Vårtermin år 2022

Denna artikel publicerades den 2022-01-11 kl. 10:37 på www.amorism.cc.

I artikeln hittar du länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida. Hemsidan visas bäst på datorer. Om du har mobiltelefon så visas förenklad version av artiklarna. Men de flesta moderna mobiltelefoner kan visa artiklarna i dator-läge. Prova detta genom att nederst på denna hemsida trycka på Visa webbversion.

  1. 🇸🇪 Trosbekännelse till amorism®. Den nuvarande är bra. Men utveckling av en ny pågår. Länk till artikel: trosbekännelse. Trosbekännelsen har bra (troligen världens bästa) definitioner av begreppet kärlek. (Och vad kärlek inte är.)  I artikeln finns även andra kyrkors trosbekännelser. 🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna). (Begreppet välvilja har numera av somliga föreslagits ingå i psykologins femfaktormodell. Min kommentar till det finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med det (enligt amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i våra trosbekännelser och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppet välvilja tillräckligt bra.
  2. Utbildning om amorism (nya definition av äkta kärlek) i skolor och massmedia är viktigare än extrema åtgärder som vaccinationer och vaccinpass, länk: Så motverkas smittor. Artikeln Splittra inte med Covid informerar om att den nya utbildningen om amorism, alltså den nya filosofin om vad kärlek verkligen är. Det är troligare viktigare för mänskligheten än vaccinpass.
  3. Möt Amoristerna genom att kontakta mig Fredrik.

Amoristiska visionen

Bättrad den 2021-03-16 Inledning; 20-05-12 kl 22:37 alla bryter mot mänskliga rättigheter; amorism förklarar när sådant är moraliskt acceptabelt; länkar; 19-04-06 kl. 15:03 Inledning; 19-01-02 terminologi; 18-11-19 inte lika värde; 18-11-06 heliga dygder. Denna artikel publicerades första gången den 2018-10-01 kl. 08:33 på www.amorism.cc.

Boken Amorism.
Stöd mig ekonomiskt så skriver
jag en ännu bättre utgåva.
Amorism® (läran) bygger på min viktigaste vision om godhet, nämligen: den amoristiska visionen. Vi amorister tror att visionen är den bästa grunden i god etik, god politik och goda samhällen. Vi menar alltså att amorism även är bästa grunden för god användning av vetenskap och teknik. Vi tror att mänskligheten och världen behöver mera amorism. Visionen är grunden i läran. Amorism (läran) är inte politik. Ty amorism är främst utbildning, nämligen kravlös utbildning om amorism, den nya filosofin. Traditionell filosofi är otillräcklig (eller inte tillräckligt tydlig för att beskriva visionen och världen. Läran avslöjar illusioner som är vanliga. (Indicium för otillräckligheten visas i artikeln Kapitulation...) Därför har några nya begrepp skapats i läran. Läran innefattar definitioner av många viktiga filosofiska och psykologiska begrepp. Läran har upptagit, men ibland även reformerat flera viktiga och traditionella begrepp inom filosofi och psykologi. Dessa definitioner kan vara viktiga. Ty somliga begrepp har andra betydelser som används av andra filosofer. (Vissa av våra definitioner är bättre än andras definitioner; i synnerhet för att förklara amorism.) 

Kyrka, samfund. Definitioner

Bättrad den 2021-11-07 skillnaden mellan kyrka och tempel; 2019-11-18 flyttat avsnittet urkyrka; förtydligande; länkar; 19-11-17 trosbekännelse; 19-11-16 Vår definition; 19-11-03 urkyrka; reformationen; Luther. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-28 kl. 11:22 på WWW.AMORISM.CC.

Amoristerna, kyrkan för amorism
är inte beroende av förklaringar
om Gud eller Jesus. Men vi tror att
amorism har viktiga förklaringar 

om hur människor, djur, Gud 
(och andra varelser) är.
Förklaring av begreppen religiöst samfund respektive kyrka. Det framgår inte av Bibeln att Jesus och hans efterföljare där hade något eget kristet tempel. De kristna utbildade, bad, döpte och firade nattvard på andra ställen: utomhus (dop i floden Jordan, bergspredikan etc.). Det framgår av Bibeln att de kristna var i sina egna och andras hem samt i andras tempel och i israeliters synagogor. Nedan förklaras att kyrka främst handlar om specifik tro och de troendes gemenskap, något som inte måste innebära tempel. Tempel betyder byggnad där religiösa riter firas. Senare, efter Bibelns tid byggde kyrkan (de troende kristna) tempel som kallades kyrkor. Nåväl, andra samfund och andra läror, främst kristendom har intressanta begrepp som amorism® använder. En uppgift för amorism (läran) är att förklara världen bättre. Därför förvaltar amorism viktiga definitioner av några gamla begrepp. Amorism förvaltar även nya/ unika definitioner och även nya/ unika begrepp. Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln, Gud och Jesus. Amorism är nämligen även en ny lära och ny religionEn av de viktigaste anledningarna till att amoristerna är ett samfund är: att bättre kunna förklara viktiga begrepp och samband; och att dessa förklaringar och samband ska förvaltas. Så fungerar alla terminologier även i andra ämnesområden (t.ex. i matematik, biologi, kemi...). Förklaring av varje begrepp i terminologi/ språk (t.ex. svenska) är ofta beroende av hur ett eller flera andra begrepp förklaras. Om de förklaras rätt så förstår man bättre. Vi har nya och unika förklaringar av viktiga (tyvärr avancerade och komplexa) begrepp som kärlek, rättfärdighet, synd, ande, helighet, religion, dygd, last m.fl.. När något ska förklaras är det viktigt att välja de rätta förklaringarna, den rätta läran, de rätta synonymerna. Därför utbildar amorism. Amorism är inte motståndare mot andra läror och andra terminologier, som vi emellanåt undersöker.

Instiftelseord

Bättrad den 2021-12-02 kl. 15:27 förtydligande. Denna artikel publicerades den 2021-11-11 kl. 11:21 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas.

Amorism bygger inte på förklaringar om Gud och övernaturlighet. Man kan alltså vara ateist och amorist samtidigt. Men vi tror att amorism har bra förklaringar av vad Gud och Guds vilja kan vara. Begreppet himmelsk Fader kan betyda någon fader som är mycket god. Det kan (men måste inte) även åsyfta någon övernaturlig Gud. Det behöver inte betyda något övernaturligt. Amorism är inspirerat av Jesus Kristus. Instiftelseorden enligt amorism handlar om det heliga och Nya förbundet som firas med den amoristiska eukaristin. Förbund betyder i amorism åtminstone ett andligt förbund mellan alla som vill helga amorism (total välvilja till alla i evighet och total lycka till alla i evighet). Enligt amorism innebär detta ingen handling, men en prioriterad önskan som beskrivs i Amoristiska trosbekännelsen. Eukaristi kommer av grekiskans euchareistos som betyder tacksägelse. Sådant beskrivs i artikeln Nattvard, eukaristi. Amorism menar att specifika definitioner av begreppen välvilja och kärlek behövs för att förstå Jesus och Gud på bästa sätt. Tyvärr nämns inte välvilja i Bibeln. Men Jesus Kristus är en unik och viktig inspiratör till amorism. Andra filosofer har andra definitioner eller inte lika tydliga definitioner av begreppet välvilja som amorism har. Samfundet Amoristerna finns för att bevara de amoristiska definitionerna och för att helga den Amoristiska visionen.

Covid-19. Argument för respektive mot vaccin

Bättrad den 2021-12-24 kl. 09:21 influensa har enstaka år under 1900-talet varit mera dödliga; 21-12-20 kl. 21:55 korrektion; kl. 13:23 bredare tester mera trovärdiga än vaccinationsbevis; dödlighet är i Sverige sedan sommaren 2021 lägre för Covid-19 än vanlig influensa, men år 2020 var dödligheten mycket högre; 2021-12-06 falsk trygghet med Covidbevis; förtydligande om immunisering; 21-12-02 bytt rubrik från 'Splittra inte med Covid-19. Argument om vaccin'; 21-11-28 smittsamhet; 21-11-26 restriktioner lättade i september 2021; immunisering; svårt att skapa vaccin; utbildning om amorism är viktigare än extrema åtgärder som vaccinationer och Covidbevis; 21-03-08 epigenetik; 21-03-07 För respektive mot vacciner; bild från demonstration; 21-03-06 epigenetik; 2020-12-16 munskydd; 20-12-10 ensamhet; allergi och överkänslighet; 20-12-09 somliga vacciner kanske ökar risk för diabetes; invandring; melatonin. Denna artikel publicerades den 2020-12-08 kl. 15:40 på www.amorism.cc.

Med anledning av Covid-19.

Jag Fredrik har studerat på 
Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm. Mina åsikter i denna
artikel 
har inte att göra med KTH.
Men på KTH lärde jag mig på
1990-talet (i mitt favoritämne biologi)
att
gener (hos alla organismer) muterar
emellanåt. Dessutom: mitt examensarbete
innebar
beräkning av mutationer hos
bakterier och RNA.


Amorism är inte politik. Man måste alltså inte instämma i denna artikel för att vara amorist. Ty den visar min privata idér. Denna artikel kan komma att utvecklas.

Jag är inte immunolog, alltså inte expert på detta ämne. 

Inledning. Jag har alltid trott att god hygien är viktigt och kärleksfullt. Det ingår i de amoristiska dygderna ordning och artighet. Somliga använder Covid-19 som syndabock. Ty dessa säger att människor ska hålla sig lugna på grund av Covid-19. Det är bedräglig frestelse för somliga ledare som inte vill ta ansvar för problem med dåligt ledarskap, kriminalitet, migration, dåliga kulturer, brister i vård och skola och brist på godhet. Man säger att när Covid-19 är botat eller vaccinerat så kan människor leva som vanligt igen. Föränderligheten i de s.k. mänskliga rättigheterna om olika friheter och lagars avslöjar sådant, att sådant inte är det viktigaste. Men det realistiska i förkunnelsen av amoristiska dygder visas för dem som förstår amorism. År 2020 har Sveriges statsminister Stefan Löfven och regeringen vid flera tillfällen i Sveriges Television och andra massmedier offentligt sagt att man inte får möta flera än åtta personer samtidigt. Jag tänker att de familjer som har flera än 6 barn (eller andra familjemedlemmar) tills vidare skulle behöva splittras om man lyder statsministern. Ty enligt honom bör man inte möta flera än 8 personer samtidigt, i synnerhet inte under den kristna jultiden. Jultiden varar till 13-dagen som är den 6 januari. Nyåret är alltså i jultid. Max-8-regeln och splittringen gäller även familjer med halvsyskon och släktingar. Sådant är hot mot demokrati och yttrandefrihet, ty (fredliga) demonstrationer bör få vara tillåtna (i synnerhet om deltagarna håller distans på minst en meter från varandra utomhus; sådant stort avstånd är inte nödvändigt mellan deltagare som är tillräckligt friska). Från och med 2020-12-24 anbefalldes att max fyra personer per sällskap får mötas på krogar; alkohol får inte serveras efter kl. 20 på krogar. (Jag kallar det max-fyra-regeln.) Det är viktigare att utbilda mänskligheten om de amoristiska definitionerna av kärlek och rättfärdighet (och de amoristiska dygderna) än att utbilda om demokrati, jämlikhet och s.k. mänskliga rättigheter. Polisen i Stockholm har den 2020-12-19 och 2020-12-12 avvisat friska skötsamma människor som utomhus på offentlig plats höll god distans mellan varandra. Polisens enda motivering var: de avvisade var på möte med flera än 8 människor. Beträffande rätten till yttrandefrihet och mötesfrihet (rätten att hålla möten) tror jag att lagen bör ändras så att den harmonierar med min kritik här ovanför. I september 2021 lättades restriktionerna.

Nedan i denna artikel finns argument för respektive mot vacciner.

Världens främsta problem, utmaningar eller möjligheter

Bättrad den 2020-06-30 kl. 10:13 Förord; 2018-06-10 Inledning; 18-01-24 artighet, övervaknings- och "säkerhets"-samhällen missbrukas; punkt 1-3, 8; paradox; bild 2; GAI och AAI. Denna artikel publicerades första gången den 2018-01-23 kl. 17:53 på www.amorism.cc.

Artikeln avses att utvecklas

Förord. Denna artikel handlar om mycket mera än enbart epidemier. Nåväl, min far (läkare och professor i biokemi) och mor (sjuksköterska) varnade sedan min ungdom för snusk i skolor och förskolor. Jag iakttog kärlekslöshet, snusk, elakheter (och i några avseenden dåliga filosofi och illusioner) i skolor och i världen. Jag har alltsedan 1980-talet (när jag gick i grundskolor) varnat för att epidemier kan drabba mänskligheten. Jag förstod att nya epidemier kunde skapas. När jag studerade på KTH blev jag alltmer övertygad om de här ovanför nämnda idéerna. Men lärare och elever var då inte tillräckligt intresserade av detta. Bra att många nu (p.g.a. Covid-19) åtminstone delvis förstår det verkliga allvaret. Tyvärr förstår många ännu inte det viktiga i de amoristiska definitionerna av kärlek (och det amoristiska begreppet kärleksdrift). Jag menar även att viktigt är rätt sorts: utbildning, kärlek, moral, kultur och religionJag förstod att filosofi (i synnerhet ords definitioner) är mycket viktiga. Min motivering till att epidemier kan vara stort problem var och är alltjämt att resande och de många sociala kontakter som modern teknik möjliggör. Och att orättfärdighet, alltså ovilja att älska sina medmänniskor och sina fiender är grund för flera allvarligt hot mot mänskligheten. I denna artikel har jag hävdat (långt före Covid-19) att FIH (se nedan) bör ge risken för epidemier högre prioritet. Epidemier som kan vara värre (mera skadliga/dödliga) kan komma. Jag menar att det är viktigt att skilja på virulens (vilket jag inskränker till smittsamhet) och patogenicitet (skadlighet eller dödlighet hos de som är smittade). Mortalitet är dödlighet, nämligen mått på extrem patogenicitet. Varning för dåliga definitioner av sådana begrepp: sammanblanda inte dessa begrepp.

Great sums of money and happiness

Bättrad den 2021-11-20 explaining links added in the poem; 21-11-11; 21-11-05. Denna artikel publicerades den 2021-11-04 kl. 16:18 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. (Ev. med video?)

God jul och Gott nytt år. Jultiden varar åtminstone till 6/1

Bättrad den 2021-12-24 kl. 09:35.  Artikeln publicerades första gången år 2012 på www.amorism.cc.

Denna artikel kan komma att utvecklas.
                                 
Bild-God-Jul-logotyp-blue-gold-Amoristerna-kyrkan-f-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141223
Amorist Julgran Gott Nytt År
God jul! Jag tillägger amorism® till julhälsningen. Ty godhet, välvilja och kärlek är inte självklara, entydiga eller oomstridda begrepp. Med jul menar jag här främst den kristna julen eftersom Jesus Kristus har inspirerat amorism. Att idka godhet är inte alltid lätt. Det finns olika definitioner av godhet. Det är viktigt att ihågkomma sådant. Mänskligheten behöver ny definition av kärlek för att förstå Jesus. Amorism har den nya definitionen, se nedan. Vi tror att amorism är den främsta, rättfärdiga och heligaste sortens godhet, välvilja och kärlek. Boken Amorism avslöjar även paradoxen att godhet är en vanlig orsak till konflikt. Obs., olika varelser och olika människor kan ha olika definitioner av godhet och olika varelser har olika sorters kärleksdrift. Därför betonar jag återigen att jag önskar alla amoristisk jul, så att ni ska förstå vilken sorts kärlek och vilken sorts rättfärdighet och vilken sorts godhet som vi amorister firar i jul. Amorism bygger inte på tro på Gud. Men vi har egen teologi som passar perfekt med amorism (läran) och amoristiska visionen, som är grunden i amorism. Visionen och läran gör att amorism kan förstås av både ateister och gudstroende. Och att utbildning om nämnda ämnen blir tydligare och att missförstånd motverkas. (Läs gärna rapport om gratis julbord.)