Humanisterna, förbundet

Bättrad den 18-10-24; 16-10-14; 16-10-12 värde eller lika värde; åsiktskorridoren; 16-10-11 andra åsikter, kriminalitet och terrorism. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-10 kl. 23:20 på WWW.AMORISM.CC.


Christer Sturmark är ordförande i förbundet/
föreningen/samfundet/(......) Humanisterna
C. är snyggare i verkligheten. 
Jag hann ej ta flera bilder. 
C. är inte medlem i Amoristerna.
Stöd Amoristerna så får ni bättre: bilder, 
böcker, möten m.m.
Studiebesök och rapport om Christer Sturmarks (Humanisternas) föredrag på ABF på Sveavägen i Stockholm den 16-10-10 och om Amoristernas samtal därefter.

Ca 95 %  denna artikel visar hur amorism® förklarar och korrigerar föredraget. Amorism har grundats för att andra lärare och andra källor inte ger tillräckligt bra kunskap; se länk till Artikeln Amorism educates the worldArtikeln förklarar även hur världen styrs genom olika idéer, varav somliga är illusioner. Amorism avslöjar även flera illusioner än de som avslöjas i denna artikel. Obs., amorism förbjuder inte något, inte heller illusioner. Man får tro på illusioner. Amorism är alltså inte politikMen boken Amorism varnar för illusioner.


Jag hörde endast sista halvan av C's föredrag. Annars hade jag kanske kunnat kommentera ännu mera? Men tror att denna artikel är tillräcklig för att försvara amorismens överlägsenhet, och varför jag helgar amorism (dygderna, främst total välvilja). Och varför jag inte helgar humanism m.m., se länk om det i artikeln.

Amorism menar att om flera vore mera rättfärdiga (och kunnigare) så skulle många missförstånd, illusioner och konflikter undvikas. (Amorismens definition av rättfärdighet finns i referens 1.) Sanningen skulle komma fram bättre. Amorism tror att man kan främja välvilja genom utbildning, meditation och bön.

Läs boken Amorism (referens 2)! Då förstår ni världen bättre! Alla viktiga ord i denna artikel förklaras i boken. Förklaringarna är logiska och oberoende av förklaringar om Gud. Lär av boken Amorism! Amorism är ett nytt paradigm som ger klarare och mera välordnade förståelser för över 100 viktiga begrepp som de flesta idkar dagligen. Amorism använder och har egna, viktiga och nya förklarar av viktiga ord som välvilja, kärlek, tro, vetande, vetenskap, helighet, gott, ont, rättfärdighet, orättfärdighet, synd, politik, religion, m.fl.. Boken förklarar ännu bättre än denna artikel. Boken ger även överblick över icke-amoristiska definitioner av nämnda begrepp. Boken och amorism behövs ty andra källor utbildar inte tillräckligt om sådan begrepp.

Artikelns huvudtema är Humanisterna och humanism. Amorism sammanfattas i trosbekännelsen och boken. I denna artikel står mycket som inte har att göra med amorism. Och mina privata idéer om humanism m.m. Mina privata idéer hör inte till amorism. Man måste alltså inte hålla med om sådant för att vara amorist.

Stöd amorism! Vi önskar att ha råd att hyra lokal och göra reklam och hålla föredrag i bra lokaler. Filosofi handlar om att förstå världen och att förstå vad ord/begrepp betyder. Varning, filosofi är inte alltid lätt. Och många missbrukar ord för att roffa makt till sig själva. Oärliga människor förvrider ofta ord istället för att förklara och utveckla sanningsenligt.

Amorism avslöjar även: ständigt pågår konflikt mellan olika idéer och olika människor. Makt, politik och ekonomi är inblandat. I detta fall råder från Humanisternas och Amoristernas sida troligen endast det som amorism kallar välvillig och mild konflikt. Konflikten gäller endast om utrymme i skolor och massmedia, den s.k. åsiktskorridoren där. Det är viktig (och unik) utbildning. Tro inte att ni är så fria som många tror eller säger. Tro inte att ni är så ofria som som många tror eller säger

Amorism helgar yttrandefrihet och totalt
ca 15 andra dygder som är viktiga för att
främja äkta vetenskap. 
Amorism förklarar många viktiga begrepp. Ty andra lärare är ofta inte tillräckligt bra. Amorism och Amoristerna har skapats för att utbilda mänskligheten med bättre filosofi. Därför har de flesta människor (även Christer, Humanisterna, ateister, andra präster, andra religiösa och icke-religiösa) otillräckliga/röriga/oklara definitioner av begreppet religion (och många andra begrepp). Ibland nämner de buddism och menar att det är religion. På föredraget nämnde Christer att buddistmunkar kunde vara stridbara. Men kom ihåg att buddism inte helgar någon Gud. Men han och amorism räknar ändå buddism som religion. Men amorism har bättre definition av religion än vad Christer har. Amorism är tydlig och klar. Amorism skapar ordning i kunskaparna, orden och begreppen! Amorism utbildar mänskligheten.

Amorism avslöjar sanningar, t.ex.: alla varelser (människor och djur m.fl.) idkar konflikter. Det står även i Amoristernas trosbekännelse (referens 1). Denna artikel avslöjar att det är konflikt mellan Humanisterna och vissa andra trosuppfattningar. Amorism idkar en välvillig, t.o.m. rättfärdig konflikt. Amoristerna förklarar för världen, andra kyrkor och för ateister vad rättfärdighet är. Hoppas att alla andra konflikter också idkades rättfärdigt. Men tyvärr är det inte så. Många känner inte ens till amorism.
Boken Amorism är viktig. Stöd
mig och Amoristerna. Då skrivs
ännu bättre artiklar och böcker.
Amorism är ett nytt paradigm.
Amorism utbildar mänskligheten
med viktiga (och nya) kunskaper.

Christer Sturmark prioriterar/(helgar) det som han själv kallar "sekulär humanism" ( SH ). Christer använder ofta ordet livsåskådning eller livsfilosofi om SH. 

F.ö. Djur och andra varelser nämns inte i de s.k. mänskliga rättigheterna ( MR ). Men amorism inkluderar människor, djur och alla varelser (även rymdvarelser, Gudar änglar och djävlar, om de finns). Jag föredrar att amorism är eller blir alla astronauters religion. Om något sänds ut i rymden så tror jag att det främst bör vara amorism. Om Voyager och liknande rymdsonder och farkoster sänds ut i rymden så bör amorism nämnas. (Visa bild på dem.) 


Tro


Amorism är ett nytt och viktigt paradigm.
Amoristerna borde få pris.
Christer säger att religiös tro är annan tro än tro på SH. Amorism säger istället att det kan vara samma sorts tro. Bra att Christer antydde att tro är viktigt för vetenskap. Men amorism utbildar och korrigerar: tro är tro. Tro kan vara rätt. Tro kan vara felaktig. Tro kan vara verifierad. Tro kan vara icke-verifierad. Verifiering av tro kräver vetenskaplighet, åtminstone undersökning. Så gott som ingen varelse hinner göra det tillräckligt för att kalla många kunskaper för vetande. (Ty människor är inte allvetande och människor har svagheter, begränsad kapacitet. Det finns även orättfärdighet och synd. Det kan hämma sanning och vetande. Därför helgar amorism viktiga dygder, se trosbekännelsen.) Därför är människors och djurs kunskaper främst gissningar och tro, inte vetande. Dessutom visst vetande finns även i fantasier, gissningar, tro och i lögner. Vetenskap och andra läror och andra religioner och politik kan vara gynnsamt eller mindre gynnsamt för vetenskap och sanning. Amorism är troligen den idé/lära som gynnar vetenskap och sanning bäst. Ty det krävs vissa dygder för att förvalta sådant optimalt. Se länken om vetenskap nederst i artikeln.  Läs boken Amorism så förstår ni bättre om kunskap, tro och vetande! 

Att tro på SH är religiös tro för dem som helgar sekulär humanism. Amorism helgar dygder. Amorism tror att dessa dygder är minst lika viktiga som de s.k. mänskliga rättigheterna ( MR ). (Här avses de MR som utgavs av Förenta Nationerna år 1948.) Problemet med MR är att de är självmotsägande. (Många av brotten mot MR är bevis på det, i synnerhet "brotten" som begås av de fem supermakterna i FN:s ledning.) Men amorism är INTE självmotsägande. Och amorism är ofta viktigare än MR. Christer gör även en annan förenkling. En förenkling som ofta (eller mestadels) orsakar missförstånd. Han skiljer nämligen på "etiskt rätt/fel" och "religiöst rätt/fel". (Det religiösa förenklade han mestadels till läror som tror på Gud. Men enligt amorism är det felaktig förenkling.) Men med amorismens förklaringar så förstår man att Christers förklaringar ofta är otillräckliga. Enligt Amorism borde Christer, människor och religiösa istället erkänna vad de själva helgar/prioriterar. Då kommer flera att förstå att det ofta pågår konflikt mellan olika idéer/läror. Detta nämnda är sanningen. 

Christer helgar sekulär humanism. (Amorism förklarar även vad helga betyder. Amorism utbildar världen, ateister, präster och biskopar i andra kyrkor.) Med amorismens förklaringar kan man förstå att: sekulär humanism är religion, eller fungerar exakt som religion, för Christer och många människor. Detsamma gäller politik och många andra läror. Ty enligt amorism kan även de vara (som) religioner, även om många inte förstår det eller inte erkänner det. Humanisterna erbjuder ceremonier för dop, begravningar och bröllop. Detta är ytterligare bevis för att Humanisterna och deras variant av humanism är (som) religion för många människor. Humanisterna har dessutom politisk agenda att motverka andra religioner, man kan således säga att Humanisterna har religionen som är motståndare mot andra religioner. Amorism förklarar för världen och mänskligheten att även det som inte kallas för religion kan fungera som religion. Enligt amorism är religion nämligen: lära som somliga helgar, alltså lära som somliga anser vara viktigare än annat. Boken förklarar mera. Om flera förstod amorism och läste boken så skulle många inte bli lurade. Många skulle undvika illusioner, t.ex. om religioner, som spreds av de franska, ryska och kinesiska revolutionerna. De flesta människor nuförtiden tror på sådana illusioner, t.ex. att religion kan avskaffas. Men det är illusion att tro det. Samma illusioner sprids av nutida massmedia, skolor och politiker. Amorism förklarar även att: det som egentligen är religion kan inte avskaffas i något samhälle. Ty det kommer alltid att finnas någon lära som ersätter det som kallas religion. Och ersättningen/kvarstoden efter avskaffandet av någon lära/religion har samma funktion som det som avskaffas, nämligen andra läror, utbildningar och ofta även maktutövning. (Ersättningen/kvarstoden är ibland värre än det som ersätts.) Många blir lurade eftersom de inte förstår sådant. Ty de förstår inte det viktigaste om vad utbildning, makt, religion och politik egentligen är. Den otillräckliga förståelsen gör att religiösa och "icke-religiösa" alltför ofta missförstår varandra, och ofta även vad de själva idkar. Ty de saknar tillräckliga kunskaper för att tala om problem och möjligheter. Men amorism ger klarhet, upplysning och tillräckliga kunskaper även om sådant. Anledningen till att många inte vill sprida sanning är att de missbrukar och utnyttjar illusioner för att själva ta makt. Lär av amorism och boken! Obs., amorism är opolitiskt, eller så opolitiskt som någon lära kan vara. Amorister får rösta på vilken politik de själva vill. Amorism är inte mot någon politik. Amorister får alltså gilla revolutioner eller motverka revolutioner. Amorism är främst utbildning och lägger sig inte i sådant. (Se artikeln: Amorism är nytt alternativ och hopp för mänskligheten.)

Även konflikt eller krig mot andra åsikter, kriminalitet eller "terrorism" visar oftast nämnd okunnighet. Om man vill minska sådant så bör man främst och åtminstone erbjuda trovärdiga alternativ, åtminstone amorism, till sådant, istället för illusioner om godhet, demokrati och människovärde. Ett annat mycket vanligt alternativ för att leda människor är intensiv "hjärntvätt". Det är vanligt. Men det är oärlig, tar många år, kräver flera lögner och kostar mycket (vilket till stor del betalas med statliga bidrag, gåvor eller intäkter från reklam). Men nu finns amorism, ärlighet. Man bör självklart även visa att man menar allvar med amorism, åtminstone genom viss artighet och empati. Därför föreslår jag: börja med att predika amorism! Tyvärr är välvilja ett alltför ovanligt ord/begrepp. Amorism är ännu mera ovanligt. Stöd amorism så kommer mera information att nå flera. Vi önskar ha möjlighet att nå ut i massmedia och skolor. Illusioner är omöjliga för ofullkomliga varelser att helt undvika. Men det är dyrt att upprätthålla illusioner. Hjärntvätt, tjat och lögner i industriell skala, alltså massmedia är inte gratis. Men alltför mycket sådant orsakas av orättfärdighet. Därför är utbildning med amorism extra viktigt.


Vetenskap


Jag och andra helhjärtade amorister tror även att amorism är det bästa som kan främja vetenskap och upplysning. Det är minst lika viktigt som (eller troligen ännu bättre än) MR. Det bryts mycket mot MR, i synnerhet av supermakterna som bestämmer i FN. Även för att MR är självmotsägande. Supermakterna (USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien) får enligt MR "göra det som behövs för att upprätthålla ordning".


Fråga


Bild på mig Fredrik som har skrivit denna
artikel och boken Amorism. Stöd mig och amorism.
Då skris ännu bättre böcker och artiklar.
Jag ställde endast en fråga. Hade det varit före september år 2012 så hade jag troligen även gett flera kommentarer. Men nu finns samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Däri finns tillräckliga kunskaper, yttrandefrihet och vetenskaplighet. Tyvärr finns det inte inte tillräckligt av det i många (de flesta) andra föreningar. Jag bryr mig inte om att korrigera andras felaktigheter. Jag utbildar och korrigerar istället felaktigheter via Amoristerna. Det är smidigare. Stöd Amoristerna! Ty då får mänskligheten bättre idéer och bättre kunskaper.

Christers svar (min formulering, men ej ordagrant vad han sade): "Det är inte enkelt att svara på frågan. Men alla har samma värdighet, nämligen alla har samma samma rätt till MR." Det hedrar Christer att han sade "Det är inte enkelt att svara på frågan". Ty de flesta ledare och förbund är oärliga om det. De säger nämligen ungefär: "(det är självklart att) alla har samma värde/värdighet". Men amorism förklarar att "alla lika värde/värdighet" oftast är illusion och omöjligt att förverkliga. Det har alltid varit så. Och det kommer troligen alltid att vara så. Men amorister får tro på "alla lika värde/värdighet". Men amorism bygger inte på sådant och varelsers värde. Amorism bygger istället på kravlös vision om välvilja, nåd och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla. Och önskan att det uppfylls så  mycket som "möjligt". Men amorism är inte politik och säger därför inte hur det ska förverkligas. Ty det är mycket svårt att ge råd om hur det förverkligas. Det enda rådet som amorism ger är att amorism är den viktiga visionen och utbildningen. Men varje människa får förverkliga det om de vill och hur den vill.  Att säga att "alla har lika värde" är ofta att ignorera orättvisor. Att säga "alla lika värde" är oftast girigt försök att vinna popularitet. Amorism menar istället att man ska vara ärlig, sanningsenlig och erkänna var och hur man vill ha likhet, likvärdighet och var man inte vill ha det. Amorism extra viktigt, när man förstår att orättvisor och olikheter finns; troligen är det omöjligt att upphäva orättvisor och olikheter. Mer om sådant beskrivs i boken.

Amorism förklarar över 100 viktiga begrepp. Även begrepp som värde, värdighet och likvärdighet. Likheter och skillnader mellan begreppen förklaras. Ty många har alltför otillräckliga/röriga/oklara förståelser även för sådana begrepp. Ingen kommer troligen någonsin att kunna förverkliga det. Med denna insikt att alla egentligen inte har samma värde/värdighet så kan man även förstå att amorism (dygderna, främst total välvilja) är extra viktigt. Amorism förklarar även att: det är osanning om någon säger sig stå för allas lika värde eller lika värdighet. Man kan endast i vissa avseenden få likvärdighet. Att eftersträva likvärdighet är ofta icke optimalt för främjande av amorism (lycka till alla, eller så "många" som "möjligt"). Varning för bedragare och okunniga! F.ö. Varning för övertro på utilitarism. Varning för orättfärdighet! Länk: Helga amorism istället för altruism och utilitarism.


Amoristernas bibelsamtal den 16-10-10


Efter Christers föredrag hade vi bibelsamtal. F.ö. amorism är inte beroende av Bibeln, Gud och andra läror. Men vi studerar gärna sådant. Vi läste och talade om Lukas 24. Då berättade jag om de viktiga (och unika) kunskaperna om tro och vetande som förklaras i min bok Amorism, välvilja, kärlek, lycka. Se länk om den nederst i artikeln.


Besläktade ämnen och artiklar


A) Humanism, amoristisk förklaring av begreppet. Jag är helhjärtad amorist (d.v.s. har total välvilja till människor). Därför helgar jag amorism istället för humanism. F.ö. Jag tror att Amorism är bland det viktigaste som man kan utbilda någon om, om man vill att att flera ska leva bättre: Humanism.

B) Paradigm, amoristisk förklaring av begreppet: Paradigm.

C) Religion, amoristisk förklaring av begreppet: Religion.


D) Rättfärdighet, amoristisk förklaring av begreppet: Rättfärdighet.

E) Orättfärdighet, amoristisk förklaring av begreppet: Orättfärdighet.

F) Total välvilja är möjligt: Total välvilja.

_______________________


Referenser (Ver. 16-12-05)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Men amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen. Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Oftast är amorism t.o.m. lättareVärlden behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är utopi.) Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) har kommit för att förbättra för dig och världen. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 161002)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 10. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 11. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 14. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 15. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av spektakel, egoism och gruppegoism. Sanning och amorism (total välvilja, rättfärdig kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

1 kommentar:

 1. Utmärkt skriven och viktig artikel om Amorismens förklaringar till "Humanisterna, förbundet" den 16-10-10.

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.