Härlig vår 2019

Bättrad den 2019-05-22; 19-04-25 bild; 19-04-21 poesi. Denna artikel publicerades första gången den 2019-04-14 kl. 12:02 på www.amorism.cc.Image jpg. VABIS
Det svenska bilfabrikatet VABIS.
Detta exemplar är Sveriges äldsta
körbara bil. Tack för trevlig picknick
och utflykt den 19-05-19!
Härligt med frisk vårluft.
Läs gärna dessa förbättrade artiklar:
 1. Vetenskap, vetenskaplighet. Även om arbetet eller "kampen" för bättre filosofi. Betänk den inskränkta filosofiska yttrandefriheten i dominerande massmedia (p.g.a. att det kan vara svårt eller avancerat med filosofi? Eller medias partiskhet?).
 2. Amoristiska visionen
 3. Filosofi, varför bry sig om filosofi.
 4. Fredrik Vesterberg
 5. Kärlek, de egentliga logiska "sorterna"
 6. Total välvilja
 7. Total lycka
 8. Förtal
 9. Guldkväll. Även om den filosofiska "kampen" om definition av kärlek.
 10. Avund
 11. Besserwisserpriset
 12. Intelligentare och mera användbar definition av begreppet religion.
 13. Viktig definition av begreppet politik.
Öppna gärna denna artikel för mera läsning om Härlig vår...

Vetenskap, vetenskaplighet, politik och religion

Bättrad den 2019-05-22 kl. 20:38 Inledning; 19-05-14 Avslutning B, undervisning till tre professorer; 19-04-23 Inledning; 19-04-18; "inget" är självklart; Dygderna som är nödvändiga för sanning, vetenskap och god samvaro. Denna artikel publicerades första gången i maj 2014 på www.amorism.cc. Klicka på färgmarkerad text nedan så öppnas förklarande artiklar.

Innehåll: 1) Inledning, 2) definition av vetenskap, 3) förutsättningar för vetenskap, 
4) Dygderna som är nödvändiga för sanning och vetenskap, 5) Avslutning A, 6) Avslutning B, 7) Länkar till annat om amorism.

1) Inledning. 

Amorism förklarar även att otacksamhet,
avund och Jantelagen är mentala svagheter
som skadar mänskligheten enormt mycket.
Amorism förklarar även att dygder,
åtminstone amorism (total välvilja)
hjälper mänskligheten mycket. Många
människor har inte total välvilja.
Men utbildning om det är gynnsamt.
Vetenskap, politik, kultur och religion kan vara god kombination. Sådant samverkar mer eller mindre bra i alla samhällen. Denna artikel kan skrivas tack vare amorism, alltså den nya filosofin och nya terminologin som har utrett och förbättrat definitioner av flera viktiga begrepp och begreppens inbördes samband.

Enligt amorism® är vetenskap: metod att förklara verkligheten och sanning. Och att dokumentera denna process, alltså vad som undersöks och hur det undersöks; och att kritiskt pröva om teorin är trolig. Vetenskap är t.ex. att undersöka gamla förklaringar och att pröva, försvara eller förkasta dessa. Vetenskap kan även vara att ta fram nya förklaringar av verkligheten och att pröva, försvara eller förkasta dessa. Vetenskap kan även vara att förvalta vetenskapligt framforskade förklaringar.

Filosofi

Bättrad den 2019-05-22 kl. 22:25. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas

Sokrates
Amorism® förvaltar och utvecklar filosofi, nämligen begrepps definitioner. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Exakta definitioner av ord/begrepp kan vara viktiga om man vill förklara något avancerat som t.ex. känslor, psykologi och vetenskaper. Felaktiga eller inexakta definitioner hindrar förståelse eller orsakar missförstånd. Rikt ordförråd och goda definitioner av begrepp hjälper tänkandet. Dåliga definitioner begränsar eller t.o.m. försämrar tänkandet. God och bra filosofi är viktigt för att motverka missförstånd och rörig sammanblandning av olika begrepp. Tro inte att gamla eller nya populära definitioner alltid är de bästa definitionerna. Det är inte säkert att kända filosofer och akademiker alltid har de bästa definitionerna. 

Amoristiska visionen

Bättrad den 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) Många begrepp är inte självklaraDet är illusion att tro att begrepp som välvilja kärlek, lycka, gott, ont m.fl. är självklara. Många begrepp är istället flertydiga. Flertydigheten gör att missförstånd lätt uppstår. Ny terminologi/lära är nödvändigt för att motverka missförstånd. Terminologi handlar om att förbättra definitioner och ta avstånd från olämpliga definitioner och illusioner. Sålunda har amorism skapat bättre och unika definitioner av kärlek, snällhet, vänskap, konflikt m.fl. begrepp. Amorism har utvecklat denna nya terminologi för att människor ska förstå sig själva och varandra bättre och för att vi och alla i världen ska bli bättre, om möjligtAmoristisk terminologi är under utveckling. Ekonomiskt stöd behövs! Terminologin gör att missförstånd i psykologi och filosofi undviks, även utanför amorism. Enastående med amorism är att det viktiga begreppet välvilja definieras och betonas. Tyvärr är begreppet välvilja försummat av filosofi, psykologi, andra kyrkor och andra religioner. Amorism förklarar även varför välvilja och kärlek oftast är viktigare än eller minst lika viktigt som snällhet och vänskap. 

Guldkväll

Bättrad den 2019-05-22 kl. 10:34 förtydligande om radioprogram Filosofiska rummet. Denna artikel publicerades första gången den 2018-11-18 kl. 21:05 på www.amorism.cc.

Den 2018-12-... kl. . Kontakta Fredrik för tid och plats. Välkommen att läsa din egen amoristiska poesi eller läsa tillsammans med oss (kontakta då Fredrik i förväg). Du får då gärna vara med på bild om du vill.

Amoristisk poesi och gärna filosofi i anda av denna guld-kväll, den gyllene tidsålderns himmelska filosofi. Begreppet användes första gången inför amoristiska poesiläsningen den 2018-11-10. Klicka på bilderna så förstoras de.

Öppna denna artikel för rapport om den 2018-12-10.

Förtal

Bättrad den 2019-04-30 kl. 09:28. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-08 kl. 11:22 på www.amorism.cc.


Bild på Förtal
Förtal har skadat och skadar mänskligheten oerhört mycket. Mycket av förtalet orsakar icke-optimal utveckling (icke amoristisk utveckling) för alla, åtminstone i långsiktigt perspektiv. Det mesta förtalet är orättfärdigt. Förtal är aldrig det mest rättfärdiga. En av de amoristiska definitionerna av förtal är: förtal är onödigt nedsättande utsagor. Med "onödigt" menar jag onödiga nedsättande uttalanden som görs utan total välvilja. Förtal måste inte innehålla lögner. Förtal kan även definieras som: ofördelaktiga och onödiga uttalanden som strider mot amorism (total välvilja och andra av dygderna). Befogad och kärleksfull (totalt välvillig) kritik är alltså inte förtal; om detta uppfylls kan man alltså kritisera allt och alla (förstås även amorism). 

Lyckoförmåga

Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:07 på www.amorism.cc.

Lyckoförmåga är ett amoristiskt begrepp som publicerades i boken Amorism år 2016. Lyckoförmåga är (en individs) förmåga att bli lycklig. Enligt boken har olika människor olika sätt att bli lyckliga, drifter och viljor påverkar. Lyckoförmågan kan utvecklas genom utbildning och medvetandets utveckling. Kärlek är att utveckla lyckoförmågan så att den gynnar individen på bästa sätt och eller alla, t.ex. amoristiska visionen, nämligen önskan om total lycka till alla.