Bättre utbildning behövs om filosofi, välvilja och amorism®!

Bättrad den 17-02-17. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-15 kl. 11:20 på WWW.AMORISM.CC.

Artikeln försvarar amorism, 
inte som djur och orättfärdiga. 
Men med amorism, alltså total välvilja. 
De som önskar kortare förklaringar kan hitta länkar nederst i denna artikel.

Jag Fredrik Vesterberg och vi som undertecknar artikeln tror att bättre (och mera) utbildning behövs om filosofi, välvilja och amorism®. Vi tror att det skulle göra dig och mänskligheten (flera människor) lyckligare och ge längre och bättre liv. Denna artikel förklarar varför amorism® och boken Amorism är viktiga. (Amorism är inte enbart en samling av enstaka förklaringar. Amorism kan nämligen även kallas för ett nytt paradigm. Även ordet paradigm förklaras av boken Amorism; begreppet härleds även till grekiska.) Stöd mig filosofen och grundaren av amorism®! Då kan jag skriva ännu flera och ännu bättre böcker.Bild på boken Amorism. 
Det är en pocketbok med 
440 sidor.
Boken Amorism presenterar även andra förklaringar av ord. Amorism och boken avslöjar illusioner, självmotsägelser och felaktigheter i andra idéer och i andra läror. Åtminstone kommer boken att ge läsarna viktiga insikter i viktiga begrepp och öka intresse för vidare studier och nya idéer som vi tror kan kan hjälpa dig och mänskligheten. Ett av de främsta målen med amorism är att förklara vad välvilja är (och vad lycka är). Och att total välvilja är möjligt; många förstår inte vad välvilja är. Många missförstår det. Många tror till och med att det är omöjligt. Men läs artiklarna Välvilja, Kärlek och Total välvilja så förstår ni. Se länkar nederst i denna artikel. Amorism introducerar även att det finns tre olika sorters välvilja. (Boken nämner även andra sorters välvilja och kärlek. Boken visar även varför de andra sorterna oftast är mindre viktiga än de tre sorter som beskrivs av amorism.)


Traditionella och antika
förklaringar har granskats.
Några av dem nämns i boken.
Jag menar att Filosofi är att förstå och att förklara verkligheten; och att skapa eller förbättra förklaringar av ord och begrepp. Jag och många lärare har märkt att många människor tror sig förstå. Många människor är även självsäkra, övermodiga. Somliga anklagar andra för övermod, utan att inse att de själva är övermodiga. Många envisas med otillräckliga och röriga begrepp. Eller de ger upp och flyr eller börjar försvara sitt “revir”, sina idéer, oavsett om dessa är rätt eller fel eller inte ens kan bevisas trovärdigt. Att ge upp är tyvärr ofta nödvändigt, ty ingen människa förstår allt. Ty filosofi och exakt och tillräcklig förståelse för många ord/begrepp är svårt. Det krävs nämligen intelligens, rätt kunskaper, tid och vilja för att förstå ords betydelser och filosofi. Men människor med välvilja och rättfärdighet kan erkänna att amorism presenterar väldigt många (eller åtminstone några) viktiga idéer. Men många avundsjuka, övermodiga, orättfärdiga, rädda/överväldigade eller elaka/onda människor gör inte det. De bevakar istället sina “revir”. Boken förklarar förstås även begrepp som rättfärdighet, ondska och elakhet.


Att förklara språk är filosofi.
Svenska Akademien har arbetat
med det sedan år 1766. Bilden 

visar Akademiens logotyp.
Det är viktigt arbete. Det är 
egentligen inte lätt. Det krävs 
filosofi och vetenskap för 
att förstå språk. Arbetet är 
inte färdigt. Arbetet fortsätter. 
Ty filosofi och språk utvecklas. 
Amorism är ny filosofi. Amorism 
kastar nytt ljus på många begrepp. 
Jag har läst i Svenska Akademiens 
Ordbok m.fl. böcker för att försöka
uttrycka mig så väl som möjligt.
Länk till min artikel om
 Svenska Akademien: 

Svenska Akademien.

För att man själv ska förstå språk rätt eller tillräckligt eller önskvärt bra så krävs arbete och tillräckligt av minne/kunskap och intelligens. Men många kan inte eller orkar inte arbeta tillräckligt med språk, förståelse och filosofi. Därför blir mångas förståelse och språk ibland otillräckliga. Men många vill ändå hävda sig själva eller vänner genom kaxighet istället för ödmjukhet, vetenskaplighet och yttrandefrihet. (Mot dumhet kämpar även Gudarna förgäves. Det sade den världsberömde filosofen Goethe.) Många människor och många andra böcker än Amorism kan dessutom ge långa förklaringar. Somliga människor vill imponera genom långa förklaringar, inte främst ge förståelse. Eller de säger att vissa ord inte kan förklaras/definieras, att vissa ord är alltför svåra eller alltför omfattande. Bevis för att sådant ofta inte är ödmjukhet eller att sådant är självmotsägande är att många människor ändå använder orden. Många bedragare missbrukar ord, t.ex. orden: kärlek, vetenskap, vetande. Men ofta är deras förklaringar otillräckliga eller alltför felaktiga, alltför otydliga, alltför generella, alltför inexakta, eller alltför långa. Amorism försöker förklara tillräckligt och så kort som möjligt för att undvika sammanblandningar och otydlighet. Boken Amorism är inte perfekt. Men jag och många läsare (varav några professorer) är nöjda med med boken. Vi är övertygade om att Amorism är framsteg för filosofi och mänskligheten. Boken Amorism behövs. Stöd arbetet för ännu flera böcker om Amorism. Alla andra böcker (än Amorism) som vi har läst har varit otillräckliga i flera avseenden.


Jag önskar att Alfred Nobels
pris ges till filosofer och andra
som främjar litteratur,
alltså skriftligt språk och förståelse.
Amorism helgar inte Jantelagen!
Boken Amorism har skrivits för att: 1. Förklara amorism, som är en ny lära. Ingen annan bok gör det. 2. För att andra böcker och andra lärare har otillräckliga eller felaktiga (eller andra) förklaringar av viktiga begrepp. Amorism och samfundet Amoristerna önskar att påverka fredligt genom utbildning. Amorism vill så mycket som möjligt främja förståelse. Därför vill amorism så mycket som möjligt bevara traditionella ord och lyfta fram deras rätta/trovärdiga betydelser. Ord/begrepp som förklaras är t.ex.: välvilja, kärlek, nåd, förlåtelse, godhet, handlingar, gärningar, dygder, ord, begrepp, ande, själ, materia, kropp, laster, ondska, rättfärdighet, amorism (total välvilja), rättfärdighetspunkten, synd, egoism, gruppegoism, psykopati, konflikter, yttrandefrihet, sanning, lögn, kunskap, tro, vetande, vetenskap, vetenskaplighet, ödmjukhet, önskan, vilja, artighet, snällhet, evighet, förtal, tacksamhet, makt, politik, religion, förening, samfund, kyrka, Gud, m.fl.. Amorism förklarar dessa ord, och ännu flera ord. Traditionella förklaringar ges. Och ofta även nya, unika förklaringar. Amorism väljer de bästa av de traditionella förklaringarna. Amorism har även skapat nya förklaringar. Avsikten har varit att berika språket och förståelse för orden/begreppen och verkligheten. Och att berika så att röra/sammanblandningar och otydlighet undviks. 3. För att förklara likheter och skillnader mellan dessa begrepp. Andra böcker och andra lärare är otillräckliga. Amorism önskar alltså att skapa ordning i mänsklighetens filosofi och i språk. För att öka öka mänsklighetens förståelse för viktiga begrepp. För öka filosofins och språkens exakthet (renhet och klarhet). Över 100 viktiga begrepp förklaras i boken. 4. För att sammanfatta dessa viktiga förklaringar och denna nya filosofi. Amorism är en unik kombination av viktiga förklaringar. 4. Amorism har även skapats för att främja yttrandefrihet, artig yttrandefrihet utan tabun, men vi gillar inte förtal. 6. En förening/samfund/lära/religion har grundats för att förvalta och främja denna kunskap. Föreningen/samfundet heter Amoristerna, kyrkan för amorism. Många förstår inte orden religion och kyrka. Ty de gängse (vanliga och dominerande) förklaringarna är otillräckliga (eller felaktiga). Därför ger amorism även de rätta förklaringarna av begreppen religion, kyrka m.fl., se ovanstående uppräkning av några ord som förklaras. Orden förklaras i förstås i boken Amorism, även med deras latinska respektive grekiska ursprung.

Jag Fredrik Vesterberg
har skrivit boken
Amorism och denna
artikel.
Köp boken, stöd amorism ekonomiskt. Då stöder du skrivandet av ännu flera och ännu bättre böcker.


Underskrifter

Artikeln är skriven av mig Fredrik Vesterberg.
Artikeln är godkänd och helhjärtat stödd av mig professor Olof Vesterberg m.fl..
___________________________________

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

1 kommentar:

 1. Viktig välskriven lättläst artikel om: Mera och bättre utbildning behövs om filosofi, välvilja och amorism. Läs boken Amorism välvilja kärlek lycka. Den förklarar tydligt dessa ord och över 100 viktiga ord.

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.