Kyrka

Bättrad den 17-11-05 Inledning; 17-05-19 Besläktade artiklar. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-28 kl. 11:22 på WWW.AMORISM.CC.


Amoristerna, kyrkan för amorism
är inte beroende av förklaringar
om Gud eller Jesus. Men vi tror att
amorism har viktiga förklaringar 

om hur djur, människor, Gud 
(och andra varelser) fungerar.
Amorister måste inte tro att 

någon varelse finns.
Om amorism® och ordet kyrka. 

Andra samfund och andra läror, främst kyrkor och kristendom har intressanta begrepp som amorism använder. Men vi har även viktiga (och nya) definitioner av flera av dessa begrepp. Vi har även nya begrepp. Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln, Gud och Jesus. Men vi är inspirerade av sådant.

Amoristerna är ett samfund som egentligen heter Amoristerna, kyrkan för amorismMan måste inte tro på Jesus eller Gud för att vara amorist. Man kan vara amorist och helhjärtad amorist även om man är ateist. Vår lära/tro förklaras i vår trosbekännelse, denna hemsida och i boken Amorism. Trosbekännelsen förklarar det viktigaste, se referens 1 i denna artikel. Boken förklarar vad orden i trosbekännelsen betyder och allt det viktigaste i amorism (referens 2). Amorism och samfundet har skapats för att vi tror att mänskligheten behöver nya, bättre och trovärdigare förklaringar av många ord. Jag har även skapat några nya begrepp för att bättre och trovärdigare förklara viktiga aspekter i mänskligt liv och samvaro. Amorism bygger på dessa förklaringar och begrepp som jag (Fredrik) har utvalt eller uppfunnit. Amorism (läran) är en samling av förklaringar av viktiga begrepp.  De bästa traditionella och de bästa nya förklaringarna och begreppen har utvalts och samlats i amorism (läran). 

Organisation behövs, alltså något samfund som förvaltar och försvarar amorismens förklaringar. Ty vissa förklaringar är abstrakta eller avancerade, alltså inte självklara. (Vissa förklaringar är dåliga, otillräckliga eller t.o.m. felaktiga. Vi avråder från dåliga förklaringar.) Läran har därför egen terminologi. Läran och terminologin förvaltas och predikas av kyrkan. (Predika betyder att förklara, utbilda, förkunna.) Vi tror att amorism är bland det viktigaste som man kan utbilda om.

Ordet kyrka kan komma av grekiskans κυριακόν eller κυριακή. Det betyder det som tillhör herren. Det som tillhör är t.ex. medlemmar, men även andra tillhörigheter. Även läran/tron brukar räknas som en viktigt tillhörighet. Ordet herre kan betyda: 1. En jordisk herre, men inte nödvändigtvis Jesus. 2. Gud.

Ordet herre betonar att det handlar om något viktigt. Ordet herre användes om myndiga fria män. Det kan vara en jordisk eller himmelsk herre. Det kan även vara någon kejsare eller t.o.m. Gud.

Man kan vara amorist och helhjärtad amorist även om man är ateist. Men för de av oss amorister som även är gudstroende passar namnet kyrka ännu bättre. Ty amorism har även en teologi (gudslära). Jag och de amorister som tror denna teologi kan även i teologiska diskussioner med andra samfund om Gud hävda amorism och amoristisk teologi. Amoristerna, kyrkan för amorism är det samfund (förening) som förvaltar och utbildar om amorism (läran om total välvilja). Oavsett vad man tror om vem herren är så är amorism skapat av mig herr Fredrik Vesterberg.

Amorism är en lära/tro/filosofi/uppfinning som man inte kan uppfinna genom att framrösta genom demokrati. (Detsamma gäller så gott som alla filosofier.) Men man kan välja om man tror på amorism eller inte. Läran förklaras ytterligare i boken. Om du tror på läran så är den även din lära, kära herr och fru läsare. Men jag är grundaren och kräver att ledare för Amoristerna, kyrkan för amorism ska förvalta och predika läran och uppträda amoristiskt, närmare bestämt: uppträda kärleksfullt enligt kyrkans dygder och stadgar. För de medlemmar som inte är ledare finns inga krav, (förutom att man på våra möten måste uppträda tillräckligt artigt. Om vi har samtal, utbildning eller gudstjänst så måste man följa ordningen där)

Amoristerna, kyrkan för amorism kännetecknas av mera yttrandefrihet än i så gott som alla andra föreningar och samfund som jag känner till. Tre av amorismens ca 14 dygder eller heliga principer är: 1. amorism (total välvilja), 2. yttrandefrihet, 3. artighet. I välvilja och artighet ingår att helst inte förtala. (Förtal på möten kan avbrytas av ledaren.) Men kritik och beröm är tillåtet. Vi som är helhjärtade amorister tror att läran (åtminstone dygderna, främst amorism, alltså total välvilja) är bland det viktigaste som man kan utbilda om och bland det viktigaste som kan efterlevas. Amorism är alltså heligt för oss. 

De av oss som även tror på Gud kan tro att amorism har den bästa förklaringen av Gud. För oss har ordet kyrka båda av de överst nämnda betydelserna av ordet kyrka och herre. De av oss som tror på Jesus kan tro att amorism har den bästa förklaringen av Jesus. F.ö. Jag m.fl. kallar oss främst amorister, men även kristna. Ty vi har inte sett någon annan lära som förklarar honom lika bra som amorism. Men man måste inte vara amoristiskt kristen.

Amorism använder många traditionella begrepp från traditionell kristendom. Men vi har nya förklaringar av många sådana begrepp. Vi har egna förklaringar av begrepp som helighet, helig ande, gott, ont, kärlek, rättfärdighet, synd, tro, vetande, religion, politik m.fl. Eller så är vi noga med att lyfta fram och försvara de mest trovärdiga (och nya) förklaringarna av sådant. Vi som tror på och helgar (prioriterar) mina (nya) förklaringar är amorister. Många av våra förklaringar finns i artikeln Apologetik; se länk till den i avsnittet Besläktade artiklar. Vår egen kyrka leds av biskop, präster och diakoner. Orden kyrka, biskop, präst och diakon förklaras i boken Amorism. Amorism använder helst de ursprungliga betydelserna av dessa begrepp. Många förstår inte vad de egentligen betydde ursprungligen. Men amorism och boken förklarar.

Besläktade artiklar på denna hemsida


A) Amorism är ordet för total välvilja; länk: Total välvilja.

B) Amorism är även ordet för total lycka. Även ordet lycka förklaras; länk: Lycka och Total lycka.

C) Demokrati är ett otydligt och ofta missbrukat begrepp; länk: Demokrati och "demokrati".

D) Artikeln Apologetik har länkar till många av våra ord och begrepp; länk: Apologetik.

E) Neologismer, om nya ord och begrepp; länk: Neologismer. Följande artikel ger exempel på vår tolkning av begreppet handling; länk: Handling, neologism. Amorism har bestämd tolkning av vad kärlek är; länk: Kärlek.

F) De läror som somliga människor tror på och prioriterar (alltså helgar) kallas enligt amorism för religioner. Religion är ett äldre och kortare begrepp än livsfilosofi. Religion kan dessutom innefatta ceremonier, konst, litteratur, kläder, byggnader, kost m.m. Amorism menar att religion kan innebära sådant som kan vara mycket viktigt. (Men mycket, även idéer, religion, liv och politik kan vara kontroversiellt.) Religion.

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna

Här förklaras amorism (Ver. 170527)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi. Länk: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte. Länk: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Trosbekännelsen (kallas ofta referens 1). Den sammanfattar amorism. Länk: Trosbekännelse. Boken Amorism kan behövs för att förklara trosbekännelsen, och avancerade ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.
 4. Boken Amorism (kallas ofta referens 2). Länk: Boken Amorism; där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016. Amorism är en unik enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord har utskänkts och beskrivits. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofier. Många tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur totala välviljan och lyckan är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. 
 5. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord och begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill få det viktigaste om amorism förklarat med hjälp av artiklar. Varje artikel förklarar ett begrepp. Länk: Apologetik.
 6. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas. Länk: Illusioner.
 7. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www. Länk: Amoristerna finns endast här
 8. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar, länkar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 9. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor. Några nyheter som amorism har infört visas. Länk: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 10. English article on amorism. Link: Definition of amorism
 11. English article on the words love, amor and caritas. Link: Definition of Amor, love, caritas
 12. Lång artikel om amorism. Länk: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra. Länk: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder. Länk: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning. Länk: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Länk: Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Länk: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet. Länk: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet. Länk: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska. Länk: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek. Länk: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.