Recension av Bibeln

Bättrad den 18-12-17; 17-08-23 amorism är inte beroende av Bibeln; 17-07-07 Innehåll; 17-06-19 Bibeln; 17-06-17 Augustus. Denna artikel publicerades första gången den 2017-06-17 kl. 13:38 på WWW.AMORISM.CC.

Glad sommar!

Bibeln

Bild av Eastern Orthodox Bible's 
hemsida med tillägg av mig. 
Bibeln innehåller främst skildringar eller sagor med vissa anspråk på verklighetsförankring. Somliga anser att Bibeln ger helt korrekta skildringar av verkligheten. Andra instämmer inte i det. Bibeln ä troligen skriven av många olika författare. Man kan även se att olika läror beskrivs. Det kan bero på att Bibeln har skrivits under lång tid av olika författare. Man kan alltså följa utvecklingen av Adams  och Evas och Abrahams ättlingar, historia och religion(er). Några av dessa kallades snart för israeliter. Bibeln börjar med Gamla testamenten, nämligen med att beskriva att Gud skapade himmel, Jorden och livet. Nya testamentets tema är kristendom och kyrkans, de kristnas framväxt. Bibeln avslutas med Uppenbarelseboken. Där skildras profetior om att Gud kommer att göra att kristendom kommer att vinna världsherravälde.Glad sommar!
Bilden handlar inte om artikeln.
Men jag undervisar gärna.
Bibeln är världens mest sålda bok. Kristendom och Bibeln är några av de kulturer som har påverkat världen mest. Bibeln består av 2 huvuddelar, nämligen Gamla testamentet och Nya testamentet. Texterna eller kapitlen i Bibeln kallas ofta även böcker. Bibeln finns i olika översättningar till många språk. Ursprungsspråk är främst grekiska och hebreiska. De flesta och äldsta källorna (texter och textfragment) till Nya testamentet är på grekiska. Bibeln är en kristen skrift. På 300-talet e.Kr. bestämde den Romerska kyrkan vilka texter som skulle ingå i deras Bibel. Det var den största kyrkan. Romerska kyrkan är sedan 1000-talet uppdelad i Romerskt katolska kyrkan (som finns främst i Västerlandet) och i olika Ortodoxa kyrkor (som främst finns i Österlandet). Sedan Martin Luther och Reformationen på 1500-talet uppdelades Katolska kyrkan i olika nya kyrkor, som främst finns i Nordeuropa. Numera även i Nordamerika och i andra delar av världen. Nåväl, på 300-talet stabiliserades vilka texter som ingår i det som nu kallas Bibeln. Men det kan alltjämt finnas några skillnader eftersom olika kyrkor kan ha olika texter i sina biblar. Ofta används även olika översättningar i olika kyrkor. Dessutom kan olika kommentarer och andra tillägg finnas i olika kyrkors biblar. Men största delen av alla texter är gemensamma i alla kyrkors Biblar. Texterna i Nya testamentet används av kyrkor och kristna.

De flesta av texterna i Gamla testamentet används även i judendom. G
amla testamentet nedtecknades inte i sin helhet förrän någon gång mellan 200 – 100-talet f.Kr. Det var på Grekiska eftersom den grekisktalande kungen Ptolemaios II Filadelfos bad sina underordnade Israeliter att nedteckna sina heliga texter på grekiska. Han hade Makedoniskt blod. Han var kung av Ptolemaiska riket. Det mest kända text-fragmenten var under lång tid sådana grekiska texter. Men under 1900-talet har även hebreiska fragment hittats, främst i Qumran. (Ptolemaiska riket uppstod år 305 f.Kr. när supermakten Hellas/ Makedonien/ Grekland delades efter Alexander den stores död. När Ptolemaiska kungariket var som störst motsvarade det ungefär Egypten, östra Libyen, Palestina/Israel, Cypern. Det upphörde år 30 f.Kr. Dess sista regent var Ptolemaios XV Filopater Filometor Kaisar/Caesar, även kallad Caesarion eller Kaisarion. Han sades vara Kleopatra VII Filopaters och troligen Julius Caesars enda biologiska son. Att Julius Caesar var far förnekades av Julius Caesars adoptivson Octavianus, som senare blev kejsar Augustus. Augustus fick även titeln Divi Filus, alltså "Guds Son". Augustus är känd från Bibeln.)

Texterna i Nya testamentet nedtecknades troligen mellan år 50 och 150 e.Kr. Även dessa finns i olika varianter eller traditioner....

Se bild ovanför: I många ortodoxa biblar överensstämmer syftningar mellan Nya och Gamla testamentet bättre med varandra. Det finns olika varianter av "Gamla testamentet". Somliga föredrogs t.ex. av kristna. Andra föredrogs t.ex. av judar. Kanske kan Jesus ha bidragit till vem som föredrog vilken variant? Ty kristendom hävdar att det finns stöd för Jesus i Gamla testamentet. Judarnas bibel kallas Tanach. Den motsvarar ungefär Gamla testamentet. Dess varianter kan kallas Masoretiska, vilket är en post-kristen tradition. I flera kristet ortodoxa biblar har varianter som kallas Septuaginta föredragits. Västkyrkan, åtminstone Katolska kyrkan har föredragit variant som kan kallas Vulgata. I synnerhet Septuaginta innehåller flest texter. Därefter kommer Vulgata. Många reformerade kyrkor (alltså efter Luthers reformation) har urval av texter som liknar Masoretiska.

Begreppet Israel används ofta i Bibeln. Där betyder 1. folket eller de 12 folken. 2. den historiska staten Israel. Israel avser i Bibeln inte främst staten Israel som grundades år 1948 e.Kr., åtminstone anser inte traditionell kristendom det, se idé 2 nedan. Israel sägs enligt Gamla testamentet vara "Guds egendomsfolk". Den grupp människor som förstår Gud eller det folk varur rätt kunskaper om Gud förmedlas (t.ex. genom profeter). I Nya testamentet används ordet kyrka istället för egendomsfolk, se länk om betydelse av ordet kyrka. Det finns olika idéer om betydelsen av begreppet Israel: 1. Israel är fortfarande endast (vissa eller alla) de 12 stammar och de idéer/religion som beskrivs i Gamla testamentet. 2. Det sanna Israel är enbart de kristna. De som inte följer/helgar Jesus Kristus eller hans idéer är inte längre det sanna Israel; de förstår inte Gud tillräckligt bra. Detta är de flesta traditionella kyrkornas idé om Israel, även om somliga inte vill erkänna det. Texter i t.ex. Jesaja i Gamla testamentet varnar dåtida Israel för att om Israel inte skötte sig så skulle de inte längre vara Guds egendomsfolk. 3. Israel är både 1 och 2. Det kan i vissa fall bli rörigt, självmotsägande.

Bedömning av Bibeln. Jag menar att det finns olika sätt att bedöma texterna i Bibeln: 1. Det är lärorika texter. Alla historiska beskrivningar är perfekta och helt sanningsenliga. 2. Det är mer eller mindre påhittade texter, men ändå bra och användbara. Man kan lära sig om världen, livet och mänsklig samvaro. Man kan lära sig om gott och ont. 3. Bibeln och andra böcker är inte perfekta. Men man kan ändå lära sig mycket av böckerna. 4. Alltför många fel, alltför många fantasier eller t.o.m. lögner finns i en eller flera av Bibelns texter. 


Egyptisk och makedonisk/
hellenistisk/ grekisk kultur har
 troligen påverkat.
Bibelns innehåll. Bibelns första del är Gamla testamentet. Bibeln börjar med att beskriva hur världen skapades av Gud. Människan är världens främsta varelse, Guds avbild. Gamla testamentet fortsätter med texter om utvecklingen av mänskligheten, främst Israel. Bibeln förklarar vem Gud är. Nya testamentet bygger vidare på Gamla testamentet och tolkar gamla testamentet och tillfogar nya texter, som främst bygger på Jesus Kristus; hans liv och hans profetiska insatser. Nya testamentet menar att Jesus är Gud (åtminstone Guds son), t.ex. i Johannesevangeliet. Gamla testamentet innehåller även lagar. Poesi förekommer också. Båda testamenten innehåller profetior. Man kan som sagt betrakta texterna som sanna verklighetsbeskrivningar eller mer eller mindre som fantasier. Begreppet kärlek används i Bibeln. Men begreppet välvilja används tyvärr inte. 

Bibeln har ursprungligen inte så tydliga ordförklaringar av alla viktiga ord. Därför har många olika ordböcker lagts till Bibeln i efterhand. Mina förklaringar av ord och begrepp finns även i boken Amorism. Boken amorism är en lärobok om läran amorism och allmänt om filosofi. Amorism är inte beroende av Bibeln. Profet är ett viktig och vanligt begrepp i Bibeln. Profet betyder enligt amorism: människa som kommer med (eller sägs komma med) viktig och unik kunskap, oftast om moral och om Gud. Profeter anses vara heliga på något sätt. Enligt de flesta kyrkor är Jesus samtidigt Gud och människa. Denna idé förklaras i treenighetsläran, vilken är en tolkning av Nya testamentet och förklarar Gud som tre olika personer (Fadern, Sonen och den Helige ande) som är förenade, men inte sammanblandade. Kristendom menar att detta är en fördjupad förståelse för Gud. Amorism har egen treenighetslära, men amorism bygger inte på förklaringar om Gud, treenighet och Jesus (referens 2, d.v.s. boken Amorism). Bibeln avslutas med att tala om att en ny himmel och en ny jord ska skapas. De som inte helgar Jesus och Gud kommer att straffas och får inte vara där.

Amorism och Bibeln. Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln, Jesus och Gud (referens 2). Men mycket i amorism är inspirerat av Jesus, Bibeln och andra filosofer. Vi har läsningar i Bibeln och samtal om Bibeln och andra böcker. Amorism använder inte begreppet Israel men erkänner att det finns flera olika tolkningar av begreppet. Amorism menar att Jesus Kristus kan vara en god förebild; om man förstår honom amoristiskt, t.ex. att kärlek är välvilja och förverkligad välvilja; kärlek måste inte innebära gillande; kärlek måste inte innebära att man alltid håller fred med den man älskar. Vi har även egna definitioner av begreppen rättfärdighet och synd. Förklaringarna är inte är beroende av förklaringar om Gud eller hänvisningar till Gud.

Välvilja och Bibeln. Begreppen vilja, välvilja och kärlek förklaras av amorism och boken Amorism. I Bibeln nämns inte ordet välvilja. Men enligt mig är det nödvändigt att förstå och nämna begreppet välvilja för att verkligen förstå respektive förklara vad äkta kärlek är. Begreppet välvilja (benevolentia) fanns i språket latin troligen ungefär vid Jesu födelse och när Nya testamentet skrevs. Men välvilja/benevolentia används tyvärr inte i Bibeln. För övrigt: välönskan är ett begrepp i det indiska språket sanskrit. Enligt amorism är önskan och vilja "besläktade" begrepp. Amorism menar bl.a. att önskan är essensen i vilja. Om Bibeln hade använt begreppet välvilja (eller välönskan) så hade många flera förstått Jesu uttalande att älska sin nästa och sina fiender. Om man inte har den amoristiska förståelsen så förstår man inte riktigt vad Jesus menar med sådant. Eller man kan helt missförstå det. Amorism och boken Amorism menar även att välvilja inte inte kan definieras som specifika handlingar; se länk nedan om handlingar. Amorism betonar att det inte räcker att tala om Gud, Guds vilja, rättfärdighet och synd om man inte förstår att troligen alla verkligt goda varelser, även Gud (om han finns) har total välvilja. Vi kallar total välvilja för amorism. 


Länkar som förklarar ord


A) Kyrka. Den egentliga betydelsen av kyrka förklaras.
B) Religion. Den mest användbara och viktigaste definitionen av vad religion egentligen är.
C) Kärlek, barmhärtighet och godhet är olika begrepp, men de har specifika likheter och specifika skillnader som kan vara viktiga och berika språk och förståelse. Länk: Kärlek.
D) Helig betyder prioriterad eller vägledande: Länk: Helig
E) Treenighetslära. Amorism har egen treenighetslära, men amorism bygger inte på förklaringar om Gud, treenighet och Jesus. Treenigheten.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

2 kommentarer:

  1. Recensionen av Bibeln förklarar viktiga ord och begrepp. Den borde läsas av miljoner även ateister ty Bibeln, orden och begreppen utgör grund för flera kulturer som är viktiga för mänskligheten.

    SvaraRadera
  2. Boken Amorism ger de bästa förklaringar av många viktiga ord och begrepp t.ex. kärlek, välvilja, förlåtelse, vänskap, egoism, konflikt, fred, synd, sanning, dygder, yttrandefrihet och Gud. Ny viktig ordbok som borde läsas av miljontals människor, även ateister. Berikar ordkunskap och ordförråd. Ovanligt stort index. Meningsfull och viktig filosofi som kompletterar traditionella förklaringar. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud. Tack Fredrik för de viktiga kunskaper du beskrivit och förmedlar! Bra att du hjälper mänskligheten att förstå viktiga ord genom att skapa nya och bättre förklaringar av orden. Det behövs! Amorism förbättrar världen. Jag stöder amorism!

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.