AMORISTERNA. Parti och politik. EU valet 9 juni 2024

Bättrad den 2024-05-29 kl. 11:42 förtydligande. kl. 09:50 punkt 8 om skatt. 24-05-28 08:28 punkt 25 stöd inte osund sekterism och kriminalitet. Punkt 1 om självförsvar. Flera punkter om ekonomi, hälsa, kultur, migration, miljö, politik, religion, utbildning. 24-05-27 punkt 15 och 16 om utrikespolitik. Punkt 24 minska antalet rondeller på vägarna. Punkt 3 och 11 om psykiatri; kränkningarna och mänskliga rättigheters otillräcklighet. Nya flygblad från 26/5. Punkt 16 främja svenskt självbestämmande i EU och internationellt. 24-05-26 Bakgrund. 24-05-25 Punkt 22 om skatt. Punkt 23 ange mängd av fruktos. Ökande automatisering, AI och åldrande befolkning gör att beskattning bör ändras. 24-05-24 punkt 7 prova basinkomst. Punkt 14 förslag till ny valsedel och ny metod för att hindra valfusk. Punkt 8 privat ägande och företagsamhet är viktigt. Punkt 12 utred om veganism är bra för människor, hälsa och miljö. Men kräv inte att någon äter specifik kost. 24-05-23 Amorism bra mot konflikter och korruption. 24-05-22 punkt 9 om föreningar och religioner. Dygderna som vi utbildar om. Citerad SvD-artikel visar att andra partier inte förstår problem i psykiatrin. 24-05-19 Punkt 21 krav för medborgarskap. 24-05-17 punkt 20 om filosofi och religion i skolor; och om kyrkan. Men tvinga inte människor till specifik kost. God djurhållning. Punkt 19 mera av (artig) yttrandefrihet i massmedia. Punkt 18 om lön till anställda med handikapp. 24-05-16 punkt 14 avskaffa 4-procentsspärren till Riksdagen. 24-05-15 punkt 16 om EU och utrikespolitik. 24-05-14 punkt 15 nej till bindande avtal DCA och NATO; punkt 13 befria från skatt på plast genom att införa miljöstämpel. Punkt 10 långsiktigt bevarande av biologisk mångfald. 24-05-07 logotyp. Denna artikel publicerades den 2024-05-05 kl. 12:27 på www.amorism.cc.

png.Amoristerna. Party
Bild på partiet
AMORISTERNA's
logotyp.
Välkomna till artikeln om partiet AMORISTERNA – det första partiet för amorism!
Rösta på oss i EU-valet den 2024-06-09. Partiprogrammet och partiets bakgrund beskrivs i denna artikel. Man kan rösta genom att skriva AMORISTERNA på blank valsedel. (Partiets namn förkortas till A. Informellt kan partiet kallas Amoristpartiet, Partiet för amorism eller Party for Amorism. Men skriv inte A eller informella namn på någon valsedel.)

AMORISTERNA avser även att delta i andra val i framtiden. Skriv Partiet på din inbetalning till plusgiro 1354559-5. Då går inbetalningen till partiet AMORISTERNA.  

I partiprogrammet finns följande rubriker: ekonomi*, hälsa*, kultur*, migration*, miljö*, politik*, religion*, utbildning*. Öppna denna artikel och läs partiprogrammet och om partiet.

Klicka här så visas hur du trycker egna flygblad för AMORISTERNA, uppdaterade den 2024-05-26.

Klicka på bilderna så förstoras de. Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning. Men om du nederst på denna sida klickar på Visa webbversion så visas denna hemsida som på datorer. Då ser artikeln och hemsidan ännu bättre ut eftersom du bl.a. kan ändra textstorleken. 
IMG.partiet_AMORISTERNA.jpg
Bild visar AMORISTERNA och
andra partier som är valbara
i EU valet.

Skilj på tre företeelser: 1) Den kravlösa, alltså opolitiska läran amorism. Amorism är grunden i allt det andra. 2) Kyrkan Amoristerna, kyrkan för amorism förvaltar den kravlösa, alltså opolitiska läran amorism. Kyrkan är opolitisk. Kyrkan är alltså inget politiskt parti. 3) Det politiska partiet AMORISTERNA. Man kan grunda andra partier som främjar amorism med annan politik. Amorister får rösta på vilka partier som helst. Amorism och partiet AMORISTERNA vill främja artiga samtal mellan olika grupper i världen.

Partiets bakgrund och filosofi beskrivs nederst i artikeln.

Partiprogrammet är följande punkter (avses att utvecklas)

1. Kultur*, religion*, utbildning*. Amorism (läran) och Amoristerna, kyrkan för amorism är så gott som opolitiska företeelser. Jag och de som tror att amorism bör främjas politiskt kan därför främja ett eller flera politiska partier som främjar amorism. Vi har år 2024 startat det första amoristiska partiet. Det heter AMORISTERNA. Meningen med partiet är att amorism ska främjas genom utbildning av allmänheten om amorism och genom att främja aktiviteter i amoristisk anda. Vi tror att människor och samhälle mår bra av det. Det ger bättre konflikthantering bättre psykologi. Detta är en av de punkter som gör partiet unikt. Detta är kulturpolitik och religionspolitik. Om partiet inte gör det får partiet inte säga sig främja eller företräda amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism. Då får partiet inte använda orden Amoristerna och amorism.

jpg.Fredrik Vesterberg frack
Bilden visar mig
Fredrik Vesterberg som
är partiledare.
Mänskligheten behöver
amorism, den nya filosofin.
På bilden visas mitt
gillande av att vi ber för
alla. Vi ber för lycka till
alla och fred, om möjligt.
AMORISTERNA vill att allmänheten utbildas om de amoristiska idéerna om kärlek, rättfärdighet, frihet, egoism, gruppegoism och självförsvar. Alltså när är det moraliskt (men inte nödvändigtvis lagligt) acceptabelt med frihet, självförsvar och våld. Amorism menar att det ibland kan vara skillnad på moral och befintlig lag. Ofta leder rättfärdighet till det som är bäst, men amorism menar även att god moral och rättfärdighet inte alltid leder rätt. Amorism vill med detta mana till dygden ödmjukhet om människors handlingar. Ödmjukhet är en av de amoristiska dygderna som enligt amorism är en relativ dygd. Dygderna nämns nederst i denna artikel.

2. Politik*. AMORISTERNA vill samarbeta på något sätt med alla partier som röstar för punkt 1 i AMORISTERNAs partiprogram. Andra punkter (nedan) i partiprogrammet är mindre viktiga än punkt 1 och 2. Andra punkter kan ändras. Tills vidare vill AMORISTERNA även arbeta politiskt för nedanstående punkter. Punkterna är numrerade efter tid då dessa skrevs; alltså inte i prioritetsordning. 

3. Kultur*, religion*, utbildning*. AMORISTERNA vill att varje medborgare över sju års ålder bör få höra eller läsa (i totalt 20 minuter per år) om amorism. De som vill kan fördela denna tid för utbildning på tre olika tillfällen. Detta är ett komplement till den obligatoriska religionsundervisningen enligt den nu år 2024 i Sverige gällande den s.k. Skollagen, som vi alltså vill ändra. Amorism menar att man bör utbilda om att olika verklighetsuppfattningar kan finnas hos olika människor, olika partier och olika religioner. AMORISTERNA är inte motståndare till den nuvarande formuleringen i skollagen att 'skolan ska fostra enligt den etik som finns i kristen tradition....'. Detta bidar till att partiet AMORISTERNA är uniktDetta är kulturpolitik och religionspolitik. Men AMORISTERNA menar att amorism är minst lika viktigt som humanism och mänskliga rättigheter. Ty enligt amorism är det nödvändigt med somliga idéer i läran amorism för att bättre förstå vad Jesus menar med kärlek, rättfärdighet och gudomlig kärlek. Man måste inte tro på Gud och Jesus för att vara amorist. Ty vår lära kanske kan finnas utan sådant. Men amorism är inspirerad av Bibelns ord om Jesus. Jag har utvecklat läran amorism. Amorism är realism, nämligen informerar om att somliga människor har dygden att önska total lycka till alla; (obs., använd amoristiska definitioner så förstår ni detta, alltså den nya filosofin och nya psykologin). Amorism (läran) menar att denna totala välvilja är den absoluta och främsta dygden. Amorism menar även att det finns det som amorism kallar relativa dygder. Våra dygder står nederst i denna artikel. Amorism vill även att skolor nämner att: FN's mänskliga rättigheter betraktas sedan många år som heliga eller som religion i många skolor och många stater, alltså man prioriterar utbildning om rättigheterna; här använder jag begreppen 'heliga' och 'religion' med amoristiska definitioner. Men amorism säger även: Tyvärr är FN's mänskliga rättigheter endast som relativa dygder eftersom rättigheterna motsäger varandra. Därför måste alla människor ständigt bryta mot rättigheterna eftersom ingen kan hålla dessa till fullo. Exempel på det är inom psykiatrin och andra områden, se punkt 11. Men somliga människor kan ofta hålla amorism (total vävlilja till alla) till fullo, utan att vara naiva eller hycklare. Amorism är gott hopp för mänskligheten. Obs., amorism kräver inte välvilja av någon, men utbildar rätt om detta, eller utbildar på sitt eget sätt om detta. 

4. Kultur*, migration*, religion*, utbildning*. Skapa och upprätthåll civiliserat samhälle. Detta är kulturpolitik och religionspolitik. Sedan politiskt beslut år 1975 är Sverige mångkulturellt. Flera olika sorters moral anses vara likvärdiga. I Sverige och andra stater har man sett att detta orsakar problem om vad som är rätt respektive fel. Olika människor och olika grupper i samhället kan inte enas om när frihet, självförsvar och våld är moraliskt acceptabelt respektive oacceptabelt. Amoristernas idéer är viktiga för den sociala och politiska utvecklingen av Sverige och mänskligheten. Rösta på AMORISTERNA om du vill att människor vägleds bättre i moraliskt avseende. Eller enligt amoristisk moral istället för annan moral eller enbart egoism och gruppegoism. Amorism menar att vetenskap, frihet och demokrati är som religion för många så kallat icke-religiösa nuförtiden. Men i amorism är vetenskap, frihet och demokrati endast relativa dygder. Ty sådant kan missbrukas om inte tillräcklig välvilja finns. Enligt religionen amorism är det heligaste kärlek, i synnerhet den kärlek som amorism kallar rättfärdighet, nämligen det som innebär total välvilja till alla varelser. Det är enligt amorism den absoluta och främsta dygden. Amorism, Amoristerna, kyrkan för amorism och partiet AMORISTERNA menar även att kärlek och rättfärdighet inte kan krävas av någon. Partiet AMORISTERNA vill inte att medborgarskap beviljas till utlänningar som inte accepterar att de själva och alla medborgare utbildas genom att få höra eller läsa (i totalt 20 minuter per år) om amorism som är en kravlös lära. De som vill kan fördela denna utbildning på upp till fyra olika tillfällen per år. De utlänningar som beviljats medborgarskap och motsätter sig sådan utbildning ska kunna fråntas sitt medborgarskap eller andra förmåner. Detta är en av de punkter som gör att partiet AMORISTERNA unikt. Se punkt 1.

6. Kultur*, religion*, utbildning*. AMORISTERNA vill påminna om amorism genom att de medborgare som vill får tentera om amorism upp till en gång per år. Tentamen kan handla om det viktigaste i den amoristiska trosbekännelsen. T.ex. vad amorism menar att kärlek och rättfärdighet är. Eller vilka dygder som finns i amorism. Eller att de tenterande vet att amorism helgar artig yttrandefrihet för alla; alltså inte olaga hot och förolämpningar. Eller om de tenterande vet om att amorism är kravlös och opolitisk. De som får godkänd tentamen borde ha rätt att få betalt motsvarande den betalning som anställda (i Sverige) i genomsnitt tjänar på en timmas arbete (referens kan vara SCB's beräkningar av genomsnittlig timlön året före tentamen).

7. Ekonomi*. AMORISTERNA vill att basinkomst provas i Sverige. Basinkomst skulle kunna provas i ett års tid i vissa grupper av befolkningen eller i en eller ett par kommuner. Och fortsätta om det fungerar bra och införas i flera grupper eller kommuner. Partiet AMORISTERNA vill ha ekonomisk miniminivå för medborgare, helst i form av basinkomst och fri sjukvård. Detta för att avskaffa byråkrati och främja frivilligt arbete i utsatta grupper av befolkningen som nu inte vågar arbeta på grund av rädsla att förlora sin trygghet. Det kan troligen även minska svart arbetsmarknad. Jag Fredrik beskriver mina idéer om basinkomst i artikeln basinkomst. Se gärna punkt 22 om ekonomi.

8. Ekonomi*. Partiet AMORISTERNA vill skydda privat ägande och privat företagsamhet eftersom ägande oftast främjar ansvarstagande, mångfald och frihet. Viss reglering av konkurrens, monopol och oligopol kan behövas. Skatter bör helst inte vara högre än i andra stater eftersom det kan försvåra handel och produktion. AMORISTERNA vill inte höja skatter. AMORISTERNA vill helst sänka skatter, men det är inget krav och kan anpassas efter vilka partier vi samarbetar med. Alltför höga skatter motverkar arbetsamhet och personlig frihet. Se även punkt 22.

9. Ekonomi*, kultur*, religion*, utbildning*. AMORISTERNA vill att lag om stöd till föreningar och religioner ändras till att dessa inte ska få offentliga bidrag om dessa inte låter sina medlemmar att ha (det som amorism kallar) artig yttrandefrihet. Detta krav borde vara minst lika viktigt som att föreningar är demokratiska. Ty utan artig yttrandefrihet kan äkta demokrati inte upprätthållas. Länk till artikel som förklarar vad amorism menar och inte menar med artig yttrandefrihet. Länk till artikel som förklarar att de som hindrar artig yttrandefrihet hindrar sanning, civilisation och demokrati. 

10. Miljö*, migration*, utbildning*. Varje nation har unika biologiska förutsättningar. Långsiktigt bevarande av biologisk mångfald bör främjas eftersom det kan vara mycket viktigt för mänskligheten. Men enligt amorism (läran) är förkunnelse av den amoristiska välviljan minst lika viktigt som biologisk mångfald. Onödiga sociala och ekonomiska problem orsakas av att etniska svenskar minskar i andel av Sveriges befolkning. Motsvarande gäller även andra stater (med god ekonomi) i Europa och även andra stater. Vi har emottagit alltför många utlänningar som inte bidrar tillräckligt. Därför bör återvandring främjas. För övrigt, varje folk är unikt och unik del av mänskligheten. Turister som inte missköter sig alltför mycket är välkomna. Men betänk vårt folks unicitet innan medborgarskap beviljas. Amorism menar att störst av allt är amorism (den totala välviljan till varje varelse) oavsett dess kön, politik, religion och varifrån människan kommer. Men tyvärr kan gränser vara viktiga. Ty ingen, inte ens Gud verkar kunna lösa alla problem. AMORISTERNA menar att allmänheten bör utbildas om att långsiktigt bevarande av biologisk mångfald är viktigt. Bevarande av olika staters unicitet motverkar osund maktkoncentration i världen.

jpg.artikel visar att andra partier inte förstår problemen med LPT
Denna artikel i SvD den
24-05-18 visar att andra
partier inte förstår
problemen i psykiatrin och
lagen. Klicka på bilden
så kan du läsa SvD's 
artikel och mina
kommentarer.
11.
 Hälsa*. Lagen om psykiatrisk tvångsvård som förkortas LPT bör ändras eller avskaffas. 
Minska LPT-tvången. Denna punkt i partiprogrammet bidrar till att partiet AMORISTERNA är unikt. Psykiatri är det främsta området där FN's mänskliga rättigheter tyvärr kränks. Problemet är att rättigheterna motsäger varandra. Amorism är ett ännu bättre skydd mot kränkningar av människor. Sluta förneka kränkningar av rättigheterna och amorismens relativa dygderDygderna nämns nederst i denna artikel. Tyvärr kränker varje varelse rättigheterna mer eller mindre, bland annat på grund av lagstiftningen t.ex. i psykiatrin. Men det som består är att förkunna den främsta och absoluta dygden i amorism, nämligen total välvilja till alla (kärlek och rättfärdighet) som somliga människor verkligen har; det är en kompass för moral som man kan utbilda om. Men amorism och partiet AMORISTERNA kräver inte att någon har denna dygd. Nåväl. Lagen är ineffektiv, gör att vårdresurser förbrukas i onödan och att patienter drabbas i onödan. AMORISTERNA vill att platser i psykiatrin frigörs till de som mest behöver psykiatri och som frivilligt vill ha psykiatri. Vi anser även att LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård) utreds och ändras delvis. Dessutom: tvången och nuvarande LPT skrämmer människor från att söka psykiatrisk hjälp. AMORISTERNA menar bland annat att rättegångar inom tvångsvård bör bli mera rättssäkra och att insyn i patienternas situationer främjas så att fel och övergrepp i vård kan avslöjas. Psykiatrin bör erbjuda vanliga, alltså offentliga, alltså för allmänheten öppna rättegångar. Länk till min, alltså partiledare Fredrik Vesterbergs artikel. Artikeln förklarar problemen och AMORISTERNA's lösningar: Artikel om vad LPT och LRV är och hur dessa bör ändras. Partiet AMORISTERNA främjar äkta rättegångar och god ordning. Läs artikeln så förstår allmänheten, läkare och journalister de komplexa problemen som artikeln avslöjar: t.ex. juridiska systemfel och övertro på läkares förmåga att alltför snabbt bedöma patienter. Jag Fredrik Vesterberg är själavårdare sedan år 2012. Artikeln är den främsta artikeln som jag har läst som beskriver problemen och ger lösningarna. Mig veterligen beskriver ingen annan artikel så bra som den nämnda artikeln som skrevs hösten år 2023 och uppdateras successivt. Bilden visar att andra partier och andra journalister inte förstår problemen och att de inte har tillräckligt bra ändringsförslag av lagen. Andra partier vill inte ens ändra lagen. Två partier vill endast ändra tillämpningen av lagen, men det räcker inte.

12. Hälsa*, miljö*, kultur*, religion*. Informera om veganism. Utred och informera allmänheten om huruvida veganism är bra för hälsa och miljö. Enligt amorism får människor prioriteras före djur. Tvinga inte någon att äta specifik kost. Partiet AMORISTERNA vill främja amoristiskt etisk djurhållning, nämligen önskan om total lycka till varje varelse, om möjligt. Detta är enligt amorism inget krav, men något att utbilda allmänheten om. Läs den amoristiska definitionen av begreppet total lycka.

13. Ekonomi*, hälsa*, miljö*. Utred: varifrån kommer förorenande plast i miljön. Om plast hanteras bra och rättfärdigt så har plast många ekologiska och ekonomiska fördelar. Plast är lätt, tätt, hållbart och kan vara genomskinligt vilket är en stor fördel framför andra material. Produktion av plast kan vara energieffektiv och miljövänlig. Bra att skatten på bärkassar av plast avskaffas i november 2024 i Sverige. Partiet AMORISTERNA menar även att plastpåsar för livsmedel och annat troligen bör avskaffas om man inför att stämpel på påsar och kassar. Stämpeln bör informera om att plasten bör återvinnas eller omhändertas miljövänligt.

14. Politik*. Avskaffa 4-procentsspärren till Sveriges riksdag. Blanka valsedlar bör fortsätta att finnas i varje vallokal. Blanka valsedlar skulle även kunna sändas tillsammans med röstkorten. Alternativt kan även en valsedel införas där alla partier är tryckta i förväg. Även denna valsedel bör ha utrymme där icke godkända partier kan skrivas av den röstande. Den röstande bör även kunna skriva namn på de partikandidater som den röstande vill främja. Man skulle kunna tillåta att parti och namn skrevs på egna valsedlar med egen skrivmaskin eller klistrades på med egen förskriven lapp om man har svårt att texta. Denna valsedel skulle vara mera miljövänlig eftersom den hindrar slöseri med valsedlar. Även sabotage av valsedlar hindras. Minskar behov av personal i vallokaler. Och valhemligheten främjas genom att man inte kan avslöja vilket parti den röstande kommer att rösta på när densamme endast tar en sorts valsedel. Följande metod skulle effektivisera genom att krav på omräkning av valsedlar kan minska. Förtroendet för demokratin och Valmyndigheten skulle öka. Mera om Fredrik Vesterbergs metod för att hindra problem och fusk vid val, nämligen: På valsedeln bör område finnas där väljaren kan hitta på och skriva valfri kod (t.ex. sex bokstäver) bredvid namnet på det parti som väljaren röstar på. Detta för att kolla att valsedeln räknas och att rätt parti fått rösten. De väljare som vill bör gärna fotografera sin valsedel (åtminstone med egen kamera), alltså koden och partinamnet för att kolla att valsedeln räknats rätt efter valet. Om väljaren håller sin egen påhittade kod anonym så vet ingen annan än väljaren vem som skrivit koden och vilket parti som denne väljare röstat på. Efter valet ska varje väljare (allmänheten) kunna kolla att vald koden och valt parti är registrerade av Valmyndigheten eller om valsedeln var ogiltig. Om ett (eller alltför många) fel finns bör omval göras. Detta kan bevisas med fotografering. Eventuellt kan Valmyndighet ha kamera i vallokalen och att varje röstande får en bild av sin valsedel med partinamn och kod; och att kopia av bilden sparas av Valmyndigheten. Fortsätt med nuvarande metod att giltiga och ogiltiga valsedlar sparas någon tid; detta för att kontroll av valsedlar ska kunna ske. Någon variant av den nämnda metoden kan även användas i digitala val. För övrigt: Ja till valsamverkan. Vi i AMORISTERNA ska utreda vårt förhållande till Valsamverkanspartiets idé om samarbete mellan småpartier.

15. Politik*. Partiet AMORISTERNA's utrikespolitik. Nej till långsiktigt bindande och extrema eller radikala avtal som DCA och NATO. Ty vi bör inte ha utländska staters lagar, trupper, vapen och kärnvapen på vår mark. Sverige har varit militärt alliansfritt i ca 200 år. I och med medlemskapet i NATO våren 2024 och talet om DCA är det slut på den svenska neutraliteten. Sverige och svenska folket bör ha starkt eget försvar och frihet att ingå samarbete med vilka stater vi vill och att avbryta samarbete när svenska folket vill. Sverige har samarbetat med NATO utan att vara medlemmar. Vi har samarbetat med Ukraina innan vi gick med i NATO. Sverige bör ha eget starkt försvar. Inte betala de enorma summor som NATO kräver. Denna punkt ingår i AMORISTERNA's utrikespolitik.

16. Politik*. Mera om partiet AMORISTERNA's utrikespolitik. AMORISTERNA menar att Sverige kan samarbeta med EU (Europeiska Unionen) och andra internationella samarbeten. Oavsett om vi är med i sådana internationella samarbeten menar AMORISTERNA att följande politik bör gälla vid internationella samarbeten: Sverige bör avstå från samarbeten som inte respekterar Sveriges självbestämmande, demokrati, unicitet, gränskontroller och det som amorism kallar artig yttrandefrihet försvaras och främjas. Sveriges valuta bör bevaras, alltså Svensk krona SEK som Sverige har haft länge. Vi har rätt att ha egen invandringspolitik som bör vara minst lika restriktiv som EU är år 2024. Sverige har rätt att ha egna gränskontroller.

17. Politik*. Svenska folkomröstningar bör vara viktiga. Partiet AMORISTERNA utreder frågan. Partiet Knapptryckarnas idé om en s.k. voteringstavla i riksdagen där allmänhetens röster visas som ett alternativ till riksdagspartiernas röstningar i riksdagen är intressant.   

18. Ekonomi*, hälsa*. Om arbetsgivare fått bidrag för att anpassa arbete för anställd på grund av dennes handikapp så ska arbetsgivaren ge motsvarande lön till den anställde om bidraget anses helt eller delvis täcka kostnader för anpassning. Bidragets andel av täckning av kostnader för anpassning ska framgå av anställningsavtalet. Exempel: om bidraget anses täcka arbetsgivarens kostnader för den anställdes handikapp till 100 % så ska den anställde få 100 % av normal lön. Om följande är bra för samhället så bör arbetsgivare dessutom kunna få något bidrag för att anställa handikappade.

19. Ekonomi*, hälsa*, politik*. Främja det som amorism kallar artig yttrandefrihet, alltså även om svåra eller kontroversiella ämnen. Så kallade offentliga massmedier eller public service medier (SvT och SR) bör göra det genom att intervjua eller presentera flera filosofer och parter som inte är i riksdagen eller inte är akademiker eller inte är comme il faut; åtminstone de som tillämpar artig yttrandefrihet enligt amoristisk definition

20. Utbildning*. Partiet AMORISTERNA vill främja utbildning om filosofi och religioner i grundskolor och gymnasier. Partiet vill även att Amoristerna, kyrkan för amorism tills vidare får statligt eller kommunalt bidrag på minst 100 000 kr för att kunna utbilda om den nya filosofin och religionen amorism.

21. Kultur*, migration*, utbildning*. Tillse att utlänningar har tillräckliga kunskaper i svenska om de ska vara medborgare i Sverige. Kriminalitet hos utlänningar som förvärvat svenskt medborgarskap ska kunna fråntas svenskt medborgarskap och kunna utvisas.

22. Ekonomi*. Automatisering är bra för att slippa oönskade arbetsuppgifter. Jag Fredrik menar den 2024-05-25 att AMORISTERNA bör utreda (inte kräva): den troligen ökande användningen av automatisering av produktion, nu även med AI (artificiell intelligens) kommer göra att behovet av mänsklig arbetskraft kommer att minska. Detta kan dämpa statens intäkter eftersom inkomstskatt och arbetsgivaravgift minskar jämfört med förr när det var mindre automatisering. För att skydda mänsklig värdighet kommer troligen beskattning behöva ändras. [Beroende på övrig politik kan den totala skatten höjas eller sänkas. AMORISTERNA vill inte höja den totala skatten. Men kanske borde någon internationell skatt (jfr. Tobinskatt) på någon procent införas.] Jag tror att momsen borde höjas och att de fattigaste kompenseras för det genom höjt bidrag. Kortsiktiga konkurrensfördelar på grund av automatiseringar kommer troligen komma att innebära att behovet av mänsklig arbetskraft kommer att minska i Sverige och globaltDessutom: många människor blir tack vara sjukvård och uppfinningar äldre och kan inte arbeta. Relativt stor andel av befolkningarna i Sverige och Europa är äldre. (Många av dessa kan inte ersättas så bra av u-landsfolk som invandrar, även om dessa föder barn.) De människor som inte kan 'sälja' något (sitt arbete, materiella tillgångar eller intellektuella tillgångar t.ex. uppfinningar) kommer att bli fattiga om de inte får ekonomiskt bidrag. Därför tror jag att ändrad beskattning och basinkomst behövs.

23. Hälsa*, ekonomi*. Kroppen mår inte bra av att få i sig alltför mycket av sockerarter, i synnerhet inte av sockerarten fruktos. Det orsakar problem i blodomlopp och lever. Fruktos är något billigare och relativt sött jämfört med andra mindre onyttiga sockerarter. Därför använder många livsmedelsproducenter fruktos. Men fruktos är relativt onyttigt, åtminstone när man får i sig större mängder, i synnerhet i snabbverkande livsmedel; detta gäller många människor. Partiet AMORISTERNA anser: För att människor ska kunna välja att minska sitt intag av fruktos så bör mängden fruktos anges på förpackningar till processade livsmedel (saft, juice, bakverk, efterrätter, snask). Nuförtiden anges i Sverige och många andra stater ofta endast mängden kolhydrater eller mängden sockerarter. Men fruktos är som sagt den onyttigaste sockerarten. AMORISTERNA föreslår därför: halten av fruktos bör anges på processade livsmedel (alltså inte ren frukt). Halten av fruktos i processade livsmedel bör anges om fruktoshalten övergår 1 %. Detta förslag gör partiet AMORISTERNA unikt. Ett alternativ är att man belönar försäljning när fruktoshalten anges. Belöningen kan vara att ge tillåtelse att märka/etikettera sin produkt med någon symbol.

24. Ekonomi*, miljö*. Minska antalet rondeller och konstruerade gupp på vägarna. Ersätt med traditionella korsningar. Ty rondeller gör att trafikanter accelererar och bromsar onödigt ofta. Det förbrukar tid och energi och sliter på fordon och vägbeläggning. Dessutom hindras även ambulanser, brandbilar och polis. (De som vill minska trafikanters hastighet och mängd kan komplettera med traditionella trafikkameror, trafikljus eller rörliga bommar.) Detta är ett av våra miljömål.

25. Ekonomi*, hälsa*, kultur*, politik*, religion*. Partiet AMORISTERNA är inte motståndare mot mänskliga rättigheter, andra religioner, föreningar och partier. Men AMORISTERNA vill ställa krav, nämligen: Föreningar, religioner och partier där det som amorism kallar artig yttrandefrihet inte finns bör inte få bygglov och offentliga bidrag. Ty frånvaro av artig yttrandefrihet främjar osund sekterism, ofta även kriminalitet.
______________________________

Dygderna. Citat från den tills vidare gällande amoristiska trosbekännelsen från år 2019 


38Amoristiska dygder är: ●total välvilja, som är heligare än de relativa dygderna som är: ●kärlek; ●artighet; ●sanning; ●yttrandefrihet; ●nåd; ●förlåtelse; ●ödmjukhet (respekt och självuppoffring); ●medkänsla; ●yttrandefrihet; ●vetenskaplighet; ●ordning; ●rättrogenhet (att förstå läran); ●vishet; ●helighet; ●styrka (mental och fysisk); ●frihet; makt (rättfärdig: styrka, frihet, ansvar, konflikt). 39Alla dessa dygder är alltid heliga, men de relativa dygderna är inte alltid eftersträvansvärda; ty människor har svagheter. 

Bakgrund till partiet AMORISTERNA

AMORISTERNA är det enda partiet som vill att begreppet välvilja nämns oftare. Flera andra punkter nämns i partiprogrammet i denna artikel. AMORISTERNA är unika eftersom inget annat parti propagerar detta.

Mänskligheten behöver bättre psykologi och filosofi. Vi amorister har kommit fram till att nya definitioner av begreppen kärlek och rättfärdighet kan avslöja och ofta även mildra eller helt avhjälpa de mycket vanliga problemen som är: onödiga konflikter, kärlekslöshet och korruption. En artikel som förklarar det beskriver mina förslag till hur den i psykologi sedan länge etablerade femfaktorteorin bör ändras. Amorism är inspirerat av Jesu Kristi uttalande i Bibeln om att man ska älska sin nästa och sina fiender. Detta kan för somliga människor verka vara galet; men med amoristisk filosofi (den nya filosofin/läran), nämligen att kärlek inte måste vara någon gärning kan man förklara att det kan vara förnuftigt och mycket viktigt att älska sin nästa och sina fiender. Obs., amorism och vår kyrka är unik bland föreningar, religioner och kyrkor eftersom vi obligatoriskt i vår verksamhet använder begreppet välvilja för att definiera kärlek. Vi vill med filosofin amorism förbättra kristendomen, filosofi, psykologi och hjälpa världen. Obs., amorism (läran och vår kyrka) kräver inte att någon älskar eller är välvillig. Amorism endast utbildar om detta. Enligt partiet AMORISTERNA (partiet) och amorism (läran och vår kyrka) är det mycket viktigt att kärlek definieras ungefär som: kärlek är välvilja och förverkligad välvilja. Amorism förstår att det finns andra definitioner av begreppet kärlek. Men amorism helgar och förkunnar inte sådana definitioner. Enligt amorism bestämmer man själv när man tror att det är lämpligt att förverkliga sin välvilja; (detta står i den unika amoristiska trosbekännelsen). Amorism (läran) bygger inte på att Gud, mirakler eller liv efter detta måste finnas. Men amorism är öppen för att sådant kanske finns; man kan i måttlig mängd be och meditera om sådant. Amorism bygger på amoristiska visionen. Mera förklaras nedan.

Amorism, vår kyrka och partiet AMORISTERNA menar att begreppet kärlek borde hanteras rätt och bättre i psykologi och filosofi, vilket avses att publiceras i min andra (kommande) bok om amorism. Länk till den artikeln är: The big five - femfaktorteorin. Anledningen till att partiet AMORISTERNA's logotyp har en engelsk undertitel i sin logotyp, nämligen Party for Amorism är att partiet borde representeras internationellt, inte enbart i Sverige. Avsikten med partiet AMORISTERNA är att inspirera flera partier att främja amorism® (läran). Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism betonar att man inte kräver kärlek eller välvilja, men att kyrkan utbildar om det. Tack vare kravlöshet i detta avseende kan man gilla amorism även om man inte är kärleksfull eller välvillig. Men all politik handlar om krav. Partiet AMORISTERNA är endast ett parti. Även partier med annan politik kan stöda amorism. Inte ens partimedlemmar måste gilla allt i partiers program. Det räcker att tillräckligt gilla någon punkt i partiprogrammet för att rösta.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.


8 kommentarer:

 1. Hur ska du få ut budskapet? Har du val arbetare på stan? Det lär ju nog inte bli någon anstormning till denna blogg. Så hur har du tänkt upplägget? Men lycka till......

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samarbete och välvilja.

   Radera
 2. Lycka till med amorism och valet. Flera partier bör stöda!

  SvaraRadera
 3. Samverkar amoristerna med Folklistan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt artikeln: Partiet AMORISTERNA kan samarbeta med alla partier som stöder åtminstone punkt 1 i valprogrammet. I några andra punkter i AMORISTERNA's partiprogram står det att AMORISTERNA är unika. Vi vill knappast avstå från sådant, t.ex. om psykiatri. Ju flera punkter som partier vill samverka om desto enklare och starkare blir samverkan. Vänliga hälsningar från Fredrik och partiet.

   Radera
 4. Fredrik, grattis till ditt nya projekt som bygger på insikten att tar man inte bort LPT från maktmedlen tillgängliga för staten, så kommer alltid ett fruktansvärt svinn, svineri och maktmissbruk fortgå oförhindrat och söndra vårt samhälle till oigenkännlighet. Detta är för mig den viktigaste politiska frågan och jag är mycket glad att även du insett det. Så som min kompis Abdulqadir sa då han förstod vad som pågår i Sverige: maktmissbruk och djävulskap. Ty, och detta vill man helst av allt inte erkänna, det handlar inte enbart om maktmissbruk, utan om utstuderad djävulskap, där man hjärntvättar hela samhället genom den löjliga lätt tillgängligheten för maktmänniskorna att utnyttja LPT för helt och hållet subversive syften. Allmänheten kanske inte 'kan tro' att det går till så, men vi vet alla nu, att allmänheten i så fall har helt fel. Så som jag tidigt lärde mig av maktmänniskor jag kände och känner i min närhet, så är Sverige medvetet hjärntvättat. Insikten föll helt och hållet ned och kändes lätthanterlig först dessa sista år då vi beskådat på global nivå vad Big PHarma sysslat med, och nu vill dom göra WHO till en överstatlig mardröm för oss medborgare. Men grunden för hela världsdiktaturen ligger, konstigt nog kanske i allmänhetens ögon, i detta LPT och liknande lagar i andra länder. Det är där 'monstret ligger och tuggar' om man får uttrycka sig i allegorier, hela tiden, och medvetet hjärntvättar oss medborgare.

  SvaraRadera
 5. Ska du/ni inte sätta upp valaficher?lite konstigt att bilda ett parti som intekan/vill synas???

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi når ut via internet. Sponsra via vårt plusgiro

   Radera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.