Härlig höst

Bättrad den 2022-11-05 kl. 09:47 alla helgons dag; 22-09-27 bild på medeltidsinspirerad mässa; bild på roddarmadam. Denna artikel publicerades den 2022-09-11 kl. 10:01 på www.amorism.cc..

I denna artikel hittar du länkar till några av de hundratals artiklarna på denna hemsida. Hemsidan visas bäst på datorer. På mobiltelefon visas förenklad version av artiklarna. Men de nästan alla moderna mobiltelefoner kan visa artiklarna i dator-läge. Prova detta genom att nederst på denna hemsida trycka på 'Visa webbversion'.
  1. År 2022 firas enligt Svenska kyrkan (Svk) Alla helgons dag den 5 november och 6 november är Alla själars dag (eller Söndagen efter alla helgons dag). Läs gärna artikeln som förklarar helighet, helgon och de nämnda helgdagarna och hur amorism betraktar sådant. 
  2. 🇸🇪 Amorism® finns för att andra inte har lyckats att definiera kärlek tillräckligt bra. Amorism finns för att visa att mänskligheten (filosofi, psykologi och kyrkor m.fl.) behöver vår vision om total välvilja. Denna totala välvilja är inte någon handling. Amorism är inte politik. Amorism är inte samma som altruism, pacifism eller utilitarism; (men amorism är inte motståndare mot sådant eller andra idéer). Amorism visar att total lycka total och total välvilja är realistiska. Ny amoristisk trosbekännelse som förklarar mer om amorism och världshistoriens bästa definition av kärlek publiceras förhoppningsvis år 2022. 
    Länk till artikel där den nuvarande trosbekännelsen från år 2019 finns. Länk till ytterligare en kort sammanfattning av amorism. Trosbekännelsen ger försmak av den kommande definitionen av begreppet kärlek.  I artikeln finns även andra kyrkors trosbekännelser. 
    För övrigt, I varje punkt i artikel nedan finns en flagga som visar vilket språk artikeln innehåller. 

Reformation, förbättring eller uppenbarelse

Bättrad den 2022-06-23 kl. 08:32 pre-amoristm avslöjas; 22-06-22 kl. 05:29 länk till artikel om terminologi; 2020-07-30 Bibeln, kristendom och pre-amoristisk filosofi räcker inte; 20-07-21 pionjär; 20-06-26 andra lärares kapitulation; inspirerad; universums klarhet; 20-06-25 amorism bygger på vetenskaplighet; 20-06-12 gillande, vänskap, barmhärtighet. Denna artikel publicerades den 2020-06-12 kl. 11:34 på www.amorism.cc.

Jpg. pionjär
Hellre förbättring än enbart
reformation.
Amorism innebär förbättring eller uppenbarelse av många viktiga begrepp. Den första så kallade reformationen gjordes av Martin Luther på 1500-talet. Luther m.fl. reformerade begreppen rättfärdighet och synd. Amorism har nya och egna definitioner av begreppen rättfärdighet och syndAmorism bygger inte på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. (Men amorism har troligen bäst förklaringar av sådant.) Amorism bygger på den amoristiska visionen och på vetenskaplighet (referenser: trosbekännelsen och boken Amorism). Grunderna i den lutherska reformationen formulerades från år 1517 (Luthers 95 teser). År 1531 publicerades sammanfattning i den s.k. Augsburgska bekännelsen. Katolska kyrkan svarade med motreformation (Tridentinska kyrkomötet år 1545 - 1563). Somliga menar att lutherska eller evangeliska reformationen pågick till år 1577 (Konkordieboken, alltså långt efter Luthers död år 1546). Det var då tyvärr emellanåt strid mellan lutherska (evangeliska eller protestantiska) kyrkor och Katolska kyrkan och deras respektive politiska understödjare. Amorism är inte lutherskt och inte katolskt. Amorism är t.o.m. en ny religion. Men amorism är inspirerad av kristendom, även av Luther och katolicism. Amorism reformerar dessutom förbättrar ännu flera begrepp än under 1500-talet. Amorism förbättrar och korrigerar definitioner av begreppen: rättfärdighet, synd, välvilja, kärlek, gillande, vänskap, barmhärtighet, ande, tro, vetande, sanning, helighet, religion, gott, ont, lycka, egoism, gruppegoism, politik. Den amoristiska reformationen, förbättringen eller uppenbarelsen publiceras sedan år 2012 då den nya kyrkan Amoristerna, kyrkan för amorism registrerades offentligt. 

The Amoristic vision

 This article was published the 2022-07-28 at 11:20 o'clock Swedish time on www.amorism.cc.

The most important in Amorism is the Amoristic vision. The most important aspect of Amorism is the Amoristic vision. Until another is proved: Amorism is open for God and/or scientific ideas of the creation of the Universe and our lives.
The amoristic vision became clear to me some time after the year 2000 A.D.. The vision can be condensed to: wish total happiness to all creatures now and in eternity. I found that a new philosophy of love was necessary to explain the vision. For instance: love does not need to be friendship or liking. Mankind needs a better definition of love to understand the vision.

The age of the Universe may be unknown

This article was improved the 2022-07-28 at 10:12 o'clock Swedish time. This article was published the 2022-07-27 at 22:47 o'clock Swedish time on www.amorism.cc.

This article is intended to be increased. This topic does not affect amorism (until other is proved). Amorism is open for scientific ideas of the creation of the Universe. The most important in Amorism is the Amoristic vision.

The present Big Bang theory may not show the beginning of the Universe. The present calculated age of (12,5 –) 13,8 billion years may be too young. But it is at least likely that the Universe is expanding; therefore the so called 'inflation theory' may still be valid.

Relativa dygder

Bättrad den 2022-06-21 kl. 02:14. Denna artikel publicerades den 2022-03-07 kl. 09:31 på www.amorism.cc.

De relativa dygderna kan inte förverkligas helt. En av de viktigaste idéerna amorism (läran) är uppenbarelsen av att amorism (den total välviljan) är den absoluta dygden. Den är förverkligad i varje rättfärdig varelse. Detta är en mental styrka som många människor tyvärr inte har. Men alla kan gynnas av utbildning om amorism så att de förstår sig själva och andra bättre. Alla andra dygder är endast relativa dygder. Ärliga och amoristisk bildade människor förstår att relativa dygder inte kan förverkligas helt, inte ens inom sig själva. Men amorism menar att det kan vara bra att även utbilda om de dygder som enligt amorism endast är relativa. De amoristiska dygderna nämns i amoristiska trosbekännelsen. Amorism är den enda lära som har en trosbekännelse som nämner ordet välvilja. Vi är en av de få läror som har trosbekännelse som nämner ordet kärlek. Amorism utbildar mänskligheten, psykologer, filosofer och experter om att en av de viktigaste egenskaperna i varje varelse är varelsens välvilja och kärleksdrift. Primitiva varelser saknar kärleksdrift. Men information om välvilja ingår i varje amoristiskt sakrament.

The relative virtues

Improved the 2022-06-21 at 02:12 o'clock Swedish time.  This article was published the 2022-03-07 at 09:44 o'clock Swedish time on www.amorism.cc. 

One of the most important ideas in Amorism (the doctrine) is the epiphany of that Amorism (total benevolence) also is the absolute virtue. Total benevolence (the absolute virtue) is called Amorism. Amorism (the total virtue) is realized in each and every righteous being. Amorism is a mental strength that many human beings lack, unfortunately. But all can be helped by education on Amorism. Then they may understand themselves and other human beings better. All the other virtues are only relative virtues. Honest beings who understand Amorism understand that the relative virtues can not be fully excecuted, not even within themselves. Amorism (the doctrine) is the only doctrine that has a principal creed that mentions benevolence. Amorism is one of the few doctrines that has a principal creed that mentions the concept of love. Amorism educates the human species, psychologists, philosophers and experts on that one of the most important traits in higher developed beings is benevolence, namely the love drive. Information on Amorism (total benevolence) is included in every Amoristic sacrament. Information on Amorism (total benevolence) is included in every Amoristic sacrament. 

The point of righteousness

This article was published on www.amorism.cc the 2020-07-20 at 01:16 o'clock.

Jpg. Point of righteousness
The first edition of the book
Amorism. Please, support 
writing of the next book.
The concept "point of righteousness" was created to clarify the concept of righteousness. The point of righteousness is a concept in Amorism®. In Swedish it is called rättfärdighetspunkten. Any beeing who has reached the point of righteousness has total benevolence. Such beings are called Amorists or Amoristic beeings. Amorism does not build on theology. (But Amorism is open for some theology.) The point of righteousness is called rättfärdighetspunkten in Swedish.


Rättfärdighetspunkten

Bättrad den 18-01-18 Inledning; 16-09-03 kl. 11:17 point of righteousness. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-03 kl. 9:57 på www.amorism.cc.


Bild på rättfärdighetspunkten
Amorism introducerar
rättfärdighetspunkten och
rättfärdighetsskalan.
Bild på boken Amorism
Rättfärdighetspunkten2 innebär främst att man är amorist, alltså har total välvilja, (se boken eller artikel om vad total välvilja är och att det är möjligt). Och att man helgar amorismens (lärans) dygder, även om man själv inte kan förverkliga dem. Rättfärdighet "börjar" i rättfärdighetspunkten. Från och med att man har uppnått amoristisk välvilja och vilja att förverkliga dygderna så är man rättfärdig. All rättfärdighet "börjar" i rättfärdighetspunkten. Ju mera man klarar att förverkliga de övriga dygderna desto mera rättfärdig är man. (Dygderna sammanfattas i trosbekännelsen.) Att förverkliga övriga dygder kräver styrka. Troligen har ingen har oändlig styrka (troligen inte heller Gud, om han finns). Men det är ändå bra att helga2 dygderna. På engelska kallar jag det för point of righteousness.)