Trevlig vårtermin 2023

Bättrad den 2023-02-03 kl. 14:54 alla har rätt att svara på allmänna frågor om religion; bild från Krishna. Denna artikel publicerades den 2023-01-30 kl. 17:07 på www.amorism.cc.


Denna artikel avses att utvecklas. 

Skolor är inte offentliga
platser. Men även där
får religiösa kläder bäras.
Ty yttrandefrihet
och religionsfrihet råder.
Olagligt att förbjuda religiösa kläder, prästskjortor etc.. Klicka på bilderna så förstoras de. I texten finns länkar markerade med blått. Klicka på dessa om du vill ha ytterligare förklaring.

Att avvisa människor
från offentlig plats
enbart för att de bär
religiösa kläder är
 förbjudet enligt svensk
lag och
Europakonventionen.
The Amoristic vision

 This article was published the 2022-07-28 at 11:20 o'clock Swedish time on www.amorism.cc.

The most important in Amorism is the Amoristic vision. The most important aspect of Amorism is the Amoristic vision. Until another is proved: Amorism is open for God and/or scientific ideas of the creation of the Universe and our lives.
The amoristic vision became clear to me some time after the year 2000 A.D.. The vision can be condensed to: wish total happiness to all creatures now and in eternity. I found that a new philosophy of love was necessary to explain the vision. For instance: love does not need to be friendship or liking. Mankind needs a better definition of love to understand the vision.

ReligionBättrad den 2020-10-25. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.

Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som egentligen är religion. Många förstår inte vad religion egentligen är. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion mer eller mindre ofta. Läs boken Amorism så förstår du! Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen och ursprungligen betyder.

Kyrka, samfund. Definitioner

Bättrad den 2021-11-07 skillnaden mellan kyrka och tempel; 2019-11-18 flyttat avsnittet urkyrka; förtydligande; länkar; 19-11-17 trosbekännelse; 19-11-16 Vår definition; 19-11-03 urkyrka; reformationen; Luther. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-28 kl. 11:22 på WWW.AMORISM.CC.

Amoristerna, kyrkan för amorism
är inte beroende av förklaringar
om Gud eller Jesus. Men vi tror att
amorism har viktiga förklaringar 

om hur människor, djur, Gud 
(och andra varelser) är.
Förklaring av begreppen religiöst samfund respektive kyrka. Det framgår inte av Bibeln att Jesus och hans efterföljare där hade något eget kristet tempel. De kristna utbildade, bad, döpte och firade nattvard på andra ställen: utomhus (dop i floden Jordan, bergspredikan etc.). Det framgår av Bibeln att de kristna var i sina egna och andras hem samt i andras tempel och i israeliters synagogor. Nedan förklaras att kyrka främst handlar om specifik tro och de troendes gemenskap, något som inte måste innebära tempel. Tempel betyder byggnad där religiösa riter firas. Senare, efter Bibelns tid byggde kyrkan (de troende kristna) tempel som kallades kyrkor. Nåväl, andra samfund och andra läror, främst kristendom har intressanta begrepp som amorism® använder. En uppgift för amorism (läran) är att förklara världen bättre. Därför förvaltar amorism viktiga definitioner av några gamla begrepp. Amorism förvaltar även nya/ unika definitioner och även nya/ unika begrepp. Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln, Gud och Jesus. Amorism är nämligen även en ny lära och ny religionEn av de viktigaste anledningarna till att amoristerna är ett samfund är: att bättre kunna förklara viktiga begrepp och samband; och att dessa förklaringar och samband ska förvaltas. Så fungerar alla terminologier även i andra ämnesområden (t.ex. i matematik, biologi, kemi...). Förklaring av varje begrepp i terminologi/ språk (t.ex. svenska) är ofta beroende av hur ett eller flera andra begrepp förklaras. Om de förklaras rätt så förstår man bättre. Vi har nya och unika förklaringar av viktiga (tyvärr avancerade och komplexa) begrepp som kärlek, rättfärdighet, synd, ande, helighet, religion, dygd, last m.fl.. När något ska förklaras är det viktigt att välja de rätta förklaringarna, den rätta läran, de rätta synonymerna. Därför utbildar amorism. Amorism är inte motståndare mot andra läror och andra terminologier, som vi emellanåt undersöker.

Präst, biskop definition

Bättrad den 2019-11-12 förtydligande; 19-11-08 Gud och Jesus; bild + sacerdōs; 19-11-07 amoristiska definitioner av präst och biskop. Denna artikel publicerades första gången den 2019-11-07 kl. 17:07 på www.amorism.cc.

jpg. präst definition
Kommentarer i rött
till en enkel definition
av begreppet präst. 
Kommentarer till samtal om begreppet präst. Bild här visar en förenklad definition. Men begreppet präst har äldre historia och andra innebörder. Det förstår många präster i andra kyrkor. Jag utreder här begreppet ytterligare. Enligt boken Amorism kommer ordet präst av grekiskans [presbýteros] som betyder: •äldste; •gammal man; •ledare. Andra religioner och andra språk kan använda andra ord än "präst" för sina religiösa ledare. I äldre grekisk kultur och i grekiska Biblar används ofta grekiskans [hiereus] som titel för de israelitiska prästerna. Där används även ordet [presbýteros] för att visa att någon är ledare.


Rättfärdighetspunkten

Bättrad den 18-01-18 Inledning; 16-09-03 kl. 11:17 point of righteousness. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-03 kl. 9:57 på www.amorism.cc.


Bild på rättfärdighetspunkten
Amorism introducerar
rättfärdighetspunkten och
rättfärdighetsskalan.
Bild på boken Amorism
Rättfärdighetspunkten2 innebär främst att man är amorist, alltså har total välvilja, (se boken eller artikel om vad total välvilja är och att det är möjligt). Och att man helgar amorismens (lärans) dygder, även om man själv inte kan förverkliga dem. Rättfärdighet "börjar" i rättfärdighetspunkten. Från och med att man har uppnått amoristisk välvilja och vilja att förverkliga dygderna så är man rättfärdig. All rättfärdighet "börjar" i rättfärdighetspunkten. Ju mera man klarar att förverkliga de övriga dygderna desto mera rättfärdig är man. (Dygderna sammanfattas i trosbekännelsen.) Att förverkliga övriga dygder kräver styrka. Troligen har ingen har oändlig styrka (troligen inte heller Gud, om han finns). Men det är ändå bra att helga2 dygderna. På engelska kallar jag det för point of righteousness.)

Amoristiska visionen

Bättrad den 2021-03-16 Inledning; 20-05-12 kl 22:37 alla bryter mot mänskliga rättigheter; amorism förklarar när sådant är moraliskt acceptabelt; länkar; 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism.
Stöd mig ekonomiskt så skriver
jag en ännu bättre utgåva.
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) 

Reformation, förbättring eller uppenbarelse

Bättrad den 2022-06-23 kl. 08:32 pre-amoristm avslöjas; 22-06-22 kl. 05:29 länk till artikel om terminologi; 2020-07-30 Bibeln, kristendom och pre-amoristisk filosofi räcker inte; 20-07-21 pionjär; 20-06-26 andra lärares kapitulation; inspirerad; universums klarhet; 20-06-25 amorism bygger på vetenskaplighet; 20-06-12 gillande, vänskap, barmhärtighet. Denna artikel publicerades den 2020-06-12 kl. 11:34 på www.amorism.cc.

Jpg. pionjär
Hellre förbättring än enbart
reformation.
Amorism innebär förbättring eller uppenbarelse av många viktiga begrepp. Den första så kallade reformationen gjordes av Martin Luther på 1500-talet. Luther m.fl. reformerade begreppen rättfärdighet och synd. Amorism har nya och egna definitioner av begreppen rättfärdighet och syndAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. (Men amorism har troligen bäst förklaringar av sådant.) Amorism bygger på den amoristiska visionen och på vetenskaplighet (referenser: trosbekännelsen och boken Amorism). Grunderna i den lutherska reformationen formulerades från år 1517 (Luthers 95 teser). År 1531 publicerades sammanfattning i den s.k. Augsburgska bekännelsen. Katolska kyrkan svarade med motreformation (Tridentinska kyrkomötet år 1545 - 1563). Somliga menar att lutherska eller evangeliska reformationen pågick till år 1577 (Konkordieboken, alltså långt efter Luthers död år 1546). Det var då tyvärr emellanåt strid mellan lutherska (evangeliska eller protestantiska) kyrkor och Katolska kyrkan och deras respektive politiska understödjare. Amorism är inte lutherskt och inte katolskt. Amorism är t.o.m. en ny religion. Men amorism är inspirerad av kristendom, även av Luther och katolicism. Amorism reformerar dessutom förbättrar ännu flera begrepp än under 1500-talet. Amorism förbättrar och korrigerar definitioner av begreppen: rättfärdighet, synd, välvilja, kärlek, gillande, vänskap, barmhärtighet, ande, tro, vetande, sanning, helighet, religion, gott, ont, lycka, egoism, gruppegoism, politik. Den amoristiska reformationen, förbättringen eller uppenbarelsen publiceras sedan år 2012 då den nya kyrkan Amoristerna, kyrkan för amorism registrerades offentligt.