Egoism

Bättrad den 2024-05-17 kl. 02:06 Inledning; 17-06-15 Besläktade artiklar; 16-09-18 förverkligad välvilja; Denna artikel publicerades första gången den 16-05-18 på www.amorism.cc.

Boken Amorism utbildar om egoism. Problem respektive nödvändighet. Rättfärdighet respektive orättfärdighet.Image of book about egoism
En av världens viktigaste idéer
och läror, nämligen amorism,
beskrivs i boken Amorism.
Filosofi är inte alltid lätt. Betydelser av ord och begrepp är inte alltid självklara! Filosofi handlar om att förstå och beskriva verkligheten. Många behöver utbildning om egoism. Amorism (läran) och boken Amorism förklarar att många inte inser att alla är mer eller mindre hänsynslösa mot någon, några eller många andra varelser (referens: boken Amorism). Tyvärr måste man ibland vara mera eller mindre hänsynslös för att överleva. De som inte förstår eller erkänner att de själva och alla är mera eller mindre egoister är okunniga om detta eller så är de hycklare. Många missförstår begreppen egoism och gruppegoism. Ty många förstår inte eller vill inte erkänna att de själva är (och ibland måste vara) mera eller mindre hänsynslösa och egoister. Amorism menar även: Det är farligt och naivt att kritisera all egoism. Amorism skiljer istället på rättfärdig egoism och orättfärdig egoism. Amorism har en egen (unik och oerhört viktig definition av begreppet rättfärdighet.

Enligt amorism gäller: Egoism innebär välvilja, främst till sig själv. Egoism innebär även viss hänsynslöshet. Det är allvarligt att många inte utbildas om sådant. Men amorism och boken utbildar. För högre medvetna varelser (normala, vakna människor) är det omöjligt att helt undvika att vara egoister. Att förneka att varje varelse är mer eller mindre egoist (hänsynslös och svaghet) och tyvärr ofta "måste" vara det ibland. Amorism lär människor istället sanningen genom att se vekligheten och erbjuda bättre alternativ, nämligen amoristisk utbildning. 

Enligt amorism är hänsynslöshet och egoism aldrig det mest rättfärdiga; amorism har omdefinierat och återupprättat begreppet rättfärdighet, läs om det i Länkar. Amorism har gjort begreppet rättfärdighet användbart. Amoristisk rättfärdighet är det begrepp som bäst styra och minimera orättfärdig egoism. Boken förklarar mera.

Egoism orsakas av svaghet, alltså brist på styrka. Egoism kan även orsakas av eller förvärras av orättfärdighet, alltså icke-amorism, alltså ofullkomlig välvilja. Genom att inse att alla är mer eller mindre egoister så slutar man ignorera eller dölja problemen med hänsynslöshet och egoism. Läs mera om rättfärdighet i artikeln Apologetik, länk finns i denna artikel. Amorism betonar även dygden total välvilja. Andra dygder som artighet och ödmjukhet är också viktiga i detta avseende. Utbilda i amoristisk anda.

Egoism är en kombination av välvilja till någon/några och hänsynslöshet mot andra. Ingen kan vara hänsynsfull mot allt och alla. Ty ingen är fullkomligt stark. Men det är möjligt att ha fullkomlig välvilja, alltså total välvilja. Det kallas amorism. Tyvärr har många inte total välvilja. Läs gärna om det i artikeln: Total välvilja. Amorism förklarar skillnader och likheter mellan begreppen hänsynslöshet och egoism. Ty det är två olika, men i vissa fall besläktade begrepp. Egoism är nämligen en speciell sorts hänsynslöshet som dessutom innebär viss välvilja. 

På grund av varje varelses svaghet så måste varje varelse vara mer eller mindre hänsynslös. Det är övermod att ignorera egen svaghet och detta. Amorism menar alltså att man bör söka efter det lämpligaste sättet att förverkliga amorism (total välvilja). Men amorism (läran) kräver inget. Läs gärna länkar om de amoristiska begreppen total välvilja (finns ovanför) och förverkligad välvilja: Förverkligad välvilja. Det är viktigt att förstå att det kan vara skillnad mellan välvilja och förverkliga välja. Amorism menar även att man måste välja om, när och hur välviljan förverkligas. Ty alla varelser är svaga (kanske t.o.m. Gud, men amorism är inte beroende av förklaringar om Gud.)

En vanlig illusion är att egoism är felaktigt eller dåligt beteende. (F.ö. begrepp som felaktighet och dålighet är otydliga.) Amorism förklarar att all egoism innebär hänsynslöshet. Det paradoxala är att viss välvilja ingår i egoism. Egoism är alltså en kombination av välvilja och hänsynslöshet. Amorism förklarar även att alla är mer eller mindre hänsynslösa och egoister eftersom ingen har total styrka. Många människor inser inte att de själva och alla är och måste vara mer eller mindre hänsynslösa och egoister. Många är felaktigt utbildade om egoism (eller de är hycklare eller t.o.m. skenheliga). Därför erkänner eller inser de inte att egoism är mer eller mindre ofrånkomligt för högre medvetna varelser (t.ex. normala, vakna människor). Men amorism, boken och trosbekännelsen utbildar om det (referens1, 2). 


Amorism skiljer på olika sorters egoism


(Amorism skiljer ibland även på: a) egoism och b) gruppegoism. Men detta stycke gäller för både egoism och gruppegoism.) I detta stycke beskrivs skillnaden mellan: 1. Rättfärdig egoism. 2. Orättfärdig egoism. Detta gäller alltså både egoism och gruppegoism. Amorism menar att rättfärdig betyder: det som är rättfärdigt är bra på något sätt, tillräckligt gott eller i vissa fall t.o.m. heligt. Det som är orättfärdigt är inte lika gott; eller det är dåligt. Bra är att här betona trosbekännelsen: Enligt amorism måste ingen vara god eller rättfärdig. Ty amorism är främst en kravlös lära och utbildning. Nåväl, amorism menar inte att alla egoism är orättfärdig. Många andra lärare, böcker och andra källor förstår inte eller beskriver inte eller betonar inte det viktigaste om vad egoism och hänsynslöshet verkligen är. De gör inte heller denna åtskillnad. De har dessutom annan definitioner av rättfärdighet och orättfärdighet. (Somliga icke-amorister menar t.o.m. att rättfärdighet och orättfärdighet inte finns, troligen för att de inte förstår eller på grund av att andra läror knyter begreppet till Gud. Men amorism är tydlig och oberoende av förklaringar om Gud.) Somliga andra kan ge långa, avancerade och bristfälliga eller otillräckliga förklaringar av nämnda begrepp. Men boken Amorism förklarar bättre och kortfattat i trosbekännelse. Därför bör du läsa boken! Stöd skrivande av ännu bättre böcker om amorism, (se länk om ekonomi). Världen behöver det!

Mera om amorism

Boken Amorism förklarar viktiga ord och begrepp som egoism, hänsynslöshet, kärlek, förlåtelse, helighet och hundratals andra viktiga begrepp. Djupa, viktiga, ofta kortfattade, ofta unika förklaringar finns i boken. Förklaringar med amorism som grund ger bättre förklaringar. Flera nya (amoristiska) begrepp publiceras så att läsare förstår människor och världen bättre. Många illusioner avslöjas. (Upptäck att boken i vissa avseenden har bättre förklaringar än andra böcker och andra internetsidor: Amorism educates.)

Dessutom: boken Amorism förklarar många begrepp. Låt er ej luras av bedragare och fåkunniga! Sluta sprida eller helga lögner, skenhelighet och illusioner. Bli amorister, åtminstone inse det bästa och viktigaste av allt. Alla är mer eller mindre egoister. Men många är inte rättfärdiga. Amorism förklarar och helgar yttrandefrihet och andra viktiga dygder.

Insikten om egoism och andra svagheter är så viktigt att det beskrivs i trosbekännelsen, se referens 1.Besläktade artiklar på www.amorimms.cc

A) Länk: Gruppegoism.
B) Altruism och utilitarism jämförs med amorism. Även hur amorism förhåller sig till självuppoffring antyds. Länk: Altruism och utilitarism.
C) Rättfärdighet. Länk: Rättfärdighet.
D) Orättfärdighet. Länk: Orättfärdighet.
E) Det bästa definitionen av religion finns i amorism. Det gör religion till ett användbart begrepp för vanliga företeelser i mänskligt liv och alla samhällen: Religion


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.