Helig, helga, helgon

Bättrad den 17-08-26 Helgon. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-07 kl. 12:17 på www.amorism.cc.


Inledning

Många andra lärare böcker har otillräcklig, otydlig, missbrukande eller felaktig förståelse för ordet helig. Många tror därför att helighet inte finns, att det endast är påhitt eller att det är oviktigt. I artikeln Amorism educates visas att otillräckliga svar finns i andra läromedel än amorism, se länk sist i artikeln. Amorism är en ny filosofi och en unik kombination av viktiga kunskaper. Amorism avslöjar illusioner. Stöd Amoristerna. Då kommer ännu bättre utbildning och ännu bättre böcker. Allt i denna artikel och mycket annat förklaras även i boken Amorism.

Det finns olika definitioner av begreppet helig. Amorism helgar yttrandefrihet (står t.o.m. i vår trosbekännelse). Så hos oss får man nämna olika definitioner av ord. Amorism är dessutom kravlös. Så man måste inte tro på amorism. Denna artikeln förklarar den amoristiska definitionen av ordet helig. 
Många hänvisar till Gud när de förklaraHelig ande. Men eftersom Gud är ett otydligt, eller åtminstone mycket missbrukat ord/namn så blir sådana definitioner otydliga, mångtydiga och inbjuder lätt till missbruk. Men amorism visar att helighet kan vara tydligt, utan att blanda in förklaringar om Gud. 

Helig. Förklaring av begreppet helig


Boken amorism
Boken amorism (och trosbekännelsen) avslöjar dessutom: Helig betyder: 1. viktig och/eller prioriterad. 2. Att vara god. 3. Att vara viktigt vägledandeVarje varelser prioriterar. Varje varelse värderar olika varelser olika mycket. Varje varelse värderar olika företeelser, varelser, föremål och idéer olika högt. Den som helgar något tror att detta något är god vägledning, som är viktigare än annan vägledning. Alla varelser gör sådant prioriteringar, även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. Amorism tror att total välvilja (alltså amorism) är minst lika viktigt som annat. Ofta är amorism viktigare än annat. Välvilja måste inte handla om värde. Amorism är total välvilja till alla, oavsett vilket värde någon har. 

Många vågar inte erkänna att de tycker att somligt är viktigare/heligare än annat. Många skäms eller är rädda eller tror att det är osmart att tala ärligt om det som de tror är viktigast. Alla varelser har inte samma tro. Amorism indelar alla val i tre olika sorter, nämligen: 1. egoistiska val. 2. gruppegoistiska val (är mera avancerad form av förståelse för godhet än vad vanlig egoism är). 3. Amoristiska val (är den mest avancerade formen av förståelse för godhet). Man kan även tala om tre olika sorters välvilja, nämligen: egoism, gruppegoism och amorism. Man kan även tal om tre olika drifter, nämligen egoism, gruppegoism och amorism. (F.ö. boken har viktiga kapitel om tro, vetande och vetenskap. Många andra människor, lärare och böcker har vissa fel om sådana begrepp.)


Varje varelse idkar 
konflikt. Tyvärr är 
konflikter ofrånkomliga.
Men de flesta konflikter
är onödiga, eller de 
orsakas av orättfärdighet.
Amorism menar att alla är mer eller mindre egoister. De flesta människor är dessutom mer eller mindre gruppegoister. Högre varelser och vissa människor är dessutom amorister, men alla människor är inte det. Det är "konkurrens" mellan olika drifter, även mellan de tre olika sorternas välvilja, inombords i varje varelse. Amorism (läran) menar att det är viktigt att utbilda om olika sorters varelser och olika individer. Kära läsare, tro inte att alla är lika (tänk på psykopater; amorism menar även att halv-psykopater finns. Alla orättfärdiga varelser är antingen psykopater eller halv-psykopater). Amorism och heliga människor önskar alla amorism (total lycka), även till psykopater och även när amorism inte kan förverkligas. (Amorismens definition av psykopater är: främsta kännetecknet på psykopater är att de prioriterar/helgar egoism.) Alla människor önskar inte amorism. Men alla människor bör få chans att utbildas med amorism och att utvecklas.

Tro inte att alla förstår

De flesta människor förstår inte tillräckligt för att leva gott. Tillräcklig förståelse är inte medfött. Men de flesta människor kan genom utbildning fås att förstå tillräckligt om (t.ex. amorism), även om många inte börjar helga amorism. Några förstår tillräckligt och helgar, vilket är ännu bättre.

Att värdera gärningar är relativt enkelt. Djur och människor gör det (nästan ständigt). Men att bedöma avsikter är svårare. Ty det kräver högre utvecklad empati än vad djur har. Och dessutom vilja att bedöma avsikter. Amorism är den heligaste avsikten. Egoism och gruppegoism är inte de heligaste avsikterna, även om egoism o gruppegoism ofta är nödvändigt. De flesta varelser har troligen inte heliga avsikter med sina gärningar och handlingar. Många ljuger om sina avsikter. Amorism är ingen domstol, alltså inte bestraffning av avsikter; inte bestraffning av handlingar (tankar, ord, gärningar och underlåtelser). Många andra ideologer, i synnerhet politik, kan föreslår nämligen straff. Amorism föreslår istället önskan om total lycka till alla och utbildning om dygderna. Amorism är istället kravlös utbildning om olika sorters välvilja, och begrepp som är relaterade till välvilja, t.ex. kärlek, nåd, förlåtelse, sanning, vetenskaplighet, empati. Amorism lägger sig inte i politik. 
Gärningar och avsikter måste inte vara samma. Ty man kan inte alltid förverkliga sina avsikter, ty ingen är oändligt stark. Men om amoristiska avsikt (den godaste avsikten) inte finns så är det inte heligt, inte en helig person. Lär sådant och mycket annat av boken! Där kan du även läsa amoristisk definition av vad politik egentligen är. Ty många människor förstår inte riktigt vad politik är. Amoristisk utbildning är viktig!

Många tror att gärningar är det främsta som ska bedömas. Att tro att man endast bör tala om eller bedöma gärningar har troligen fel. De som tror att man kan vara säker på att någonsin bli fullkomlig har troligen fel. Jag tror istället att man bör bevara ett verkligt heligt och gott mål, nämligen amorism. Jag tro att amorism är minst lika viktigt som andra kunskaper, politik och andra religioner. Amorism har ett andligt och kravlöst mål. Ty troligen är ingen fullkomlig i allt (inte ens Gud, om han finns?). Men amorism avslöjar att människor och högre varelser kan vara fullkomliga i något mycket viktig. Nämligen i välvilja. Fullkomlig eller total välvilja är att önska total lycka till alla, även när det inte kan förverkligas. Total välvilja kallas amorism. Ju flera som önskar amorism desto bättre blir mycket eller allt. Total välvilja (amorism) är möjligt och viktigt även i konflikter och i strider. Ju flera som vill amorism desto bättre blir konflikter, strider, fred och allt. De som inte är amorister är i vissa avseenden som djur, men människor är mycket intelligentare och farligare än (alla?) djur. Jag vill inte att hundar, psykopater eller halv-psykopater hanterar avfyrningsmekanismer för de kraftiga maskiner och vapen som finns. Troligen ökar maskinernas och effektivitet ännu mera i framtiden. Börja utbilda om amorism nu, om ni vill ha bättre värld. Amorism är ofta minst lika viktigt som annan utbildning. 

Amorism (läran) menar att välvilja och värdering av godhet kan utvecklas och ändras genom utbildning. I detta avseende är amorism viktigare än annan utbildning. Ty amorism har ny, unik förklaring av det som är minst lika viktigt som annat, nämligen välvilja, och vilken av de tre sorternas välvilja som prioriteras/helgas. Amorism menar att man bör låta amorism reglera egoism och gruppegoism. Ty egoism och gruppegoism är inte den främsta måttstocken, se på alla onödiga konflikter. Inte heller okunnighet, det vanliga, om att det finns tre olika sorters välvilja bär reglera egoism och gruppegoism. Amorism (läran) menar att amorism (total välvilja) är den främsta måttstocken. Många talar om Gud som främsta måttstocken. Men begreppet Gud är otydligt, omstritt och därför mycket missbrukat. Alltför mycket har sagts om Guds vilja. Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud och Guds vilja. Ty amorism är en självständig filosofi.Helgon

Det finns olika definitioner av vad helgon är. Amorism menar att helgon har två egenskaper: 1. De är helhjärtade amorister. 2. De utbildar andra om amorism (dygderna, främst total välvilja). Helgon är inte vilka lärare som helst. Helgon är nämligen extrema och viktiga lärare som är extremt välgörande för amorism (läran, välviljan, kärleken, kyrkan). Helgon arbetar extremt självuppoffrande för amorism. Men Amoristerna (kyrkan) propagerar inte helgondyrkan. (Men helgondyrkan är tillåtet om det inte skadar.) Amorism varnar för att andra kyrkors definitioner av helgon inte tydligt innebär amorism. Därför kan de skapa förvirring.

Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. Man kan alltså vara amorist och ateist samtidigt. Men om Gud är alltings ursprung så är Gud även ursprung till all utbildning. Då är även Gud ett helgon, det främsta och mest rättfärdiga helgonet. Läs om amorismens definition av rättfärdighet.


Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.