Världens främsta problem, utmaningar eller möjligheter

Bättrad den 2020-06-30 kl. 10:13 Förord; 2018-06-10 Inledning; 18-01-24 artighet, övervaknings- och "säkerhets"-samhällen missbrukas; punkt 1-3, 8; paradox; bild 2; GAI och AAI. Denna artikel publicerades första gången den 2018-01-23 kl. 17:53 på www.amorism.cc.

Artikeln avses att utvecklas

Förord. Denna artikel handlar om mycket mera än enbart epidemier. Nåväl, min far (läkare och professor i biokemi) och mor (sjuksköterska) varnade sedan min ungdom för snusk i skolor och förskolor. Jag iakttog kärlekslöshet, snusk, elakheter (och i några avseenden dåliga filosofi och illusioner) i skolor och i världen. Jag har alltsedan 1980-talet (när jag gick i grundskolor) varnat för att epidemier kan drabba mänskligheten. Jag förstod att nya epidemier kunde skapas. När jag studerade på KTH blev jag alltmer övertygad om de här ovanför nämnda idéerna. Men lärare och elever var då inte tillräckligt intresserade av detta. Bra att många nu (p.g.a. Covid-19) åtminstone delvis förstår det verkliga allvaret. Tyvärr förstår många ännu inte det viktiga i de amoristiska definitionerna av kärlek (och det amoristiska begreppet kärleksdrift). Jag menar även att viktigt är rätt sorts: utbildning, kärlek, moral, kultur och religionJag förstod att filosofi (i synnerhet ords definitioner) är mycket viktiga. Min motivering till att epidemier kan vara stort problem var och är alltjämt att resande och de många sociala kontakter som modern teknik möjliggör. Och att orättfärdighet, alltså ovilja att älska sina medmänniskor och sina fiender är grund för flera allvarligt hot mot mänskligheten. I denna artikel har jag hävdat (långt före Covid-19) att FIH (se nedan) bör ge risken för epidemier högre prioritet. Epidemier som kan vara värre (mera skadliga/dödliga) kan komma. Jag menar att det är viktigt att skilja på virulens (vilket jag inskränker till smittsamhet) och patogenicitet (skadlighet eller dödlighet hos de som är smittade). Mortalitet är dödlighet, nämligen mått på extrem patogenicitet. Varning för dåliga definitioner av sådana begrepp: sammanblanda inte dessa begrepp.

Olle syns nederst i denna bild.
Inledning
Det finns olika bedömningar av vad som är de främsta riskerna/hoten mot mänskligheten och världen. Orsaken till att jag inte enbart nämner mänskligheten utan även världen är att amorism är mera än enbart humanism; alltså handlar om mera än människor. Ungefär det innehåll som finns i nedanstående lista med möjligheter och risker har år 2017 och 2018 nämnts av FIH (Future of Humanity Institute) och andra. Listan har tre punkter tillagda av mig. Nämligen om mänskliga, filosofiska och moraliska aspekter. FIH och andra saknar sådana punkter (eller betonar inte allvaret i sådant). Boken Amorism betonar och förklarar mina tillagda punkter (länk: boken Amorism publicerad år 2016.). Enligt matematik-professor Olle Häggström utvecklas nu ett nytt forskningsområde, nämligen: risker för mänskligheten

Olle Häggström och ett trettiotal forskare (internationellt, från flera stater) i detta relativt nya forskningsområde höll den 2017-09-01 – 2017-10-31 forskningsprogrammet Existential risk to humanity. Det var på Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet. Programmet inleddes av doktor i datavetenskap Anders Sandberg. Han var även i Sveriges television den 2017-01-21 i programmet Idévärlden, vilket hade temat Artificiell intelligens – hot mot mänskligheten? Glädjande nog så nämnde han och andra deltagare det ovanliga, men oerhört viktiga begreppet välvilja. Men tyvärr nämndes det inte tillnärmelsevis lika utförligt och bra som i amorism, (den nya och unika filosofin som grundades år 2012 och boken Amorism). Dessutom: det som nämndes om välvilja var främst/endast att välvilja kanske behövs inom artificiell intelligens (AI), och AGI "Generell Artificiell Intelligens" respektive det jag kallar Autonom Artificiell Intelligens (AAI); alltså två avancerade sorters artificiell intelligens. I programmet debatterades eller frågades om något sådant (mina förkortningar: GAI eller AAI) kanske skulle behöva utvecklas. 

Nedanstående lista bygger på min idé, nämligen: jämte alltmera utvecklad kunskap och teknologi så ökar (många människors) kraft, vilken antingen kan främja eller förstöra. Det är alltmera så att en enda människa och/eller en maskin allvarligt kan skada många människor (eller utrota hela mänskligheten). Om den tekniska utvecklingen framskrider ytterligare så kan flera människor och/eller maskiner få sådan styrka. 

Stöd amorism t.ex. genom att
köpa boken. (Då kan även
nästa utgåva produceras.)
Bilden visar
första utgåvan av boken
Amorism som publicerades
i början av år 2016.
Jag har uppdelat utmaningarna i två olika sorter, nämligen: 1. Nutida och framtida utmaningar [t.ex.: (nya) vapen, (nya) kemiska substanser, (nya) datorer och program, Naturkatastrofer, Epidemier, (ny) bioteknik, (nya) transportmedel, (ny) energialstring, kärnenergi och (nya) kärnvapen. Sådant kan främja och/eller skada (eller utrota) mänskligheten.] 2. Hur farorna hanteras. De hanteras olika beroende på hur människor samvarar/ samarbetar, nämligen: ⦁bra, ⦁mindre bra eller ⦁dåligt. Många utmaningar kräver samarbete för att kunna bemästras, t.ex.: epidemier, tekniska och kunskapsmässiga hot, hot från rymden, men även utomjordiskt liv. Även samarbete mellan maskiner och mellan människa och maskiner blir alltmera viktigt. (Läs gärna min artikel om kommunikation i rymden med eventuella utomjordingar: länk: Utomjordingar och liv i rymden.)


Listan

1. Orättfärdighet, främst bristfällig välvilja, orättfärdig egoismOrättfärdighet försvårar (eller omöjliggör) lösning av alla andra problem i denna lista. Amorism betonar att kärlek främst handlar om vilja/avsikt, nämligen om välvilja. Här avses naturlig orättfärdighet, inte orättfärdig artificiell intelligens vilket förklaras i punkt 4 nedan. Orättfärdighet kan delvis avhjälpas genom utbildning om amorism. Obs., i denna artikel avses främst rättfärdighet respektive orättfärdighet i amoristisk mening, alltså inte andra definitioner som kan bygga på sämre idéer eller på otydligheter som Gud, rättvisa m.m.. Rättfärdighet enligt amorism handlar inte alltid om att vara snäll eller fredlig. Välvilja och rättfärdighet är avancerade begrepp som kräver nya och bättre förklaringar, nämligen amorism. Begreppen är paradoxala, t.ex. rättfärdiga varelser har välvilja till alla, även till fiender, även om ingen, inte heller rättfärdiga, alltid håller fred. Amorism menar även att välvilja kan imiteras; artighet kan vara imiterad välvilja. Artighet kan vara ett lämpligt begrepp i artificiell intelligens. Tyvärr nämner FIH och andra inte bristfällig välvilja, orättfärdighet, trots att det troligen är främsta problemet.

2. Dålig eller obefintlig utbildning om amorism, välvilja, kärlek och rättfärdighet. Därför saknar många människor förståelse för välvilja, kärlek, amorism, rättfärdighet, orättfärdighet, egoism, rättfärdig egoism och orättfärdig egoism. En artikel avslöjar den dominerande, bristfälliga eller felaktiga förståelsen (i annan filosofi, andra läromedel och hos allmänheten) för de här ovanför kursiverade begreppen: Amorism educates the world. Problemet med bristfällig välvilja skulle alltså kunna motverkas mycket bättre genom utbildning om amorism i skolor, universitet, uppslagsböcker och massmedier. Boken sammanfattas i trosbekännelsen (som den 17-10-03 har 63 verser). Trosbekännelsen förklarar det viktigaste och det nya om kärlek och rättfärdighet m.m. Trosbekännelsen är trots sin storlek, hela 63 verser, inte tillräcklig för att förklara andra viktiga begrepp. Därför finns boken Amorism. Amorism är inte enbart filosofi och utbildning om de (nya och unika) idéerna om välvilja. Ty amorism är även filosofi om andra viktiga begrepp och viktiga likheter och skillnader mellan dessa begrepp. Amorism är egentligen inte moral. Men amorism är en (ny och unik) filosofi som utbildar om moral, välvilja, kärlek och andra viktiga begrepp. Enligt amorism finns många olika sorters moral. Bristfällig utbildning om amorism orsakar att de flesta människor inte förstår att rättfärdighet (amorism) är en av de viktigaste egenskaperna hos ledare, helst som även att ledare förkunnar god filosofi och kultur åtminstone amorism. Det är mycket bättre än övervaknings- och "säkerhets"-samhällen. Ty övervakning och "säkerhet" missbrukas (så gott som alltid) av tyranner och andra orättfärdiga människor. Amorism har den nya idén att det finns tre olika sorters personligheter/ människor, nämligen: 1. rättfärdiga (enligt amorism), 2. orättfärdig (enligt amorism), 3. psykopater (enligt amorism). Sedan 2010 har jag varit pionjär med att förklara att psykopati främst är bristfällig välvilja, där egoism är det enda; dessutom att psykopater kan vara altruistiska och laglydiga om de själva gillar det. Sådana psykopater är alltså skickliga på att dölja sin kärlekslöshet. Därför blir många lurade, i synnerhet av den sortens psykopater. Jag varnar för idén att alla psykopater kan avslöjas genom bedömning av listor med olika karaktärsdefekter. Ty somliga psykopater kan nämligen vara mycket skickliga på att spela kärleksfulla. Många besserwissrar tror sig förstå, trots att de inte förstår (tillräckligt). Många besserwissrar vill inte tala om det, inte lyssna om det, inte läsa om det. Dessutom: amorism avslöjar att många människor  inte vill totalt väl till alla. Några bevis på det är elakhet och/eller avund hos många människor. Amorism definierar även begreppen avund och elakhet; ty andra definitioner kan leda fel. Nästan alla människor är före grundandet av amorism år 2012 felaktigt utbildade om de begrepp som nämnts i början av denna punkt. Utbildning om amorism är tyvärr försummat i uppslagsböcker, läroböcker, skolor, högskolor och massmedier. Amorism kan troligen lösa många problem. Men boken menar även att amorism inte kan lösa allt. Även utbildning om andra ämnen är viktig. 

3. Befolknings-problem. A) Överbefolkning, vilket orsakar ökad resursanvändning och miljöbelastning. B) Om lägre antal (eller andel) av rättfärdiga (mentalt och fysiskt dugliga) människor skulle födas. Välvilja, kärlek och rättfärdighet kan främjas genom utbildning. Se amorismens definition av hälsa: Hälsa. Amorism (läran) och boken Amorism menar att bristfällig välvilja är mycket större hot mot mänskligheten än andra mentala och fysiska svagheter.

Nedan visas de punkter som nämnts av FIH.

4. Artificiell intelligens utvecklas och kan missbrukas. Tidigare år har annat kommit främst. Min kommentar: intressant att mänskligheten återigen har börjat att förstå att människor och deras avsikter är oerhört viktigt, nämligen den främsta utmaningen, se ovanför. Därför sätter jag denna och andra punkter nedanför punkt 1 och 2. 

5. Miljöproblem. Hit räknar jag även andra problem än de som orsakas av befolknings-problem i punkt 3. T.ex. nya kemiska substanser, avfall och vapen.

6. Krig.

7. Epidemier, virus, bakterier, mykoplasma, svamp. Antibiotikaresistens. Resistens mot antivirala medel. Gravheten i denna punkt tror jag (tills vidare) bör höjas.

8. Hot från rymden, t.ex. orättfärdiga organismer och orättfärdiga avancerade varelser. Detta och andra fysiska hot (t.ex. meteorer) nödgar oss att samarbeta tillräckligt bra och tillräckligt välvilligt, kanske t.o.m. maximalt bra och maximalt välvilligt, alltså amoristiskt. Många människor dör i onödan redan nu och sedan människans uppkomst utan hot från rymden. Mera välvilja och rättfärdighet behövs.


Det nedanstående avses att utvecklas

Bibeln

Amorism är en ny filosofi/lära som inte bygger på Bibeln. Men amorism kan ge de bästa förklaringarna till Bibeln.

Gud såg att allt var gott. 1 Mos.


Lagens två främsta bud. Jesu eget bud: Älska varandra. Och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunnar äro människobud (Markus 7:7)

1 Titusbrevet 3:9. Men dåraktiga tvistefrågor och släktledningshistorier må du undfly, så ock trätor och strider om lagen; ty sådan.... Kring kroppen/liket samlas gamarna

Inte med fred men splittring. Omöjligt om man inte förstår begreppet kärlek enligt amorism.När de ber om bröd ger dem en orm.


Inte leva av bröd allena.


Förlåt dem ty de vet inte vad de gör


Djävulen till fader (ondska inte enbart hos de nämnda)


Blind leda en blind


Världen är i den ondes våld (Joh)


Avskyvärt för Gud (Förvaltaren Luk?)


Älska era ovänner o

ch be för dem som förföljer er. 45 Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. (Matt 5:43 – 48)


Människor kommer att hata Gud (Upp)


Kommer att piska er i sina synagogor

Helig ande Överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. (Joh) Alltså inte nödvändigtvis abstrakta förklaringar, Gud, uppenbarelser och mirakler. Men något logiskt och trovärdigt, men som kanske förkastas av orättfärdiga. Men de orättfärdiga förstår inte det. Somliga orättfärdiga sprider som besserwisser-attityd felaktig ande, orättfärdig ande. De orättfärdiga straffar även sig själva genom det, (trots att många av dessa själva inte förstår). Det är lika dumt eller oförståndigt som att tro att uppfinningar inte behövs; eller att tro att uppfinningar är självklara.

Satan nedkastad från himlen Luk 10:18, 2 Thess 2:7, 1 Joh 3:8, 1 Joh 5:19; Upp 12:9.

Matteus 5:43 – 48: 43 Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. 44 Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. 45 Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 46 Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? 47 Och om ni hälsar endast på era brö
der, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? 48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.


(1 Korinthierbrevet 15 handlar om att Paulus säger sig dö varje dag. Engelsk översättning eller Folkbibeln (citera den istället) är bäst här. uppstå från döden, varje dag i livet är en seger över döden: 31 Ty – så sant jag i Kristus Jesus, vår Herre, kan berömma mig av eder, mina bröder  jag lider döden dag efter dag. 32 Om jag hade tänkt såsom människor pläga tänka, när jag i Efesus kämpade mot vilddjuren, vad gagnade mig då det jag gjorde? Om döda icke uppstå  »låtom oss då äta och dricka, ty i morgon måste vi dö». 33 Faren icke vilse: »För goda seder dåligt sällskap är fördärv.» 34 (Borde kanske stå: Tillnyktra rättfärdigt, ...) Vaknen upp till rätt nykterhet, och synden icke. Somliga finnas ju, som leva i okunnighet om Gud; eder till blygd säger jag detta. Men om Kristus icke har uppstått, då är ju vår predikan fåfäng, då är ock eder tro fåfäng)


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

1 kommentar:

  1. Bra, mycket viktig, tänkvärd artikel som förtydligar och förklarar. Bra med länkarna i texten. Speciellt bör noteras att författaren du Fredrik Vesterberg tillägger tre punkter (1 – 3), som tidigare inte nämnts eller inte prioriterats av andra forskare och filosofer. Tack för att du har beskrivit begreppen vetenskap och filosofi bättre än många andra filosofer!
    Oroande är att massmedier sällan beskriver sådant som är mycket angeläget för människor, som borde intressera flertalet. Det är uppenbart att massmedier och etablissemanget ofta inte själva kan upptäcka och ge äran till verkliga föregångare och filosofer som du. Orsaken är troligen att massmediernas urval grundas på stereotypa processer där titlar, vänskap och kontakter (och respekt för tabu) prioriteras före viktiga filosofiska nyheter. Ty för att urskilja vissa filosofiska nyheter krävs •omfattande kunskaper (och åtminstone •akademisk intelligens, i nivå med den äldre, högre skolan). Jag är besviken på att alltför många pseudonyheter framförs i massmedia (som tröttande nöjen eller tidsfördriv). F.ö. många nöjen och mycken s.k. kultur förkunnar illusioner. Flera människor borde lära sig av amorism, den nya filosofin! Jag rekommenderar många att läsa denna artikel. Fredrik har gett mig och andra ny och unik förståelse för många viktiga begrepp. Hoppas att utgåva 2 av boken Amorism kan tryckas. Jag förstår att ekonomiskt stöd behövs.
    Olof Vesterberg, professor em, med dr, fil dr, hc.

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.