Härlig höst år 2023

Bättrad den 2023-10-01 kl. 11:07 Det viktigaste är inte vem (någon människa eller någon gud) har skapat någon religion; 23-09-26 länk om sanning och vetenskap; länk om scientism; länk om psykiatri; 23-09-24 bilder; 23-09-21 inledning; 23-09-20 Amoristerna, kyrkan för amorism är en i statlig myndighet juridiskt godkänd kyrka med egna präster och egen biskop; grattis till kungen 50 år som statschef; 23-09-18 professor Mansén; 23-09-14 bild på ekumenik mellan Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Amoristerna, kyrkan för amorism. Denna artikel publicerades den 2023-09-11 kl. 08:31 på www.amorism.cc.

I denna afrtikel hittar du länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida. Hemsidan visas bäst på datorer. På mobiltelefon visas förenklad version av artiklarna. Men de nästan alla moderna mobiltelefoner kan visa artiklarna i dator-läge. Prova detta genom att nederst på denna hemsida trycka på 'Visa webbversion'. De som vill får gärna vara med på bild på denna hemsida.
  1. 🇸🇪 Amorism® och Amoristerna, kyrkan för amorism grundades för att andra filosofer, psykologer och kyrkor inte har lyckats att definiera begreppet kärlek tillräckligt bra. Amorism menar att varje människa är mer eller mindre kärleksfull. Vi tror att det är bra att utbilda om amorism, den kravlösa, heliga läran om kärlek och välvilja; utbildning är bra även om man inte kan framtvinga kärleksfullhet. Därför är läran amorism kravlös, alltså även opolitisk. Amorism finns för att visa att mänskligheten (filosofi, psykologi och kyrkor m.fl.) även behöver vår vision om total välvilja till alla. Enligt amorism och vår unika trosbekännelse är denna totala välvilja inte någon handling; och kärlek måste inte innebära gillande, vänskap eller sex. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism är den enda religionen och enda kyrkan som obligatoriskt nämner och helgar begreppet välvilja i sina gudstjänster. Amorism är inte politik. Amorism är inte samma som altruism, pacifism eller utilitarism; (amorism är inte motståndare mot sådant eller andra idéer). Amorism innebär åtminstone förkunnelse av den amoristiska läran. Amorism visar att total lycka total och total välvilja är realistiska. Amorism och kyrkan grundades även för att begreppet total välvilja kan förklara hur Gud kanske är, om Gud verkligen finns. Ny amoristisk trosbekännelse som förklarar mer om amorism och världshistoriens bästa definition av kärlek publiceras förhoppningsvis år 2023.

ReligionBättrad den 2023-10-01 kl. 12:12 påhitt eller gudomlig uppenbarelse. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-06 kl. 17:20 på www.amorism.cc.

Amorism är inte beroende
av förklaringar om Gud.
Men amorism är öppen för
 att även Gud är amorist,
alltså att Gud önskar total
lycka till alla. Referens:
trosbekännelsen och
boken Amorism.
Det är illusion att tro att man helt kan frigöra sig från det som egentligen är religion. Många förstår inte vad religion egentligen är. Därför förstår många oreligiösa inte att ("alla" och) de själva idkar religion mer eller mindre ofta. Läs boken Amorism så förstår du! Denna artikel ger kortfattad förklaring av vad begreppet religion egentligen och ursprungligen betyder.

Enligt amorism och filosofi är mer eller mindre i religioner och andra läror  mänskliga påhitt, till exempel konst, musik, tempel, men även idéer. Det viktigaste är inte vem som har skapat någon religion eller om religionen är en naturlig (biologisk, fysisk) funktion eller om religionen är uppenbarad av någon gud. Det viktigaste är inte hur stor andel av religionen som är påhittad eller hur stor andel som är naturlig (biologisk, fysisk) eller uppenbarad av Gud. Det viktigaste är istället hur något (t.ex. religion) påverkar dig själv och andra. Och om du helgar eller inte helgar något (t.ex. någon religion). Enligt amorism kan det vara bra med bra uppfinningar, oavsett om dessa är mänskliga eller gudomliga påhitt. Nog om detta. I denna artikel beskrivs mera om begreppet religion....

Scientism

Bättrad den 2023-09-20 kl. 04:25. Denna artikel publicerades den 2023-09-19 kl. 03:12 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några ord med annorlunda färg är länkar till förklaringar.  Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.)

Begreppet scientism förklaras i boken Amorism, välvilja kärlek lycka: scientism är att helga vetenskap(-lighet). Enligt den amoristiska definitionen av religion kan scientism vara som en religion som helgas genom hierarkiskt ledarskap, skolor, priser, ceremonier etc.. Enligt amorism är det många människor nuförtiden som helgar vetenskap(-lighet) och tror att vetenskap (eller vetenskaplighet) är ett av mänsklighetens främsta hopp. Amorism betonar (det som för många människor är självklart), nämligen att vetenskap (vetenskaplighet) har en dubbelhet, nämligen att vetenskap kan 1. rädda liv (barriärer, livsmedelsproduktion, sjukvård, utbildning) och 2. att vetenskap kan förstöra liv (barriärer, vapen, rengöringsmedel, antibiotika, utbildning). Artikeln förklarar hur amorism menar att dubbelheten bör hanteras...

The Amoristic vision

 This article was published the 2022-07-28 at 11:20 o'clock Swedish time on www.amorism.cc.

The most important in Amorism is the Amoristic vision. The most important aspect of Amorism is the Amoristic vision. Until another is proved: Amorism is open for God and/or scientific ideas of the creation of the Universe and our lives.
The amoristic vision became clear to me some time after the year 2000 A.D.. The vision can be condensed to: wish total happiness to all creatures now and in eternity. I found that a new philosophy of love was necessary to explain the vision. For instance: love does not need to be friendship or liking. Mankind needs a better definition of love to understand the vision.

The absolute virtue

Improved the 2022-03-08 at 10:43 o'clock Swedish time. This article was published the 2022-03-07 at 09:40 o'clock Swedish time on www.amorism.cc.

One of the most important ideas in Amorism (the doctrine) is the epiphany of the idea that total benevolence, (a specific sort of omnibenevolence) also is the absolute virtue. Total benevolence (the absolute virtue) is called Amorism. Amorism is executed in each and every righteous being. Amorism is a mental strength that many human beings lack, unfortunately. But all can be helped by education on Amorism. Then they may understand themselves and other human beings better. All the other virtues are only relative virtues. Honest beings who understand Amorism understand that the relative virtues can not be fully executed, not even within the beings. Amorism reveals that love is an inexact concept. Love can namely be anythig from egoism to group egoism to Amorism. Egoism and group-egoism are two 'sorts' of love, but no absolute virtues. (Amorism rejects some wrong non-Amoristic definitions which are used nowadays by non amoristic psychologists, philosophers and churces.) Love is mostly only a relative virtue. The inexactness of the concept of love impedes education and the cure of souls. Amorism is the love and the virtue which is the absolute virtue and the holiest virtue. Amorism clarifies and helps education and the ennoblement of souls and spirits.

The relative virtues

Improved the 2022-06-21 at 02:12 o'clock Swedish time.  This article was published the 2022-03-07 at 09:44 o'clock Swedish time on www.amorism.cc. 

One of the most important ideas in Amorism (the doctrine) is the epiphany of that Amorism (total benevolence) also is the absolute virtue. Total benevolence (the absolute virtue) is called Amorism. Amorism (the total virtue) is realized in each and every righteous being. Amorism is a mental strength that many human beings lack, unfortunately. But all can be helped by education on Amorism. Then they may understand themselves and other human beings better. All the other virtues are only relative virtues. Honest beings who understand Amorism understand that the relative virtues can not be fully excecuted, not even within themselves. Amorism (the doctrine) is the only doctrine that has a principal creed that mentions benevolence. Amorism is one of the few doctrines that has a principal creed that mentions the concept of love. Amorism educates the human species, psychologists, philosophers and experts on that one of the most important traits in higher developed beings is benevolence, namely the love drive. Information on Amorism (total benevolence) is included in every Amoristic sacrament. Information on Amorism (total benevolence) is included in every Amoristic sacrament. 

Relativa dygder

Bättrad den 2022-06-21 kl. 02:14. Denna artikel publicerades den 2022-03-07 kl. 09:31 på www.amorism.cc.

De relativa dygderna kan inte förverkligas helt. En av de viktigaste idéerna amorism (läran) är uppenbarelsen av att amorism (den total välviljan) är den absoluta dygden. Den är förverkligad i varje rättfärdig varelse. Detta är en mental styrka som många människor tyvärr inte har. Men alla kan gynnas av utbildning om amorism så att de förstår sig själva och andra bättre. Alla andra dygder är endast relativa dygder. Ärliga och amoristisk bildade människor förstår att relativa dygder inte kan förverkligas helt, inte ens inom sig själva. Men amorism menar att det kan vara bra att även utbilda om de dygder som enligt amorism endast är relativa. De amoristiska dygderna nämns i amoristiska trosbekännelsen. Amorism är den enda lära som har en trosbekännelse som nämner ordet välvilja. Vi är en av de få läror som har trosbekännelse som nämner ordet kärlek. Amorism utbildar mänskligheten, psykologer, filosofer och experter om att en av de viktigaste egenskaperna i varje varelse är varelsens välvilja och kärleksdrift. Primitiva varelser saknar kärleksdrift. Men information om välvilja ingår i varje amoristiskt sakrament.

Absolut dygd

Bättrad den 2022-03-08 kl. 10:44. Denna artikel publicerades den 2022-03-07 kl. 09:28 på www.amorism.cc.

Amorism är ett nytt paradigm, nämligen en lära med förbättrade definitioner av flera viktiga begrepp. En av de viktigaste idéerna i amorism (läran) är uppenbarelsen av att amorism (total välvilja) är den absoluta dygden, som även kallas amorism. Total välvilja är en specifik sorts allkärlek eller en specifik sorts omnibenevolens. Amorism (läran) avslöjar att kärlek är ett mångtydigt och därför otydligt begrepp. Kärlek kan nämligen vara allt ifrån egoism till gruppegoism till amorism. (Amorism förkastar somliga icke-amoristiska och felaktiga definitioner som nutida filosofer, psykologer och kyrkor använder.) Egoism och gruppegoism är två olika sorters 'kärlek', men inte några absoluta dygder. Otydligheterna i begreppet kärlek försvårar (eller omöjliggör bra) utbildning och bra själavård. Amorism förklarar att kärlek oftast endast är en relativ dygd. Ärliga människor och de som förstår amorism förstår att relativa dygder inte kan förverkligas helt, inte ens inom varelser. Men amorism är den kärlek som är den absoluta dygden och den heligaste dygden. Amorism är förverkligad inom varje rättfärdig varelse. Amorism förtydligar och hjälper utbildning, själavård och förädling av själar.