Trosbekännelse

Bättrad den 17-10-07 länkar förklarar vad konflikt och egoism egentligen är; Inledning; 17-10-04 Trosbekännelse. Symbolum amoristicum.


Amoristerna är en förening,
ett samfund t.o.m. en kyrka.
Lär dig vad ordet kyrka
egentligen betyder: länk:
kyrka.
Trosbekännelsen sammanfattar det viktigaste om amorism. Med glädje presenterar vi den kanske mest informativa, lärorika och trovärdiga trosbekännelsen i världen. – En ny filosofi – Trosbekännelsen hjälper Dig att förstå världen, människor och Gud bättre. (Amorism, läran, accepterar specifika idéer om Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud. Därför kan även ateister vara amorister. Trosbekännelsens sista verser handlar om sådant.) Hittills så är amorism den enda trosbekännelse som nämner begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet; och förklarar dessa och andra viktiga begrepp. Denna utgåva av trosbekännelsen är tydligare än någonsin. De amoristiska dygderna är bästa grunden för att främja god etik och god moral. Vi tror att trosbekännelsen är bland det viktigaste som man kan utbilda människor om. Alla avancerade begrepp i trosbekännelsen förklaras i boken Amorism. Köp utgåva 1. Då stöder du publicering av utgåva 2, som blir ännu tydligare och bättre. Hos Amoristerna finns artig yttrandefrihet utan tabu. Undantag: förtal gillas inte. Amorism är unikt. Lärare, allmänheten, politiker, ateister, andra religioner och kyrkor bör lära sig av amorism för att få verklig trovärdighet. 
Klicka nedan så syns trosbekännelsen nedan i denna artikel....


Amorism®, grund och sammanfattning.
TROSBEKÄNNELSEFrån den 2017-10-03


(V..) visar vilken vers i trosbekännelsen som förklarar begreppet. (Egoism och gruppegoism förklaras via länkar eftersom dessa två begrepp oftast missförstås.)

Verserna 1 – 15, 19 – 24, 29 – 32 och 55 ger kortfattad förklaring av amorism. Amorism och trosbekännelsen handlar främst om: Välvilja; Kärlek; Godhet; Lycka; Dygder; Rättfärdighet; Artighet; Yttrandefrihet; Vetenskaplighet; Helighet; Utbildning.

1Välvilja är kärlek. 2Välvilja är essensen (det viktigaste) i all äkta kärlek. 3Kärlek kan vara mera än enbart välvilja, nämligen även förverkligad välvilja, alltså handlingar som präglas av välvilja. (4Handlingar är frivilliga: •tankar, •ord, •gärningar och •underlåtelser.) 5Välvilja (kärlek) är en av de viktigaste egenskaperna hos varje varelse. 6De viktigaste sorterna av välvilja (kärlek) är: 1. egoism; 2. grupp-egoism; 3. amorism. 7Amorism är den totala, godaste och heligaste välviljan (kärleken). (8Helig betyder: god, vägledande, prioriterad, vördnadsvärd.) 9Amorism kritiserar inte all egoism, ty somlig egoism kan vara nödvändig, till och med rättfärdig (V32). 10Att ha välvilja till någon är att vilja denne liv och lycka och att vilja motverka ofrivilligt lidande. 11Vilja (även välvilja) är prioriterad önskan, nämligen önskan som kan förverkligas genom handlingar, när man själv tror att det är lämpligt. 12Välvilja (kärlek) måste inte innebära: agerande, att gilla någon, att hålla fred med någon; (ty: ●man kan/bör inte alltid agera; ●ofullkomligheter och orättfärdighet (V49) måste inte gillas).

13Amorism är främst en lära som utbildar om: 1. Amoristiska visionen (V19); 2. total lycka (V24); 3. dygderna (V31); främst total välvilja (V23); 4. trosbekännelse (som sammanfattar läran); 5. övrigt i läran, boken Amorism. 14Amorism (läran) är så gott som kravlös och skiljer sig därigenom från många andra idéer, många religioner och politik. 15Amorism (läran) kräver inte något av någon, (förutom av ledare för amorism). [16Men samfundet Amoristerna (och alla varelser) har frihet att idka krav. 17Endast ledare för amorism måste ha kunskaper om amorism.] 18Amorism (läran) är kravlös, ty: 1. ofta är det omöjligt att vara totalt god (i annat än välvilja); 2. ofta kan man endast gissa vad som är godast;

19Amorism (lärans) grund är amoristiska visionen nämligen att: några varelser (helst alla) helgar de amoristiska dygderna, främst total välvilja. (20Helga betyder att prioritera, vörda, förkunna att något är heligt.) 21Ordet amorism betyder: 1. total välvilja (kärlek), 2. total lycka, 3. läran om: ●total välvilja, ●total lycka, ●amoristiska visionen och ●dygderna. (224. Amorism kan även betyda rättfärdighet.) 23Total välvilja betyder: ●att vilja att alla (som vill) är och förblir oändligt och obegränsat lyckliga; ●att själv inte ha avund och elakhet, ●att styra och begränsa förverkligandet av välviljan genom att inse sina egna och verklighetens gränser; att helst inte vara övermodig eller undermodig. 24Total lycka betyder att vara lycklig och att ha total välvilja; total lycka kan växa i denna anda. 25Total lycka betyder inte gränslös lycka. 26Begreppen total lycka och total välvilja har skapats och helgas för att: lycka inte ska hämmas felaktigt och alltför mycket av onödigheter, orättfärdighet, nämligen: kärleksbrist, avund och elakhet. 27Begreppen amorism, total lycka och total välvilja har skapats och helgas även för att: visa och påminna om viktiga förklaringar och den stora vidden av begreppen välvilja, kärlek och lycka; och att det finns viktiga (och mindre viktiga) definitioner av dessa begrepp. 28Välvilja, kärlek och lycka eftersträvas av alla vakna, friska och fria varelser, (även om somliga inte inser det eller inte erkänner det). 29Men dessa begrepp är som sagt flertydiga, inte alltid självklara och heliga, men de missförstås och missbrukas ofta. 30Övermod och illusion är t.ex. att tro att betydelser av ord är självklara, entydiga och icke-utvecklingsbara; och att goda definitioner inte måste förvaltas och förklaras (och försvaras).

31Amoristiska och heliga dygder är: ●välvilja (helst total välvilja); ●kärlek; ●artighet; ●sanning; ●nåd; ●förlåtelse; ●ödmjukhet (respekt och självuppoffring); ●empati; ●ordning; ●vishet; ●helighet; ●styrka (mental och fysisk); ●frihet; ●yttrandefrihet; ●vetenskaplighet; makt (styrka, frihet, ansvar och konflikt, helst rättfärdig). 32Rättfärdighet är att ha total välvilja och att helga de övriga amoristiska dygderna; inga andra handlingar och dygder måste idkas. 33För att vara rättfärdig måste övriga amoristiska dygder endast helgas, men inte alltid förverkligas. 34Ju mera rättfärdig en person är desto mera förverkligar den de amoristiska dygderna. 35Amorism (total välvilja) är den heligaste dygden; och den enda dygden som inte kan åsidosättas i rättfärdighet. 36Troligen kan ingen alltid förverkliga alla dygder helt.

37Allt, även dygder kan missbrukas, t.o.m. idkas orättfärdigt. 38Varje varelse, även rättfärdiga, idkar: ●makt; ●egoism; ●krav; ●val (gränser; värderingar; domar); ●konflikter. 39Människor med otillräcklig empati förstår inte att rättfärdiga låter total välvilja prägla sitt idkande av alla här punktade företeelser. 40Trots det kan det vara mycket viktigt att utbilda alla människor om amorism (läran, dygderna, total välvilja, lycka).

41Utbildningen kan vara viktig även när dygderna och visionen inte ”kan” förverkligas, och även när någon inte vill väl. 42Amorism (trosbekännelsen) är bland det viktigaste som alla (vänner och fiender) kan utbildas om och artigt påminnas med för att främja godhet, lycka och helighet i: liv, samvaro, ledarskap och världen.

43Allt, även alla varelser (även orättfärdiga) har något gott i sig. 44Välvilja, kärlek och rättfärdighet kan vara äkta eller imiterad. 45Rättfärdighet är bland det viktigaste och bästa som kan imiteras. 46Välvilja, kärlek, rättfärdighet och dygder kan väckas och främjas genom utbildning, meditation och bön. 47Rättfärdighet är ofta den godaste och värdefullaste egenskapen som varelser kan ha. 48Helhjärtade amorister är renhjärtade (rättfärdig personlighetstyp).

49Orättfärdighet är frånvaro av amorism (total välvilja), men även att inte helga de andra amoristiska dygderna. [50Orättfärdighet igenkänns ibland på kärleksbrist, avund, elakhet. 51En anledning till att amorism (läran) är kravlös är att: människor med otillräcklig empati kan inte i verkligheten bedöma om något är rättfärdigt eller orättfärdigt.] 52Synd är en sorts orättfärdighet, nämligen handlingar som präglas av att frivilligt förkasta amorism (välviljan och dygderna). 53Det kan ibland vara nödvändigt eller rättfärdigt att (helt eller delvis) förlåta orättfärdighet.

54Ingen kan helt förtjäna något (t.ex. liv och lycka); någon nåd är alltså nödvändig för allt (förutom för Gud?). 55Amorister måste inte tro på: Gud, övernaturlighet, det okända, (gissningar om) framtiden eller liv efter detta. (56De verkligt heliga helgar och gillar ändå amorism.) 57Amorism bygger inte på förklaringar om Gud. 58Amorism gäller även om Gud inte finns, men amorism är öppen för följande: 59Gud kan vara evig, alltings yttersta ursprung och mål, den yttersta verkligheten; den godaste, rättfärdigaste och mäktigaste varelsen; den yttersta domaren; allas främsta hopp. 60Amorism är Helig Ande, Sanningens Ande och den bästa grunden för verkligt god samvaro och frälsning. 61Gud och alla utpräglat goda varelser, även Kristus, är troligen helhjärtade amorister. 62Alla goda möjligheter som finns i världen antyder detta. 63De heligaste samfunden präglas av amorism.

+ + + +

Förklaring

Bild på Fredrik som läser
sin engelska text även
 i poetisk form. Länk 
Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln, Gud, Jesus, övernaturlighet, andra grupper och religioner. Orsaken är att sådant misstolkas alltför lätt. Amorism bygger istället på egen grund, den amoristiska visionen. (För övrigt så tror jag att det är den bästa och viktigaste kunskapen och tron om Jesus och Gud.) Amorism och trosbekännelsen handlar om kärlek, sanning, förlåtelse för lycka till alla, yttrandefrihet och vetenskap m.m.  Amorism är kravlös och så gott som opolitisk. Bilden ovanför är rörlig. Den förklarar amorism, men även om det som inte är amorism t.ex. idén om x-varelser. Kom till föredrag och möten! Då kan jag förklara bilderna.  Översatt till engelska The Golden Creed eller The Golden Mantra. Jag kallar den även Guds, Helig Andes och Hjälparens trosbekännelse. Vi tror att trosbekännelsen innehåller viktiga/heliga ord som människor behöver påminnas om för att leva bättre och för att världen ska vara god eller bli bättre. 


Animering-med-tiger-djungel-och-Fredrik-med-svärd-och-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141024

Personligen så  tror jag: för x-varelser gäller Lukas 18:34. Men de som endast tror på “personlig” frälsning har inte förstått. Trots allt så ska man inte sluta att undervisa/inspirera med amorism och trosbekännelsen, som är sanning. Men floskler som “alla har lika värde” m.fl. är troligen inte sanning. Många är bevisligen förvirrade eller skenheliga eller ignoranta eftersom de använder felaktiga floskler.  
Denna idé om x-varelser ingår inte i amorism. Det är min privata spekulation. Bilden här om Matteus 25 är endast min privata idé om Jesus tal om himmelriket. Obs., du måste inte hålla med mig om detta för att vara amorist. Men alla amorister gillar trosbekännelsen.

DSC08223.JPG-Sheep-goats-Apocalypse-Matteus-25-amorism.-Photo-and-animation-by-Fredrik-Vesterberg

Några andra kyrkors trosbekännelser

Bilden visar kejsar Konstantin av Rom
Bilden visar mötet där den Nicaenska
trosbekännelsen stadfästes år 325 (och
381) e.Kr. Jag har tillagt symboler för
Amoristerna och andra kyrkor. Bilden
visar även om en ny ortodox Bibel.
Tro är viktigt!
Man kan sammanfatta sin tro i en trosbekännelse. Att skriva trosbekännelser kan ta lång tid. För andra kyrkor tog det ca 1000 år. Deras trosbekännelser finns också i många varianter. Deras tre vanligaste trosbekännelserna är: Apostoliska trosbekännelsen, Nicaenska trosbekännelsen och Athanasianska trosbekännelsen. Amorism använder inte dessa, (men kan acceptera dem emellanåt).

Trosbekännelser bör helst vara förklarande. Inte enbart hänvisa till svåra eller abstrakta ord. Alla trosbekännelser i amorism handlar om amorism, alltså om visionen om kärlek, sanning och förlåtelse för lycka till alla, och förklaringar av sådant. Det gör Amoristernas trosbekännelser unika. Våra nyaste trosbekännelser förklarar vad rättfärdighet och synd är. Det ökar deras nytta ännu mera. För amorism räcker den senaste trosbekännelsen. (Våra tidigare har samma innehåll, det viktigaste, men är kortare.) Amorism tror att rättfärdighet, kärlek, sanning och förlåtelse för lycka är mycket viktigt. Därför gynnar Amoristerna, kyrkan för amorism det genom att läsa vår heliga trosbekännelse på våra möten.


Referenser (Ver. 16-08-30)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken.
3. Följande artikel visar behovet av amorism, att andra källor har otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej dem, men amorism kompletterar och förbättrar. I många fall är det mycket viktiga kompletteringarAmorism educates.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 160902)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Amoristerna behöver ditt stöd! Om du stöder så blir det flera och bättre: möten, artiklar och böcker: Ekonomi. Amoristerna är 100 % ideell verksamhet, alltså ingen har lön; och vi arbetar effektivt. Därför kommer varje gåva helt till nytta. 
 2. Länkar till nästa möte. På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. (Somliga möten har inte amorism som huvud-tema.) Ofta hålls även föredrag om filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism.
 4. Apologetik, alltså försvar för amorism. Välj bland olika länkar. Varje länk förklarar ett ord. Viktiga amoristiska förklarar av många ord/begrepp: Apologetik 
 5. Amoristerna finns endast här och på Google+. Amoristerna finns inte på andra ställen på internet: Amoristerna finns endast här
 6. Världen behöver amorism. Här visas att andra böcker, lärare och läror behöver amorism. Nyheter med  amorism jämförs med andra lärare och källor. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat Amorism educates.
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse
 10. Lång artikel som förklarar mera om amorism. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition
 11. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism
 14. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Men även denna artikel: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 15. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 16. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 17. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.