Präst, biskop definition

Bättrad den 2019-11-12 förtydligande; 19-11-08 Gud och Jesus; bild + sacerdōs; 19-11-07 amoristiska definitioner av präst och biskop. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-07 kl. 17:07 på www.amorism.cc.

jpg. präst definition
Kommentarer i rött
till en enkel definition
av begreppet präst. 
Kommentarer till samtal om begreppet präst. Bild här visar en förenklad definition. Men begreppet präst har äldre historia och andra innebörder. Det förstår många präster i andra kyrkor. Jag utreder här begreppet ytterligare. Enligt boken Amorism kommer ordet präst av grekiskans [presbýteros] som betyder: •äldste; •gammal man; •ledare. Andra religioner och andra språk kan använda andra ord än "präst" för sina religiösa ledare. I äldre grekisk kultur och i grekiska Biblar används ofta grekiskans [hiereus] som titel för de israelitiska prästerna. Där används även ordet [presbýteros] för att visa att någon är ledare.


Boken Amorism.
Olika religioner och olika kyrkor har olika krav för att kalla någon för ledare, präst, pastor, biskop eller liknande. I många översättningar av grekiska och hebreiska Biblar översätts flera titlar med ordet präst. Det förenklar; exempel: i Gamla testamentet översätts och ersätts den förkristna grekiskans titel [hiereus], förkristna latinets sacerdōs och israelitiska [kohen] (eller levit) ofta med ordet "präst" (se 3 Mos 21 i svenska Biblar. Varning, texter och versnummer kan vara annorlunda i grekiska (och latinska) Biblar jämfört med svenska, många tyska och många engelska Biblar. Titeln präst används i de fyra evangelierna i Nya testamentet. Exempel: de främsta av dem som lät korsfästa Jesus var [hiereus], vilket fram till dess åsyftade okristna präster eller okristna överstepräster (se Markus 14:53). I grekiska Nya testamentet används [hiereus] endast i Romarbrevet och i Hebreerbrevet. Men [presbýteros] eller präst används oftare. Det visar att kyrkan successivt åstadkom utveckling av begreppet präst till att betona betydelsen religiös ledare och gudstjänstledare, alltså [hiereus], [kohen] respektive sacerdōs. De kristna kanske inte vågade använda sådana begrepp. Eller de kanske inte ville förväxlas och beblandas med icke önskvärda ledare. Presbyteros/präst fick genom kristendomen alltså snarare denna betydelse än att enbart betyda äldste. För att inse detta måste (gamla) grekiska Biblar läsas. Ty Biblar översatta till tyska, engelska och svenska m.fl. språk är medeltida påfund. De förenklar  genom att översätta de nämnda hebreiska, arameiska, gamla grekiska och gamla latinska begreppen till präst (svenska), priest (engelska) eller Priester (tyska). Olika kyrkor kan ha olika definitioner av vad de själva menar med titlar som pastor, herde, präst, biskop m.fl.. (Pastor är latin och betyder herde. Ordet pastor står på vissa ställen i biblar på latin och även på somliga andra språk. Begreppet pastor används främst i frikyrkor.) För övrigt, begreppet biskop kommer av det grekiska begreppet [episkopus] som enligt boken Amorism och grekiska språket ursprungligen betyder tillsyningsman eller ledare. Biskopar brukar vara överordnade prästerna. (Läs artikel om: vad kyrka egentligen och ursprungligen betyder. Läs gärna även om svårigheten i att skapa något nytt och bra, Wikipedia and dominating mass media. Martin Luther var den förste som översatte hela Bibeln till tyska, läs om Luther i artikeln Härlig höst.) Stöd mig och Amoristerna, kyrkan för amorism så kommer ännu bättre böcker om ämnet, länk: Stöd.


Präster är främsta representanter och ledarejpg. biskop Fredrik Vesterberg
Jag Fredrik i
amoristisk
biskopsskrud.
Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism har egna definitioner av begreppen präst och biskop och vilka som har dessa titlar i vår kyrka. För att få vara präst i samfundet och kyrkan Amoristerna måste man kunna utantill och helga de (unika) amoristiska definitionerna av begrepp som välvilja, kärlek, barmhärtighet, nåd, förlåtelse, rättfärdighet, helighet, kyrka, orättfärdighet, synd. Några definitioner står i amoristiska trosbekännelsen. Präster måste även kunna förklara varför många oamoristiska definitioner är fel eller olämpliga. (Många andra lärare, filosofer, psykologer, ateister och samfund har otydligheter eller fel om sådana begrepp.) Präster måste kunna leda samtal med artig yttrandefrihet (alltså i amoristisk anda). Tyvärr finns alltför lite artig yttrandefrihet i oamoristiska samtal i: föreningar, skolor, religioner och kyrkor. Alltför många tabun finns i deras samtal. Präster bör vara lämpliga och även ha viss tapperhet. Biskopen avgör sådant. Biskopar är i amorism även präster.

Amorism (läran) är inte beroende av förklaringar om Gud, Bibeln och Jesus Kristus. Men amorism menar att om man kan förstå Gud och Jesus Kristus som de främsta amoristerna, alltså att de låter sin amorism (totala välvilja, fullkomlig välvilja) prägla sina övriga amoristiska dygder som: förnuftig barmhärtighet, förnuftig makt, förnuftig ödmjukhet och förnuftig förlåtelse. Om Gud och Jesus är så kan de vara goda förebilder för människor. Ty enligt amorism (läran) kan somliga människor också var så, alltså totalt välvilliga etc.. Och de kan vara goda förebilder även för dem som inte är så. Därför menar amorism att det kan vara lärorikt och utvecklande att helga dem och andra goda förebilder om de är så, alltså amoristiska. Det är med denna tro som jag bär korset på bilden.

Denna artikel är skriven av mig Fredrik Vesterberg som är vald till präst och biskop i Amoristerna, kyrkan för Amorism.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.