Reformation, förbättring eller uppenbarelse

Bättrad den 2020-06-26 kl. 15:37 pionjär; kl. 15:10 andra lärares kapitulation; kl. 14:48 inspirerad; kl. 11:27 universums klarhet; 20-06-25 amorism bygger på vetenskaplighet; 20-06-24 kl. 19:36; 20-06-12 gillande, vänskap, barmhärtighet; Denna artikel publicerades den 2020-06-12 kl. 11:34 på www.amorism.cc.


Jpg. pionjär
Hellre förbättring än enbart
reformation.
Denna artikel avses att utvecklas. Jag skulle ännu hellre säga att amorism innebär förbättring eller uppenbarelse av många viktiga begrepp. Den reformation som Martin Luther gjorde på 1500-talet reformerade begreppen rättfärdighet och syndAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. (Men amorism har troligen bäst förklaringar av sådant.) Amorism bygger på den amoristiska visionen och på vetenskaplighet (referenser: trosbekännelsen och boken Amorism). Den lutherska reformationen varade från år 1517 (Luthers 95 teser) till år 1531 (Augsburgska bekännelsen). Katolska kyrkan svarade med motreformation (Tridentinska kyrkomötet år 1545 - 1563). Somliga menar att lutherska eller evangeliska reformationen pågick till år 1577 (Konkordieboken, alltså långt efter Luthers död år 1546). Det var då tyvärr emellanåt strid mellan lutherska (evangeliska eller protestantiska) kyrkor och Katolska kyrkan och deras respektive politiska understödjare. Amorism är inte lutherskt och inte katolskt. Amorism är t.o.m. en ny religion. Men amorism är inspirerad av kristendom, även av Luther och katolicism. Amorism reformerar dessutom förbättrar ännu flera begrepp än under 1500-talet. Amorism förbättrar och korrigerar definitioner av begreppen: rättfärdighet, synd, välvilja, kärlek, gillande, vänskap, barmhärtighet, ande, tro, vetande, sanning, helighet, religion, gott, ont, lycka, egoism, gruppegoism, politik. Den amoristiska reformationen, förbättringen eller uppenbarelsen publiceras sedan år 2012 då den nya kyrkan Amoristerna, kyrkan för amorism grundades offentligt. 

Världens främsta problem, utmaningar eller möjligheter

Bättrad den 2020-06-30 kl. 10:13 Förord; 2018-06-10 Inledning; 18-01-24 artighet, övervaknings- och "säkerhets"-samhällen missbrukas; punkt 1-3, 8; paradox; bild 2; GAI och AAI. Denna artikel publicerades första gången den 2018-01-23 kl. 17:53 på www.amorism.cc.

Artikeln avses att utvecklas

Förord. Denna artikel handlar om mycket mera än enbart epidemier. Nåväl, min far (läkare och professor i biokemi) och mor (sjuksköterska) varnade sedan min ungdom för snusk i skolor och förskolor. Jag iakttog kärlekslöshet, snusk, elakheter (och i några avseenden dåliga filosofi och illusioner) i skolor och i världen. Jag har alltsedan 1980-talet (när jag gick i grundskolor) varnat för att epidemier kan drabba mänskligheten. Jag förstod att nya epidemier kunde skapas. När jag studerade på KTH blev jag alltmer övertygad om de här ovanför nämnda idéerna. Men lärare och elever var då inte tillräckligt intresserade av detta. Bra att många nu (p.g.a. Covid-19) åtminstone delvis förstår det verkliga allvaret. Tyvärr förstår många ännu inte det viktiga i de amoristiska definitionerna av kärlek (och det amoristiska begreppet kärleksdrift). Jag menar även att viktigt är rätt sorts: utbildning, kärlek, moral, kultur och religionJag förstod att filosofi (i synnerhet ords definitioner) är mycket viktiga. Min motivering till att epidemier kan vara stort problem var och är alltjämt att resande och de många sociala kontakter som modern teknik möjliggör. Och att orättfärdighet, alltså ovilja att älska sina medmänniskor och sina fiender är grund för flera allvarligt hot mot mänskligheten. I denna artikel har jag hävdat (långt före Covid-19) att FIH (se nedan) bör ge risken för epidemier högre prioritet. Epidemier som kan vara värre (mera skadliga/dödliga) kan komma. Jag menar att det är viktigt att skilja på virulens (vilket jag inskränker till smittsamhet) och patogenicitet (skadlighet eller dödlighet hos de som är smittade). Mortalitet är dödlighet, nämligen mått på extrem patogenicitet. Varning för dåliga definitioner av sådana begrepp: sammanblanda inte dessa begrepp.

Filosofi

Bättrad den 2020-06-09 förtydligande, 20-03-15 pre-amorism; 20-01-21 inte alltid nöjd med det nuvarande och andra filosofers idéer; 20-01-14 layout; 20-01-13 min slutsats. Denna artikel publicerades första gången den 2019-05-22 kl. 17:58 på www.amorism.cc.

Bild på Sokrates. All filosofi
gillas inte av alla. Sokrates,
Aristoteles och Jesus dömdes
istället till döden. All god,
viktig och revolutionerande
filosofi belönas alltså inte.
Amorism säger: girighet, avund
och elakhet kan motverka god
filsosofi och mänskligheten
och göra så att somliga goda
filosofer inte belönas.
Amorism avslöjar: neutral
massmedia och neutrala
skolor finns inte
Inledning. Amorism® förvaltar och utvecklar filosofi, nämligen definitioner av begrepp. Filosofi är viktigt. Filosofi påverkar nämligen hur man tänker. Minst två amoristiska dygder har filosofisk anknytning, nämligen: sanning och vetenskaplighet. Enligt amorism är filosofi främst metod, snarare än slutsats av metod. Exempel: någon har genom filosofi eller vetenskap framkommit till att: 1. jorden är rund; 2. illusioner finns, 3. egot finns. De olika slutsatserna (1 – 3) är egentligen inte filosofi, men slutsatser av filosofi. Men många andra säger att även slutsatserna är filosofi. De sammanblandar därför läror och filosofi.  Många läror kallas "filosofier". T.ex. troende, vetande, idéer eller läror som förkunnar något av slutsatserna (1 – 3). Jag menar: att förkunna något (t.ex. slutsatserna 1 – 3) innebär inte att lärorna själva bör kallas filosofier. Detta gäller många idéer, läror eller religioner som felaktigt kallas filosofier, t.ex. ateism, agnosticism, teism, demokrati, människovärde, buddism m.m.. Jag och amorism varnar alltså för att missbruk av begreppet filosofi kan orsaka missförstånd.

Trosbekännelse

Bättrad den 2019-08-29 bild helgande av trosbekännelsen; 19-07-26 Inledning; 19-07-23 Förklaring; Andra kyrkors trosbekännelser; 19-07-20 kl. 21:17 Trosbekännelse, 50 år efter att astronauten Edwin "Buzz" Aldrin i radion föreslog tystnad för kontemplation och beviljades det. Då firades eukaristin (nattvarden, alltså tacksägelsen etc.) i månlandaren (Apollo 11) på månens yta. Därefter besteg Neil Armstrong och han, som troligen var de första människor som besteg månen, en annan himlakropp, för första gången i mänsklighetens historia. (Tyvärr var kristen och fin "religiös" inspiration nästan förbjuden efter Apollo 8. Tyvärr är sådant onödigt förtryck vanligt.) Denna artikel visar vår trosbekännelse Symbolum amoristicum.


Bilden visar symbolen för amorism
och för föreningen, samfundet och
kyrkan Amoristerna. Läs om den
egentliga definitionen av
begreppet kyrka:
denna länk förklarar kyrka.
Inledning och bakgrund. Trosbekännelsen sammanfattar det viktigaste om amorism. Med glädje presenterar vi den kanske mest informativa, lärorika och trovärdiga trosbekännelsen i världen. En ny filosofi. Trosbekännelsen hjälper Dig att förstå världen, människor och Gud bättre. (Amorism, läran, accepterar specifika idéer om Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud. Därför kan även ateister vara amorister. Trosbekännelsens sista verser handlar om sådant.) Hittills så har amorism kanske världens enda eller första trosbekännelse (huvud-symbola) som nämner begreppen kärlek, välvilja, rättfärdighet och synd; och t.o.m. förklarar dessa med ny (unik) filosofi. I trosbekännelsen nämns även de amoristiska dygderna. Sådant är bästa grunden för att utbilda om god etik och god moral. Vi tror att vår trosbekännelse är bland det viktigaste som man kan utbilda om. Andra religioners trosbekännelser handlar endast om Gud eller att man ska tro på de däri otillräckligt beskrivna gud(arna). Andra trosbekännelser visas i denna och i andra artiklar via länkar.

Vattumannens tidsålder

Bättrad 2020-06-30 starkaste stjärnan i ekliptikan. Denna artikel publicerades den 2020-06-27 kl. 10:53 på www.amorism.cc.

Denna artikel kan komma att utvecklas. Amorism bygger på tolkning av den amoristiska visionenAmorism bygger inte på astrologi. Denna artikel är alltså främst kuriosa. Om man använder det som astrologin gjort sedan länge så finns 12 stjärntecken i den s.k. ekliptikan. [Ekliptikan är ett astrologiskt och astronomiskt tänkt plan (matematiskt) som bestäms av Jordklotets rotation runt Solen. Om en tråd fästes mellan Jordklotets medelpunkt och Solens medelpunkt så skulle detta plan förverkligas. Den s.k. djurkretsen, även kallad zodiaken ligger i detta plan, alltså i ekliptikan. (Även de andra av Solsystemets planeter cirkulerar ungefär i detta plan.) Zodiaken är som ett tänkt band (ca 20° brett) där stjärnbilderna syns. Allteftersom Jordklotet roterar runt solen ser vi olika stjärnbilder framträda respektive försvinna i ett kretslopp, nämligen som i ett band i ekliptikans plan. ] Traditionella "västerländska" astrologer (jag kallar dem här VA) menar att varje månad motsvaras av ett stjärntecken. Vart och ett av dessa stjärnhopar bildar ett stjärntecken. Miljarder andra stjärnor som skulle kunna inräknas i varje stjärntecken. Men vart och ett av stjärntecknena utgörs av de klarast lysande stjärnorna. Jorden omges alltså av specifika stjärnhopar som astrologer har utvalt och gett namn. (I astrologi används ibland ordet hus istället för ordet stjärntecken.) VA's namn på stjärnbilderna används sedan antiken. Dessa namn används ofta även i astronomi. VA menar att varje stjärntecken upptar 1/12 av zodiaken, alltså 30°. 

När man talar om trollen

Bättrad den 2020-06-29. Denna artikel publicerades den 2020-06-26 kl. 23:33 på www.amorism.cc.

Några rim

När man talar om trollen 
så står de i dörren.
När man talar om myggen
så sticker de.

Var badar ni idag?
Ska ni bada i svett 
eller på något ställe?

Gud, låt det regna.
Fyll våra vattenmagasin
'Puscha' våra svin 
att duscha.

God sommar 2020!

Bättrad den 2020-06-18; 19-08-30 länkar; bild trosbekännelse; 19-08-12 Slaget vid Stäket; 19-07-20; 19-07-09 så "fungerar" Wikipedia; 19-07-07 världens främsta problem eller möjligheter; bild 1700-talspicknick; bild Stockholms mittpunkt. Denna artikel publicerades första gången den 2019-06-11 kl. 09:54 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas.

Midsommar den 2019-06-21
Midsommarafton är år 2020 den 19/6; midsommardagen är den 20/6.

Läs gärna dessa förbättrade artiklar. Färgad understruken text är länkar till artiklarna:
1. Vetenskap, vetenskaplighetdenna artikel handlar även om arbetet eller "kampen" för bättre filosofi, alltså för att främja kommunikation och motverka missförstånd mellan människor. Betänk den inskränkta filosofiska yttrandefriheten i dominerande massmedia (p.g.a. att det kan vara svårt eller avancerat med filosofi? Eller medias partiskhet?).
2. Grunden i amorism®: Amoristiska visionen. Amorism är viktigt på vår planet Tellus och i rymden: relationer i rymden.
3. Filosofi, varför bry sig om Filosofi.
4. Därför behövs amorism: Definitioner av begrepp är inte självklara, även om somliga säger att begrepp är självklara). Det är illusion att tro att begrepps definitioner är självklara: Illusion.
5. Presentation av mig Fredrik Vesterberg.
6. Amorism måste inte innebära altruism och utilitarism.

7. Amorism är tydligare (och ofta bättre) än begreppen allkärlek och universell kärlek.                  Öppna gärna denna artikel för mera läsning om God sommar...

Helig, helga, helgon

Bättrad den 2020-06-12 kl. 11:17 inledning. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-07 kl. 12:17 på www.amorism.cc.


Inledning

Många andra lärare och andra böcker (än boken Amorism) har otillräcklig, fel eller annan förståelse för ordet helig. Många människor tror därför att helighet är oviktigt, inte finns eller att det endast är påhitt. I artikeln Amorism educates visas exempel och citat från andra läromedel än amorism. Amorism är en ny filosofi och en unik kombination av viktiga kunskaper. Amorism avslöjar illusioner. Amorism avslöjar att alla medvetna varelser helgar. Men många varelser förstår inte det. Ty de har inte den amoristiska definitionen av begreppet helig. Numera har begrepp som religion och helighet inskränkts till något som är övernaturligt eller handlar om Gud. Det har minskat mångas förståelse. Jag har även skapat begreppet kärleksdrift (vilken indelas i egoism, gruppegoism eller amorism). Kärleksdriften påverkar känslor och tankar. Sålunda förstås att somliga människor menar att deras eget ego är det heligaste, jfr. egoism. Deras världsåskådning präglas främst av egoism. Det är primitivt. Många vägrar att erkänna sådant. Andra människor betraktar någon grupp av människor eller andra varelser som det heligaste, jfr. gruppegoism. Deras världsåskådning präglas främst av gruppegoism. Gruppegoism är vanligt. Egoisters och gruppegoisters världsåskådning kan vara antingen teism eller ateism. Vi amorister har mera avancerad idé om vad som är heligt. Ty vi menar att amorism ingår i det som är heligast, jfr. total välvilja. Allt i denna artikel och mycket annat förklaras även i boken Amorism.