Präst, biskop definition

Bättrad den 2024-02-04 bild amoristisk biskopsskrud; Frälsningsarmén använder militära titlar. 2023-11-30 vår rätta utbildning av ämbetsmän är nödvändig; 23-05-13 Luther; Apostolisk succession; 2019-11-08 Gud och Jesus; bild, sacerdōs; 19-11-07 amoristiska definitioner av präst och biskop. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-07 kl. 17:07 på www.amorism.cc.

jpg.präst definition
Kommentarer i rött
till en enkel definition
av begreppet präst. Även om
begreppet pastor.
Kommentarer till samtal om begreppet präst. Bild här visar en förenklad definition. Men begreppet präst har äldre historia och andra innebörder. Det förstår många präster i andra kyrkor. Jag utreder här begreppet ytterligare. Enligt boken Amorism kommer ordet präst av grekiskans [presbýteros] som betyder: •äldste; •gammal man; •ledare. Andra religioner och andra språk kan använda andra ord än "präst" för sina religiösa ledare. I äldre grekisk kultur och i grekiska Biblar används ofta grekiskans [hiereus] som titel för de israelitiska prästerna. Där används även ordet [presbýteros] för att visa att någon är ledare.


Olika religioner och olika kyrkor har olika krav för att kalla någon för ledare, präst, pastor, biskop eller liknande. I många översättningar av grekiska och hebreiska Biblar översätts flera titlar med ordet präst. Det förenklar; exempel: i Gamla testamentet översätts och ersätts den förkristna grekiskans titel [hiereus], förkristna latinets sacerdōs och israelitiska [kohen] (eller levit) ofta med ordet "präst" (se 3 Mos 21 i svenska Biblar. Varning, texter och versnummer kan vara annorlunda i grekiska (och latinska) Biblar jämfört med svenska, många tyska och många engelska Biblar. Titeln präst används i de fyra evangelierna i Nya testamentet. Exempel: de främsta av dem som lät korsfästa Jesus var [hiereus], vilket fram till dess åsyftade okristna präster eller okristna överstepräster (se Markus 14:53). I grekiska Nya testamentet används [hiereus] endast i Romarbrevet och i Hebreerbrevet. Men [presbýteros]
Utgåva 1 av oken Amorism. Den
avses att ersättas av min
kommande bok.
 eller präst används oftare. Det visar att kyrkan successivt åstadkom utveckling av begreppet präst till att betona betydelsen religiös ledare 
och gudstjänstledare, alltså [hiereus], [kohen] respektive sacerdōs. De kristna kanske inte vågade använda sådana begrepp. Eller de kanske inte ville förväxlas och beblandas med icke önskvärda ledare. Presbyteros/präst fick genom kristendomen alltså snarare denna betydelse än att enbart betyda äldste. För att inse detta måste (gamla) grekiska Biblar läsas. Ty Biblar översatta till tyska, engelska och svenska m.fl. språk är medeltida påfund. De förenklar  genom att översätta de nämnda hebreiska, arameiska, gamla grekiska och gamla latinska begreppen till präst (svenska), priest (engelska) eller Priester (tyska). Olika kyrkor kan ha olika definitioner av vad de själva menar med titlar som pastor, herde, präst, biskop m.fl.. (Pastor är latin och betyder herde. Ordet pastor står på vissa ställen i biblar på latin och även på somliga andra språk. Begreppet pastor används främst i frikyrkor.) 

Begreppet biskop kommer av det grekiska begreppet [epískopus] som enligt boken Amorism och grekiska språket ursprungligen och i förkristen tid betyder tillsyningsman eller ledare. Begreppet biskop används (åtminstone i grekiska) Biblar. Biskopar brukar vara överordnade prästerna. Så är det även i Amoristerna, kyrkan för amorism. (Läs artikel om: vad kyrka egentligen och ursprungligen betyder. Läs gärna även om svårigheten i att skapa något nytt och bra, Wikipedia and dominating mass media. Martin Luther var den förste som översatte hela Bibeln till tyska, läs om Luther i artikeln Härlig höst.) Stöd mig och Amoristerna, kyrkan för amorism så kommer ännu bättre böcker om ämnet, länk: Stöd.


Präster är officiellt godkända representanter och ledare

Präster och biskopar är åtminstone godkända inom någon religiös församling. Många församlingar är inte
jpg.biskop Fredrik Vesterberg
Jag Fredrik i
amoristisk
biskopsskrud.
eniga om vilka som är verkliga präster och verkliga biskopar. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism har egna definitioner av begreppen präst och biskop och vilka som har dessa titlar i vår kyrka. För att få vara präst i samfundet och kyrkan Amoristerna måste man kunna utantill och helga de (unika) amoristiska definitionerna av begrepp som välvilja, kärlek, vänskap, fiendskap, barmhärtighet, nåd, förlåtelse, rättfärdighet, helighet, kyrka, orättfärdighet, synd. Eftersom amorism har delvis nya definitioner av dessa begrepp så har amorism egen utbildning för diakoner, präster och biskopar. Vi har unika definitioner av begrepp som kärlek, rättfärdighet, synd m.m.. Nödvändigt med vår rätta utbildning om detta till diakoner, präster och biskopar. I utbildning ingår även förståelse för de amoristiska dygderna och deras definitioner. Den amoristiska trosbekännelsen är central i utbildningen. 
Några definitioner står i amoristiska trosbekännelsen. Präster måste även kunna förklara varför många oamoristiska definitioner är fel eller olämpliga. (Många andra lärare, filosofer, psykologer, ateister och samfund har otydligheter eller fel om sådana begrepp.) Präster måste kunna leda samtal med artig yttrandefrihet (alltså i amoristisk anda). Tyvärr finns alltför lite artig yttrandefrihet i oamoristiska samtal i: föreningar, skolor, religioner och kyrkor. Alltför många tabun finns i deras samtal. Präster bör vara lämpliga och även ha viss tapperhet. Biskopen avgör sådant. Biskopar är i amorism även präster.

Amorism (läran) är inte beroende av förklaringar om Gud, Bibeln och Jesus Kristus. Men amorism menar att om man kan förstå Gud och Jesus Kristus som de främsta amoristerna, alltså att de låter sin amorism (totala välvilja, fullkomlig välvilja) prägla sina övriga amoristiska dygder som: förnuftig barmhärtighet, förnuftig makt, förnuftig ödmjukhet och förnuftig förlåtelse. Dygderna står i trosbekännelsen. Om Gud och Jesus är så kan de vara goda förebilder för människor. Ty enligt amorism (läran) kan somliga människor också var så, alltså totalt välvilliga etc.. Och de kan vara goda förebilder även för dem som inte är så. Därför menar amorism att det kan vara lärorikt och utvecklande att helga dem och andra goda förebilder om de är så, alltså amoristiska. Det är med denna tro som jag bär korset på bilden.


Apostolisk succession

Biskop Fredrik Vesterberg i amoristisk biskopsskrud
Jag Fredrik i
amoristisk biskopsskrud.
Begreppet apostolisk succession är troligen skapat efter att Bibeln skrevs. Begreppet nämns inte i Bibeln. Apostolisk succession har tre olika betydelser, nämligen:
 
1. Att ha samma tro eller lära som de av Jesus 11 utvalda lärjungarna [Lärjungen Judas Iskariot kallas apostel i Bibeln. Men enligt Apostlagärningarna i Bibeln ersattes Judas I. senare av Mattias eftersom Judas I. förrådde Jesus och därmed förlorade sitt apostolat (sin värdighet och funktion som apostel). Några av de andra 12 apostlarna nämns inte i alla fyra evangelier i Bibeln. (En text i någon ortodox kyrkas Bibel menar att det fanns sjuttio apostlar.)] I Bibeln används begreppet apostel om de som har mött Jesus och någon tid förkunnat och helgat Jesus. Bibeln menar att aposteln Paulus mötte Jesus efter Jesu död (vilket beskrivs i färden till Damaskus). Nåväl. Amorism menar att denna s.k. lärosuccession är viktigast. Amorism menar även att det är minst lika viktigt att ha samma tro eller lära som Jesus, alltså minst lika viktigt som att ha samma tro som apostlarna. Vi kan i Bibeln (i Johannesevangeliet och andra evangelier) läsa att Jesus klagade på att Petrus och de andra apostlarna inte kunde förstå allting tillräckligt t.ex. om vad synd, rättfärdighet och dom är. Amorism är inte beroende av om Jesus och apostlarna verkligen har funnits och om de har blivit rätt citerade. Men Jesus och Bibeln har inspirerat amorism. Vi amorister tror att amorism har världshistoriens bästa definitioner av begreppen kärlek, rättfärdighet och synd. Definitionerna är inspirerade av Jesus och Paulus i Bibeln. Men de amoristiska definitionerna bygger främst på amoristiska visionen, inte främst på Bibeln. Av Bibeln i 1 Timoteusbrevet 1: 1 – 6 framgår att kärleken är viktigast. Och det står att man inte ska ha övertro på att man är bättre bara för att man är släkt med någon som är eller var bra. De som är släkt med Jesus, Jacob, Petrus, Paulus eller någon apostel måste alltså inte alltid vara någon fördel. Ty kärleken är viktigast enligt Jesus och Paulus. Det gäller troligen även om man har varit Jesu lärjunge, betänk förrädaren Judas I.. Således är det tron, nämligen att vara rättrogen som är viktigast och det avgörande, inte vem man har som lärare eller ledare eller vilka sakrament och handpåläggningar som man har emottagit eller vem man är släkt med. Enligt amorism gäller även att: även om man har varit heligt tvättad av Jesus och ätit den första nattvarden med Jesus och är döpt av Jesus eller apostlarna och själv är apostel så kan man göra fel. Vid grava fel är man förrädare. Man förlorar då sin värdighet. Det är alltså enligt Bibeln och amorism viktigare att vara rättrogen än att vara vigd på specifikt sätt, handpåläggningar eller specifika riter. Enligt Bibeln sade Jesus att lärjungarna inte förstod allt. Jesus sade att han bad att fadern, alltså Gud ska sända helig ande för att förklara. Jesus sade även att  (sanna respektive falska) profeter kommer att komma. De sanna profeterna kommer att bidra till den sanna kyrkans ledning. Jesus sade även att konflikter kommer att råda om vad som är rätt respektive fel. Vi tror inte att profeters tid är förbi (även om en annan religion, nämligen Islam och Koranen menar det). Luther är den mest kända protestanten. Han och andra protestanters idé som är frälsning genom tron allena stöder idén att lärosuccession (alltså tron) är den enda avgörande kyrkliga successionen.
2. Vigningssuccession innebär att man måste ha speciell ceremoni med specifika personer för att vara biskop. Vigningssuccessionen är helt underordnad tron och läran (eller lärosuccessionen).
3. Sätessuccession innebär att man måste förvalta eller vistas i rätt byggnad eller äga specifika föremål för att var biskop. Bibeln beskriver inte att Jesus och hans apostlar hade egna tempelbyggnader eller specifika kontor. Sätessuccession är helt underordnad tron och läran (eller lärosuccessionen).

Amorism tror att några möjligheter finns för att profeter, filosofer, uppfinnare och den Helige ande kan ha viktiga funktioner, nämligen att skapa nya och bättre förklaringar och bättre definitioner. Amorism betonar att deras tid inte är förbi. 

jpg.löjtnant Elisa och biskop Fredrik
Löjtnant Elisa och jag på
besök hos Frälsningsarmén.
Somliga andra kristet inspirerade religioner eller kyrkor har andra namn på sina ledare. Ett känt exempel på det är Frälsningsarmén. De använder militära grader istället för de bibliska ämbetena som är diakon, präst och biskop. Se bilden på löjtnant Elisa. Vid tillfälle kan jag publicera bild på det. Hon bär inte sin uniform från Frälsningsarmén. Men jag visar gärna bild på det om möjligt. Enligt amorism är det viktigaste inte vilka namn titlar man har. Det viktigaste är vad man kan och vad man gör i sitt samfund.

Denna artikel är skriven av mig Fredrik Vesterberg som är vald till präst och biskop i Amoristerna, kyrkan för Amorism.
Referenser och Länkar 


Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.