Kyrka eller samfund

Bättrad den 18-05-24 Inledning; 17-05-19 Besläktade artiklar. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-28 kl. 11:22 på WWW.AMORISM.CC.


Amoristerna, kyrkan för amorism
är inte beroende av förklaringar
om Gud eller Jesus. Men vi tror att
amorism har viktiga förklaringar 

om hur djur, människor, Gud 
(och andra varelser) fungerar.
Amorister måste inte tro att 

någon varelse finns.
Andra samfund och andra läror, främst kyrkor och kristendom har intressanta begrepp som amorism® använder. Amorism har viktiga (och ibland nya) definitioner av några sådana begrepp. Amorism har även nya begrepp. Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln, Gud och Jesus. En av de viktigaste anledningarna till att amoristerna är ett samfund är att bättre kunna förklara viktiga begrepp och att dessa förklaringar och samband ska bevaras och hållas ihop. Så fungerar alla terminologier även i alla andra ämnesområden än amorism, t.ex. i matematik, biologi, kemi o.s.v. Förklaring av många begrepp i terminologi/språk (t.ex. svenska) är ofta beroende av hur ett eller flera andra begrepp förklaras. Om de förklaras rätt så förstår man bättre. När något ska förklaras är det viktigt att välja de rätta förklaringarna, den rätta läran, de rätta synonymerna. Därför utbildar amorism. Amorism är inte motståndare mot andra läror och andra terminologier, som vi emellanåt undersöker. Vetenskaplighet, samtal, yttrandefrihet och artighet är några av de viktigaste dygderna i amorism. Våra förklaringar av begrepp harmonierar med varandra, t.ex. våra förklaringar av kärlek, välvilja, förlåtelse, ande, sanning, helighet, religion, politik, vetenskap, vetenskaplighet m.fl.. Vår lära (förklaringar och terminologi) fungerar ofta bättre än andra lärors förklaringar; (länk som jämför amorism med annat). Samfundet förvaltar dessa förklaringar och samband under lång tid så att splittring av förklaringarna och olämpliga förklaringar inte orsakar förvirring.

Samfund respektive kyrka betyder någon sorts föreningar. Amoristerna är ett samfund som egentligen heter Amoristerna, kyrkan för amorismMan måste inte tro på Jesus eller Gud för att vara amorist. Man kan vara amorist och helhjärtad amorist även om man är ateist. Vår lära/tro förklaras i vår trosbekännelse, denna hemsida och i boken Amorism. Trosbekännelsen förklarar det viktigaste, se referens 1 i denna artikel. Boken förklarar vad orden i trosbekännelsen betyder och allt det viktigaste i amorism (referens 2). Amorism och samfundet har skapats för att vi tror att mänskligheten behöver nya, bättre och trovärdigare förklaringar av många ord. Jag har även skapat några nya begrepp för att bättre och trovärdigare förklara viktiga aspekter i mänskligt liv och samvaro. Amorism bygger på dessa förklaringar och begrepp som jag (Fredrik) har utvalt eller uppfunnit. Amorism (läran) är en samling av förklaringar av viktiga begrepp.  De bästa traditionella och de bästa nya förklaringarna och begreppen har utvalts och samlats i amorism (läran). 

Organisation behövs, alltså något samfund som förvaltar och försvarar amorismens förklaringar. Ty vissa förklaringar är abstrakta eller avancerade, alltså inte självklara. (Vissa förklaringar är dåliga, otillräckliga eller t.o.m. felaktiga. Vi avråder från dåliga förklaringar.) Läran har därför egen terminologi. Läran och terminologin förvaltas och predikas av kyrkan. (Predika betyder att förklara, utbilda, förkunna.) Vi tror att amorism är bland det viktigaste som man kan utbilda om.

Ordet kyrka kan komma av grekiskans κυριακόν eller κυριακή. Det betyder det som tillhör herren. Det som tillhör är t.ex. medlemmar, men även andra tillhörigheter. Även läran/tron brukar räknas som en viktigt tillhörighet. Ordet herre kan betyda: 1. En jordisk herre, men inte nödvändigtvis Jesus. 2. Gud.

Ordet herre betonar att det handlar om något viktigt. Ordet herre användes om myndiga fria män. Det kan vara en jordisk eller himmelsk herre. Det kan även vara någon kejsare eller t.o.m. Gud.

Man kan vara amorist och helhjärtad amorist även om man är ateist. Men för de av oss amorister som även är gudstroende passar namnet kyrka ännu bättre. Ty amorism har även en teologi (gudslära). Jag och de amorister som tror denna teologi kan även i teologiska diskussioner med andra samfund om Gud hävda amorism och amoristisk teologi. Amoristerna, kyrkan för amorism är det samfund (förening) som förvaltar och utbildar om amorism (läran om total välvilja). Oavsett vad man tror om vem herren är så är amorism skapat av mig herr Fredrik Vesterberg.

Amorism är en lära/tro/filosofi/uppfinning som man inte kan uppfinna genom att framrösta genom demokrati. (Detsamma gäller så gott som alla filosofier.) Men man kan välja om man tror på amorism eller inte. Läran förklaras ytterligare i boken. Om du tror på läran så är den även din lära, kära herr och fru läsare. Men jag är grundaren och kräver att ledare för Amoristerna, kyrkan för amorism ska förvalta och predika läran och uppträda amoristiskt, närmare bestämt: uppträda kärleksfullt enligt kyrkans dygder och stadgar. För de medlemmar som inte är ledare finns inga krav, (förutom att man på våra möten måste uppträda tillräckligt artigt. Om vi har samtal, utbildning eller gudstjänst så måste man följa ordningen där)

Amoristerna, kyrkan för amorism kännetecknas av mera yttrandefrihet än i så gott som alla andra föreningar och samfund som jag känner till. Tre av amorismens ca 14 dygder eller heliga principer är: 1. amorism (total välvilja), 2. yttrandefrihet, 3. artighet. I välvilja och artighet ingår att helst inte förtala. (Förtal på möten kan avbrytas av ledaren.) Men kritik och beröm är tillåtet. Vi som är helhjärtade amorister tror att läran (åtminstone dygderna, främst amorism, alltså total välvilja) är bland det viktigaste som man kan utbilda om och bland det viktigaste som kan efterlevas. Amorism är alltså heligt för oss. 

De av oss som även tror på Gud kan tro att amorism har den bästa förklaringen av Gud. För oss har ordet kyrka båda av de överst nämnda betydelserna av ordet kyrka och herre. De av oss som tror på Jesus kan tro att amorism har den bästa förklaringen av Jesus. F.ö. Jag m.fl. kallar oss främst amorister, men även kristna. Ty vi har inte sett någon annan lära som förklarar honom lika bra som amorism. Men man måste inte vara amoristiskt kristen.

Amorism använder många traditionella begrepp från traditionell kristendom. Men vi har nya förklaringar av många sådana begrepp. Vi har egna förklaringar av begrepp som helighet, helig ande, gott, ont, kärlek, rättfärdighet, synd, tro, vetande, religion, politik m.fl. Eller så är vi noga med att lyfta fram och försvara de mest trovärdiga (och nya) förklaringarna av sådant. Vi som tror på och helgar (prioriterar) mina (nya) förklaringar är amorister. Många av våra förklaringar finns i artikeln Apologetik; se länk till den i avsnittet Besläktade artiklar. Vår egen kyrka leds av biskop, präster och diakoner. Orden kyrka, biskop, präst och diakon förklaras i boken Amorism. Amorism använder helst de ursprungliga betydelserna av dessa begrepp. Många förstår inte vad de egentligen betydde ursprungligen. Men amorism och boken förklarar.

Besläktade artiklar på denna hemsida


A) Amorism är ordet för total välvilja; länk: Total välvilja.

B) Amorism är även ordet för total lycka. Även ordet lycka förklaras; länk: Lycka och Total lycka.

C) Demokrati är ett otydligt och ofta missbrukat begrepp; länk: Demokrati och "demokrati".

D) Artikeln Apologetik har länkar till många av våra ord och begrepp; länk: Apologetik.

E) Neologismer, om nya ord och begrepp; länk: Neologismer. Följande artikel ger exempel på vår tolkning av begreppet handling; länk: Handling, neologism. Amorism har bestämd tolkning av vad kärlek är; länk: Kärlek.

F) De läror som somliga människor tror på och prioriterar (alltså helgar) kallas enligt amorism för religioner. Religion är ett äldre och kortare begrepp än livsfilosofi. Religion kan dessutom innefatta ceremonier, konst, litteratur, kläder, byggnader, kost m.m. Amorism menar att religion kan innebära sådant som kan vara mycket viktigt. (Men mycket, även idéer, religion, liv och politik kan vara kontroversiellt.) Religion.

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc. 


Länk: Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.