Psykopati, sociopati. Nya definitioner behövs och presenteras här

Bättrad den 2024-03-11 tjuvaktighet; 24-01-18 rubrik. 24-01-12 kl. 13:04 Inledning. kl. 10:27 Narcissism, överdrivet hävdande av egenvärde; hyckleri; grundlösa beskyllningar av andra. 24-01-11 människor och psykopater kan vara farliga även om de inte är elaka. 24-01-09 kl. 05:13 det som amorism kallar orättfärdighet är det som skadar och hämmar mänskligheten och världen mest. 2023-12-20 kl. 07:35 kompass för moral; omoralisk kriminalitet. 23-11-19 psykopater kan förstå och gilla amorism; NPF. 23-11-17 rovdjur; 23-11-11 skillnad psykos; min utveckling av PCL-R. 23-11-09 skillnad mellan psykopati och autism; felaktig eller otydlig definition av psykopati kan ge fel svar när man mäter med PET, CT, MRI. 23-10-19 skillnad mellan psykopati och sociopati; rättfärdighet; otacksamhet. 23-10-18 farlighet, skaderisk; svaghet; dominans, manipulation, charm, vänlighet. Denna artikel publicerades den 2023-10-18 kl. 09:41 på www.amorism.cc.

jpg.Scott O Lilienfeld
Bild 1. Professor Scott O. Lilienfeld.
Jag nämnde min definition
av psykopati som hade publicerats 
några månader tidigare i min bok.
Några ord med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Stöd mitt arbete ekonomiskt så gör jag bättre publikationer. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.)

Inledning. Det som amorism kallar orättfärdighet är brist på amorism (total välvilja till alla) mänsklighetens och världens störst svaghet och det som skadar flest, även orättfärdiga och psykopater drabbas.  Enligt amorism är psykopati intressant att studera för att förstå begreppen kärlek och nästankärlek.
Enligt amorism är psykopati samma som extrem orättfärdighet. Amoristiska definitioner hjälper för att förklara sådant. (Amorism menar även att psykopater kan ha goda egenskaper.)

Enligt amorism är det de rättfärdiga som älskar alla, alltså har välvilja till alla (även till de onda). Men, varning många älskar inte alltid alla. Men amorism och de rättfärdiga önskar ändå väl till alla. Enligt den unika amoristiska trosbekännelsen kan rättfärdiga varelser älska varelser samtidigt som de strider mot varelserna. Psykopater klarar inte detta. Älskande måste enligt amorism inte alltid innebära vänskap eller gillande.

Varning, du har troligen mött många psykopater i ditt liv. Det finns några olika definitioner av begreppet psykopati. Alla är inte eniga om vad psykopati är. Jag menar att psykopati är avsaknad av eller abnorm brist på nästankärlek, alltså bristfällig kärlek och välvilja till andra (än sig själva). Ingen har mig veterligen betonat att sådan abnorm brist på kärlek och välvilja är samma som psykopati. Jag menar att psykopati är en NeuroPsykiatrisk Funktionsnedsättning (NPF); alltså inte enbart en funktionsvariation. Jag förkastar idén att psykopati är någon egentlig styrka. Sociopati är en sorts psykopati och en svaghet. Men alla, även varje psykopat kan ha goda sidor och vara dygdiga. Därför, i synnerhet om man inte förstår amoristiska definitioner kan det vara svårt att avslöja somliga som är psykopater. I synnerhet somliga sociopater kan vara svåra att avslöja. Men ingen psykopat är dygdig beträffande den främsta dygden som är amorism (total välvilja till alla). Men sociopater kan imitera kärlek. Enligt amorism är psykopati samma som abnorm orättfärdighet. Enstaka (om ämnet amorism) bildade (och tillräckligt intelligenta) psykopater kan gilla amorism och förstå att amorism kan vara bra för dem själva och andra som de kanske tror sig kunna utnyttja. Men ingen psykopat är helhjärtad amorist. Somliga orättfärdiga människor har så lite av kärleksfull välvilja att de nästan är psykopater.

Jag menar att psykopater inte har någon inneboende tillräckligt god kompass för moral. Men många psykopater, i synnerhet somliga sociopater kan imitera moral. Men imitationerna är inte helhjärtade, nämligen inte äkta kärlek eller äkta rättfärdighet. Obs., amorism är inte moral, men en (unik) kompass för moral.

Amorism är en ny filosofisk lära (och en ny religion som förvaltas av samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism). Enligt amorism är det kärleksdriften som gör att människor har kärleksfull välvilja. Kärleksdriften innebär att kärleken och välviljan  har olika riktningar hos olika individer. Olika individer kan ha olika intensitet av välvilja. Sådant förklaras i trosbekännelsen. Psykopater har endast egoistisk riktning av sin kärlek och välvilja; se trosbekännelsen. Somliga människor är nästan psykopater. Motsatsen till psykopati är att ha total välvilja till alla, vilket vi kallar amorism (välviljan); enligt amorism är detta samma som rättfärdighet. Amorism (läran) betonar att kärlek och välvilja inte måste vara någon handling. Trots att psykopater endast har egoistisk kärlek och välvilja (alltså saknar nästankärlek) så kan många psykopater vara vänner med de som de själva gillar eller vara vänner när de tror sig tjäna på vänskap. Men det är inget kärleksfullt gillande, ingen kärleksfull vänskap; jämför med djur och rovdjur. Enligt amorism måste gillande och vänskap inte innebära kärleksfull välvilja; se trosbekännelsen och min kommande bok. Stöd mitt arbete ekonomiskt. Psykopater betraktar sina medmänniskor snarare som objekt; varning 1: detta kan ta lång tid att upptäcka, i synnerhet om man inte kollar enligt amoristiska definitioner. Varning 2, i synnerhet de psykopater som även är sociopater kan vara mycket skickliga på att dölja detta. Nåväl, jag menar att andra definitioner endast är symptom på psykopati; därför kritiserar jag delvis PCL, PCL-R och liknande listor; se PCL nederst i denna artikel.

Om psykopati främst definieras som brist på kärlek och välvilja så torde psykopati kunna bedömas med hjälp av amorism (läran). Amorism är en ny filosofi och ny religion som publicerades år 2012. Amorism (läran) har världshistoriens bästa definitioner av begreppet kärlek, nämligen: kärlek är välvilja; kärlek kan även vara förverkligad välvilja. Utveckling av denna definition avses att publiceras år 2023. Enligt amorism är en av de främsta skillnaderna mellan olika varelsers personligheter att alla inte är lika mycket kärleksfulla. Olika varelser har olika stark kärleksdrift. Amoristiska definitioner betonar att kärleksdrift och kärlek inte är samma som sexualdrift. Amorism betonar att kärlek inte måste vara vänskap eller gillande. Kursiverad text i denna inledning ovanför är citat ur den amoristiska trosbekännelsen och första utgåvan av boken Amorism, välvilja kärlek lycka. Boken förklarar att psykopati är en svaghet, nämligen brist på kärlek, välvilja. Amorism är unik med betoningen av de amoristiska definitionerna av kärlek och välvilja. 

Bild 1 visar professor i psykologi Scott O. Lilienfeld från USA och jag. Bilden är tagen på Karolinska Nobelinstitutet i Solna efter hans föreläsning där den 2016-11-08 om psykopati. Föredraget var mycket intressant. Det beskrev hur begreppet psykopati har ändrats och utvecklats under ca 200 års tid. Han har även arbetat på fängelser med brottslingar. Några månader före hans föredrag, i februari 2016 hade jag publicerat världens första bok (nämnd ovanför) om de amoristiska definitionerna av begreppen kärlek, välvilja och psykopati. Jag frågade under föreläsningen om han kände till någon forskning om välviljans betydelse för psykopati. Han sade då att de skulle börja forska om ämnet. Det finns en välkänd kontrollista för psykopati som kallas PCL-R. Den har använts sedan 1940-talet för att undersöka om någon är psykopat. Varje punkt i listan har en matematisk faktor som kan användas för att beräkna sannolikheten för att någon är psykopat. Men amorism menar att kärlek till andra varelser är den viktigaste punkten. Jag har själv aldrig varit psykopat. Mina slutsatser bygger på mitt 40-åriga stora intresse för människor och mitt arbete som präst, biskop och själavårdare sedan år 2012. 

Amorism (läran) och den amoristiska trosbekännelsen förkunnar att: Kärlek finns i olika riktningar och olika intensiteter. Amorism (totala välvilja...) är den starkaste välviljan, nämligen total välvilja till varje varelse i evighet. Amorism (läran) förklarar även att välvilja inte är någon handling. Kärlek måste inte vara handling. Men välvilja är vilja och attityd. Egoism kan vara en sots kärlek. Många psykopater har egenkärlek. Normala människor (icke psykopater) har även gruppegoism. Vilket är sunt. Men rättfärdiga varelser, alltså somliga människor har även amorism, total välvilja till varje varelse i evighet. Amorism är en aspekt av total mental hälsa. Amorism (läran) har denna unika definition av begreppet rättfärdighet. Orättfärdiga är alla de många varelser som saknar amorism (totala välviljan...); se mina kompletteringar av PCL-R nedan. Min kommande bok avser att förklara ännu tydligare.

Utgåva 1 av Boken
Amorism, välvilja kärlek lycka
publicerades år 2016.
Stöd mitt arbete ekonomiskt. Jag och amorism betonar att den ovanför nämnda definitionen, nämligen att abnorm bristfällig nästankärlek är samma som psykopati.
Jag och amorism menar att olika människor har olika intensiv nästankärlek och välvilja. De amoristiska definitionerna (som avses att uppdateras år 2023) gör att jag har förslag på hur man kan skilja på autism och psykopati: psykopati är brist på nästankärlek och välvilja; autismspektrum är bristfällig varseblivning. Enligt amorism har somliga psykopater, men inte alla psykopater även autism eller andra svagheter. Amorism förklarar även att somliga autister har amorism (total välvilja till alla). Andra autister är orättfärdiga, alltså har mer eller mindre brist på nästankärlek och välvilja.

Miljö och bemötande påverkar alla, även psykopater. Amorism betonar att det är viktigt att alla, även psykopater får kärlek. Varning, psykopati går inte att bota. Somliga psykopater kan vara mycket farliga. Varning, psykopati och kärlekslöshet försvårar umgänge och liv för människor. Jag och amorism menar att psykopati och annan orättfärdighet är ett av världens (livets) främsta problemDe som är i närheten av psykopater har onormalt hög risk att skadas. Amorism betonar att vänskap, gillande och kärlek är olika begrepp. Enligt amoristiska definitioner saknar psykopater förmåga att älska andra eller de har gravt bristfällig nästankärlek. Men många psykopater kan vara vänliga när de gillar någon eller tror sig vinna på vänlighet. Somliga psykopater är inte charmiga. Andra psykopater kan vara väldigt charmiga (på ytan). Enligt min definition är dessa sociopater; (oenighet finns om vad sociopati är). Många psykopater är mera benägna att ljuga och att vara hänsynslösa än vad normala människor är. Åtminstone så är psykopater mera benägna att ljuga och vara hänsynslösa så att grava resultat orsakas. Psykopater är överrepresenterade i omoralisk kriminalitet. Varning, somliga sociopater kan vara skickliga på att spela oskyldiga. I psykologi och psykiatri används ofta begreppet sjukligt (eller patologiskt) benägna att... Med sjukligt menar jag och amorism (läran) i denna artikel att det är sjukligt eller abnormt att inte låta nästankärlek, helst amorism (total välvilja) styra när man talar sanning respektive när man ljuger någon 'nödlögn'; de amoristiska definitionerna av kärlek avses att förtydligas i min andra bok om amorism. Då avses denna hemsida att uppdateras. Varning, somliga psykopater ljuger inte mer än andra orättfärdiga människor. Men narcissistiska lögner t.ex. hyckleri kännetecknar orättfärdiga och psykopater. Många psykopater är dominanta, ofta även manipulativa. Psykopater är mera benägna att ljuga och stjäla. Somliga psykopater, men långt ifrån alla är elaka. Jag varnar för den pre-amoristika idén att alla psykopater är elaka. Men jag säger att man kan vara farlig och hänsynslös utan att vara elak; amoristiska definitioner hjälper för att förklara detta. Somliga psykopater är inte så trevliga. Somliga psykopater är överdrivet våldsbenägna. Somliga psykopater är elaka. 
Otacksamhet är vanligt symptom på psykopati. Men somliga psykopater kan vara väldigt tacksamma när de själva tror sig tjäna på att vara tacksamma.

According to amorism: Psychopathy is Lack of neighbour love. 
Enligt amorism: Psykopati är brist på nästankärlek. Amorism varnar för att denna definition är svår att bevisa. Ty det finns inget entydigt tecken på en persons välvilja och kärlek. Flera tecken behövs. Därför är PCL-R och andra listor fortfarande intressanta. Men man kan kanske genom olika avbildningar av hjärnan visa om någon är psykopat eller inte. Metoder som PET (tomografi med hjälp av radioaktivt ämne), CT (datortomografi röntgen) och MRI (magnetresonanskamera) hjälper undersökning och forskning om psykopati. Jag återkommer om detta. Men det är viktigt att förstå vad man söker efter. Felaktig eller otydlig definition av psykopati kan ge fel svar när man mäter.

Skillnad mellan psykopati och psykos. Jag menar att psykopati är svaghet i hjärnan som är mer eller mindre ärftlig, orsakat av utvecklingsstörning eller förvärvad skada. Därför har psykopati hittills inte kunnat botas. Men i kärleksfull miljö  fungerar alla, även psykopater bättre. Men varning, låt er inte luras av psykopater och andra människor. Många psykopater är inte psykotiska; länk Psykos. Psykos innebär nämligen vanföreställningar. Psykopati är istället brist på nästankärlek. Psykopater måste alltså inte ha någon psykos. Men somliga psykopater har både psykopati och psykos.

Jag menar att PCL-R (som visas nedan) endast visar kontingenta symptom, alltså symptom som psykopater inte alltid har. Därför har jag skapat den bästa definitionen av psykopati, nämligen: brist på nästankärlek, vilket beskrivits ovanför.

Nedan visas inte exakt PCL-R. Ty nedan står även mina tillägg och ändringar, som är kursiverade. Mina tillägg och ändringar kan utvecklas. Jag varnar för att det som jag kallar sociopati är en sorts psykopati som är svårare att upptäcka än annan psykopati. Sociopati är enligt mig att kunna dölja de egenskaper som nämns i PCL och liknande. Därför varnar jag för att somliga psykopater inte upptäcks om man under alltför kort tid bedömer personers handlingar. Man måste istället främst beakta varelsers kärleksdrift, alltså varelsers välvilja. Det kan tyvärr ta längre tid än att kortsiktigt bedöma handlingar. De kommande amoristiska definitionerna av begrepp behövs för att bedöma min lista rätt.

1. Lovelessness. Loveless kindness.                  Kärlekslöshet. Kärlekslös vänlighet  Loveless reclessness. This is the                       vänlighet. Kärlekslös hänsynslöshet
essence of psychopathy, not only                     Detta är psykopatins essens, inte 
symptoms. Glibness. Superficial charm.            endast symptom. Pratsamhet. Ytlig                                                                        charm.   
                     
2. Unrighteous dominance (verbal or                Orättfärdig dominans (verbalt  
physical)                         .                              eller fysiskt). 
                    
3. Need for stimulation. Proneness to boredom. Behov av stimulans. 
                                                                     Benägenhet till uttråkning.
Restlessness.                                                  Rastlöshet.

4. Pathological lying and theft.                         Sjuklig lögnaktighet och stölder.

5. Conning. Manipulative.                                Listighet. Manipulativitet.
Unrighteous secrecy.                                       Orättfärdigt hemlighetsmakeri.

6. Lack of remorse or feelings of guilt.              Frånvaro av ånger eller                                                                                         skuldkänslor.

7. Shallow affect.                                            Ytliga känslor. 
7. High demands on others.                             Kravfullhet på andra.
Unrighteous intolerance.                                  Orättfärdig intolerans.

8. Callousness. Lack of empathy.                      Känslokyla. Brist på medkänsla. 
                                                                                      Jag avråder från begreppet empati i detta                                                                                          sammanhang.

9. Parasitic lifestyle. Over exaggerated ego.       Parasitisk livsstil. Överdrivet ego.

10. Pathological blaming of others.                    Sjukligt anklagande av andra.

11. Narcissism, grandiose abnormally                Narcissism, abnormt   
groundlessly exaggerated sense assering of       överdrivet känsla hävdande
self-worth. More or groundless blaming of          av sitt egenvärde. Mer eller 
others for ones own shortcomings.                    mindre grundlösa beskyllningar
                                                                      av andra för ens egna fel.                                                                                                                                  
12. Poor behavioral controls.                            Svårt att kontrollera sitt beteende. Unrighteous aggressiveness.                                    Orättfärdig aggressivitet.      
                                                                    
13. Promiscuous sexual behavior.                      Sexuell promiskuitet.
13. Unrighteous reclesness.                              Orättfärdig hänsynslöshet.
                                                                      
14. Criminality. Early behavior problems.           Kriminalitet. 
                                                                      Ungdomsbrottslighet.
                                                                                                        
15. Lack of realistic long-term goals.                Brist på realistisk långsiktighet.
15. Irritability.                                                Irritabilitet.
                                                                  
16. Impulsivity.                                              Impulsivitet.
16. Irresponsibility.                                        Ansvarslöshet.

17. Infidelity. Many short-term                        Otrohet. Kortvarighet i nära marital relationships.                                      relationer.
                                     
18. Meanness. Faiure to accept responsibility    Elakhet. Ansvarslöshet för egna for own actions.                                                  handlingar.
                                                                      
19. Juvenile delinquency.                                Bråkighet och (små-)brottslighet i    
                                                                    ungdomen. 

19. Experience of revocation of conditional       Erfarenhet av återkallande av 
release.                                                         villkorlig frigivning.

20. Criminal versatility.                                  Mångsidighet i kriminalitet.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

1 kommentar:

  1. Mycket bra skrivet av Fredrik V om psykopati. Detaljerat samt bra tolkningar av engelska begrepp på svenska av Fredrik V. Läs hans intelligenta förklaringar av vad psykopati beror på!
    Fredrik är pionjär genom att skriva att psykopati beror på sjuklig brist på kärlek till andra människor. Det är viktigare än att endast uppräkna symptomen. Fredrik har unika definitioner som är mycket viktiga. Därför viktigt att hans nästa bok publiceras snart!

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.