Ande

Bättrad den 18-01-18 kl. 11:11 Efterord; 18-01-16 kl. 11:02 Helig ande; 18-01-12 kl. 18:16 Inledning; kl. 12:33 "avmystifierat"; 18-01-11 förr i tiden; bild; 18-01-09 bildtext; 18-01-04 icke-materiell ordning. Denna artikel publicerades första gången den 2018-01-03 kl. 16:36 på www.amorism.cc.


Amorism är ny filosofi och
nytt hopp till mänskligheten.
Köp boken Amorism.
Då stöder du arbetet för en
ännu bättre utgåva. 
Boken Amorism förklarar ännu mera och flera begrepp än denna artikel. Jag anbefaller boken. (Språkvård: Anbefalla är bättre ord än rekommendera. Obs., anbefalla måste inte innebära befallning/krav.) Amorism är inte beroende av den exakta definitionen av ande. Ty det viktigaste i amorism är visionen och dygderna.

Ande har flera betydelser; vilket kan vara bra att ihågkomma. (Inte heller ande är ett självklart begrepp; även om somliga besserwissrar säger att det är självklart.) För att bäst förklara ande så menar amorism (läran och boken Amorism) följande: Ande är det som inte är materia. Ande är åtminstone ordning. Amorism menar alltså att essensen i all ande är icke-materiell ordning
Denna bild stöder det jag
säger om ordning och oordning.
Artikeln i bilden skulle kunna
vara ännu bättre.
Kraft är ande. Vilja är ande. Medvetande är ande. Som sagt så har allt ande, alltså ordning. Även materia har ordning/ande. Men ande är inte materian, men materians ordning. (Kanske kan ande och materia inte separeras helt. Men amorism är inte beroende av om det är så eller inte.) [Ande kan även betyda låg eller obefintlig ordning, även kallat oordning eller kaos. Inget, inte ens oordning är helt utan ordningOrdning är ett relativt begrepp, nämligen: det som är ordning för en människa kan vara oordning för en annan: t.ex. chiffer.] 

Jämför olika religioner och filosofier

Bättrad den 18-01-16 kl. 18:24 kapitel 9 Människovärde; 18-01-11 kapitel 1; likhetsfundamentalism; 18-01-10 kapitel 3 Gud, vision; kapitel 6 Rättfärdighet;18-01-09 kapitel 3; Inledning; 18-01-08 kapitel 5 om kärlek; 18-01-05; Dygder, heliga principer, grundpelare eller dylikt. Denna artikel publicerades första gången den 2017-12-28 kl. 12:42 på www.amorism.cc. Denna artikel avses att utvecklas avsevärt.

Inledning
Välkomna till Amoristerna! Vi möts och försöker jämföra amorism, kristendom, judendom, islam, hinduism, buddism, humanism, Nya världsordningen (FN). Genom samtal jämför vi de nämnda religionernas/ filosofiernas heliga (främsta) skrifter. Detta skulle kunna vara mycket stort arbete. Därför behandlar denna artikel inte de många olika varianterna av religionerna/ filosofierna. Man bör enligt amorism behandla jämförelserna med de amoristiska dygderna, alltså med: artighet, ödmjukhet, vetenskaplighet, yttrandefrihet etc.. Amorism (läran) och boken Amorism underlättar denna jämförelse. Ty amorism förklarar begrepp bättre för mänskligheten; t.ex. begrepp som rättvisa, diskriminering, värde, politik, helighet, religion och kyrka. Rubriker nedan visar de olika jämförelse-punkterna. (Jämförelserna bygger på idéer om specifika jämförelsepunkter som förklaras i boken Amorism.) Om helig skrift saknas så jämförs annat. Obs., amorism bygger inte på jämförelse med andra läror, filosofier och religioner.

Möt Amoristerna. Välkomna!

Bättrad den 18-01-17.


Amorism ökar förståelse även för Bibeln
1. 2018-01- -- kl. -- i Stockholm. (Kontakta Fredrik för plats.) Fika/mat till självkostnadspris och bibelsamtal. Även samtal om tema som deltagarna väljer t.ex.: 1. ande och själ; 2. Vilket är bäst grund för civilisation?: amorism, annan lära, FNOlika filosofier och olika religioner jämförs; 3. besserwisser samt narcissism och övermod; 4. Livets utveckling i biologiskt perspektiv.
Ett annat alternativ är: brandtal "predikan" om himmel, helvete, halleluja och amorism. 
Bjud gärna in trevliga vänner. Presentera gärna ditt eget material. Meditation, bön och/eller predikan kan förekomma. (Bra om du medtager boken Amorism.) 

Rättfärdighet

Bättrad den 18-01-02 kl. 11:12. Denna artikel publicerades första gången den 15-11-12 kl. 13:37.


Bild på rättfärdighet
Bilden säger att rättfärdighet
förklaras i Amoristernas
trosbekännelse. F.ö. amorism 

är inte beroende av förklaringar 
om Gud och Guds vilja. 
(Men amorism kan förklara 
även sådant.)
Bakgrund
Olika läror har olika förklaringar av vad rättfärdighet är. Somliga menar t.o.m. att rättfärdighet inte finns. Med amorism® blir rättfärdighet ett viktigt och tydligt begrepp, som förklaras i denna artikel. Begreppet rättfärdighet kan t.ex. användas för att bedöma: 1. om någon specifik varelse vill väl eller inte; 2. Hur mycket välvilja varelsen har. 3. Hur god varelsen är. 4. Ofta kan man även bedöma om varelsen är vän eller fiende. 

Obs., amorism bedömer inte främst handlingar. Ty handlingar och välvilja är inte samma begrepp, se länk i denna artikel. Amorism är ingen domstol. Politik och somliga läror handlar om lagar/bud. De är alltså politik eller lagreligioner. Sådana verksamheter fungerar mer eller mindre som domstolar. Men amorism är istället en inspirationsreligion, se länk. Amorism avslöjar även att alla varelser dömer, även om somliga förnekar det eller inte ens vet tillräckligt vad domar egentligen är. 

Illusioner

Bättrad den 18-01-04 kl. 14:31 definition av hallucinationer; 17-02-02 rädsla; försvar; narcissism; avund. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-02 kl. 11:11 på WWW.AMORISM.CC.


This article can be translated to 
several languages. Support amorism. 
Then the book and the texts
will be translated.
Artikeln kan komma att utvecklas. 
Denna artikel publiceras inför Amoristernas studiecirkel den 17-02-02 om boken Amorism. Artikeln är en reaktion mot att somliga tycker att vissa ämnen är självklara. Boken Amorism förklarar alla avancerade ord som finns i denna artikel. Dessutom: artikeln motiverar varför samtal är ett s.k. sakrament i amorism®, och varför yttrandefrihet, sanning, artighet, ödmjukhet, nåd, förlåtelse och vetenskaplighet är dygder i amorism. (På denna hemsida finns även separata artiklar om dygder.) Amoristisk definition av illusioner: Illusion betyder något som är skenbart rätt; något som verkar vara rätt, men egentligen inte är rätt. Lögner och självbedrägerier är en sorts illusioner. Många inser tyvärr inte att de själva kan ha illusioner. Somliga illusioner kan vara mycket svåra att genomskåda. Helgande av några amoristiska dygder är det bästa motmedlet mot illusioner. Några av dessa dygder nämns i texten nedan. I trosbekännelsen nämns amorismens alla dygder. Boken Amorism förklarar dessa dygder. Amorism är främsta skyddet för äkta vetenskap. Amorism är en av de främsta hjälpande faktorerna för vetenskap. (Även begreppet hjälpande faktor introduceras och förklaras av amorism och boken Amorism.) Öppna denna artikel och läs om illusionerna....

Besserwisser-priset

Bättrad den 18-01-14 kl. 10:43 inledning; 17-12-30 kl. 10:27 bildtext psychology, other philosophies ; 17-12-21 många måttliga besserwissrar; skitviktig; orsaker; otillräcklig psykologi; 217-12-20 dold besserwisser. Denna artikel publicerades första gången den 2017-12-20 kl. 19:33 på www.amorism.cc.
Filosofi är t.ex. att förklara vad
ord betyder. Men filosofi är
uppenbarligen inte alltid lätt.
Det kan krävas (hög)
intelligensmånga kunskaper, 
välvilja (helst amoristisk) och 
arbete för att förklara bra. 
Bild visar ytterligare ett 
exempel på mänsklighetens 
dåliga = alltför förväxlings-
bara definitioner. Amorism har
bättre definitioner av flera begrepp,
se länk: Amorism educates.
F.ö. jag vet inte om någon 
på Psykologiguiden 
är besserwisser.

Besserwisser är ett flertydigt begrepp. Ordagrant betyder besserwisser: någon som vet bättre än andra. [Från tyskans besser (bättre) wisser (vetare).] Somliga vet bättre än andra. Det kan vara bra. Men besserwisser används oftast för att betona kaxig felaktighet och/eller oartighet, se nedan; denna definition är viktig för att skilja begreppet besserwisser från begreppet verkligt kunnig och artig lärare. Besserwisserpriset är ett humoristiskt och tvetydigt pris. Obs., Amoristerna helgar artighet, ödmjukhet och vetenskaplighet; alltså inte oartighet. Obs., att vara bra eller bäst på något eller att vara chef eller dominant måste inte innebära att man är besserwisser i nedsättande betydelse. Amoristerna utdelar Besserwisserpriset för att avslöja oartigt samtalande, illusioner och övermod. Men även för att visa att det finns väldigt många dolda besserwissrar. Det är vanligt att somliga besserwissrar även säger: "du/den har fel", "det du/den säger är självklart"; "det där kan jag redan". (Många besserwissrar är dessutom avundsjuka, vanliga orättfärdiga och/eller t.o.m. narcissister eller t.o.m. psykopater.) Besserwissrar kan avslöjas genom att man kräver att de själva förklarar. Är de otillräckliga på att förklara så är de besserwissrar. Obs., intelligens och kunskaper behövs för att avgöra sådant. Definition av begreppet besserwisser står (i fetstil) nederst i denna artikel.

Sanning. Preliminär titel: Thinking about thinking

Bättrad den 18-01-18 kl. 09:48 inom-mental, utom-mental; 17-03-16 kl. 07:51; 17-02-19 inledning; bild Illustrerad vetenskap; stöd; sex sinnen. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-18 kl. 9:30 på WWW.AMORISM.CC.


Amorism educates the worldDenna bild och bildtext fanns i 
inbjudan till studiecirkeln: 
Den 17-02-17 utreder vi 
 om vad amorism kan lära 
mänskligheten om sanning. 
Vad tror du om sanning? 
Bilden visar en artikel i tidningen 
Metro. Detta möte ingår i 
dokumentationen av att amorism 
är viktigt och även är föregångare 
som för mänskligheten framåt 
genom viktiga/unika idéer. 
Denna artikel är ett av flera bevis på att amorism® är viktigt för mänskligheten (och unikt). Artikeln är inspirerad av Amoristernas studiecirkel den 17-02-17.

Den 17-02-26 publicerades en annan artikel, nämligen i tidningen Metro. Tre skribenter: A) Åsa Wikforss är professor i praktisk filosofi. Enligt amorism® yttrade hon inget fel. Men hon och alla glömde det som amorism menar är viktigast i sanning, nämligen att "verkligheten är sanning". Citat ur boken Amorism, referens 2. Även mycket annat viktigt om sanning kan läsas däri, t.ex. i kapitlet om sanning. 
Öppna denna artikel och läs hela artikeln...