Vårtermin 2021

Bättrad den 2021-02-23 kl. 21:02 Sverige och mänskligheten bör amorist-certifiera (istället för att som nu, nämligen certifiering av illusioner); 21-02-16 andra filosofers och psykologers 'kapitulation'; 21-02-13 länk; 21-02-10 välvillighet; 21-02-01 nytt ord för kärlek. 21-01-30 bilder. Denna artikel publicerades den 2021-01-26 kl. 00:56 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas successivt. Här är länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida. Länk: Alla hjärtans dag och vänliga veckan.

 1. Bild den 2021-01-24.
  Förstora bilder genom
   att klicka på dem.
  🇸🇪 Trosbekännelse till amorism®. Den nuvarande är bra. Men utveckling av en ny pågår. Länk till artikel: trosbekännelse. Trosbekännelsen har en bra (troligen världens bästa) definitioner av begreppet kärlek. (Och vad kärlek inte är.)  I artikeln finns även andra kyrkors trosbekännelser. 🇸🇪 Läs gärna även om välvilja (välvillighet), som även av andra har sagts vara en av de viktigaste egenskaperna (karaktärsegenskaperna). (Begreppet har numera av somliga föreslagits ingå även i psykologins femfaktormodell; min kommentar till det och modellen finns i den nämnda artikeln.) Jag (biskop Fredrik) och amorism har troligen varit och är troligen fortfarande pionjär med det (enligt amoristiska definitioner) viktiga begreppet välvilja. Begreppet välvilja förklaras även i våra trosbekännelser och i boken Amorism. Om fel definitioner (och fel terminologi) används förstås inte begreppet välvilja tillräckligt bra.
 2. Begrepp som dom
  och straff klargörs
   med amoristisk
  filosofi, se
  artikeln Judgment.
  🇬🇧 Judgment. Amoristic philosopy (Judges, punisments, acquittals, Bible and more) brings clarity to the concept Judgment and love. Ytterligare ett föredrag om
  detta kan komma på nästa möte.

Jantelagen

Bättrad den 2021-02-24 kl. 08:24. Artikeln publicerades första gången långfredagen den 15-04-03 kl. 12:24 på www.amorism.cc.                   .

Bildspel. Orättfärdiga varelser
har primitivare 
välvilja än rättfärdiga varelser. 
Amorism utbildar om olika 
sorters välvilja. Välvilja kan 
inläras och upptränas. 
Eller åtminstone imiteras. 
Amorism kräver inte 
att någon är välvillig.
Denna artikel avses att utvecklas. Man måste inte stöda denna artikel för att vara amorist. Ty den handlar om min privata troAmorism är nämligen kravlös. Amorism är endast bevarande av viktig, god, lära och helig vision som kallas amorism. Amorism är sammanfattad i trosbekännelsen (referens 1). Trosbekännelsen förklarar. Helhjärtade amorister är de som helgar/prioriterar amorism och förstår att människor bör utbildas om amorism. Grunden i amorism är visionen om att alla önskar fullkomlig lycka till alla. Alltså att alla har total välvilja. Amorism bevarar den visionen även när den inte förvekligas. Amorism anser att total välvilja är den viktigaste dygden. Amorism helgar även andra dygder. Jantelagen beskrivs även i boken Amorism (referens 2).


Mycket onödigt lidande orsakas av två  svagheter (laster eller synder), nämligen: avund och girighet. Dessa orsakar även stöd för Jantelagen. Jantelagen är en sorts rädsla för det annorlunda, rädsla för mångfald eller orättfärdig missunnsamhet. 
I denna artikel beskrivs Jantelagens "budord" även i en lista. Amorism helgar inte likhetsfundamentalism. Amorism varnar för att likhetsfundamentalism kan vara icke-optimalt eller t.o.m. farligt. För orättfärdiga varelser kan det vara frestande att helga Jantelagen eller likhetsfundamentalism för att försöka främja optimal utveckling och motverka övergrepp. Men jag tror inte att sådant bör helgas. Vi helhjärtade amorister tror att det är viktigare att helga amorism (dygderna, främst och åtminstone total välvilja) än Jantelagen och likhetsfundamentalism. De som ignorerar de amoristiska begreppen välvilja och total välvilja har ofta otillräckliga eller felaktiga (d.v.s. icke-amoristiska) definitioner av psykologiska begrepp (t.ex. av begreppen välvilja, kärlek, vänskap, hat, konflikt m.fl.). Sådan ignorans orsakar ofta även 
förvridna filosofiska paradigm.

Alla hjärtans dag och vänliga veckan

Bättrad den 2021-02-18 kärlek, amor, caritas och agape är otydliga (eller otillräckliga) begrepp; länkar; 21-02-17 rättelse bildtext Sokrates; gruppegoismdygder och förtydligande; man bör ofta inte säga att vänskap eller gillande är någon sorts kärlek.

Hjärta kors utropstecken amorismSedan år 1946 kallas vecka 7 för Vänliga veckan, en svensk idé. Alla hjärtans dag är varje år den 14/2: Då är det passande att säga: Essensen i äkta kärlek är välvilja. Det måste inte innebära gillande. Men gillande är härligt. Alla hjärtans dag sägs vara inspirerat av en man som hette Valentin.  (Dagen kallas även Valentindagen (Valentins dag). Ty helgonet Valentin har firats av katolska kyrkan officiellt mellan år 498 – 1969. Därav kommer namnet.) Sedan fick dagen i vissa länder mera folklig betoning av förälskad kärlek, nämligen gillande mellan människor, snarare än total välvilja som i amorism®Det kommersiella firandet av alla hjärtans dag sägs ha kommit till Sverige i slutet av 1950-talet från USA. Lär dig mera genom att öppna denna artikel....

Fil. kand., fil. mag., fil. lic., fil dr.

Bättrad den 2021-02-25 kl. 18:34 text; kl. 13:37 docent; 21-02-21 universitet; institution i filosofi; bildtext; professor; 21-02-18 inledning; teologisk fakultet; rättelse; regeringen; bildtext. Denna artikel publicerades den 2021-02-17 kl. 15:55 på www.amorism.cc.

Jpg. Fil. kand., fil. mag., fil. lic., fil dr.
Hjälp mig ekonomiskt att skapa
 ännu bättre utgåva av
boken Amorism. Den innehåller
min amoristiska filosofi.
Artikel om begreppet filosofi, utbildningsnivåer (och universitet). Fil. kand., fil. mag., fil. lic., fil. dr.. Det är förkortningar av filosofie kanditat, filosofie magister, filosofie licentiat respektive filosofie doktor. De representerar olika nivåer av examina i universitets-titlar inom filosofiska fakulteten; här är de inte fullständiga titlar, ty endast fakulteten (ämnet) fil., alltså filosofi anges här. Begreppet filosofi (fil.) i somliga titlar kan kompletteras eller utbytas mot exaktare begrepp. (Ämnen i filosofiska fakulteten kan vara matematik, kemi, teknologi, fysik, biologi m.fl.. Teologiska (teol.) fakulteten, medicinska (med.) fakulteten och juridiska (jur.) fakulteten är två andra fakulteter. Fakultet betyder avdelning eller ämne. Begreppet fakultet betyder här avdelning inom högre utbildning universitet/högskolor. Varning, indelningen i olika fakulteter kan vara olika i olika högskolor och i olika stater/länder. Vilka ämnen som tillhör någon fakultet t.ex. filosofiska fakulteten eller teologiska fakulteten har ändrats sedan medeltiden.) Filosofie kandidat är lägsta nivån av de nämnda nivåerna. Filosofie doktor är den högsta nivån. 

Imiterad välvilja

Bättrad den 2021-02-25 kl. 08:13 ärligt; 21-02-24 länkar; artighet. Denna artikel publicerades den 2021-02-24 kl. 07:01 på www.amorism.cc.

Jpg. Imiterad välvilja
Bidra ekonomiskt till Amoristerna
och mitt skrivande av nästa utgåva
av boken Amorism.
Om mina begrepp imiterad välvilja respektive imiterad kärlek. Denna artikel avses att utvecklas.
Enligt amorism (läran) och vår trosbekännelse kan välvilja och kärlek imiteras. Amorism (läran) menar att imiterad välvilja inte är samma som falsk välvilja respektive falsk kärlek. Amorism och trosbekännelsen förklarar att det kan vara bra att imitera rättfärdighet och annan välvilja om det imiteras ärligt.   

Hatkärlek

Denna artikel publicerades den 2021-02-24 kl. 09:33 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Vi hänvisar tills vidare till den engelska artikeln Love-hate. Amorism är den lära som har bäst terminologi för att kunna förklara det paradoxala begreppet hatkärlek. Amorism visar att det är ett viktigt begrepp i psykologi och inte något som innebär självmotsägelse.

Imitated benevolence

 Improved the 2021-02-25 at 08:16. This article was first published the 2021-02-24 at 07:04 CET on www.amorism.cc.

Img. Imitated benevolence
Please, give financial support to
my writing and translation of the
next edition of the book Amorism.
On my concepts imitated benevolence and imitated love. This article is intended to be developed.
Amorism (the doctrine) and our creed claims that benevolence and love can be imitated. Amorism means that imitated benevolence and imitated love is not the same as false benevolence and false love respectively. Amorism and the creed claims that it can be beneficial to imitate righteousness and other benevolence if such is imitated honestly.  

Nytt ord för kärlek

Bättrad den 2021-02-23 Inledning; 21-02-17 otydliga definitioner har ibland orsakat att caritas har bytts mot amor vid översättningar av Bibeln och annat; 21-02-02 bild; 21-02-01 italienska. Denna artikel publicerades den 2021-02-01 kl. 11:40 på www.amorism.cc.

Jpg. New word for love
Denna artikel avses att utvecklas när jag hinner. 
Begreppet kärlek och latinets amor och caritas är inte självklara och inte entydiga. I denna artikel citeras bevis på det, nämligen att begrepp (i andra språk) som har importerat begreppen amor och caritas ibland har utbytt dem mot varandra vid nyöversättningar. Amorism (läran) har grundats för att öka tydligheten i språk. Vi tror att det är viktigt för att bättre kunna hjälpa själslig förädling.

Amorism är ett nytt ord för kärlek. Gränsen mellan de latinska begreppen amor och caritas har aldrig varit helt tydlig. Ibland har de förväxlats vid översättningar. Orsaken är att många (eller mänskligheten?) inte har haft tillräckliga definitioner av dessa begrepp och av begreppet kärlek. Problemet (att tillräckligt bra kunna definiera begreppet kärlek) finns i grekiska, latin, tyska, engelska, franska, italienska, spanska, svenska, portugisiska och troligen även i andra språk. (Detta nämns i en fransk sång om Amorism 🇫🇷 Chanson d'amorism. Och i spansk poesi om Amorism 🇪🇸 Amorism en español.)