Svenska Akademien

Bättrad den 2019-05-14; 18-05-05 uppehåll; 17-05-15 Horace Engdahl; 16-09-02 bild Lars Melin artikel; 16-07-21 Alf Henrikson; 16-07-11 svenska språket; förtydliganden; 16-07-10 SAOB. Denna artikel publicerades första gången den 16-07-10 kl. 12:04. WWW.AMORISM.CC

Bild på Drottningholmsteatern 250 år
Länk till artikel
om teatern (m.m.):
Drottningholmsteatern
Bild visar
Herman Lindqvist
efter sitt tal
på 250 årsjubileet.
Nederst i artikeln finns länkar till Amoristernas aktiviteter.

Bild på Svenska Akademiens symbol eller logotyp
Svenska Akademien fyller
230 år den 20 mars 2016.
Den välkände författaren Herman Lindqvist höll tal på Drottningholms-teaterns 250 årsjubileum den 2016-07-09, se bild och länk därunder.
Herman sade även ungefär: ”Även filosofi och ny litteratur presenterades på teatern. Många dåtida bildade ansåg att svenska språket var ”bondlurkars” språk. Många bildade ansåg att man inte kunde uttrycka de höga filosofiska tankarna som kunde uttryckas på vissa andra högre stående språk. Därför talade man ofta franska på teatern.” (Jag gissar att vissa presentationer även gjordes på tyska, latin, italienska och grekiska.)

Bild på Drottningholmsteaterns 250 årsdag 2016Hermans presentation fick mig att tänka att kanske har Drottningholmsteatern och samtalen och föredragen där inspirerat till stiftandet av Svenska Akademien. Jag instämmer i ovanstående försök till citat. Men jag betonar att språk bör utforskas, korrigeras, vårdas, renodlas och utbildas. Annars förfaller språket och blir alltför lågt/otillräckligt och oklart; brist på entydighet och goda referenser (texter, ordböcker) orsakar förvirring. Språkets höjd och klarhet är viktig; se citat ur Akademiens stadgar nedan. Men vissa lärde har dock behärskat språket. Översättning av Bibeln till svenska är ett gott exempel. Ty redan på 1500-talet kunde svenska språk-snillen uttrycka avancerade känslor och idéer på svenska. Även andra texter skrevs på eller översattes till svenska långt före 1500-talet. Men de flesta människor är inte språk-snillen. (Snille betyder geni, ovanligt högt begåvad människa.) Tack vare Akademiens och goda författares verksamhet har svenska språket förbättrats och är alltsedan 1800-talet ett mycket klart språk. Men även tidigare var det klart, men då var stavningen inte förbättrad.


Drottningholmsteatern,
Déjeneursalongen,
alltså frukostsalongen.
Jag menar att missnöjet som Herman antydde i citatet ovanför är att svenska språket på 1700-talet inte var tillräckligt •entydigt, •tydligt och •tillgängligt (för allmänheten). Språket var alltför förbehållet för språk-snillen. Många kunde därför inte uttrycka sig på svenska tillräckligt väl. I synnerhet språkligt och filosofiskt obegåvade människor kunde inte det. (Men även somliga akademiker hade vissa svårigheter att uttrycka sig entydigt, ty språk är inte alltid lätt, i synnerhet inte om antydig, lättillgänglig lära inte finns.) Vältalighet/retorik är en konst. Det kan krävas begåvning och arbete för att utveckla vältalighet. Även filosofi behövs. Även andra vetenskaper behövs, om man ska tala om sådant. Ty det är mycket som ingen ensam kan förstå. För att ge höjd och klarhet i språk behövs snille (genialitet, intelligens, kunskap) och smak. Svenska Akademiens symbol har därför orden SNILLE OCH SMAK. Dessa tre ord omgärdas av en lagerkrans. Det är Akademiens symbol, vilket är passande.


Drottning Lovisa Ulrika grundade Kungliga Vitterhetsakademin år 1753. Hon var syster till kung Fredrik den store av Preussen. Hon talade därför tyska och var van vid filosofiska och litterära presentationer hemifrån. Hennes son var kung Gustav III. Han bevarade och utvecklade denna tradition att vårda språk och filosofi.  År 1786 grundade han Svenska Akademien, (och omdanade Kungliga Vitterhetsakademien). Jag menar: att förstå språk, ord, begrepp och verkligheten är en konst, nämligen filosofins främsta uppgift. Jag har också märkt att hela mänskligheten, inte endast Sverige, behöver god utbildning och filosofi. Jag har mött många människor (och lärare) som inte förstår vad ord och begrepp betyder; inte heller olika synonymer. Därför behövs även filosofi. Med begreppet entydig menar jag inte enformig. Med entydig menar jag istället att ord och eventuella synonymer klargörs och skillnaden mellan olika synonymer. Boken Amorism är mitt försök att hjälpa med sådant, nämligen att förklara begrepp och begreppens synonymer. Jag är mycket glad med att kunna presentera boken för Sverige och världen. Mitt arbete med ytterligare förbättringar fortsätter om jag får ekonomisk hjälp.

Bild på Svenska Akademiens byggnad i Stockholm
Svenska Akademiens byggnad i
Gamla Stan i Stockholm
Alla som vill förstå väl och kunna uttrycka sig väl måste arbeta med språk, alltså forska, åtminstone läsa i ordböcker vad ord egentligen betyder, och läsa snillrika språkforskares och vetenskapsmäns texter. Gustav III var inte alltid nöjd med allt som dåtida lärare och ordböcker hävdade. Inte heller jag är tillräckligt nöjd med nutida lärare och ordböcker. Därför har jag skrivit boken Amorism för att förklara för allmänheten, lärare, Sverige och världen vad jag tror att viktiga ord betyder. Över etthundra viktiga ord förklaras i boken. Jag har skrivit i över 12 år om bokens teman. Jag arbetar alltjämt med studier och skrivande om sådant. (Härligt att utgåva 1 nu är publicerad. Om jag får ekonomiskt stöd så kommer utgåva 2. Men jag behöver minst 30 00 kronor för det, vilket är omöjligt utan er eller någons generositet.)

Boken Amorism
Gustav III lär själv ha skrivit (allt eller merparten av) stadgarna till Svenska Akademien. Han var troligen påverkad av Frankrikes språk-akademi. I stadgarna (se nedan), men även i flera av dess övriga texter från 1700- och 1800-talet betonas kristen anda, ödmjukhet och artighet (f.ö. amoristiska dygder). Sådant betonas troligen för att filosofi, forskning och språk inte alltid är lätt; troligen kommer ingen att till fullo förstå allt; motstridiga idéer kan emellanåt finnas; konflikter kan därför uppstå. (Många föreningar har haft långa uppehåll p.g.a. konflikter. Svenska akademien har haft några fleråriga uppehåll. Det senaste uppehållet är år 2018 då flera ledamöter lämnat sina poster.) Konflikter kan vara ofrånkomliga. Girighet kan skapa många onödiga konflikter. Yttrandefrihet, vetenskaplighet, artighet och konflikter och deras lösning är viktiga teman i boken Amorism. Exempel på andra teman i boken är: tro, vetande, vetenskap, psykologi, politik, religion och helighet.

Tack vare Svenska Akademien har svenska språket förbättrats, åtminstone tillgängliggjorts och gjorts mera entydig för flera människor, författare, lärare, vetenskapsmän och allmänheten. Tack vare Akademien har språket ofta, (men inte alltid), förbättrats. Åtminstone har stavning och grammatik blivit mera entydig.
Professor Horace Engdahl är sedan år 1997 medlem
i Svenska Akademien. Han var dess ständige sekreterare
 år 1999-2009. Bild på F. Vesterberg och
Horace Engdahl efter den senares föredrag i Riddarhuset
den 2017-05-15.
Jag önskar att det arbetet fortsätter. Men det är inte säkert. (Även Akademien har haft svårigheter, konflikter och blivit kritiserad.) Gustav III ville att en Svensk ordbok skulle skapas. Jag läste kanske någonstans att någon ledare på 2000-talet gissar att år 2017 slutförs arbetet med Svenska Akademiens Ordbok (SAOB), men i förkortad variant(?). Jag tror att det hittills är ett av Nordens största uppslagsverk. Andra gissar att det blir först år 2045.
Svårigheten med filosofi och språk är en stark faktor till att det troligen kommer att ha tagit mer än 230 år att färdigställa ordboken. Dessutom, språk och filosofi kan utvecklas; gamla kunskaper återuppväcks; förskjutningar av betydelser; ny filosofi tillkommer; korrigeringar görs; fördjupad förståelse tillkommer. Boken Amorism är exempel på sådant.

Denna artikel hade kunnat vara ännu bättre om jag inte förlorat flera bilder vid dataproblem för några år sedan. Utrustning kostar pengar.

Svenska akademiens stadgar, korta citat

22 §: "Academiens yppersta och angelägnaste göromål är, at arbeta uppå' Svenska Språkets renhet, styrka och höghet, så uti Vetenskaper, som serdeles i anseende til Skaldekonsten och Vältaligheten uti alla thes tilhörande delar, jemväl uti the Himmelska Sanningar"

23 § "Thy åligger äfven Academien at utarbeta en Svensk Ordabok och Gramatica, jemte sådane Afhandlingar som bidraga kunna til stadga och befordran af god smak."

Källa till de två ovanstående citaten är: https://archive.org/stream/svenskaakademie16akadgoog/svenskaakademie16akadgoog_djvu.txt. Varning, källa är en digitaliserad text. Men den ökar förståelse för Akademiens stadgar. Jag har korrigerat något och förtydligat med fetstil.

Några relaterade special-artiklar. Länkar. Nedanför dessa finns artiklar om boken, möten och amorism

De flesta artiklar här är främst skrivna på svenska, även om rubriker är på engelska.
§ Amorism helps the world to understand love and other important concepts.
§ När man talar med orättfärdiga människor (odygdiga och narcissistisak) bör man förstå följande: Odygdigt och sjukligt beteende är inte alltid bra.

Alf Henrikson

Jag tror att Lars Melin gillar både
skönlitteratur 
och facklitteratur.
Han ser 
snille och smak i båda
Alf var en snillrik språk-främjare! Jag njöt av hans förklaringar. Lars Melin säger i en artikel i dagens Nyheter att även de som uttrycker sig väl i facklitteratur förtjänar pris. Lars och jag tror att det finns alltför få priser för facklitteratur. 
Alfs fina dikt:

Mången diktar med grumliga ord, 
och folk säger: underbart.
Men den som vill snickra ett användbart bord 
är tvungen att tänka klart.  

Mitt tillägg: Och gärna klart, 
yttra välvalda ord. 
Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.