Sanning. Preliminär titel: Thinking about thinking

Bättrad den 18-01-18 kl. 09:48 inom-mental, utom-mental; 17-03-16 kl. 07:51; 17-02-19 inledning; bild Illustrerad vetenskap; stöd; sex sinnen. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-18 kl. 9:30 på WWW.AMORISM.CC.

Amorism educates the world

Denna bild och bildtext fanns i 
inbjudan till studiecirkeln: 
Den 17-02-17 utreder vi 
 om vad amorism kan lära 
mänskligheten om sanning. 
Vad tror du om sanning? 
Bilden visar en artikel i tidningen 
Metro. Detta möte ingår i 
dokumentationen av att amorism 
är viktigt och även är föregångare 
som för mänskligheten framåt 
genom viktiga/unika idéer. 
Denna artikel är ett av flera bevis på att amorism® är viktigt för mänskligheten (och unikt). Artikeln är inspirerad av Amoristernas studiecirkel den 17-02-17.

Den 17-02-26 publicerades en annan artikel, nämligen i tidningen Metro. Tre skribenter: A) Åsa Wikforss är professor i praktisk filosofi. Enligt amorism® yttrade hon inget fel. Men hon och alla glömde det som amorism menar är viktigast i sanning, nämligen att "verkligheten är sanning". Citat ur boken Amorism, referens 2. Även mycket annat viktigt om sanning kan läsas däri, t.ex. i kapitlet om sanning. 
Öppna denna artikel och läs hela artikeln...boken Amorism
B) Hugo Ewald är viralgranskare på Metro. Enligt amorism yttrade denne ett fel; vilket avslöjas av amorism och boken (och denna artikel).
C) Christelle Pritz är docent i fysik. Enligt amorism yttrade hon två fel; vilka avslöjas av amorism och boken (och denna artikel)

Sanning är uppenbarligen inte ett självklart begrepp. Även på Amoristernas studiecirkeln märktes det. Jag var tvungen att berätta om amorism och slå upp i boken Amorism för att författare, tidningar och mänskligheten ska få bättre kunskap om sanning och kunna avslöja vilka otillräckligheter och fel som Metro-artikeln har. Cirkeln inleddes med att jag bad deltagarna att förklara vad de menade med sanning. Flera bra och traditionella definitioner som överensstämde med det rätta i Metro-artikeln nämndes. Men amorism och boken kunde: 1. tillägga mera; 2. dessutom avslöja vilka filosofiska/logiska fel som Metro-artikeln verkligen hade; 3. och förklara varför felen är fel; 4. Och förklara sanna och rätta analogier till felen.

I avsnittet Amorism utbildar världen.... förklaras mera om de fyra nämnda punkterna.

Slutsats: Amorism ger sanningen om sanning. Det är uppenbart att begrepps betydelser inte är självklara. Det behövs uppenbarligen en organisation som med snille, smak och kompetens försvarar begrepps betydelser. För att med snille, smak och kompetens skapa, bevara och försvara betydelser behövs Amoristerna, kyrkan för amorism. Ty det pågår kamp om begrepps betydelser. Amorism har sanningens ande, alltså helig ande. Se länk Sanningens ande. Läs mera nedan.


Amorism utbildar världen. Otillräckligheter och fel avslöjas. Amorism är viktigt och gör unika framsteg, men framstegen är inte främsta temat i denna artikel

Citat 1-3 finns i Metro-artikeln, se bilden. 
Fel 1: "Sanningen är förstås alltid svår att hitta". Amorism och boken avslöjar bland annat i sitt kapitel om sanning: Verkligheten är sanning. Allt har något mått av sanning, även galenskap och lögner. (Det kallas lögners paradox, vilket jag nämnde på studiecirkeln.) Enligt amorism är sanning alltså lätt att hitta. Men något som mildrar felet i skribentens yttrande är eftersatsen, men den är otillräcklig och avhjälper inte felet. Även det förklarade jag på studiecirkeln.

Fel 2: "Sanningen utgörs av rådata, tillsammans med de omständigheter, villkor, som fanns när datan samlades in. Resten är bara tolkningar."

Fel 3: "Till slut kan tolkningar bli sanning, om tolkningen inte ändras när du lägger till nya rådata." Något som inte är sanning om något kan inte bli sanning bara för att man bevisar att det osanna är sant. Ty felaktiga eller lögnaktiga bevis kan bevisa vad som helst. Därför är mening 3 ofta fel. Den är otillräcklig och olämplig.


Bild ur Nationalencyklopedins ordbok.
Amorism avhjälper bristen hos alla tre skribenter och även andra källor. De tre skribenterna talade endast om att sanning är "tolkning av verkligheten". Vilket enligt amorism är otillräcklig förståelse. Ibland använde de ett annat begrepp, nämligen "evidens", som egentligen innebär tolkning, men även kan vara teknisk bevisning, men essensen i evidens är oftast att evidensen tolkas. Orsaken är att mänskligheten behöver amorism för att förklara det och annat viktigt om sanning. T.ex. att sanning, åtminstone tolkningen av verkligheten, beror på vilken sorts kärlek som idkas. Sanning (tolkning) framkommer inte utan önskan/vilja och välvilja till någon eller något. Amorism helgar ca 15 dygder. Amorism (total välvilja) är enligt läran minst lika viktigt som dygden sanning och övriga amoristiska dygder. Ty sanning utan amorism (total välvilja) kan vara sant helvete. Amorism utbildar världen om att amoristiska dygder som välvilja, nåd, förlåtelse och vetenskaplighet är viktiga för att sanning ska framkomma och dessutom förvaltas på godaste sätt. Amorism förklarar även annat om sanning. Se bild på artikel ur Nationalencyklopedins ordbok. Den visar otillräcklig förståelse för sanning. De tre nämnda skribenterna glömde det viktigaste, som amorism förklarar, nämligen att verkligheten är sanning.

Amorism menar även att önskan, vilja och välvilja (helst amorism) är viktigt för sanning. Amorism förklarar även varför sådant är viktigt för sanning och hantering av sanning. Välvilja eller frånvaro av välvilja (icke-amorism) påverkar nämligen förvaltning av sanning och tolkningar. Amorism har skapat de två begreppen 
inom-mental och utom-mental sanning och skiljer på dessa två; se boken Amorism även om det. Om det inom mentala kan vi veta. Men om det utom-mentala kan vi oftast (eller alltid) endast ha tro eller gissningar om (eller vara okunniga om). Enligt amorism så innebär all kunskap enligt dessa begrepp vetande. Dessutom: det mesta eller det viktigaste av människors kunskaper är troligen tro, inte vetande. Många andra filosofer övervärderar eller undervärderar mängden av vetande. Amorism betonar även att sanning inte alltid kan ha evidens, eller inte alltid kan bekräftas genom experiment och vetenskap. Men sanning finns ändå, vilket dessutom förklaras av amorismens definitioner. Men tidningens definitioner nämnde inte sådant.


Bild ur Nationalencyklopedins ordbok.
Den visar ungefär grunden i mänsklighetens
förståelse till år 2017. Den visar även att
grundläggande förståelsen av begreppet
sinne är otillräckligt jfr "fem sinnen".
Bilden och denna artikel på
www.amorism.cc visar även att
amorism är viktigt, unikt och behövs. 
Det finns många andra exempel på att 
amorism är viktigt och unikt. T.ex. i 
artikeln, länk: 
Amorism educates the world. Den 
artikeln skulle kunna göras mycket 
längre och med flera exempel. Men det 
är lättare och snabbare att läsa 
boken Amorism.
Amorism menar även att välvilja är minst lika viktigt som sanning, ibland viktigare än sanning. Ty sanning kan användas till ondska eller för att dölja andra större sanningar. Amorism har sanningens ande. Det förklaras i boken Amorism. Läs den och lär om amorism och predika amorism. Då tror jag att världen blir lite bättre. Stöd mig och Amoristerna. Då kommer amorism att bli ännu bättre och ännu tydligare.Varje deltagare i studiecirkeln gjorde goda yttranden. Berra sade: "Jag tror på vad jag ser. Franska: Je crois que ce que je vois." Det är ett klassiskt och gott filosofiskt begrepp. Amorism stöder även det och utvecklar det. Amorism förklarar att sinnena är grund för sanning (tolkning). (Även galenskaper och lögner har viss andel sanning.) Amorism förklarar även att på grund av svagheter/ofullkomligheter i sinnen fås inte (alltid) hela sanningen om något.


Bild ur Illustrerad
vetenskap
om sinnen. 
Amorism förklarar även att normala människor (och många djur) har minst sex sinnen. Många lärare ignorerar det. Amorism betonar att medvetandet är det viktigaste sinnet. Tyvärr är inte heller sådant självklart. Därför behöver världen amorism. Det är fel att ignorera medvetandet, det mentala. Amorism förklarar det t.ex. med följande exempel: att ha öron måste inte innebära att hörsel-sinne finns. Ty medvetandet om det som man hör är essentiellt i alla sinnen, även i hörsel-sinnet. Även begreppet sinnessjuk antyder det rätta, nämligen att även medvetandet är ett sinne. Sinnessjukdom kan finnas även hos människor även om deras fem övriga sinnen är perfekta. Det som är sjukt hos sinnessjuka är åtminstone medvetande-sinnet. Mänskligheten bör förstå att normala människor har minst sex sinnen och att medvetandet är det viktigaste. Amorism (läran) är bland det viktigaste som man kan utbilda om. Amorism och boken Amorism yttrar och dessutom publicerar kunskaper som kanske ingen annan har gjort tidigare. Stöd mig och samfundet Amoristerna ekonomiskt. Då får mänskligheten bättre liv och flera viktiga och unika sanningar. Vi arbetar helt ideellt.
Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.