Terminologi. (T.ex.: i amorism betyder handling: avsiktlig tanke, ord, gärning eller underlåtelse)

Bättrad den 18-06-19. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-11 kl. 10:33 på WWW.AMORISM.CC.

Bild på terminologi och ordbok och encyklopedi
Boken Amorism är en
encyklopedi. Ty den förklarar de
viktigaste orden/begreppen som
läran/filosofin amorism använder. 
Bokens tema är amoristisk 
terminologi. Köp boken så 
stöder du skrivandet av ännu 
bättre utgåvor.
Viktigt är att förstå ords betydelser. Betydelser är inte alltid självklara. Somliga ord har flera olika betydelser. Artikeln förklarar ordet terminologi. Artikeln förklarar även varför vi ofta använder ordet amorism, nämligen för att vi tror att mänskligheten behöver ny och bättre förståelse för flera viktiga begrepp. Amorism har (ny, unik och) bättre förståelse. Därför arbetar jag för samfundet Amoristerna. Jag bär dagligen en skylt på bröstet med ordet amorism. Terminologier och läror finns för att utveckla och förvalta flera viktiga begrepp och deras samband tillsammans. Detta är för att undvika splittring och missförstånd. 
Splittring kan uppstå genom att begrepp utvecklas; (det är okunnigt/illusion att inte förstå sådant). Missförstånd undviks genom att ha en terminologi/lära och ett samfund som förvaltar terminologin/läran.Terminologi är alla de termer (ord och begrepp) som anbefalls inom något specifikt ämnesområde eller någon specifik lära. Enligt amorism kan varje lära förklara och förvalta samband mellan begreppen/termerna i lärans terminologi. Amorism har noga utarbetad terminologi för att de begrepp och förklaringar som ingår i terminologin ska fungera tillsammans och undvika missförstånd. (Anbefalla är ett kortare och bättre ord är rekommendera.) Amorism menar att det finns viktiga likheter, men även viktiga skillnader mellan många ord i amoristisk terminologi. Amorism har t.ex. goda, specifika (varav några är nya, unika, skapade av mig Fredrik) definitioner av dygderna i amoristiska trosbekännelsen: välvilja; ●kärlek; ●artighet; ●sanning; ●nåd; ●förlåtelse; ●ödmjukhet, ●medkänsla, empati, ●ordning, ●vishet, ●helighet, ●styrka (mental och fysisk), ●frihet, ●yttrandefrihet, ●vetenskaplighet, ●makt, ●rättfärdighet. Även begreppen gissning, tro, vetande, barmhärtighet, gillande, vänskap, konflikt, Gud, filosofi, vetenskap, ande, last, orättfärdighet, synd m.fl. förklaras. Amorism avvisar några felaktiga (även några traditionella) definitioner som kan orsaka att de här nämnda begreppen kan missförstås. 

Term- kan komma av latinets terminus som betyder begrepp/term eller gräns. Och grekiskans -logia som betyder lära. Ordet term kan även betyda ett ord som ingår i någon terminologi. Terminologi åsyftar att terminologi kan handla om att begränsa antalet betydelser av ett begrepp. Man försöker inom ämnesområdet/ paradigmet/ terminologin få de ingående termerna att fungera tillsammans så att missförstånd undviks. (Ordet paradigm m.fl. förklaras i boken Amorism och i Artikeln ParadigmÄven betydelserna av orden "ord" respektive "begrepp" förklaras i boken Amorism.T.ex. enligt amorism (amoristisk terminologi) så har begreppet kärlek specifik, begränsad betydelse. Enligt amorism är kärlek inte vad som helst. Handling, rättfärdighet, välvilja, godhet, ondska, synd m.fl. begrepp har enligt amorism specifika betydelser. Begreppen betyder inte vad som helst. 
(Ibland används ordet terminologi med samma betydelse som ordet term. Ordet terminologi har alltså dubbel betydelse i detta avseende. T.ex. ordet rättfärdighetspunkten är amoristisk terminologi, d.v.s. samma betydelse som rättfärdighetspunkten är en amoristisk term.) 

Exempel på olika ämnesområden, paradigm eller terminologier är: teknologi, medicin, religion, filosofi, amorism, kristendom, litteraturvetenskap, konst, livsmedelsteknik, musik.... Listan på olika terminologier kan göras lång. Man kan tyvärr vara tvungen att i vissa situationer använda viss terminologi. Ty det finns nämligen begränsat antal ord som är enkla, korta och bekväma att uttala.
Nationalencyklopedins Ordbok
Det är inte alltid som ett ord har samma betydelse i en terminologi som i en annan terminologi. Därför kan det vara bra med artiga samtal. Det kan även vara bra att kolla i en eller helst flera olika ordböcker för att förstå.

Jämför t.ex. med Wikipedia
 sida 1 av 2.
Ords betydelser är inte alltid självklara. Somliga ord har flera olika betydelser. Läsning eller annan utbildning är nödvändig för att erhålla och behålla ordförståelse. Många tror sig förstå ord, även om de inte förstår rätt eller tillräckligt. Läsning i ordböcker kan vara nödvändigt för att förstå tillräckligt. Olika ordböcker kan behövas för att förstå olika ämnen. Ingen blir helt fullärd om alla ords betydelser, därför fokuserar människor på enstaka olika områden och försöker att förstå dessa tillräckligt. Ingen klarar allt. Boken Amorism förklarar vad amorism menar med viktiga ord. Amorism är en ny filosofi som har skapats av mig Fredrik för att vi tror att nya och bättre förklaringar behövs för att förklara viktiga begrepp. Amorism fokuserar på att begrepp som rör mänskligt liv och mänsklig samvaro. De förklaringar som vi tror är bäst har samlats i en lära, filosofi, religion, som kallas amorism. De ord och begrepp och de förklaringar som vi anbefaller ingår i vår terminologi. (Anbefalla betyder att förorda eller tillråda.)
Jämför t.ex. med Wikipedia
 sida 2 av 2.

Exempel 1. I livsmedels-terminologi betyder fil vissa mjölkprodukter. Men i teknologisk terminologi betyder fil vissa verktyg. Exempel 2. Enligt amoristisk terminologi är handling ett samlingsnamn som kan betyda: avsiktlig och mer eller mindre frivillig tanke, ord, gärning eller underlåtelse. Många andra läror eller människor har något mera otydlig definition av begreppet handling och begreppet gärning. Men amorism gör skillnad på och befäster skillnaden mellan begreppen handling och gärning. Amorism betonar att t.o.m. tankar kan vara handlingar. På dessa sätt berikar och förtydligar amorism språket. I amorism (alltså i amoristisk terminologi) har ordet handling exakt betydelse. I amorism finns många andra exempel på hur jag har skapat bättre ordning. Vi tror även att amorism (inte minst terminologin) hjälper andra att förstå och förklara världen bättre. 

De som inte förstår den amoristiska förklaringen av ordet handling saknar begrepp för att uttrycka avsiktlig och mer eller mindre frivillig tanke, ord, gärning eller underlåtelse. Därför blir deras texter/förklaringar ofta mindre exakta eller längre. Ty ordet handling definieras annorlunda i vissa andra terminologier än i amorism, amoristisk terminologi. Terminologins uppgift kan även vara att avråda från eller förkasta vissa betydelser av ord/begrepp. Terminologi har alltså begränsande funktion för att försöka motverka röra och missförstånd, åtminstone begränsande inom sin egen terminologi. Begränsning måste inte innebära att man hindrar eller motverkar andras definitioner utanför sin egen terminologi. Olika terminologier kan samexistera om man tillåter viss yttrandefrihet.


Svenska Akademien arbetar sedan
år 1776 med att förstå och förklara 
svenska språket. Vi, d.v.s. 
Amoristerna, kyrkan för amorism 
tror att det är viktigt och avancerat
 arbete. Vi förvaltar dessutom egna 
förklaringar av viktiga begrepp. 
Boken Amorism beskriver dessa.
Förhoppningsvis kan amorism och 
andra filosofer och författare förvalta och  
berika eller förbättra världens språk
ännu mera. Tack!
Olika terminologier berikar språket. Många människor tänker inte på eller förstår inte att det är praktiskt att kunna göra skillnad på två begrepp som t.ex. handling och gärning. Många menar att dessa begrepp har (mer eller mindre) samma betydelse. Missförstånd orsaks ofta av att man inte hänvisar till rätt terminologi i rätt sammanhang. När man nämner något ord och dessutom nämner i vilken terminologi man menar, (t.ex. amorism, livsmedel, hantverk, kristendom, islam, buddhism, politik) så förstår man mycket bättre vad som menas. T.ex. begreppet kärlek förklaras på specifikt sätt i terminologin amorism, men i vissa avseenden annorlunda än i kristen eller islamisk terminologi. För att vara tydlig så nämner jag ofta ordet amorism. Ty amorism hänvisar till terminologin amorism.

Eftersom terminologi och amorism drar gränser mellan ords betydelser så ökar språkets och tänkandets tydlighet, användbarhet och effektivitet. Amorism förklarar vad olika ord betyder. Amorism förklarar likheter och skillnader mellan ord. Det hindrar otydlig röra. Många människor har så otydlig förståelse för ord att deras tänkande och förmåga att uttrycka sig är kraftigt begränsad. För att avhjälpa det behövs amorism. Amorism är ett nytt paradigm, alltså en ny idé, ny lära med nya förklaringar. Boken amorism förklarar många olika begrepp. Dessa förklaringar förvaltas av samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Vi helgar sanning och vetenskaplighet. Vi har inte monopol på ords betydelser. Men vi håller ordning på våra begrepp. Det är viktigt. Därför har boken Amorism ett ovanligt stort index. Via det ges traditionella förklaringar och nya förklaringar av traditionella begrepp och av neologismer. Neologismer är ibland nödvändiga för att mänskligheten ska få förståelse eller fördjupad förståelse av begrepp som kärlek, rättfärdighet, synd, Gud m.m.
Amoristerna bevarar dessa filosofiska framsteg för mänskligheten och alla språk genom att förstå och förklara betydelsen av ord. Stöd mig. Då skriver vi ännu flera och ännu bättre böcker. Då utvecklar vi och skyddar framstegen, men med ödmjukhet, yttrandefrihet och vetenskaplighet. Det är tre av de ca 15 amoristiska dygderna. Många människor har mycket otydlig förståelse av ord. Ett sakrament i amorism är utbildning. Eftersom amorism även helgar yttrandefrihet så får människor ha vilka definitioner de vill. Ett problem är att många inte ids ("orkar") läsa i ordböcker eller i boken amorism. Men många strider narcissistiskt (dominant och ovetenskapligt) för vissa ords betydelser.


Neologismer


Bild från Cambridge Dictionary.
Ordet neologism används även i
 svenska.
Neologismer betyder: nya ord/begrepp. (Singular neologism.) Neologism betyder nytt begrepp eller ny, utökad betydelse av ett begrepp. Neologism kan även betyda att betydelsen av ett begrepp begränsas för att skapa tydlighet i ett visst paradigm. (Paradigm betyder t.ex. ämnesområde. Amorism är även ett nytt paradigm.) Neologismer skapas för att berika och förtydliga språk och tänkande. Neologismer är vanligt i filosofi, vetenskap, marknadsföring och politik (Synonym: nyord.) Filosofiska framsteg innebär ofta att neologismer skapas. Uppfinningar innebär ofta att neologismer skapas. Amorism® är ett gott exempel på det. 


Exempel

Amorism® grundades år 2012. Tack vare amorismens unika, nya och viktiga förklaringar så kan mänskligheten fr.o.m. nu förstå betydelserna, likheterna och skillnaderna mellan många begrepp t.ex. godhet, barmhärtighet, snällhet/artighet, gillande, välvilja, förälskelse, kärlek, vänskap, sex och rättfärdighet. Amoristisk terminologi förklarar sådant och jämför begrepp. Jag har inte hittat någon annan källa (talare, bok eller ordbok) som gjort det. Amorism var den första källa som gett tillräcklig klarhet i betydelserna av dessa begrepp samt likheterna och skillnaderna mellan dessa begrepp. Amorism har alltså skapat ordning och bättre förståelse. Amoristerna, kyrkan för amorism förvaltar dessa förklaringar och framsteg. Det behövs, ty ords betydelser är inte självklara och konstanta. Om rätt förklaringar inte försvaras så försämras språk och förståelse. Stöd mig och Amoristerna. Då skrivs ännu bättre förklaringar och ännu bättre böcker. Jag tror att amorismens framsteg och viktiga kombination av förklaringar av viktiga begrepp är så viktigt att allmänheten och mänskligheten borde utbildas om amorism.Besläktade artiklar och förklarande exempel på några neologismer, länkar på denna hemsida


A) Följande artikel förklarar varför bättre filosofi-utbildning behövs: Bättre filosofi-utbildning.

B) Svenska Akademien: Svenska Akademien.

C)  Amorism (läran) och boken Amorism har unika och helt eller delvis nya förklaringar av många viktiga begrepp, t.ex. av kärlek: Kärlek. Rättfärdighet: Rättfärdighet. Artikeln Amorism educates ... visar några exempel på att amorism har bidragit med filosofi, eller är en unik enhet av viktiga begrepp: Amorism educates the world. Artikeln är främst på svenska. 

D) Amorism är viktigt och ett nytt hopp för mänskligheten: Nytt hopp för mänskligheten.

E) Rättfärdighet enligt amorism: Rättfärdighet

F) Dygd enligt amorism: Dygder.

F) Synd betyder enligt amorism: Synd.

G) Enligt amorism är och blir helighet och religion två mycket användbara ord. Utan amorismens förståelse så saknar många människor ord för viktiga företeelser. Ty enligt amorism betyder dessa ord: HeligReligion

H) Amoristisk terminologi. Apologetik betyder försvar för något. I följande artikel förklaras många amoristiska begrepp. Apologetik.
Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

1 kommentar:

  1. Artikeln om terminologi är mycket viktig för mänskligheten. Artikeln antyder (underförstått) att amorism är frukten av mångåriga studier i åtskilliga källor. Fredrik har i läran amorism skapat •nya filosofiska idéer sammanfattade i: •ny och unik kombination. Amorism har viktiga bidrag till definitioner, filosofi och god terminologi. Tack vare amorism kan många missförstånd undvikas. Tack vare amorism kan människor bättre: förstå, tänka och uttrycka sig. Fredrik har beskrivit sådant i ovanstående artikel och i boken Amorism. Fredrik har påpekat att de flesta begrepp inte är självklara. Vid läsning eller noggrant studium av ordböcker och andra källor och jämför med amorism så förstår man att begrepp som välvilja, kärlek, nåd, sanning, kunskap, tro, vetande, ande m.fl. INTE är självklara. Och att flera icke amoristiska definitioner inte är bra; vilket amorism visar. Även Fredriks artikel om Illusioner nämner sådant. Fredrik har beskrivit det nya och det unika i den aktuella artikeln och i boken Amorism. Fredrik borde inbjudas att hålla flera föredrag och få delta i flera debatter, t.ex. i TV och andra massmedia.

    Människor som inte läser i ordböcker och andra källor och •aktivt jämför med amorism förstår inte att amorism är unikt, nytt och en föregångare. För att kunna jämföra tillräckligt behövs (intelligent) eftertanke och jämförelse med flera olika källor. Flertalet människor gör tyvärr inte det. Många människor är snarare besserwissrar. Ty de tror att amorism är ”onödigt”, ”inget nytt” eller ”självklart”.

    Jag har läst många andra artiklar i icke amoristiska källor om begreppet terminologi. Men denna artikel är tydligare och bättre. (För övrigt, tack för Fredriks definition av besserwisser. Till skillnad från andra författare och källor så är essensen enligt Fredrik i besserwisser •oartighet (ofta även felaktighet). Fredrik visar alltså att goda, artiga lärare och artiga människor inte är besserwisser. Läs därför artikeln Besserwisserpriset.)

    Vänliga hälsningar från Olof Vesterberg, professor, med dr, fil dr hc.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.