Vetenskap, vetenskaplighet, politik och religion

Bättrad den 2019-05-22 kl. 20:38 Inledning; 19-05-14 Avslutning B, undervisning till tre professorer; 19-04-23 Inledning; 19-04-18; "inget" är självklart; Dygderna som är nödvändiga för sanning, vetenskap och god samvaro. Denna artikel publicerades första gången i maj 2014 på www.amorism.cc. Klicka på färgmarkerad text nedan så öppnas förklarande artiklar.

Innehåll: 1) Inledning, 2) definition av vetenskap, 3) förutsättningar för vetenskap, 
4) Dygderna som är nödvändiga för sanning och vetenskap, 5) Avslutning A, 6) Avslutning B, 7) Länkar till annat om amorism.

1) Inledning. 

Amorism förklarar även att otacksamhet,
avund och Jantelagen är mentala svagheter
som skadar mänskligheten enormt mycket.
Amorism förklarar även att dygder,
åtminstone amorism (total välvilja)
hjälper mänskligheten mycket. Många
människor har inte total välvilja.
Men utbildning om det är gynnsamt.
Vetenskap, politik, kultur och religion kan vara god kombination. Sådant samverkar mer eller mindre bra i alla samhällen. Denna artikel kan skrivas tack vare amorism, alltså den nya filosofin och nya terminologin som har utrett och förbättrat definitioner av flera viktiga begrepp och begreppens inbördes samband.

Enligt amorism® är vetenskap: metod att förklara verkligheten och sanning. Och att dokumentera denna process, alltså vad som undersöks och hur det undersöks; och att kritiskt pröva om teorin är trolig. Vetenskap är t.ex. att undersöka gamla förklaringar och att pröva, försvara eller förkasta dessa. Vetenskap kan även vara att ta fram nya förklaringar av verkligheten och att pröva, försvara eller förkasta dessa. Vetenskap kan även vara att förvalta vetenskapligt framforskade förklaringar.

Vetenskaplighet är enligt amorism: att man själv eller någon annan har vetenskaplig attityd, alltså att åtminstone lyssna eller helst även läsa för att förstå vad andra menar med något.

Vetenskap och amorism är god kombination, tror vi. Ord som vetenskap, religion, kärlek, sanning, förlåtelse är inte entydiga. Många “experter”, experter, allmänheten, lärare, ateister, teister, biskopar, journalister och andra filosofer (förutom mig) har otillräcklig förståelse för begrepp som vetenskap, religion m.fl.. Jag grundade amorism® och Amoristerna, kyrkan för amorism för att gynna mänskligheten. Tror även att jag kan lära allmänheten, “experter”, experter, journalister och lärare om viktiga begrepp. Amoristerna förvaltar och sprider amorism, vilket är en idé som bygger på kärlek, sanning, förlåtelse, yttrandefrihet och vetenskap för allas bästa. Jag är mycket intresserad av vetenskap, är ingenjör, ett favoritämne är naturvetenskap. Är även filosof d.v.s. tänker/analyserar själv ord och verkligheten; och har egna idéer. Denna artikel förklarar vetenskap, religion, kultur och politik. (Den är ett utdrag ur en av mina predikningar.) 


vetenskap.jpg vetenskaplighet.jpg
Boken Amorism. Vi behöver
ekonomiskt stöd till en ännu
bättrad utgåva.
Enligt amorism kan inget begrepp generellt anses vara självklart. Amorismens definitioner av begrepp är inte självklara. Därför är filosofi och tydligt författande väldigt viktigt, åtminstone i vetenskaplig litteratur och i psykologi. Besserwissers vanligaste kännetecken är frasen "... är självklart". Frasen är ofta tecken på otacksamhet, avund, girighet eller elakhet; sådana laster skadar mänskligheten oerhört mycket. Tyvärr är sådana laster vanliga. Amorism definierar även sådana laster; och har även ny definition av begreppet rättfärdighet. Inget av de begrepp som är länkat i denna artikel är självklart. Det har tagit mig många års arbete (=filosofi) för att skapa bättre definitioner av de länkade begreppen. Jag arbetar fortfarande. Jag arbetar ideellt. Stöd mig ekonomiskt så får mänskligheten ännu bättre definitioner och bättre undervisning! 

  

2) Om min definition av vetenskap

För att få snabb förståelse för detta kapitel så räcker det att läsa det som är överstruket med gult.
Jag menar att vetenskap är metod för skapande av kunskap/vetande. Vetenskap är inte enbart eller inte främst kunskap och vetenskapliga resultat. Vetenskap innebär att kunskap/vetande insamlas genom mätning. Mätningar görs med vetenskapsmäns sinnen och ofta även med instrument. Logik och matematik innebär teorier/axiom som används för att utföra, analysera och redovisa mätningarna. (Min definition: axiom är något som anses självklart eller förutsägelse eller förutfattad mening som inte bevisas eller inte ens kan bevisas.: “startpunkt för tänkande”.) Jag föreslår att logik och matematik kallas verktyg (intellektuella verktyg). Men logik och matematik kan i vissa fall räknas som vetenskap i avseendet att formler och idéer dokumenteras och prövas.
DSC00558 (1) Jernkontorets stora medalj med amorismVetenskap innebär att undersöka om en eller flera idéer eller befintliga vetenskapliga resultat är sanna/trovärdiga.
Min definition av vetenskap är även: Vetenskap innebär att dokumentera den/de metoder som använts för att komma fram till kunskapen. Metoder, verktyg (och resultat) som används måste vara upprepningsbara och möjliga att granska och möjliga att kritisera/falsifiera. Jag sätter resultat inom parentes eftersom i  vissa fall kan resultaten inte återupprepas även om samma metoder och verktyg används. Exempel på det är himlakroppars läge i astronomi m.m. För att något ska vara värdigt att kallas vetenskap så är det obligatoriskt att kunna redovisa de metoder och verktyg som används/använts för införskaffandet av kunskapen/vetenskapen. Egentligen måste det vara tillåtet att få kontrollera, och vid behov kunna förkasta och bejaka metoderna, verktygen och resultaten. Om sådan frihet inte finns så är det olämpligt att kalla metoderna och kunskapen för vetenskap. I sådana fall kan man inte bevisa att det är äkta vetenskap. Man kan/bör i många/vissa sådana fall kalla det för pseudo-vetenskap (pseudo-betyder oäkta eller falsk) istället för vetenskap. Politik, kultur, religioner och liknande kan hjälpa eller omöjliggöra vissa vetenskaper eller vetenskapsområden. Somliga personer och institutioner har så högt förtroende hos andra eller allmänheten att deras metoder och resultat kallas för vetenskap utan att de granskas så som jag nämnt i detta stycke. Det kan vara en fara att granskning inte utförs. Min idé är även att: tro inte alltid bör förkastas. Men all tro innebär inte vetande. Om man själv inte har utfört vetenskapen så är resultaten snarare tro än vetande. Man bör tänka på det när andra människors vetenskap granskas och vidareförs. Mycket kunskap är snarare tro än vetande.

Jämför gärna med det som stod på Wikipedia om vetenskap den 14-12-01 kl. 6:12. Då ser du varför jag skrev denna artikel, nämligen för att förklara vad vetenskap är. Länkar: Svenska: Wikipedia svensk; Engelska: Wikipedia English.

 

3) Förutsättningar för vetenskap, nämligen omgivande eller hjälpande faktorer


Detta kapitel förklarar mitt begrepp förutsättningar för vetenskap eller omgivande faktorer. Vetenskap är beroende av sin omgivning. Vetenskap behöver gynnsam omgivning. Om omgivningen inte är tillräckligt gynnsam så är vetenskap omöjligt.
Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Amorism är inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Inte beroende av mirakler, konstigheter och svårligen påvisbara idéer. Jag tror att amorism är bästa grund och vägledning för bättre moral, bättre vetenskap och bättre samhälle. Därför prioriterar jag amorism framför mycket annat. Flera borde göra det! Äkta vetenskap innebär ärlighet och sanning. Jag säger det eftersom somliga fuskar inom “vetenskap”. Bildspelet här sammanfattar amorism m.m. Klicka på bilder så förstoras de.
Det som nämns i bildspelet nämns i några av mina undervisningar och predikningar om vetenskap och religion.
I gränsen mellan vetenskap och annat finns teorier och kunskaper som vetenskapen, alltså metoden, utforskar och bekräftar eller förkastar. Jag menar att vetenskap kan kombineras med religion och/eller annat, DSC01136.JPG I Vetenskapens hus Fredrik Vesterberg och professor matematikern Svante Linusson KTH med amorismoch att sådana kombinationer finns trots att det är andra “ämnen” och företeelser än vetenskap. God vetenskap och god religion är som en god legering. Metoderna bör egentligen vara upprepningsbara så att andra kan genomföra samma metoder och kontrollera att allt är riktigt genomfört. Vetenskap innebär även viss yttrandefrihet. Det måste vara tillåtet att redovisa teorier och vetenskapliga resultat, och även bejaka respektive förkasta teorier och vetenskapliga resultat. Politik, kultur, religioner, skolor och ekonomi kallar jag omgivande faktorer eftersom de finns i vetenskapens omgivning och påverkar vetenskapens processer och vetenskapens tillgänglighet och spridning. Omgivande faktorer kallar jag alternativt för förutsättningar för vetenskap. De kan i vissa fall främja vetenskap. Andra kan motverka vetenskap. Sådana omgivande faktorer som är nödvändiga för vetenskap kan styra vetenskap och forskning; på gott och ont. Inget är neutralt. Att förneka samband mellan vetenskap och religion och annat är naivt och fel. Bild visar mig med Svante Linusson professor i matematik. Jag hörde honom föreläsa om talet π på Pi-dagen i mars 2014. Det inspirerade mig att läsa några artiklar om rationella och irrationella tal m.m. Jag sammanfattade det i en undervisande dikt om matematik och läste den på olika platser för allmänheten, ungdomar m.fl. Tyvärr så har ett hundratal bilder försvunnit från min dator år 2013. Så jag kan inte visa vissa intressanta bilder om med det och andra teman. Stöd mig ekonomiskt m.m. så blir det bättre!


4) Dygderna som är nödvändiga för sanning och vetenskap

Amorism talar och beskriver sedan grundandet år 2012 och boken Amorism år 2016 att flera av de amoristiska dygderna är nödvändiga för sanning, vetenskaplighet och vetenskap. Dygderna är välvilja, kärlek, ödmjukhet, nåd, förlåtelse, yttrandefrihet, styrka (mental styrka vilket amorism menar är kunskap, intelligens) samt vetenskaplighet. Även dygden artighet definieras av amorism. Den är nödvändig för god samvaro och god utbildning. Dygderna nämns i amoristiska trosbekännelsen. Amorism definierar och förklarar även vad tacksamhet är och varför det är oerhört viktigt för vetenskap och sanning. Amorism (läran) menar att dygden § total välvilja är viktigare än alla andra dygder. Även amoristiska dygden makt är nödvändig för att kunna utbilda om sanning och vetenskap är nödvändig. Varje skola som har makt kan utbilda. Därför använder samhället och politikerna mycket pengar för "rätt" skolor och "rätt" utbildningar. Andra filosofer brukar inte tala om dessa dygder eller inte ens förstå dem tillräckligt bra; läs ytterligare ett exempel om det i artikeln kapitulation. Därför har jag och vi grundat amorism. Amorism avslöjar illusioner om objektivitet, demokrati och alla lika värde. Amorism förkastar inte sådana begrepp, men amorism är en lära som inte är beroende av sådant. Amorism bygger istället på amoristiska visionen, som vi tror att alla bör utbildas om. Däri ingår det amoristiska begreppet total lycka (eller fullkomlig lycka), vilket amorism definierar. Läran förklarar även att de amoristiska idéerna total välvilja och total lycka är möjliga att förverkliga. Amorism har även skapat och förvaltar idéer om sådant, se länk. Viktigt för detta är den amoristiska terminologin.

DSC00761 Ånglok kosmologiska konstanten Eintstein med amorism
Samtidigt skämt och allvar om kosmologiska konstanten.
Vi menar allvarligt att amorism är den bästa läran
för människor (och högre stående varelsers) samvaro.
Nåd, förlåtelse och välvilja, åtminstone gruppegoism, men helst amorism (total välvilja) är viktigt för att sanning ska lyftas fram och för att man ska våga erkänna om man har gjort fel. Varning, alla vill inte väl till alla; ty alla har inte samma kärleksdrift. Men amorism (läran) menar att utbildning samt träning i dygderna kan göras genom bön, meditation och goda samtal (vilket t.o.m. är ett sakrament i amorism). Sådant och även idén om de tre olika sorternas kärlek och välvilja beskrivs i boken Amorism och i senaste trosbekännelsen. Tyvärr finns konflikter även i vetenskap. Amorism beskriver olika sorters konflikter. Om yttrandefrihet inte finns så kan vetenskap omöjliggöras. Yttrandefrihet kräver förlåtelse och ödmjukhet så att vetenskapsmän och andra människor accepterar sanna resultat istället för att hämma/motverka resultat och konkurrenter/medarbetare. Jag tror att amorism är bäst eller en av de bästa på yttrandefrihet och definition och förvaltande av dygderna som behövs för vetenskap. Många andra ideologier/religioner/politik är inte lika bra på att främja yttrandefrihet., eller de t.o.m. har en jämförelsevis hämmade effekt på yttrandefrihet och även på vetenskap. I bild ovanför finns den s.k. fältekvationen med kosmologiska konstanten Λ, lambda. (i fysik). Den tros sedan (1990-talet) ha att göra med mörk energi och universums expansion. Jag har lag till kommentaren om amorism.

DSC00720-(1)-Dark-Matter-animation-by-Fredrik-Vesterberg-with-amorism-the-140117Vetenskap kan innebära att vetenskapsmän och andra blir arbetslösa eller förlorar ekonomiskt, materiellt eller status. Vetenskap utan förlåtelse är otrevligt och i vissa fall omöjligt. Det finns många exempel på att bristande yttrandefrihet hämmar vetenskap. Amorism har unikt måtto och trosbekännelse. Hierarkier finns även i vetenskap. Det är på gott och ont. Ryktesspridning, tidigare resultat, pengar och politik bidrar till sådana hierarkier. På gott och ont. Tyvärr så drabbas och hämmas även vetenskap av egoism och gruppegoism, i synnerhet om amorism saknas. Jag gjorde ovanstående bildspel till föredrag hos Amoristerna om mörk materia.
Många vet tyvärr inte riktigt vad de själva talar om. Jag nämner lite ur innehållet ur några av mina predikningar. För att alla som vill förstå vad jag menar så förklarar jag följande: Jag menar att (EN) RELIGION ÄR (EN) IDEOLOGI SOM PRIORITERAS FRAMFÖR ANDRA IDEOLOGIER. Religion måste inte innebära tro på gudar. Inte heller på något övernaturligt. Amorism och buddism är exempel på detta, att man inte måste tro på någon gud för att vara religiös. Det finns mycket viktiga samband mellan pengar, politik, religion, etik och annat i samhället för att vetenskap ska fungera. Sambandet är på gott och ont.

__________

Se gärna min artikel där jag hösten år 2013 frågade flera professorer i religion om de kunde förklara ordet religion. De missade det viktigaste. Sade att det var svårt. Det var i den offentliga frågestunden som min fråga ställdes, de satt på ett podium. Hade jag suttit där och om de läst denna blogg och kommit på amoristernas möten så  hade de och allmänheten fått kortare och bättre svar. Tro inte att allt är enkelt och självklart och att experter/“experter” kan allt. Välkomna till Amoristerna! Vi har nya och “nya” svar i unik kombination!
__________


5) Avslutning A


 Jag menar att kärlek innebär välvilja. Även det står i amorismens trosbekännelse. Jag tillägger även att kärlek inte måste innebära gillande, inte heller sex. Jag tror att detta är ett uttalande av profetisk vikt. Jag talar om profeter som tål granskning. Mod, uthållighet, självförtroende, självkänsla kan vara mycket viktigt. Jantelagen kan vara förödande; övermod är inte bra; bedöm denna artikel själva. Att vara föregångare, vetenskapsman och profet är inte alltid lätt. Det finns många exempel på det. Profeter och vetenskapsmän kan lära av varandra. Jag publicerar här även mitt begrepp [no topic is an island], vilket betyder, inget ämne/vetenskapsområde är isolerat eller helt oberoende av andra ämnen/vetenskapsområden.

Ingen vetenskap är totalt fri. Alla samhällen begränsar vetenskap på olika sätt genom lagar. Därigenom kommer religioners och politiks funktion in. Amorism är troligen den religion som är den ideologi/företeelse/kultur/religion som är bäst på att försvara vetenskap. Amorismens trosbekännelse uttrycker gillande för sanning, förlåtelse och vetenskap. Dessutom, något som är viktigare än lagar, nämligen kärlek (till alla). Amorism är inte som andra religioner och politik. Amorism är nämligen kravlös. Amorism fungerar som påminnelse och inspiration om det vi tror är viktigast. Se trosbekännelse nedan. Det är illusion/vidskepelse/fel att tro att vetenskap inte behöver andra funktioner för att fungera, nämligen människor, samhällen och politik. Inom vetenskap sätts människans samarbetsförmåga på prov. Ju bättre och mera sanningsenligt och kärleksfullt och förlåtande människor samarbetar desto bättre blir vetenskapen. Jag menar därför att för att vetenskap ska fulländas så krävs samarbete (eller vanligtvis ett samhälle eller t.o.m. hela mänskligheten). Amorism är en religion som försvarar vetenskap och gynnar vetenskap och vetenskapens grundläggande förutsättningar. Amorism har en trosbekännelse om det. Amorism är dessutom medveten om att vetenskap är eller bör vara neutral. Politiker och andra människor kan främja, hämma eller störa vetenskap. Men amorism innebär inga krav. Amorism vädjar istället om kärlekens betydelse för alla. Kärlek är en grundförutsättning för vetenskap och högre stående liv som människor och våra samhällen. Utan kärlek ingen vetenskap. Kärleken bör dessutom helst vara amoristisk tror jag, alltså kärlek till alla, eller åtminstone en kravlös påminnelse om det som kan inspirera människor, politiker, vetenskapsmän och forskare.
Om ni säger till mig att ni vill höra mera om de viktiga sambanden mellan vetenskap och religion så kan jag hålla ännu flera föredrag om det.

Trosbekännelse

Senaste trosbekännelsen finns på länk: trosbekännelsen; den innehåller mycket mera av den amoristiska läran. 
Nedan är en äldre trosbekännelse från den 14-06-10. 

Animerig-om-amorism-och-trosbekännelse-141015-av-Fredrik-VesterbergAmorismens grund, tro och heliga vision är att vi, vänner och alla önskar kärlek, nåd, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka. Även om visionen inte förverkligas så kan det vara gott att upplysa med denna trosbekännelse. Amorism innebär inga krav. Rättfärdighet är ärlighet, att gilla visionen och att främja dess förverkligande. Synd är oärlighet och att förkasta visionen. Amorism är heligare än egoism och gruppegoism. Kärlek innebär välvilja. Kärlek måste inte innebära gillande. Kärlek kan innebära arbete, uppoffring, gränser och krav. Yttrandefrihet, vetenskap, makt och annat kan vara viktigt och rättfärdigt. Vår gud är verkligheten. Kristus kan vara god förebild.

Bildspelet ovanför sammanfattar amorism, trosbekännelse m.m.

___________________________________________________

6) Avslutning B

Från vänster: 1 Moderator; 2 prof. Åsa Wikfors;
3 prof. Arne Jarrick; 4 prof. Torun Lindholm. Åsa är professor
i filosofi. Hon blev ledamot i Svenska Akademien i maj 2019.
Stockholms universitet ordnade den 2019-04-09 ett föredrag (i serien Vetenskap för vetgiriga). Plats: Stockholms Stadsbibliotek; rubrik "Varför vill jag inte veta. Om kunskap, lögn och sanning". Länk till video på universitetet. Efter ca 58 minuter kommer min fråga/kommentar: "Tack för att ni talar om ödmjukhet, nåd och förlåtelse .....".... Jag frågade även: "Vad ska ni professorer göra för det stora bidraget 50 000 000 Kr som ni har fått år 2019. Vad ska ni tillägga till det som Amorism redan har förklarat? Boken Amorism utgåva 1 publicerades redan år 2016 och hade en budget på endast 50 000 kr." (Samfundet Amoristerna grundades år 2012.) Amorism har fastställt och förklarar och definierar med ny filosofi/lära (och reformerad, ny, unik terminologi) vilka dygder som främjar sanning och vetenskaplighet, och vilka laster som motverkar sanning och vetenskaplighet; läs ovanför. Amorism förklarar även att somliga människor är mera benägna än andra att ljuga, lär av de amoristiska begreppet kärleksdriftHade jag fått mera tid hade jag även nämnt: jag har inte (eller aldrig) hört professorerna nämna dessa dygder respektive laster; och deras amoristiska definitioner. Dessa professorer använde istället långa omskrivningar som "man måste kunna erkänna att man har fel", istället för att använda (amoristiskt definierade) begrepp som ödmjukhet och självuppoffring. Att kunna erkänna sina fel ingår i den amoristiska definitionen av dygden ödmjukhet. Amorism (läran som grundades redan år 2012) förklarar nämligen varför dessa dygder m.fl., även välvilja, är nödvändiga för sanning och vetenskap. Men välvilja var ytterligare en av de viktiga dygder som inte nämndes av professorerna, inte ens genom (onödigt) långa omskrivningar. Många människor nämner knappt sådana begrepp, dygder och laster. Problemet är bristfällig filosofi och bristfällig utbildning. Ny filosofi behövs, och finns, nämligen amorism. Jag vet inte om de nämnda dygderna och lasterna ingår i professorernas vetenskapliga terminologi. Jag är inte nöjd med motiveringen som professorerna gav (som svar på min fråga) för att få 50 000 000 kr. De svarade: "ett stort gäng ska avlönas; resor bekostas; internationella konferenser; samt utreda hur eller varför människor hanterar sanning och hur sådant kan främjas". Jag tror inte att någon ärlig och tillräckligt kompetent forskargrupp som forskar om sådant (sanning och vetenskaplighet) kommer att kunna förbigå: 1. det som redan har publicerats via amorism; 2. de förbättringar som jag avser att publicera om jag får femtiotusen kr (till utgåva 2 av boken Amorism). De bör istället tacka mig för mitt arbete. Ty enligt amorism är tacksamhet ett sätt att främja sanning och vetenskaplighet. Jag har aldrig hört professorerna säga att tacksamhet är viktigt för att främja sanning och vetenskaplighet. Man kan vara tacksam trots att man inte är 100 % nöjd: exempel: hör min fråga i videon (i länken ovanför). Där tackade jag för professorernas föredrag eftersom föredragets tema är viktigt. Men jag är inte (tillräckligt) nöjd med deras svar.

Amorism har som sagt i flertal avseenden bättre terminologi, som bygger på mitt intensiva och mångåriga filosofiska arbete med översyn och förbättring av värdefulla och traditionella begrepp och dessas samband. Dessutom, jag arbetar nu i april 2019 med nästa kraftigt förbättrade utgåva av boken Amorism. Jag har med amorism belyst att ytterligare några traditionella dygder är användbara för att främja vetenskap och sanning. Att ge begrepp nya definitioner är filosofisk uppgift. Amorism menar även att utbildning, bön och meditation kan vara viktigt för att främja förverkligande av viktiga begrepp. Jag har även gett ett flertal av dygderna nya betydelser och nya förklaringar, vilka publiceras via amorism. Jag arbetar väldigt mycket med detta filosofiska arbete, ty mänskligheten behöver bättre filosofi. Stöd produktion av utgåva 2 av boken Amorism så får mänskligheten ny och ännu bättre filosofi.

_____________________________________________________

7) Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.