God advent

Bättrad den 17-12-03 kl. 09:47 Länkar. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-27 kl. 11:30 på WWW.AMORISM.CC.


Advent kommer av latin (adventus, advenio eller advento). Det betyder antågande, ankommande eller inträffande. Jesu Kristi födelse firas under julen, vars främsta högtidsdag är juldagen. Advent är den tid som varar fyra veckor fram till jul. Advent är inledningen till julen. Julen avlöser advent. Julen varar ca fyra veckor från juldagen. (Egentligen startar julen två dagar före juldagen.) Födelsen firas under hela julen, vars främsta högtidsdag är juldagen.

Hedendom, katolicism, Luther, Nya världsordningen, Amorism

Bättrad den 17-12-05 länk: endast en sorts kärlek. 17-12-03 Helig Ande. Denna artikel publicerades första gången den 2017-10-22 kl. 13:25 på www.amorism.cc.

Innehåll
1. Hedendom respektive katolicism i Sverige
2. Lutheranism
3. Amorism.

1. Hedendom respektive katolicism

Anders Arborelius blev
kardinal år 2017.
Han är Katolska kyrkans
första svenska kardinal.
Kardinaler är påvens
närmsta medarbetare.
Men Sverige blev som sagt
kristet långt före det.
Den första kristna församlingen (som grundades på uppdrag av katolska kyrkan) grundades år 829 i Birka. Men det finns arkeologiska bevis för att några kristna fanns i Sverige tidigare. De tillhörde troligen ortodoxa kyrkor, katolska kyrkan och andra kristna religioner/varianter. Kristnandet av Sverige skedde successivt, söderifrån. Det jag här menar med "kristnande" var att den tidigare religionen s.k. hedendom förbjöds. Södra Sverige har varit så gott som helt kristen ungefär sedan 1200-talet e.Kr.; d.v.s. Sveriges ledning, kungar, domstolar. Norrland kristnades successivt och senare. Religion, politik och kultur brukar vara makthavares angelägenheter. Sådant införs främst genom makthavare. Somliga makthavare är mera liberala än andra. Det gäller förstås även hedendom och kristendom. Boken Amorism förklarar även sådant, länk: boken Amorism.


Likhetsfundamentalism

Denna artikel skapades första gången den 2017-12-03 kl. 12:15 på www.amorism.cc.

Artikeln avses att utvecklas. 


Boken Amorism
Likhetsfundamentalism är ett ord som förklarar att somliga människor menar att alla har lika värde och att de vidhåller detta på fundamentalistiskt sätt. Somliga människor mer eller mindre helgar begreppet. Begreppet förklarades och publicerades i boken Amorism år 2016. (Begreppet är en kombination av begreppen: likhet-s-fundamentalism.) Amorism bygger inte på likhetsfundamentalism. Boken varnar för det illusoriska som likhetsfundamentalism kan vara. Men amorism är inte i strid mot begreppet. Amorism bygger istället på total välvilja.

Natur eller övernatur och Gud?

Bättrad den 17-10-09 kl. 18:00 rannsakat och reformerat; kl. 12:39 bild En tredje tro; 12:15 ljud. Denna artikel publicerades första gången den 2017-10-08 kl. 11:01 på www.amorism.cc.
Carl Reinhold Bråkenhielm i inledningen

I denna text är somliga ord länkade till förklaringar av vad jag och amorism menar med ordet. Denna artikel avses att utvecklas.

Kommentarer och råd till föredraget och panelsamtalet Reformation för Gud och Big bang. Det hölls i Storkyrkosalen i Svenska kyrkan (Svk) i Stockholm den 17-10-08. De tre talarna var: professor i fysik Ulf Danielsson, präst Svk Sabina Koi och professor präst Svk Carl Reinhold Bråkenhielm. Det rådde enighet om att människor har begränsad förmåga att förstå verkligheten och världens ursprung. Två olika läror/tro möttes: §1. Danielsson betonade att man inte kan veta om Gud finns och att alltför detaljerade utsagor om Guds vilja är förkastliga. Ulf betonade sin tro, som är strikt vetenskaplig. Amorism instämmer delvis i den. Men amorism är inte helt så. Ty amorism är en mänskligt utarbetad filosofi som accepterar specifika uttalanden om Gud och Guds vilja, nämligen: det är möjligt att Gud finns, avsikt kan finnas bakom goda möjligheter för alla; och Gud kan vara amorist (totalt välvillig till alla) referens: länk: Amoristernas trosbekännelse. Amorism varnar för mera detaljerade uttalanden om Guds vilja än så, (i synnerhet för många egoistiska och gruppegoistiska uttalanden, definition: länk: Gruppegoism)..... 

Trosbekännelse

Bättrad den 17-10-07 kl. 09:55 länkar förklarar vad konflikt och egoism egentligen är; kl. 09:14 Inledning; 17-10-04 Trosbekännelse.


Amoristerna är en förening,
ett samfund t.o.m. en kyrka.
Lär dig vad ordet kyrka
egentligen betyder: länk:
kyrka.
Trosbekännelsen sammanfattar det viktigaste om amorism. Med glädje presenterar vi den kanske mest informativa, lärorika och trovärdiga trosbekännelsen i världen. – En ny filosofi – Trosbekännelsen hjälper Dig att förstå världen, människor och Gud bättre. (Amorism, läran, accepterar specifika idéer om Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud. Därför kan även ateister vara amorister. Trosbekännelsens sista verser handlar om sådant.) Hittills så är amorism den enda trosbekännelse som nämner begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet; och förklarar dessa och andra viktiga begrepp. Denna utgåva av trosbekännelsen är tydligare än någonsin. De amoristiska dygderna är bästa grunden för att främja god etik och god moral. Vi tror att trosbekännelsen är bland det viktigaste som man kan utbilda människor om. Alla avancerade begrepp i trosbekännelsen förklaras i boken Amorism. Köp utgåva 1. Då stöder du publicering av utgåva 2, som blir ännu tydligare och bättre. Hos Amoristerna finns artig yttrandefrihet utan tabu. Undantag: förtal gillas inte. Amorism är unikt. Lärare, allmänheten, politiker, ateister, andra religioner och kyrkor bör lära sig av amorism för att få verklig trovärdighet. 
Klicka nedan så syns trosbekännelsen nedan i denna artikel....

Ny och bättre filosofi behövs (när kristendom överges). Annars försämras människors livskvalitet

Denna artikel publicerades första gången den 17-09-26 kl. 14:15 på WWW.AMORISM.CC.

Ny och bättre filosofi behövs (när kristendom överges). Annars försämras människors livskvalitet

År 2017-09-26, version 1

Jag Olof Vesterberg skriver denna text eftersom jag och många är missnöjda med gängse filosofi. Men amorism®, den nya och bättre filosofin gör oss nöjda och erbjuder mänskligheten bättre liv. Amorism förklaras nedan.

Allt flera människor i Europa är inte kristna. Detta medför sämre livskvalitet för många. Kristendom har fått människor att känna och uppleva samhörighet och mening med livet. Kristendom har lärt människor vissa moralregler. Många människor har tidigare ofta följt dessa. Många av våra lagar och vårt nutida samhälle (som är delvis demokratiskt) bygger till stor del på kristendom. Sådant har för majoriteten medfört viss förnöjsamhet, harmoni och lycka. Traditionell och gängse filosofi är otillräcklig (eller och alltför felaktig), vilket avslöjas av amorism. Kristendomen har nuförtiden alltmer ersatts av egoism och gruppegoism; sådant och dessa två begrepp förklaras viktigt, unikt och bra av amorism. Resultat av avkristnandet och brist på bättre filosofi är även alarmerande och onödiga problem; t.ex. den främsta orsaken till sjukskrivning numera är psykisk ohälsa1. (Även andra allvarliga problem är resultat, men de nämns inte i denna artikel.)

Olika sorters konflikter. Välvillig konflikt. Rättfärdig konflikt. Ovälvillig konflikt. Orättfärdig konflikt. Vänlig konflikt

Bättrad den 17-05-07 bild. Denna artikel publicerades första gången den 17-01-12 kl. 9:37 på WWW.AMORISM.CC. 

Bild på välvillig konflikt
Varje varelse idkar konflikter, även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. Konflikter kan vara välvilliga eller ovälvilliga. (Ovälvillig betyder: icke välvillig.) Amorism® (läran) och boken Amorism förklarar även sådant på delvis nya och unika sätt. Viktig (unik) kunskap om välvilja, kärlek, konflikt, vetenskaplighet m.m. är samlade inom amorism (läran) och i boken Amorism. Amorism förklarar många begrepp, även viktiga paradoxer och viktiga abstrakta idéer som är nödvändiga om du vill bättre förstå dig själv, andra och världen. Amorism (läran) är en unik enhet av många viktiga förklaringar. Öppna denna artikel och läs mera....