Trevlig vårtermin 2023

Bättrad den 2023-045-01 Valborg; 23-04-19 kl. 19:17 Jan Blomgren; 2023-04-08 kl. 10:43 bild Rosenius, Derly, Loveolution; 23-03-21 kl. 08:38 inledning; 23-03-17 punkt 2; 23-03-11 kvinnodagen och FN punkt 7; 23-03-08 Mariatorget ok; 23-03-05 åklagare Lisa dos Santos; 23-03-04 amorism är inte politik; 23-03-01 demokrati; Juristkommissionen; 23-02-26 statsminister Carl Bildt, biskop Caroline Krook; 23-02-22 Mariatorget; 23-02-14 Egyptson; 23-02-09 kultur är viktigt för politik; 23-02-07 förtydligande om rättfärdighet, föreningslagen, likhetsfundamentalism och hyckleri; Nordamerika; välvilja, yttrandefrihet och vetenskaplighet; kyrkan; 23-02-05 pre-amoristiska idéer som lär människor att ljuga; 23-02-03 brott mot mänskliga rättigheternas gummi-paragrafer. Denna artikel publicerades den 2023-01-30 kl. 17:07 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Några ord med annorlunda färg är länkar till förklaringar.  Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida och artiklarna om amorism syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas detta som på datorer.)

Bild 0000
1.
I Faderns och Sonens och Den helige andes namn. Vi ber för att amorism har förstått vad kärlek och rättfärdighet är och att vi utbildar mänskligheten rätt om detta. Tack för att vi redan har de bästa definitionerna. Hjälp oss att färdigställa och publicera vår andra bok och en artikel på denna hemsida om de förbättrade definitionerna. Amen. 

God valborgshelg! Bild 0000 visar valborgselden. Valborg är namnet på ett kristet kvinnligt helgon. Trevligt att kunna vi kunde bjuda på te och kanelbullar. (Högst upp i bilden syns månen.)

Bild 000 visar professor Jan Blomgren innan han intervjuades i Svenska kyrkan den 2023-04-16 om sin bok Jadå, Gud spelar tärning. Jan syftar på att Einstein hade svårt att acceptera slumpmässigheten i kvantfysiken. Jan berättade om fjärilseffekten som påverkar väder och andra fenomen och att tankar kan påverkas av kvantfysikaliska 'slumpmässiga' reaktioner. Även datorer  påverkas. Men datorer har nuförtiden säkerhetssystem som gör datorer nästan helt säkra, men vid högre energier kan datorer störas. Jan nämnde bl.a. professorn i matematik John Lennox. Jan och John menar att vetenskap inte kan motbevisa Guds existens. John menar att det är mer troligt att Gud finns än att Gud inte finns.
Bild 000. Jan Blomgren.
Amoristerna, kyrkan för amorism
bygger på amoristiska visionen. Tack vare det är amorism inte beroende av att bevisa om Gud finns eller inte finns. Amoristiska visionen är en vision om kärlek, en förklaring av vad Jesu kärleksbudskap kan vara. Jan sade att man kan tro på Jesu budskap om kärlek oavsett om Gud finns eller inte. Jan gjorde gott och vetenskapligt intryck. Vetenskaplighet är en av de (unika) amoristiska dygderna. Jan har arbetat med (transmutation) oskadliggörande av kärnavfall.

Bild 1 finns för att åklagare Lisa dos Santos 
Bild 00 Roseniussällskapet har
Luthersk och Biblisk anda.
 
den 2023-03-05 berättade om sin nya bok som bland annat beskriver verklig brottslighet (och chock)
. Boken heter Älskade bror: en rapport från gängvåldets Sverige. Enligt amorism kan olika människor vara olika (ha olika kärleksdrift). Kärleksdriften förklaras även i den unika amoristiska trosbekännelsen och i artikeln om kärleksdrift och i boken Amorism. Kärleksdriften påverkar hur olika varelser hanterar konflikter och vänskap.

2. Hänvisar härifrån till vår artikel i höstas om amorism. Även om välvilja, kärlek och konflikter i Sverige och världen. Och om varför Förenta Nationerna inte kan lösa konflikten mellan Ukraina och Ryssland: länk. Men i FN kan samtal ske, vilket kan vara bra. För övrigt, Amoristerna arbetar i äkta ideell
Loveolution
Bild 0. Fredrik, Derly Flow, 
Loveolution och andra vänner.
 anda för att vägleda (och avslöja de fel som) andra människor, lärare och filosofer förkunnar om viktiga begrepp som kärlek, rättfärdighet, sanning etc.. Nedanstående punkter i denna artikel visar hur amorism förhåller sig till några händelser som hänt under vårterminen 2023.

3. Länk till artikel om Politik, religioner och läror. Bättrad åtminstone den 2023-02-16 kl. 13:09. Artikeln är på engelska och handlar om Egyptson, men främst i unicitet i amorism som ger människor bättre förståelse av verkligheten. Se bild 2.
Bild 1. Åklagare Lisa dos Santos.

4. Tack till Juristkommissionen för föredrag och intressanta samtal den 2023-02-23! Se bild 3. Ni berättade om rättsväsendet och förslag för att motverka kränkningar av Mänskliga Rättigheter (MR) och demokrati. Ordföranden antydde otydligt eller implicit att det är aktuellt nu (p.g.a. Sverigedemokraterna, Nordiska Motståndsrörelsen, Alternativ för Sverige eller annat? Vi vänner som var där instämde inte i denna antydan. Jag menar istället att det är omöjligt att få perfekt demokrati; sämre demokrati ju färre av de amoristiska dygderna som helgas. Demokrati har aldrig varit perfekt. Se boken Amorism.). Obs., amorism är ingen politisk religion. Ty amorism helgar artig yttrandefrihet och människors rätt att rösta på vad de själva vill. Juristkommissionens föredragshållare bekräftade att MR tyvärr kränks. Att MR kränks har jag beskrivit nedan om en verksamhet vid Mariatorget och förklarat i andra artiklar. Amoristerna är den enda kyrka och enda religion som helgar total välvilja till alla. Amorism menar även att man inte kan kräva detta. Men amorism (läran) förklarar att utan välvilja försvinner människovärdet tyvärr.
Bild 2. Sameh Egyptsons
disputation besöktes
 

5. Tack till biskop em i Svenska kyrkan Caroline Krook och Sveriges f.d. statsminister och utrikesminister Carl Bildt! (Amorism är inte politik. Ty amorism handlar om kravlöst gillande av de amoristiska dygderna som står i trosbekännelse.) Caroline intervjuade Carl om politik och hans senaste bok Mina krig. Han sade att inrikespolitik och utrikespolitik hänger ihop. Carl signerade boken. Han intervjuades även om kriget i Ukraina och sitt besök där i februari 2023. Han trodde att konflikten kan pågå länge. Han sade ungefär att människor kan förändras dramatiskt av krig. Jag menar att amorism är viktigt även i konflikter. Amorism (de unika definitionerna) hjälper att bedriva själavård även i konflikter. Boken om amorism avser att visa de senaste utvecklingarna av definitionerna. Intervjun gjordes den 2023-02-26 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. Se gärna de två bilderna om detta. Amorism är en opolitisk religion. Amoristerna är en ny frikyrka som inte är medlem i Svenska kyrkan. Men jag Fredrik är medlem även i Svenska kyrkan.
Bild 3. Besök hos Juristkommissionen. 

6. Mariatorget. Olagligt att förbjuda religiösa kläder, prästskjortor etc.. Bild 1 och 2 här visar hur lagen ser ut i Sverige och så gott som alla stater i Europa. Och även i många andra stater, åtminstone i Nordamerika. Klicka på bilderna så förstoras bilderna. Denna artikel publiceras för att religionsfrihet, amorism och artig yttrandefrihet har blivit hotad i en verksamhet vid Mariatorget i Stockholm i februari år 2023. Men efter mötet den 23-03-08 finns inte längre något hot. Tack till de som har avhjälpt problemet!

Bild 4. Caroline Krook
och Carl Bildt
Alla har rätt att svara vänligt på frågor om sin religion. Amorism är en unik religion eftersom vi helgar dygden artig yttrandefrihet, vilket nämns i vår trosbekännelse. Enligt Svensk lag och den mänskliga rättigheten om religionsfrihet får nya trossamfund, religioner och kyrkor startas; länk till artikel där sådant, religionsfrihet och amorism beskrivs. Dessutom: alla civiliserade människor tillåter artig yttrandefrihet. Amorism förklarar: där artig yttrandefrihet inte finns där finns inte civilisation, demokrati och religionsfrihet. Mänskligheten behöver amorism för att förstå vad kärlek är och för att förstå vad Jesus Kristus menade med kärlek. Amorism förklarar att: i artig yttrandefrihet ingår även rätten att få idka vänlig kritik. Bibeln räcker tyvärr inte. Amorism är den enda religion som helgar dygderna välvilja, yttrandefrihet och vetenskaplighet; dessa dygder står i vår trosbekännelse. Jag bär även en skylt med texten amorism för att förtydliga. Även det ingår förstås i yttrandefrihet och religionsfrihet. Boken
Bild 5. Carl Bildt och
Fredrik Vesterberg
Amorism, välvilja kärlek lycka avslöjar varför politiker och andra människor har svårt att lagstifta om det komplexa ämnet yttrandefrihet (svårigheter framgår delvis av bild 6 och 7). Domen som visas i bild 6 visar att människor, föreningar, skolor eller myndigheter försöker uppenbarligen ibland bryta mot lagen. Amorism tillägger: utan kärlek och amorism blir samhället sämre. Kultur är viktigt för hur politik och lagar tolkas och utvecklas. Mänskligheten behöver amorism! En form av makt är att stöda specifik kultur. Därför satsar människor och makthavare på olika kulturer. Detta framgår även av boken om Amorism (som avses komma i ny utgåva). Obs., amorism är en opolitisk religion, (viket även förklaras i trosbekännelsen). De som vill har rätt att vänligt säga: heja amorism! 

Boken Amorism, välvilja kärlek lycka avslöjade år 2016 att alla är tyvärr inte alltid välkomna (någonstans); detta gäller uppenbarligen även vid verksamheten vid Mariatorget. Ty alla diskriminerar, men hycklare inser inte eller erkänner inte det. Amorism definierar likhetsfundamentalism som: överdriften, illusionen eller lögnen att alla är lika eller att alla har lika värdighet eller lika värde eller att alla är välkomna. Amorism avslöjar att detta tyvärr är illusion. Amorism bygger inte på någon illusion, vilket avses att visas ännu tydligare i den förhoppningsvis år 2024 kommande amoristiska trosbekännelsen. Alltså den trosbekännelse som ersätter trosbekännelsen från år 2019. Moraliska problem finns i mänskligheten och Sverige. Sanningen är att varje förening och varje stat, även Sverige bryter mot FN's mänskliga rättigheter som är gummi-paragrafer eftersom dessa innehåller självmotsägelser. Men amorism är inga gummi-paragrafer. Ty somliga människor önskar amorism (total lycka till alla varelser); ett viktigt hopp för mänskligheten är att informera om detta som är den amoristiska visionen.
Bild 6. Skolor är inte
offentliga platser. Trots
det har närvarande rätt
att även där bära religiösa
kläder. Ty yttrandefrihet
och religionsfrihet
anses enligt lagen vara
viktigare än förtryck.
 
Amorism menar att dessa totalt välvilliga människor är rättfärdiga, se nedan. Men att låtsas att alla är välkomna, (alltså att helga en sorts likhets-fundamentalism) leder tyvärr istället till att människor blundar för problem och orättvisor och att människor lärs att ljuga och hyckla. Enligt amorism gäller: illusioner ökar människors benägenhet att ljuga. För att minska människors benägenhet att ljuga på grund av illusioner och för att främja artig yttrandefrihet föreslår jag även ändring av föreningslagen. Obs., amorism (läran) menar inte att man måste lösa alla världens problem. Ty ingen (inte ens Gud) kan lösa alla problem, vilket amorism (och amoristisk teologi) förklarar. Amorism är istället en helig och kravlös: vision, lära och utbildning. Jag arbetar nu år 2023 med min kommande bok om detta.

Bild 7. Att avvisa
människor från offentlig
plats
enbart för att de bär
religiösa kläder är förbjudet
enligt svensk lag och
Europakonventionen
.
Amorism har (ny och unik) definition av begreppet rättfärdighet som skiljer sig från definitionerna i judendom, katolicism, islam, Luther och andra pre-amoristiska läror. Kortfattat innebär detta att amorism menar att rättfärdighet betyder att ha total välvilja till alla varelser, även om man inser att man inte kan lösa alla problem. Amorism handlar om att nämna detta och att utbilda rätt om detta. Men amorism kräver inget. Jag arbetar med en ny och förtydligad bok om amorism och detta. Enligt amorism har apor svårare att samarbeta för att de inte är så kärleksfulla som normala, vuxna människor är; rättfärdiga varelser samarbetar bäst och ärligast. Men amorism är ingen domstol. Amorism är istället kravlös utbildning om vad kärlek, rättfärdighet och andra viktiga begrepp betyder.


Bild 8. Tack för trevligt studiebesök
hos Krishna-vännerna i januari 2023!
År 2012 grundade vi samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Amorism skapades för att jag och andra grundare menade att mänskligheten behövde bättre filosofi för att förstå vad kärlek är och inte är och för att förstå Jesu kärleksbudskap bättre (eller tillräckligt bra). Vi ville även ge nya och bättre filosofiska förklaringar av begrepp som tro, vetande, religion och många andra begrepp. Filosofins uppgift är att bättre förklara verkligheten och världen. Jag är godkänd av statlig myndighet som präst och biskop i denna kyrka. Boken Amorism, välvilja kärlek lycka förklarar mer om amorism och kyrkan. Jag jag skriver nu en ännu tydligare bok om sådant.
Jätteboken Codex gigas
7. Den 8 mars firas internationella kvinnodagen
av Förenta Nationerna. Detta innebär att FN har något gemensamt med många religioner, nämligen helgdagar. Men FN firar inte någon dag för män, inte någon mansdag. Klicka på denna länk så finns artikel om denna orättvisa hos FN och varför amorism underlättar genom att fira Amoristdagen, en dag för alla varelser, total välvilja och lycka. Bilden visar 
Jätteboken alltså Codex gigas som vi kollade den 7/3. Det är världens största bevarade medeltida text.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.