Amorism educates the world about love and many important concepts

Bättrad den 2019-05-21 bildtext om Aquinas; 18-05-29 Bildtext om att amorism är överlägsen18-01-19 Inledning; 18-01-18 Efterord; 17-06-13 Lycka; 17-06-05 Politik; 17-02-19 Sanning; 16-11-03 Ekerwald om Swedenborg; 16-09-20 Religion; 16-07-21 Immanuel Kant; 16-07-18 Bonniers; Välvilja; kärleksdrift; 16-06-16 Prismas Uppslagsbok; 16-05-28 Lycka; 16-05-27 Frihet och yttrandefrihet; 16-05-25 Rättfärdighet och synd; 16-05-22 Mark Twain; 16-05-21 SAOB. 16-04-26 Oxford Dictionary. Artikeln publicerades första gången den 2016-04-17 kl. 13:30 på WWW.AMORISM.CC.           

Artikeln avses att utvecklas

Inledning

Obs, Amorism är inte 
beroende av förklaringar 
om Gud och Jesus. Man
måste inte tro på sådant för 
att vara amorist.
Denna artikel visar att amorism® och boken Amorism är föregångare och viktiga lärare för mänskligheten; att amorism är bättre. Boken innehåller nya, unik, viktiga kunskaper. Stöd skrivandet av nästa utgåva! Artikeln jämför amorism med andra böcker och källor. Uppenbart: världen behöver bättre utbildning om nedanstående ämnen, och om filosofin amorism och dess förklaringar. Amorism är ett nytt paradigm. Läs först denna artikel. Ty den visar bilder på eller citerar vad dominerande läroböcker, andra lärare och allmänheten tror. Ni bör inte främst klicka på länkarna i rubrikerna; ty de länkade artiklarna jämför ofta inte med andra källor.

Amorism är en ny filosofi (lära) som ger nya, unika och viktiga förklaringar av många viktiga ord. Förklaringarna saknas i många andra böcker och källor. Denna artikel ger inblick i författarens mångåriga filosofiska arbete. Boken skrevs för att världen, allmänheten, lärare, filosofer och författare uppenbarligen behöver utbildas om viktiga begrepp. Världen behöver bättre böcker. Därför skrevs boken amorism. (Köp boken. Ty då stöder du skrivandet av ännu bättre böcker. Boken publicerades i februari år 2016. Den förklarar hundratals begrepp. Vissa unika förklaringar av viktiga begrepp ökar läsarnas insikt kraftigt. Den förklarar över hundra viktiga begrepp.)

T.ex. Amorism och dess trosbekännelse visar vad kärlek egentligen är. Och varför kärlek och flera andra begrepp är mycket viktiga. Kärlek reduceras eller förväxlas ofta (nästan alltid) till gillande. Även andra felaktiga förklaringar avslöjas.


Lärare, läroböcker, TV, tidningar och författare förklarar oftast felaktigt; läs denna artikel. Boken avslöjar illusioner. Boken förklarar även vad sanning, vetenskap, tro och vetande är. Amorism, trosbekännelsen och i synnerhet boken undervisar om många viktiga begrepp. Denna artikel nämner endast några av begreppen. Läs boken så förstår du viktiga begrepp bättre. Att förstå, utforska och förklara ord är filosofi. Det är mycket viktigt även i vetenskap. Amorism helgar vetenskap och vetenskaplighet. Länk till boken och trosbekännelsen finns i denna artikel. Amoristerna, kyrkan för amorism grundades år 2012. Sedan dess förkunnar vi amorismens idéer.

Filosofi och att förklara ord och begrepp är uppenbarligen inte alltid lätt. Men mitt (Fredrik Vesterbergs) stora och mångåriga arbete med att författa boken Amorism ger uppenbarligen nya och viktiga förståelser och förklaringar till världen. Läs boken.


Artikeln innehåller dessa kapitel


Därför behövs Amorism
A. Kärlek
B. Godhet
C. Förlåtelse
D. Tro och vetande
E. Rättfärdighet och synd
F. Helig
G. Kyrka
H. Religion
I. Dygd
J. Ande
K. Egoism
L. Frihet och yttrandefrihet

M. Lycka
N. Välvilja
O. Sanning
P. Politik
Q. Efterord
R. Referenser och 
Länkar som förklarar amorism.


Denna artikel visar källor, t.ex.: Katekesen (=Katolska katekesen, om inte Luthers katekeser nämns). Oxford Dictionary. Svenska Akademiens ordbok. Wikipedia. Andra vanliga uppslagsverk.
______________________________________

Därför behövs Amorism

Boken och Amorism behövs. Boken Amorism
förklarar med flera nya förklaringar som 
kompletterar traditionella förklaringar. 
Men många (alla?) andra böcker och mänsk-
ligheten har otillräcklig kunskap om viktiga
begrepp. (Tydligt exempel är bilden som visar 
min kommentar till Prismas Lilla
Uppslagsbok
.)
Många och ofta citerade personer och läroböcker har otillräckliga förklaringar av många viktiga ord. I artikeln används ordet otillräcklig. I många fall skulle man kunna säga dålig istället för otillräcklig. Men boken Amorism har tillräckliga och goda förklaringar av över hundra viktiga begrepp. De tillräckligt insiktsfulla människorna ser att många otillräckligt kunniga ofta använder många onödiga ord eller t.o.m. felaktiga förklaringar av begrepp; de flesta bilderna i denna artikel visar det. Andra exempel: Många otillräckligt kunniga tror alltför lite eller alltför mycket fel. Exempel på otillräcklig eller felaktig tro om X (t.ex. begreppet kärlek): 1. "X kan ha många olika betydelser". 2. "Olika människor kan ha olika definitioner av X"; problem med tro nr 1 och 2 är att de (ofta) är "värdelösa" eller icke vägledande. De innefattar även felaktiga, onödigt självmotsägande och t.o.m. galna definitioner. 3. "X kan inte definieras". Tro nr 3 är felaktig tro, ty allt kan definieras på något sätt, ofta på värdefullt (användbart och trovärdigt) sätt. 

Jag menar: att definiera kan kräva mycket arbete (studier, kontemplation och skrivande). Alla är inte lika bra på att deducera/definiera (förklara det viktigaste om något så att det kan kännas igen och urskiljas från annat). Ty deduktion och definiering kan kräva mycket arbete, kunskaper och viss intelligens. Stöd mitt och Amoristernas skrivande av ännu bättre böcker. 

Direkt länk till boken Amorism: boken Amorism

(Följande länk visar en artikel som visar att många tror sig förstå, men inte många förstår inte tillräckligt: Many persons don't want to develop their own knowledge)
______________________________________


A. Kärlek 

Tyvärr finns många otillräckliga eller t.o.m. felaktiga definitioner av många viktiga ord och begrepp. Otillräckligheterna och felen gör att många människor går miste om mycket gott och att får lida onödigt. Mänskligheten behöver bättre och tillräckliga förklaringar av viktiga ord/idéer/begrepp. Amorism är en unik enhet av viktiga och flera unika förklaringar. Tre orsaker till många otillräckliga förklaringar är: 1. Filosofi, alltså att förstå och förklara verkligheten, kan vara svårt. 2. Oärliga/orättfärdiga människor är extra benägna att hyckla eller vara skenheliga. De vill imponera på andra genom att säga att de förstår och kan sådant som de egentligen inte kan. 3. Somliga vill lura till sig makt. Därför är många människor inte tillräckligt ödmjuka och vetenskapliga.

Den viktiga boken Amorism förklarar att kärlek är ett viktigt begrepp. Boken innehåller även viktiga och ibland unika förklaringar av många andra viktiga begrepp. Boken förklarar t.ex. att välvilja är grunden i all äkta kärlek. Många olika sorters kärlek förklaras i boken. Och de fyra mest kända grekiska begreppen. Och många andra ord för kärlek. Boken visar varför amorism behövs som ett nytt ord för den totala välviljan och kärleken. Boken menar bland annat att den intressantaste och mest användbara indelningen av olika sorters kärlek är följande tre: 1 egoism, 2 grupp-egoism, 3 amorism.

1. Katolska kyrkans katekes nämner det viktigaste om kärlek, nämligen välvilja. Men Amorism förklarar ännu bättre och korrigerar felaktigheter där och i andra källor

Bild amorism överlägsen
Artikel om kärlek i katolska katekesen. Men 
amorism förklarar bäst, trovärdigast och 
korrigerar. Av katekesen framgår att det är 
filosofen Thomas av Aquino (Thomas 
Aquinas) på 1200-talet som sagt att "älska är att 
vilja någon väl". Även Aristoteles sade detta 
300 år f.Kr. Det fina med amorism är att 
amorism är ny och unik filosofi som 
inte har de fel som andra filosofer har om 
kärlek. Amorism menar bl.a. även att godhet 
innebär lycka eller möjlighet till lycka.
Samtal om kärlek och de grekiska 
begreppen eros, agape och filia. 
Men amorism förklarar överlägset, 
bäst och trovärdigast.

2. Oxford Dictionary

Skärmklipp av artikel på www från den 16-04-26
Oxford Dictionary bild 2
Oxford Dictionary bild 1

3. Andra vanliga uppslagsverk

Nordisk familjebok uppslagsverk år 1911 nämner inte välvilja, trots att välvilja är det viktigaste i all äkta kärlek. Stora Focus uppslagsverk år 1990 saknar artikel om kärlek. Bonniers svenska ordbok år 1994 har otillräcklig artikel som inte nämner välvilja. Artikeln har inskränkt begreppet kärlek till gillande och erotik. Alla andra källor som jag har hittat har otillräcklig information om kärlek. Boken Amorism är unik och viktig.4. Wikipedia (F.ö., det är lögn att du eller vem som helst får ha sina publikationer kvar på Wikipedia, även om publikationerna är seriösa. Ty det finns alltför mycket tabu på Wikipedia.)

Artiklarna som visas här är från den 2016-04-17

Wikipedia, annan litteratur och andra läror har otillräckliga förklaringar av viktiga begrepp. Men boken Amorism har bättre förklaringar. Boken avslöjar även felaktiga definitioner. Därför är boken viktig och unik. Läs boken så förstår du bättre. Det är glädjande att nedanstående förklaringar i vissa fall har blivit bättre än de var år 2012. Men ingen av nedanstående artiklar är tillräckligt bra jämfört med boken Amorism.


Länk till otillräcklig svensk artikel: Wikipedia den 160417 kärlek. Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.

Länk till otillräcklig engelsk artikel: Wikipedia English 20160417 kärlek. Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.Länk till otillräcklig tysk artikel: Wikipedia Deutsch 20160417 kärlek. Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.
Länk till otillräcklig fransk artikel: Wikipedia Français 20160417 kärlek. Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.


5. Stockholms Stadsbibliotek. Carl-Göran Ekerwald höll trevligt föredrag (som gillades av många). Tema skribenten/filosofen E. Swedenborg


Carl-Göran Ekerwald
Stockholms Stadsbibliotek den 16-10-31: Författaren Carl-Göran Ekerwald berättade om sin bok Emanuel Swedenborg Memorabilier. Eftersom kyrkans uppgift borde vara att sprida tro på kärlek så frågade jag författaren: Vad är kärlek, gillande och välvilja. (Jag nämnde de två olika orden gillande och välvilja för att hjälpa honom att förklara den ibland mycket viktiga skillnaden/likheten mellan kärlek och dessa två begrepp. Men det hjälpte inte.) Han svarade ungefär genom att tala om Rumi (en persisk poet på 1200-talet). Kärlek är kärlek. Man kan ej säga vad kärlek är. När man älskar någon så är kärlek som en sjukdom. Han nämnde förälskelse. Jag tillägger: Boken Amorism förklarar vad förälskelse är. T.ex. all förälskelse är inte äkta kärlek. Förälskelse är alltså ett otillräckligt eller ibland även felaktigt begrepp om man vill förklara grunden i äkta kärlek. Jag och amorism betonar att man (istället) måste tala om välvilja för att förstå äkta kärlek rätt.)
Jag gissar att ca 100 personer hörde
föredraget på biblioteket.
Trots hans otillräckliga svar på denna fråga så var föredraget i övrigt bra. Jag förstår att filosofi, alltså förklaring av och utveckling av förståelse för verkligheten kan vara svårt. Jag har inte hört någon annan filosofi som förklarar kärlek och andra viktiga begrepp bättre än amorism. Men nu finns amorism. Det kan hjälpa mänskligheten mycket genom bättre förståelse för viktiga begrepp. Mänskligheten behöver amorism för att förstå och förklara verkligheten och kärlek bättre.
B. Godhet

Amorism (läran och boken) har viktigare och bättre formuleringar än följande länkar och skärmklipp. Boken förklarar skillnaden mellan kärlek och annan godhet.


Länk till otillräcklig svensk artikel: Wikipedia 20160417 godhetHär bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning. Länk till 
otillräcklig engelsk artikel: Wikipedia 20160417 godhet eng 1Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning. Oklarhet om begreppet framgår av länk och skärmklipp. Amorism betonar att kunna skapa lycka och frånvaro av (ofrivilligt) lidande är godhet. Att låtsas att andra sorters godhet finns är befängt, omänskligt, flummigt och ovetenskapligt, (något som man kan ta i andra hand, som under-artiklar). Därför borde artikeln förklara sådant omedelbart vid sökning. Ty alla sunda människor och varelser eftersträvar (egen) lycka och försöker motverka (eget) lidande. Boken Amorism förklarar bättre.


Länk till otillräcklig tysk artikel: Wikipedia 20160417 godhet DeutschHär bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning. 
Länk till otillräcklig fransk artikel: Wikipedia 20160417 godhet FrançaisHär bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning. 
C. Förlåtelse 

Boken har viktigare och bättre formuleringar än följande länkar och skärmklipp


Länk till otillräcklig  svensk artikel: Wikipedia svensk 20160417 förlåtelse. Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.Länk till otillräcklig engelsk artikel: Wikipedia English 20160417 förlåtelseHär bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning. Världen bör uppenbarligen undervisas om att förlåtelse är en sorts kärlek. Men artikelns inledning är ganska bra, överensstämmer med amorism. Jag har arbetat i flera år för att få världen att förstå begreppet förlåtelse. Boken beskriver ännu bättre.

Länk till otillräcklig tysk artikel: Wikipedia Deutsch 20160417 förlåtelseHär bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning. Artikeln borde betona det viktigaste i början och inte glömma det viktigaste. Artiklarna på alla språk bör betona att förlåtelse är livsnödvändigt. Se boken Amorism. Den förklarar begreppet förlåtelse utmärkt.

Länk till otillräcklig fransk artikel: Wikipedia Français 20160417 förlåtelseHär bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.

D. Tro och vetande och sanning

Av nedanstående bevis kan man se att det inte råder tillräcklig klarhet om tro och vetande hos andra filosofer och källor. Men boken Amorism förklarar dessa begrepp bättre. Dessutom: de som förstår boken förstår att det inte måste vara skillnad mellan tro i religion, politik och vetenskap. Boken säger även att all tro innehåller visst vetande. Boken förklarar vad vetenskap och vetenskaplighet är. De författare som skrivit nedanstående artiklar på Wikipedia borde läsa Boken Amorism för att bättre förstå tro och andra begrepp. Boken har viktigare och bättre formuleringar än följande länkar och skärmklipp. Många andra filosofer övervärderar eller undervärderar mängden av vetande. [F.ö., jag skriver inte på Wikipedia. Ty där finns alltför många besserwissrar (d.v.s. okunniga) som är redaktörer.]


Länk till otillräcklig svensk artikel: Wikipedia svensk Tro 20160417Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.

Länk till otillräcklig engelsk artikel: Wikipedia English Tro 20160417 Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.

Länk till otillräcklig tysk artikel: Wikipedia Deutsch 20160417 Tro. Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.

Länk till otillräcklig fransk artikel: Wikipedia Français Tro 20160417Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.


E. Rättfärdighet och synd


Är mycket viktiga begrepp i de flesta religioner. Boken har viktigare och bättre formuleringar än andra religioner. Trosbekännelsen definierar begreppen så att även ateister kan använda begreppen synd och rättfärdighet. Boken ger fördjupade förklaringar. Boken visar att begreppen kan vara mycket viktiga för att förstå människor och andra varelser. Amorism varnar även för att begrepp som Gud och Guds vilja missbrukas och missförstås mycket ofta och lätt. Amorism (läran/religionen) har en kortfattad definition som är trovärdig och konsistent. Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. Amorism har även en egen, mera trovärdig teologi, som amorism är öppen för, men inte är beroende av. Amorism kan alltså förklara så att även ateister förstår.


1. Katolska kyrkans katekes

Bild på artikel i katekesen om synd. Men
Amorism har annan förklaring som är
 bäst 
och trovärdigast. Ty alla, även ateister 
kan förstå och använda begreppet. Amorism 
är öppen för, men inte beroende av 
förklaringar om Gud.
Bild på artikel i katekesen om rättfärdighet. 
Men amorism har annan förklaring som är 
överlägsen, bäst och trovärdigast. Ty alla, 
även ateister kan förstå och använda 
det amoristiska begreppet. Amorism 
är öppen för, men inte beroende av 
förklaringar om Gud.
2. Wikipedia

Wikipedia hänvisar till kristendom, judendom och islam. Men problemet med
Bild 1 av 2 på Wikipedias engelska 
artikel den 16-05-25
dessa religioner (och artiklar om dem) är att de betonar Gud. Men boken Amorism varnar istället för att Gud är ett otydligt, motsägelsefullt begrepp. Ty det finns olika religioner och olika troende människor som alltför ofta tolkar Gud olika. Amorism har istället definitioner av rättfärdighet repektive synd. Dessa definitioner är inte beroende av förklaringar om Gud. I synnerhet i judendom och i islam försöker förklara "Guds" vilja och rättfärdighet genom olika bud/lagar. (Bilder här på Wikipedias artiklar antyder sådant.) Amorism betonar istället amorism (total välvilja), sanning och (kravlösa) amoristiska dygder som det
Bild 2 av 2 på Wikipedias engelska 
artikel den 16-05-25
viktigaste i rättfärdighet. Läs om rättfärdighet och synd i amoristiska trosbekännelsen (helst även boken Amorism) så förstår ni de viktiga skillnaderna mellan amorism och annat! Ni bör även förstå kristendom, judendom och islam för att förstå att det är skillnad. Varning för somliga: otillräckligt kunniga lärare, somliga böcker och somliga internetsidor. Boken Amorism jämför inte olika religioner. Men boken Amorism ger bra mycket bra förklaringar av amorism.F. Helig

Boken och trosbekännelsen ger egen och trovärdig betydelse till begreppet helig. Där står att helig betyder prioriterad eller gott och viktigt vägledande. Begreppet får därför mera funktionell och användbar betydelse än genom traditionella förklaringar. Av nedanstående länkar och artiklar kan man se traditionella förklaringar av begreppet helig. Men boken Amorism ger mera användbara förklaringar av begreppen.


Länk till otillräcklig svensk artikel: Wikipedia svensk Helig 160417Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.
Länk till otillräcklig engelsk artikel: Wikipedia English Sacred 160417Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.

Länk till otillräcklig tysk artikel: Wikipedia Deutsch Helig 160417. Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.
G. Kyrka

Boken härleder många begrepp till grekiska. I boken på sidan 312 kan ni läsa att kyrka kommer av grekiska och betyder ungefär "det som tillhör herren/Gud". Men skärmklippet bredvid från den 2016-04-17 antyder att betydelsen "byggnad" prioriteras på svenska Wikipedia. Men jag betonar att kyrka lika väl kan betyda lära, församling och annat som tros tillhöra herren/Gud. Det finns andra artiklar om begreppet kyrka. Hittills betonar även de byggnader. Men även i de artiklarna bör det som jag har skrivit här stå först. H. Religion

Ordet religion kommer av latinets religio, vilket betyder: livsfilosofi eller  noggrant eller vördnadsfullt betraktande. Även personligt (frivilligt) åtagen plikt. Livsfilosofi och/eller vandel. Även helgande. Även helig ceremoni. Det här nämnda är det viktigaste och bör vara det första som nämns i artiklar om religion. Det gör att läsare förstår ordets ursprungliga betydelse. Och att religion kan vara mycket viktigt. Religio måste inte innebära tro på Gud. Men religio kan innebära tro på Gud.

Boken Amorism och jag menar att essensen i varje religion är någon lära/idé som helgas, alltså prioriteras före annat. Min förklaring är bättre och kortare än Wikipedias och andra nutida förklaringar. Bokens förklaring prioriterar det viktigaste i religion. Boken missar inte det viktigaste. Boken och jag förklarar alltså att religion egentligen är ett viktigt begrepp även för ateister. Boken är en unik och viktig, ordbok och encyklopedi. Över hundra viktiga begrepp förklaras. Bokens unika förklaringar ökar läsarnas insikt kraftigt. Kraftigare än när man lyssnar till andra lärare och läser deras texter och böcker. Boken förklarar även vad politik egentligen är. Och skillnaden mellan politik och religion förklaras vettigt, trovärdigt och unikt i boken. 

Traditionella betydelser (även från latin och grekiska) och ny unik filosofi ger kraftigt ökad förståelse av viktiga begrepp. De som har boken har bättre förklaringar av begreppen.  

Länk till otillräcklig svensk artikel: Wikipedia Religion 160417 svenskaHär bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.


Länk till otillräcklig engelsk artikel: Wikipedia Religion 160417 EnglishHär bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.
I. Dygd

Amorism har egna dygder. Amorism har en unik samling av viktiga dygder som förklaras i boken Amorism. Dygderna nämns i trosbekännelsen. Andra kyrkor helgar inte alla dessa viktiga dygder. Amorism nämner, förklarar och helgar de dygder som är grundläggande för allt civiliserat liv. Boken förklarar även vad begreppet dygd betyder. Boken diskuterar och förklarar även varför amorismens dygder är mera väl valda än dygderna i flera andra läror. I boken finns bättre förklaringar av begreppen.


Länk till otillräcklig svensk artikel: Wikipedia Dygd 160417 svenskaHär bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.

Länk till engelsk artikel: Wikipedia Dygd 160417 EnglishHär bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning. 


J. Ande

Boken Amorism har bäst förklaringar av vad ande är.


Länk till otillräcklig svensk artikel: Wikipedia Ande den 16-05-15Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning.Länk till otillräcklig engelsk artikel: Wikipedia english Spirit 16-05-15. Här bredvid visas skärmklipp av artikelns inledning. 
Image 1 of 2
Image 2 of 2.


Bilder på otillräcklig artikel i Oxford Dictionary den 16-05-15. 

Image 1 of 2
Image 2 of 2.

K. Egoism

Boken Amorism förklarar även begreppet egoism bäst. Ty all egoism innebär 1. egenkärlek eller egocentrism. 2. hänsynslöshet. (På denna hemsida finns en artikel om egoism. Ty även egoism är ett viktigt, men ofta missförstått begrepp. Länk: Egoism)

Egoism i SAOB

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) ger relativt bra förklaring. Men hänsynslöshet glöms. Denna och andra källor här skulle kunna skrivas bättre och tydligare med boken Amorism som grund.
Wikipedia (svensk) om egoism.
Wikipedia saknar det viktigaste i början. Jag har läst länkarna som denna förgreningsartikel länkar till. Har ännu inte hunnit läsa alla. Men jag har hittills inte hittat att det står om sådant i någon artikel som nämner kärlek och hänsynslöshet, ingen som nämner det bra och främst. Bilder på artiklarna den 16-05-21.


Wikipedia (engelsk) om egoism.


Oxford Dictionary om egoism.
Oxford Dictionary kunde bli bättre med ledning av Boken Amorism. Bild på artikeln den 16-05-21.

L. Frihet och yttrandefrihet


Artikeln Freedom i Oxford
Dictionary den 16-05-27.
Frihet och i synnerhet yttrandefrihet förklaras i boken Amorism. Boken förklarar även mitt nya begrepp: existensfrihet (engelska freedom of existence; tyska Existenzfreiheit). Jag har namngivit och förklarat detta viktiga begrepp i boken. Motsvarande begrepp saknas i alla andra källor som jag har hittat; bilder här visar det. Boken Amorism förklarar att det finns minst två olika sorters frihet, nämligen: 1. existensfrihet; 2. valfrihet. (Dessutom finns: 3. frihet till och 4. frihet från. Men 3 och 4 nämns även i andra källor.)

Artikeln Freedom i engelska
Wikipedia
 den 16-05-27.

Boken Amorism förklarar även att frihet och yttrandefrihet är amoristiska dygder och heliga principer som amorism (läran) bevarar även när sådant inte kan förverkligas.
Artikeln Happiness
på engelska
Wikipedia om
lycka. Jag har 

sparat artikeln
 i högre upplösning
för att visa att jag/
amorism har bidragit 
till utveckling av 
filosofin.
M. Lycka

Amorism förklarar för mänskligheten att kärlek är att önska lycka till någon. Kärlek är dels en känsla. Men kärlek kan även vara möjligheter till framtida lycka. Amorism är den första (och enda?) religion med trosbekännelse som önskar (total) lycka till alla. Amorism (läran och boken Amorism) har mycket bra och intressanta förklaringar om lycka. Amorism menar även att välvilja och kärlek innebär att önska lycka. Amorism borde nämnas mera och på flera ställen i världs-litteraturen, även i Wikipedia. Stöd skrivande av nästa utgåva. Bild på Wikipedia den 16-05-29 kl. 11:36. (F.ö., det är lögn att du eller vem som helst får ha sina publikationer kvar på Wikipedia, även om publikationerna är seriösa. Ty det finns alltför mycket tabu på Wikipedia. Jag menar: sluta att låta girighet och orättfärdig missunnsamhet styra alltför mycket!) Wikipedia borde nämna amorism, bland religioner. 


N. Välvilja

Benevolence i Oxford Dictionary
den 16-07-18.
Amoristiska trosbekännelsen definierar det viktigaste om välvilja. Nämligen att välvilja är essensen i all äkta kärlek. Att välvilja är att vilja liv och lycka och att motverka ofrivilligt lidande. Välvilja måste inte innebära att man håller fred med den man har välvilja till. Tre olika sorters välvilja (kärlek) finns, nämligen: amorism, gruppegoism och egoism. Välvilja är essensen i all äkta kärlek. Boken Amorism förklarar mycket mera. Även det viktiga begreppet kärleksdrift förklaras. Många förstår inte tillräckligt vad välvilja är. Det är uppenbart att världen behöver bättre filosofi! Det finns i boken Amorism. Boken innehåller flera nya, unika och bättrade förklaringar av viktiga begrepp. Det viktigaste är sammanfattat i världens troligen viktigaste och mest lärorika trosbekännelse, nämligen Amoristernas trosbekännelse, (länk nederst i artikeln).

Men artikel om välvilja saknas i många svenska uppslagsverk (Focus, Nordisk Familjebok, Nationalencyklopedin). Oxford Dictionary har kort och otillräcklig förklaring som i vissa situationer är felaktig. Bonniers svenska ordbok år 1994 har kort och otillräcklig förklaring. Den 16-07-18 kl. 13:15 sökte jag på Engelska och
Wohlwollen i tyska Wikipedia
den 16-07-18. Direkt länk: Wohlwollen
Svenska Wikipedia. Varning för Wikipedia, vem som helst med goda artiklar får inte skriva där. Men det finns många felaktigheter och skräp som skyddas av etablissemanget på Wikipedia. Ingen artikel fanns i svenska Wikipedia med namnet Välvilja. Artikel med namnet Benevolence är så gott som obefintlig. (Endast namn på någon musikgrupp och något stridsfartyg med ordet Benevolence som namn. Välvilja, benevolence, är enligt amorism oerhört viktig mental egenskap.) Tyska Wikipedia hade en relativt lång artikel om välvilja (Wohlwollen), men den saknar det viktigaste, jämfört med amorismens tydliga och klara förklaring. Tyska artikeln nämner Immanuel Kant, som är en världsberömd filosof. Han ansåg att välvilja är den viktigaste dygden. Men amorism tillägger att välvilja är ett otydligt begrepp. Därför bör välvilja indelas i åtminstone tre olika sorter, nämligen: egoism, gruppegoism och amorism. Boken förklarar även att välvilja finns i olika grader. Amorism är total välvilja till alla. Det är ingen utopi. Läs i boken Amorism! Immanuels definition är bra och glädjande. Men Amorism är ännu bättre.


Wiktionary
En artikel om välvilja fanns dock i Wiktionary, se bild. Men den artikeln har traditionell otillräcklighet, (implicit begränsad till att välvilja innebär gillande). Men amorism, trosbekännelsen och boken Amorism förklarar vad välvilja egentligen är och att välvilja och många andra ord är unika. Om man förstår vad de egentligen betyder. Men då behövs goda filosofer, goda lärare, goda texter (trosbekänneser och böcker) för att förklara. Amorism är god filosofi som hjälper världen "framåt".

O. Politik förklaras bättre av amorism än av många traditionella uppslagsböcker, länk: Politik.


P. Efterord

Image of quotation of Mark Twain and Amorism and Fredrik Vesterberg
Citat av Mark Twain, Amorism
och Fredrik Vesterberg.

Många tror sig förstå. Och många är mycket självsäkra. Somliga har även otillräcklighet i amoristiska dygder som ödmjukhet, artighet och vetenskaplighet. Om man ber dem att förklara så fås ofta otillräckliga eller självmotsägande förklaringar. Ty filosofi, att förklara ord och begrepp kan vara svårt. Men mitt (Fredrik Vesterbergs) stora och mångåriga arbete med att författa boken Amorism ger uppenbarligen nya och viktiga förståelser och förklaringar. Amorism är en föregångare som utbildar världen. Läs boken. Stöd mitt filosoferande, arbete och amorism. Att läsa, jämföra och tänka tar tid och är arbetsamt. (Ibland behövs även högre intelligens, abstrakt tänkande.) Det kan vara arbetsamt och ta tid att lära sig något. Att förändra och att stå för något gott och nytt kan vara arbetsamt. Det kan vara bekvämt att missbruka ord och luras. Många människor är nejsägare, narcissister, besserwissrar, otacksamma, avundsjuka och/eller elaka; många är alltså inte rättfärdiga. Det är alltså inte konstigt att världen inte är bättre. Länk till artikel om ett av de nämnda fenomenen: Many persons don't want to develop their own knowledge.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du även läsa om boken och helst köpa den.

Länkar: Här förklaras amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

1 kommentar:

  1. Mycket intressant, tankeväckande och viktig artikel, som beskriver och ger basala kommentarer till många viktiga begrepp och ord. Det finns få/inga motsvarande artiklar som jämför samt bra och kortfattat ger nya och bättre förklaringar av många viktiga begrepp. Förklaringar i flera kända uppslagsböcker och källor visas och jämförs med amorism. Artikeln motverkar många vanliga, onödiga oklarheter och missförstånd. Sådant kan undvikas genom att läsa och lära av amorism och boken Amorism. Den borde vara lärobok för många t.ex. ungdomar, vuxna, föräldrar, skolor och universitet.
    Sammanfattning: amorism och boken Amorism ger de bästa och tydligaste förklaringarna och kommentarerna! Tack för att Amorism finns! Fredrik Vesterberg borde få belöningar och tack för sitt gedigna, omfattande, dagliga arbete samt föredrag för filosofin amorism och dess litteratur, som är viktig allmänbildning! Arbetet bedrivs ideellt och oavlönat. Fredrik har gett mig och andra ny och unik förståelse för många viktiga begrepp. Jag bidrar med glädje. Hoppas att nästa utgåva av boken kan tryckas, men förstår att ekonomiskt stöd behövs.
    Olof Vesterberg, professor em, med dr, fil dr, hc.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.