Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld

Bättrad den den 2024-04-16 kl. 11:40 Kommentar till demonstration 2024-04-13; kl 09:30 Inledning. 24-03-11 länk. 24-02-06 korrektion grammatik; Kommentar till demonstration 2024-02-03. 24-02-03 viktigt definiera vad som menas med acceptabelt våld för att minimera våld. Olika kulturer är oeniga om acceptabelt våld och självförsvar. Knapptryckarna, Frihetsnytt, Swebbtv. Bilder på över 1000 demonstranter den 2024-02-03 utanför TV-huset i Stockholm. 2023-11-30 över 2000 människor deltog; definition av rättfärdig konflikt och rättfärdigt våld. 23-11-24 orättfärdighet är främsta orsaken till våld, lögner och konflikter; 23-11-23 attityd; konflikter om gott och ont; vetenskap, demokrati och mänskliga rättigheter är otillräckliga för moral. 23-11-22 länk tuff kärlek. 23-11-20 inte nödvändig pacifism; moralisk kompass; undvik naivitet; amorism vill minimera våld; våld kan minskas med våld. 23-11-19 definition av orättfärdigt våld; skillnader mellan olika stater och olika religioner; olika definitioner av begreppet rättfärdighet; bild Katerina Janouch. Denna artikel publicerades den 2023-11-12 kl. 09:50 på www.amorism.cc.

Jpg.Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld
Start i Humlegården
Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5. Ty då kan vi skapa bättre material och nå ut bättre och till flera.

Amorister måste inte instämma i denna artikel. Ty amorism är endast kravlös utbildning, alltså inte politik. Detta och denna artikel beskriver endast min privat tro. Artikeln beskriver alltså inte enbart eller främst amorism.

Demonstration den 2023-11-18 i Stockholm. Jag tror att över 2000 personer deltog. Efter det visas demonstrationen den 2024-02-03 i denna artikel. Tack till deltagarna! Tack till arrangörerna! Tack till talarna! 

Officiellt heter demonstrationen 'Kärleksmanifestation för Sverige mot våldet'. Demonstrationen är ordnad på initiativ av Pierre Tinderfjäll. Demonstrationen görs i samarbete med partiet Knapptryckarna, tidningen Frihetsnytt, kanalen Swebbtv och andra. Mera info om arrangörerna avses att visas här. (Men jag kallar demonstrationen för: Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld.) Jag säger: heja Sverige, en viktig del av mänskligheten. Bra att demonstrationen betonar kärlek. Jag arbetar filosofiskt med begreppen kärlek, rättfärdighet, konflikt och nåd. Jag driver olika upplysningskampanjer om detta sedan år 2000. Jag avser att snart publicera min andra bok om sådana begrepp.

Humlegården
<<De amoristiska definitionerna av kärlek bygger på att välvilja är essensen i äkta kärlek. Och att välvilja inte är någon handling. Enligt amorism är det sådan kärlek som är grund i rättfärdighet. Amorism menar även att total välvilja till alla är grunden i den sortens kärlek som är rättfärdig. Det är denna kärlek som avgör om någon handling är rättfärdig. Orättfärdiga handlingar saknar denna kärlek. Amorism betonar att kärlek inte måste vara handling, gillande, vänskap eller sex. 
Sådant beskrivs i trosbekännelsen.>>  Amorism (läran och kyrkan) helgar utbildning om detta. Amorism kräver inte att någon är kärleksfull och rättfärdig. (Amorism menar att man inte kan tvinga någon att älska. Men jag och alla får kräva respekt, kärlek eller rättfärdighet. Jag undviker ibland de som inte klarar att respektera eller älska mig eller andra. Men jag är en relativt tolerant och förlåtande människa.)

jpg.domare Fredrik Vesterberg
Artikeln
jämför även
med grekiska.
Länk till artikel om att amoristiska definitioner visar att man kan döma någon samtidigt som man älskar densamme. Amorister, kärleksfulla människor och kristna får även döma dem som de samtidigt älskar. Domar kan ge ersättning för skador och lidande. Artikeln citerar och förklarar även Bibelns texter om domar. Länk: artikeln Judgment.

Rättfärdighet är den främsta orsaken som främjar sanning mest. I artikeln Politics, religions beskrivs viktiga skillnader mellan olika religioner i detta avseende. Amorism är inte någon moral. Amorism är ingen lagreligion. Ty amorism är kravlös, helig utbildning. Amorism är en moralisk kompass för att skilja på nödvändigt respektive 'onödigt' våld. Min och amorismens definition av orättfärdigt våld: orättfärdigt våld är våld som begås utan att man försökt tala vänligt och ärligt för att undvika våld. Orättfärdigt våld är ofta samma som 'onödigt' våld. Orättfärdighet, är brist på kärleksfull välvilja till alla. Orättfärdighet är den främsta orsaken till 'onödigt' våld, lögner och konflikter; (jämför psykopatiNPF och brist på nästankärlek). 

Östermalmstorg.
Den amoristiska definitionen av rättfärdig konflikt, rättfärdigt våld är att avsikten med våldet är rättfärdig, nämligen att önska total lyck till alla, även till fiender. Amorism betonar att denna önskan inte alltid är handling eller inte alltid är artighet. Ty amorism betonar att man inte alltid kan vara vänlig om man vill vara kärleksfull; istället behövs väldigt ofta tuffhet eller t.o.m. tuff kärlek. Därefter kommer de dygder som enligt amorism endast är relativa dygder, nämligen: sanning, ödmjukhet, artighet, vetenskaplighet, nåd, förlåtelse, makt etc., när man själv tror att det är möjligt att idka de relativa dygderna. Det är i de relativa dygderna som det ingår försök att det helst alltid även bör vara sanning, ödmjukhet etc.. Det är tillåtet med hemligheter i amorism för att inte avslöja till oärliga människor. Amorism vet att många inte är rättfärdiga. Men det som görs i harmoni med det beskrivna kan vara mera acceptabel eller mindre oacceptabel konflikt.

Rättfärdighet (total välvilja till alla) är minst lika viktigt som mänskliga rättigheter, demokrati och vetenskap för att motverka våld. Ty vetenskap är endast metod för att få fram kunskap, nämligen dokumentering av vilka kunskaper som fåtts fram; hur kunskaperna fåtts fram och därefter prövningar av experter hur resultaten fåtts fram. Vad som helst kan tas fram med vetenskap; vapen och elände. Vetenskap är sådan metod, men inte moral. Ty amorism är kravlös utbildning. Demokrati är metod för att låta majoritet av varelser bestämma, men inte någon tydlig eller nödvändigtvis kärleksfull moral. De mänskliga rättigheternas utformning gör att de tyvärr är självmotsägande och kan åsidosättas. Det ser vi i alla: världens stater, rättsväsenden, psykiatri och krig. Vetenskap, demokrati och mänskliga rättigheter kan inte ersätta amorism. Amorism handlar istället om att utbilda om att den främsta dygden är total välvilja till alla; amorism menar även att alla människor (varelser) inte alltid är lika kärleksfulla. Obs., det pågår ständigt konflikter om vad som är gott och ont. Välj rätt så blir världen troligen bättre. Amorism är inte moral eftersom amorism är kravlös utbildning, kravlöst helgande av några dygder, främst och åtminstone den absoluta dygden total välvilja till alla, som enligt amorism
Utgåva 1 av boken Amorism.
Stöd mig ekonomiskt så
publiceras nästa bok om
Amorism som förklarar 
ännu bättre.
inte är någon handling, men en attityd till alla varelser och världen.
Men amorism är en moralisk kompass. Enligt amoristiska definitioner är många människor orättfärdiga, alltså saknar amorism (total välvilja till alla). Det är främsta orsaken till våld; se nästa stycke. Alla, även de orättfärdiga behöver utbildas bättre om olika sorters moral. Amorism har unika definitioner och en realistisk vision. Amorism är troligen världens bästa moraliska kompass. Pre-amoristisk filosofi är otillräcklig och ibland felaktig. De amoristiska definitionerna av kärlek, rättfärdighet, moral, vetenskap, demokrati och mänskliga rättigheter avses att förklaras ännu bättre i min andra bok om amorism. Däri kommer även uppdatering och förtydligande av den amoristiska trosbekännelsen

För att vara ännu mera exakt och undvika naivitet säger jag: Amorism vill minimera våld. Men amorism menar att våld ibland tyvärr kan vara nödvändigt för att stoppa mera eller värre våld. Våld kan alltså tyvärr vara nödvändigt för att minimera våld. Därför måste man inte vara pacifist för att vara amorist. (Pacifist betyder att vara motståndare mot allt våld. Man får vara pacifist och amorist. Men man måste inte vara pacifist för att vara amorist. Jesus sade att vi ska 'älska våra fiender' och 'vända andra kinden till' om någon slår. Den amoristiska förklaringen till detta handlar inte om pacifism. Amorism menar istället att man bör förklara att rättfärdiga människor har egen attityd, nämligen välvilja till fiender även när de rättfärdiga inte håller fred eller inte vänder andra kinden till i praktiken. Amorism utbildar, ber och mediterar om detta. 
jpg.Demonstration för kärlek mot orättfärdigt våld Katerina
Katerina Janouch och jag
talade. Hon kommer att
informeras när mina
uppdateringar
publiceras.
  
De amoristiska definitionerna av kärlek, välvilja och rättfärdighet är nödvändiga för att förklara detta. ) Våld kan avskräcka från mera av orättfärdigt och 'onödigt' våld. Rättvisa kan skapas genom att tvinga de som idkat 'onödigt' och orättfärdigt våld att
kompensera för de skador som de orsakat med sitt 'onödiga' och orättfärdiga våld. Våld måste inte innebära att någon skadas fysiskt eller att någon rättmätig ägare förlorar någon ägodel. En definition i trosbekännelsen är ungefär: kärlek är vilja att undvika eller motverka ofrivilligt lidande hos den som älskas. Detta inbegriper vilja att undvika eller motverka ofrivilligt våld. 

Talarna nämnde begrepp som kärlek, rättfärdighet och orättfärdighet. Amorism har unika definitioner av dessa viktiga begrepp. Jag och Amoristerna, kyrkan för amorism har utbildat och predikat om detta sedan år 2012. Det som skiljer amorism, kristendom, judendom och islam är att dessa religioner har olika definitioner av begreppen rättfärdighet och synd. Olika olika kulturer, olika religioner, olika politiska läror och olika människor kan vara oeniga; till exempel ha olika idéer om när självförsvar och våld är acceptabelt eller inte; olika kulturer etc. kan ha olika attityder till detta. Orsaken till att olika idéer finns är att ämnet och definitionerna inte är självklara. Varje stat i världen har egna (ibland unika) definitioner av sådant. Även amorism har (unika) definitioner av begrepp som  kärlek, vänskap och konflikt. Amorism helgar dessa definitioner. Jag har bättrat dessa definitioner. Jag avser att publicera dessa snart.

Vi tågade till Östermalmstorg. Där talade talare som Pierre Tinderfjäll, Ulf Beijerstrand, Tor Änglasjö, Mikael Willgert, Lennart Matikainen, Katerina Janouch om orsaker till varför våldet har ökat och förvärrats i Sverige. Avslutning skedde på Östermalmstorg. 

Bra fest efteråt. Pierre Tinderfjäll, Tor Änglasjö, Katerina Janouch, Mikael Willgert, andra arrangörer och rapportörer deltog. Där hölls enstaka tal. På Östermalms torg och på festen talade Katerina om tuff kärlek. Jag tackade henne för det. På festen efteråt talade jag om hur amorism definierar tuff kärlek, nämligen med hjälp av begreppen välvilja och total välvilja. Jag talade även om hur amorism skiljer på rättfärdigt och orättfärdigt våld. Amorism är varken förespråkare för eller motståndare mot våld. Amorism menar att våld tyvärr kan vara nödvändigt för att stoppa somliga övergrepp. Enligt amorism bör våldet helst vara rättfärdigt, nämligen att inte glömma välvilja till de som stoppas. Amorism menar att somliga människor klarar att behålla kärleksfull välvilja under konflikter. Viktigt är att inse att många inte klarar att behålla sin kärleksfulla välvilja under konflikter. Jag avser att publicera bättrade amoristiska definitioner om sådant.

Demonstration den 2024-02-03 i Stockholm

Tessinparken
Demonstrationen var i samma anda och med samma arrangörer som demonstrationen den 2023-11-18, alltså kärlek mot våld; (se mina kommentarer i inledningen av denna artikel). Denna demonstration fokuserade på att Sveriges Television (SVT) bör ge mera yttrandefrihet. Vi gick i fackeltåg från Tessinparken förbi Sveriges Radio till Sveriges Television. Jag tror att över 1000 personer deltog. Se bilderna. Men jag har inte kollat detta. Tack till partiet Knapptryckarna för att de utdelade skyltar och penna så att jag och andra kunde skriva egna skyltar. Jag håller min egen skylt vilken syns på några bilder här.

SVT anklagades för att förtiga viktiga fakta t.ex. om nya politiska partier, migration, etnicitet, kulturer, religioner och annat. De skulle kunna anklagas för att alltför ofta ge inskränkt bild av verkligheten eller att ge felaktig information om verkligheten. Ett bevis på det är att SVT inte rapporterade om denna stora demonstration. Jag tycker att SVT borde ha filosofiska samtal. Inte enbart med somliga akademiker eller SVT's utvald favoriter. Missnöje fanns även mot andra TV-kanaler och andra dominerande massmedier.

Vy ungefär från demonstrationens scen
vid TV-huset.
Jag mötte många intressanta människor. Bland annat en man som dömts till fängelse i Sverige för att man inte får säga vissa saker nuförtiden. Han har kritiserat, men inte förtalat någon och inte hotat någon. Jag tycker att yttrandefriheten har inskränkts alltför mycket i Sverige. Det gör att farliga problem förtigs. Människor skadas och dör på grund av det. Det skadar Sveriges ekonomi. Artig yttrandefrihet är en dygd i amorism. Sverige och alla länder bryter mot FN's mänskliga rättigheter. 
Det är tyvärr ibland omöjligt
att helt undvika våld. 
I bakgrunden är
demonstrationens scen.
Bakom den är SVT-huset.

Amorism har egen uppfattning om hur våld minimeras. Jag betonar att man bör utbilda mänskligheten om de nya amoristiska definitionerna av välvilja, kärlek och rättfärdighet. Det är inte självklart hur man bör göra och tänka för att minimera våld. Olika filosofer och olika religioner har olika lösningar, vilket beskrivs i övre delen i denna artikel. Det är mycket viktigt att definiera vad som menas med acceptabelt våld och oacceptabelt våld för att minimera våld. Jag tror att amorism har bäst definitioner. Amorism har egna definitioner av begreppen kärlek, rättfärdighet och orättfärdighet. Vi amorister är tyvärr inte nöjda med andra filosofers, andra psykologers, andra religioners och andra kyrkors definitioner. Vi är inte nöjda med avsaknad av tydliga, logiska definitioner av dessa viktiga begrepp. Mera om detta kommer att förklaras i min kommande bok om amorism. Jag arbetar som filosof och ledare för samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism som jag och några vänner registrerade officiellt år 2012. Tack för till alla för goda samtal efteråt! Flera olika politiska riktningar fanns i demonstrationen.
Andra sidan av
min skylt.

Tack för intressanta samtal med Anders 
som dömts till fängelse förut på grund av brist
på yttrandefrihet i Sverige.
Han m.fl. känner sig tvungna att stöda NMR
på grund av problem som Sverige utsätts för
de senaste åren.
Kommentar till demonstration 2024-02-03

Jag hoppas att vi med demonstrationen kan betona resultat, nämligen mera av artig yttrandefrihet i dominerande massmedier. Det bästa vore om alla kunde enas vänligt om detta; det är viktigare än om de ansvariga (som anklagades av demonstrationen) straffas eller inte; detta är amoristiska idé. Tack till alla kärleksfulla deltagare!

Kommentar till demonstration 2024-04-13

Bilder kommer kanske hit. Jag ropade på eget initiativ under marschen: 'Främja svenska folket', 'SVT åt svenska folket', 'Yttrandefrihet', 'Dölj inte viktiga fakta'. De som hade megafon ropade bland annat: 'SVT åt folket', 'Sluta ljuga', 'Rädda svenska folket', 'Sluta mörka', 'Ta tillbaka SVT'. När demonstrationen nått fram till TV huset sade talarna mycket mera än det som sades under tåget. Jag tycker att det var bra att talarna höll vänligare ton än den 2024-02-03. Tack för det! Jag menar att problembeskrivningar och lösningar bör betonas, t.ex. att mera av amoristiska dygder behövs i massmedia och samhälle, åtminstone dygderna sanning, yttrandefrihet och artighet som nämns i den amoristiska trosbekännelsen. Det är mycket viktigare än att tala om straff för de som orsakat problemen i massmedia, Sverige och världen.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

1 kommentar:

  1. Texten i artikeln är författad av Fredrik. Den är viktig och intressant eftersom den betonar att välvilja till andra människor är viktigt och är grunden i äkta kärlek.
    Amoristerna, kyrkan för amorism är unik eftersom den är den enda religion och kyrka som helgar ordet välvilja. Amorism har exakta definitioner av begreppen välvilja och kärlek. Dessa definitioner gör att vi förstår psykologi och Jesus. Amorism behöves för att rätt förstå Bibeln och Jesus. Jag ser fram emot Fredriks kommande bok.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.