Mänskliga rättigheter, Demokrati, Viljedmokrati, Valdemokrati.

Bättrad den 17-03-06 kl. 14:32 Utgångspunkter; kl. 14:04 välj ledare; kl. 9:35 naiva idéer/politik om demokrati hindrar; amorism avslöjar illusioner; 17-02-26; 17-02-23 FN är oligarki, inte äkta demokrati; svenska skolor; massmedier; studieförbund, valdemokrati, viljedemokrati; äkta demokrati, pseudodemokrati, hyckleri-demokrati. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-21 kl. 23:55 på WWW.AMORISM.CC.

Seminarium betyder föredrag och samtal. Seminarium den 17-03-09 kl. 18:00.  Amorister måste inte instämma i denna artikel. Ty amorism är en så gott som opolitisk lära, så opolitisk som någon lära kan vara. Nedanstående frågor besvaras med hjälp av deltagarna, amorism eller de läror som deltagarna vill. Gratis. Men vi önskar ekonomiska bidrag. Bjud gärna in trevliga/rättfärdiga människor! Detta ingår i studiecirkeln om Amorism. (Exempel på hur rapport om våra samtal och seminarier brukar vara: Utredning av begreppet sanning och avslöjande av vanliga illusioner, länk: Sanning.)

Följande begrepp förklaras kort och enkelt så att allmänheten (alla deltagare) förstår. Därefter är du välkommen att samtala. Då får du gärna ha egna förklaringar.
Vad är demokrati.
Vad är äkta demokrati.
Vad är representativ demokrati.
Vad är direktdemokrati.
Vad är pseudodemokrati, låtsasdemokrati eller hyckleri-demokrati.
Vad är valdemokrati respektive viljedemokrati.
Vad är amorism®.
Vad är amorist-demokrati.
Vad är mänskliga rättigheter.
Vad är UDHR, d.v.s. Universal Declaration of Human Rights.

Vad är politik.
Vad är religion.
Vad är förtryck.
Vad är helighet, verklighet eller bara fantasi.
Vad är sanning.
........
Vad är det att vara bunden respektive obunden. Är obundenhet ett missbrukat begrepp.
Vad är anti-demokrati.
Vad är hyckleri.


Utgångspunkter

Temat är inte att motverka mänskliga rättigheter UDHR. Men temat är att avslöja otillräckligheter eller vissa fel däri. Som vanligt hos Amoristerna så tillämpas amoristisk yttrandefrihet. Därför får UDHR och även följande bejakas eller motsägas (helst med goda argument). De flesta människor är inte utbildade med amorism och lever därför med många ILLUSIONER om godhet, ondska, makt, politik, demokrati, religion, kärlek, välvilja, egoism, gruppegoism, amorism m.fl. begrepp. De flesta människor som inte förstår amorismens världsbild är lurade med illusioner. Sådana oamoristiska människor har lurat och kommer att fortsätta att lura andra människor alltför mycket, om de inte får bättre kunskaper och vilja att förmedla dessa kunskaper. Därför behöver mänskligheten utbildning med amorism för att skapa bättre värld. Annars kommer mänskligheten även i fortsättningen att översköljas av stora mängder av otillräckliga och/eller alltför felaktiga utbildningar och kulturer. 

En svårare uppgift för dig och mänskligheten är att välja goda ledare. Men om mänskligheten inte utbildas om amorism, t.ex. om att det finns olika personlighetstyper så kommer mänskligheten oftast inte kunna välja de bästa ledarna. De olika personlighetstyperna har olika sorters kärleksdrift; jag talar här om: 1. egoister, 2. gruppegoister och 3. amorister/rättfärdiga. 

Amorism är en ny lära, t.o.m. ett nytt paradigm som förklarar mycket.


Samtal, fokus.

Hur odemokratiska och diskriminerande bör (svenska) skolor, studieförbund och massmedier få fortsätta att vara för att ändå kallas demokratiska? Hur många amoristiska dygder får de bryta innan de kallas odemokratiska? Tyvärr finns mycket lögner och otydlighet i dessa nämnda branscher. Det beror på att definitionen av demokrati och andra principer i o-amoristiska språk/filosofier är otydliga. Därför missbrukas begrepp som människovärde, religionsfrihet, yttrandefrihet och demokrati. Begreppen är mer eller mindre tomma ord eftersom deras och gängse och oamoristisk filosofi är otillräcklig. Men amorism är tillräckligt tydlig filosofi.

Det är viktigt att ihågkomma att många människor och myndigheter som talar om mänskliga rättigheter menar UDHR, alltså FN's mänskliga rättigheter som utvecklats från år 1948. Obs., FN är snarare oligarki än demokrati.


Bild på Viljedemokrati
Amorism är en självständig lära.
Amoristerna, kyrkan för amorism
 är inte beroende av andra religioner
och andra kyrkor.
Amorism och boken Amorism är källor till svar. Eftersom mötet präglas av amorism så är även alla andra källor och svar tillåtna. Vetenskaplighet helgas av helhjärtade amorister. Men vetenskaplighet är inget krav. Yttrandefrihet råder, alltså inga tabu, så länge man håller sig någotsånär till temat. Undantag: förtal kan vara tabu. Amorism definierar vad förtal är. Om någon deltagare anser att ordförande behövs så kan ordförande väljas. Mötesledaren har vetorätt i detta val; ty enligt amorism så måste ordförande vara mycket rättvis och mycket lyhörd mot ALLA deltagare.


Bild jpg Valdemokrati
Var DDR demokrati eller
sken-demokrati? Motivera...
Deltagarna får gärna komma med förslag om t.ex. exempel på äkta demokrati respektive sken-demokrati. T.ex. hur demokratiskt var DDR eller hur demokratiskt är Sverige, någon demokratisk förening, skola, parti, religion, studieförbund. Men vi kan ta annat exempel om deltagarna väljer det genom amorist-demokrati.


Läs gärna detta före mötet: Besläktade artiklar

A) På många ställen helgas inte de amoristiska dygderna. Därför finns mycket orättfärdigt förtryck. Det är vanligt att demokratiska föreningar och församlingar förtrycker yttrandefrihet alltför mycket för att de ska kallas äkta demokratiska. Men de kallas ändå demokratiska. Begreppet förtryck förklaras av amorism: demokratiska förtryckare i Sverige: Förtryck.

B) Förenta Nationerna (FN) är oligarki, alltså inte äkta demokrati. Länk: UN oligarchy.

C) Demokrati är ett mångtydigt och motsägelsefullt begrepp. Demokrati, "demokrati".

D) De som förstår detta förstår att det är mycket viktigt att amorism (läran) förklarar för mänskligheten om de viktigaste sorternas kärlek, nämligen amorism, gruppegoism och egoism. Amorism förklarar hur människor och världen fungerar. Amorism avslöjar illusioner. Utbildning med amorism är viktigare än makt, demokrati, oligarki eller autokrati. Medlemmarna i Säkerhetsrådet i FN leder FN's militära insatser. De är FN's oligarkiska eller autokratiska ledare. Men 5 medlemmar där har mera makt än alla andra stater som är medlemmar i FN. De fem får vara egoister och gruppegoister. Men andra stater/medlemmar får inte vara egoister eller gruppegoister. Amorism menar att det ger otydlighet i FN och ökad otydlighet åt UDHR, som redan är otydliga och självmotsägande. Dessutom befäster sådant de fem oligarkernas makt över FN och världen. Att egoism inte förstås och inte erkänns, trots att det kan vara viktigt. Amorism är dessutom viktigare än egoism och gruppegoism. Naiviteten hos mänskligheten gör att många människor och stater blir lurade. Amorism är bättre. Ty amorism förklarar sådant, läs artiklarna: 1. Egoism, 2. Gruppegoism. Jag har inte fullt förtroende för människor och organisationer som inte erkänner och inte förstår sådant och inte instämmer i amorism om detta. Jag menar därför att amorism är viktigare, bättre och ärligare än UDHR och FN, åtminstone som komplement till dessa

E) FN's, UDHR's, många lärors och de flesta människors naiva idéer/politik om demokrati hindrar alltför ofta god makt och god demokrati. Utbildning med amorism är därför viktigare än mycket annat: Amoristcertifiering.Referenser (Ver. 170218)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar fler än 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 170218)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 5. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 6. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar det istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.


Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.