. Läs min definition av begreppet religion. Definitionen är inspirerad av begreppets ursprungliga betydelse.
 15. 🇸🇪  Vad innebär amorism: förbättring, uppenbarelse eller reformation.
 16. 🇸🇪  Läs om de amoristiska definitionerna av rättfärdighet respektive orättfärdighet.
  Begrepp som dom 
  och straff klargörs
   med amoristisk 
  filosofi; se artikeln 
  Judgment.
   Tack vare amorism så kan man förstå att rättfärdighet kan vara ett mycket viktigt begrepp, även för ateister och icke-religiösa. Andra läror kan ha andra definitioner.
Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.