Fil. kand., fil. mag., fil. lic., fil dr.

Bättrad den 2021-02-25 kl. 18:34 text; kl. 13:37 docent; 21-02-21 universitet; institution i filosofi; bildtext; professor; 21-02-18 inledning; teologisk fakultet; rättelse; regeringen; bildtext. Denna artikel publicerades den 2021-02-17 kl. 15:55 på www.amorism.cc.

Jpg. Fil. kand., fil. mag., fil. lic., fil dr.
Hjälp mig ekonomiskt att skapa
 ännu bättre utgåva av
boken Amorism. Den innehåller
min amoristiska filosofi.
Artikel om begreppet filosofi, utbildningsnivåer (och universitet). Fil. kand., fil. mag., fil. lic., fil. dr.. Det är förkortningar av filosofie kanditat, filosofie magister, filosofie licentiat respektive filosofie doktor. De representerar olika nivåer av examina i universitets-titlar inom filosofiska fakulteten; här är de inte fullständiga titlar, ty endast fakulteten (ämnet) fil., alltså filosofi anges här. Begreppet filosofi (fil.) i somliga titlar kan kompletteras eller utbytas mot exaktare begrepp. (Ämnen i filosofiska fakulteten kan vara matematik, kemi, teknologi, fysik, biologi m.fl.. Teologiska (teol.) fakulteten, medicinska (med.) fakulteten och juridiska (jur.) fakulteten är två andra fakulteter. Fakultet betyder avdelning eller ämne. Begreppet fakultet betyder här avdelning inom högre utbildning universitet/högskolor. Varning, indelningen i olika fakulteter kan vara olika i olika högskolor och i olika stater/länder. Vilka ämnen som tillhör någon fakultet t.ex. filosofiska fakulteten eller teologiska fakulteten har ändrats sedan medeltiden.) Filosofie kandidat är lägsta nivån av de nämnda nivåerna. Filosofie doktor är den högsta nivån. 

Vissa doktorer kan bli docenter, nämligen de som visat tillräcklig vetenskaplig kompetens (publicerat tillräckligt många vetenskapliga artiklar). Förr krävdes även att docenter var de som hade högsta betyg på sin doktorsavhandling; (nuförtiden har betygskravet för att bli docent kanske sänkts?). Professor är ännu högre nivå än docent, nämligen den högsta nivån för lärare och vetenskapsmän. Denna artikel beskriver titlar som används i Sverige. [Exempel: min far är svensk medicine doktor (med. dr.). (När han blev det fanns regeln att man måste vara läkare innan man blev doktor. Han är även professor.) Professorer tillsattes förr av Sveriges regering. Numera har sådana krav sänkts i Sverige. Svenska folket har trots sitt fåtal fin historia av forskare och uppfinnare. Sådant är ingen självklarhet. Vi ber i amoristisk anda för Sverige, svenska folket och världen.]

Begreppet filosofi kommer från grekiska. Det betyder 'vän' av vishet eller 'vänskap' med vishet; begreppet 'vän' är här bättre än begreppet kärlek. Jag och amorism betonar att vänskap inte måste var någon sorts kärlek. Därför säger vi att grekiskans φιλος (filos~ i ordet filosofi) bör översättas med vän snarare än kärlek. Amorism definierar begreppet filosofi som undersökning; vetenskap bör definieras som mera systematiserad filosofi (alltså systematiserad undersökning som innebär dokumentation av metoder och resultat och prövning/kritik av detta); vetenskap är snarare metod än kunskaperna som prövas, förkastas eller försvaras genom vetenskap. Vetenskap i den här (av mig skapade) nutida betydelsen är relativt nytt begrepp. Förr var filosofi ett vanligt begrepp för all vetenskap. Det antyds av de nämnda titlarna. Tack vare dessa (mina) definitioner (och axiom) kan jag även säga att: all vetenskap är filosofi, men all filosofi är inte vetenskap.

Begreppen universitet (och högskola) handlar om vetenskap (= forskning) och utbildning av lärare och andra elever. Ordet universitet kommer av latinets universitas (det som inbegriper allt eller alla, även all kunskap). Den nutida betydelsen av begreppet universitet uppstod i Europa under medeltiden, nämligen skola på högre nivå. Universitetens ursprung kommer troligen från kyrkan. [Kyrkan ägnade sig åt texter (Bibeln) och utbildning om moral och etik, vilket är viktigt för god ordning, gott samarbete, gott ledarskap och vetenskaplig attityd.] Därför är teologi den äldsta (och 'förnämsta') fakulteten vid de äldsta universiteten som grundades på medeltiden och under renässansen.

Img. titlar
Jag är vald till biskop i det
registrerade trossamfundet
Amoristerna, kyrkan för amorism
när detta grundades år 2012.
Grunden i amorism är filosofiska
slutsatser av amoristiska visionen

De ovanstående nivåerna av examina har latinskt ursprung. Jag skriver denna artikel eftersom en professor på en institution för filosofi på ett (känt) universitets hemsida under lång tid (flera år) haft en artikel som presenterade institutionen. Den byggde uppenbarligen på felaktig eller otillräcklig definition av begreppet filosofi, nämligen definition som är alltför inskränkt.  Den definitionen kan inte användas för att förklara begrepp lika bra som denna artikel, som använder min definition. Om den otillräckliga/felaktiga definitionen används så kan de nämnda titlarna inte förklaras lika bra som i denna artikel. Ett liknande problem gäller oamoristiska definitioner av begreppet religion. Jag frågade fem professorer i religion. De kom från Sverige och USA. De föreläste på 100-årsfirandet av Institutionen för religionshistoria vid Stockholms Universitet. Nåväl, jag och amorism ger klarhet i filosofi. Jag har även i flera pre-amoristiska böcker och uppslagsverk sett otydliga, otillräckliga eller felaktiga definitioner av begreppet filosofi respektive begreppet vetenskap. Här ovanför visas att filosofi inte alltid är lätt, inte ens för experter. Jag vill inte vara oartig. Enligt amorism är kärlek (i synnerhet total välvilja), artighet och yttrandefrihet tre heliga dygder. Dessa och andra amoristiska dygder är troligen viktigare än demokrati, 'demokrati' (och demokratur), även inom vetenskap. 

Titlar som används i Amoristerna, kyrkan för amorism är: diakon, präst och biskop. Min utredning av dessa begrepp finns i artiklarna Diakon och Präst, biskop ... Denna titulatur (d.v.s. sätt att använda titlar) har grekiskt ursprung. Denna titulatur skapades i kyrkan under antiken innan nutida universitet fanns, alltså före medeltiden.

Längre artikel om vetenskap och amorism finns i artikeln Vetenskap, vetenskaplighet, politik....


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

1 kommentar:

  1. Tack Fredrik! Du har klargjort ännu tydligare varför det heter filosofie doktor (en av mina titlar). Du har även klargjort flera begrepp (ofta bättre än andra). Du fick mig att förstå skillnader mellan begreppen filosofi och vetenskap bättre. De kortaste och mest rationella definitionerna av begreppet vetenskap jag sett; och att skillnader jämförs. Olof Vesterberg med. dr., fil. dr. hc..

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.