Demokrati, "demokrati"

Bättrad den 17-07-11. 17-02-23 kl. 18:06 FN är oligarki, inte äkta demokrati; demokratiska förtryckare i Sverige, 17-02-21 hinder för artig yttrandefrihet; bildtext om DDR och Sverige; bildtext om föreningslagen och folkbildning; bild om hyckleri och "demokrati"; 17-02-20 valdemokrati, viljedemokrati; bild Absurdistan; frihet; 17-02-19 människovärde; skenobjektivitet; Varning, många människor, föreningar och myndigheter luras om demokrati; 17-02-18 vetenskap; skydda god makt genom amoristcertifiering. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-17 kl. 17:17 på WWW.AMORISM.CC.

Sverige (folket, ledarna,
allmänheten och massmedia)
behöver uppenbarligen amorism.
Sverige behöver nämligen
utbildning om att äkta demokrati
inte finns utan dygder som artighet,
yttrandefrihet m.fl. Sluta vara
otydliga!
Föreningar, människor
och samfund som stöder
dygderna bör få bidrag till att 

driva studiecirklar m.m.. Sluta
att diskriminera oss som 

kämpar för de viktigaste 
grunderna i demokrati (och all 
god makt). Sluta med hyckleriet! 
Sluta vara alltför mycket 
som i DDR och andra
"demokratier". Förbättra

folkbildnings-politiken;
se artikel: Amoristcertifiering

Det är mycket angeläget med 
bättre politik om utbildning, 
föreningarföreningslagen, 
studiecirklar och folkbildning! Ty 
det påverkar mer än 50% av 
svenska folket och hela 
demokratin.
Denna artikel visar några av mina privata idéer. Amorister måste alltså inte instämma i denna artikel.

Jag säger ja till rättfärdig demokrati. Och ofta (men inte alltid) nej till orättfärdig demokrati. Detsamma gäller alla andra sorters makt. Jag föredrar nämligen rättfärdig makt före orättfärdig makt. Med rättfärdig menar jag amorismens® definition av rättfärdig, alltså helgande av de amoristiska dygderna, främst total välvilja. Läs om rättfärdighet i referens 1, 2 eller artikeln Rättfärdighet. Anledningen till att demokrati och andra sorters politik inte helgas av amorism är att de så ofta och med lätthet missbrukas och blir illusioner, lögner. Många lever med illusionen att de har bra och mycket demokrati. Men sanningen är att demokrati och godhet kan vara mycket svårt att förverkliga. Amorism utbildar mänskligheten om andra viktiga begrepp, t.ex. godhet. Amorism menar: att veta vad som är godast är oerhört svårt, nämligen ofta omöjligt. Därför menar amorism att värderingar bygger på tro och gissningar. Dessutom: demokrati är inte ett entydigt begrepp. Det räcker inte att tala om demokrati och god makt. Man måste även helga de dygder som är essensen i äkta demokrati och all god makt. Amorism gör det. 
Jag och många andra har drabbats av hinder för artig yttrandefrihet i flera föreningar, partier och massmedier i Sverige. De uppfyller inte amorismens definition av yttrandefrihet. Yttrandefrihet förtrycks så mycket att man inte kan tala om äkta demokrati där. Men de får ändå offentliga bidrag och kallas demokratiska etc.. Anledningen är att det är alltför dålig och alltför oamoristisk utbildning om yttrandefrihet, artighet och demokrati i Sverige och andra "goda" eller "demokratiska" länder.


Boken Amorism.
I vetenskap prioriteras kunniga människor före okunniga. Det är inte likvärdighet eller demokrati. Eller det kan ibland vara demokrati, men i mycket inskränkt betydelse. Vetenskap innebär t.ex. inte nödvändigtvis att rösta om jorden (Tellus) är rund eller platt. Vetenskap innebär inte nödvändigtvis att i att rösta t.ex. om DNA eller RNA kom först. Lista på exempel kan göras "oändligt" lång. Vetenskap är ofta inte demokratiskt. Jag menar att amorism (och lagar) bör vara heligt i domstolar. Jag vill även varna för att vetenskap kan missbrukas, i synnerhet om den inte är amoristisk. Boken Amorism förklarar för mänskligheten vad vetenskap är. 
Sveriges riksdagshus

Demokrati är som sagt ett otydligt begrepp. Många föreningar sägs vara demokratiska. Trots att föreningarnas omgivning, stad, stater och världen inte får vara med i föreningarnas demokrati. Demokrati är alltså mycket otydligt begrepp även i detta avseende. Jag kan ofta säga nej till orättfärdig demokrati, och demokrati bestående av övervägande andel psykopater eller djävlar. Amorism, alltså helgande av de amoristiska dygderna, i synnerhet total välvilja, är ofta viktigare än demokrati och "demokrati". Några andra amoristiska dygder som är minst lika viktiga som demokrati är yttrandefrihet, artighet och vetenskaplighet (om dessa idkas rättfärdigt). Utan dessa dygder blir det inte äkta demokrati eller rättfärdig makt. Men många
föreningar kallas goda eller demokratiska trots att de inte idkar och tillåter tillräckligt mycket yttrandefrihet (internt för deltagare och medlemmar). Det är en galenskap i samhällen, föreningar och skolor som talar om demokrati och diskriminerar vilka som ska få bidrag och vilka som inte ska få kallas demokratiska och få förmåner/bidrag. Många människor och myndigheter lever nämligen med okunnighet och illusioner, även om demokrati. 


Bild på pseudodemokrati. Bild på låtsasdemokrati
Demokrati är ett otydligt begrepp.
Rättfärdighet, viljedemokrati och
valdemokrati kan vara olika 
begrepp. Amorism utbildar även 
om att ingen stat har total demokrati. 
Men förhoppningsvis kan man 
bortvälja det förtryck som är alltför
stort. Definition av förtryck, 
länk: Förtryck. Bilden visar 
socialist-staten DDR's flagga, 
här med min text. DDR var en 
typisk låtsas-demokrati, där 
yttrandefrihet förtrycktes mycket. 
Men DDR och andra tyrannier 
har vissa likheter med Sverige.
Sverige har alltså inte världens 
mesta och bästa demokrati. 
Det räcker inte att tala
om demokrati. Man måste även 
helga de dygder som är essensen 
i äkta demokrati och all god 
makt. Amorism gör det.
Demokrati är "heligt" för många människor och många föreningar o.dyl.. Men sanningen är att: de som inte helgar amorism, dygderna (främst total välvilja), yttrandefrihet och artighet, är egentligen inte demokratiska, inte heller rättfärdiga. Viktigt att förstå att somligt är bättre för demokrati än annat. Viss demokrati är dålig för människor. Viss demokrati är dålig för demokrati. Därför helgar jag amorism; men jag helgar inte all demokrati och all "demokrati". Men många människor helgar demokrati och säger sig vara för demokrati, även många hycklare, okunniga och dåliga lärare. Demokrati används i politik och samhällen (Sverige och många stater i världen) för att diskriminera/utesluta människor och föreningar (som t.ex. sägs vara odemokratiska). Trots att somliga av dessa s.k. "odemokratiska" är mera demokratiska än många s.k. demokratiska. Anledningar till detta är att demokrati är ett mycket otydligt begrepp och att många är hycklare, sken-demokrater och allmänna lögnare. Se amorismens definition av helig: Länk: Helig.


Förhoppningsvis kan man 
bortvälja det förtryck som är alltför
stort. Bilden visar min bild 
av fantasistaten Absurdistans flagga.
Läs om bristerna i Absuristan, 
länk: Absurdistan.

Jag vill helst inte att man ska rösta demokratiskt om människovärde och annat som är heligt för amorism. Ty amorism helgar allas liv och önskan om allas totala lycka. För mig är det viktigare än demokrati. (Men det är viktigt att inse att det inte alltid är det bästa att hjälpa alla. Somliga hycklare erkänner inte denna svårighet.) Sanningen är att människor värderar varandra olika. Många inser inte det och erkänner inte det. Ingen människa värderar alla människor lika. De som hävdar det bör bevisa att alla har lika värde. Jag har aldrig sett någon värdera alla helt lika. Dessutom, amorism avslöjar att värdering av föremål och människor är mycket svårt och mångtydigt. Jag önskar att människor slipper demokrati så mycket som möjligt i sina privatliv. Ty den amoristiska dygden frihet är ofta viktigare än demokrati och annan maktutövning i varelsers privatliv. Jag vill inte att kirurger, hantverkare, styrmän och chefer idkar demokrati alltför mycket. Men jag önskar att så många människor som möjligt, helst alla är amorister. Åtminstone att så många som möjligt utbildas om amorism.


Bild på definition av valdemokrati. Bild på definition av viljedemokrati
Jag myntade begreppen valdemokrati 
och viljedemokrati. Jag har åtminstone 
använt begreppen i många år. 
Jag har slutat att skriva i Wikipedia. 
Ty de har inte tillräckligt stor ärlighet 
och vetenskaplighet. Jag har t.ex. 
försökt att publicera artiklar t.ex. om 
amorism®. Men Wikipedia tillåter ej 
det; försök själv att skriva om amorism.
Men de godkänner artiklar om vissa 
religioner (och vissa skräp-religioner).
Amorism avslöjar orsaken: så gott som 
inget är helt objektivt. Mycket är
snarare (oärliga) principer, orättfärdighet
och
 det jag kallar sken-objektivitet; 
skenobjektivitet. Det är viktigt att 
skilja på valdemokrati och 
viljedemokrati. Ty det fuskas mycket
med demokrati och valdemokrati. 
Det är nämligen ofta inte viljedemokrati.
Jag vill inte helga FN:s mänskliga s.k. rättigheter. Ty de innebär självmotsägelser och annat som inte är det bästa för allas bästa. Eftersom jag helgar amorism så helgar jag även dess dygd sanning. Många hycklare säger att alla har lika värde etc.. Jag erkänner att varken jag eller någon annan alltid kan respektera allas (lika) människovärde. Ingen kan det. Det verkar inte ens som att någon gud kan det (se verkligheten). Men jag helgar amorism, åtminstone utbildar och predikar om amorism. Ty amorism utbildar om det som är bästa grunden för god och rättfärdig maktutövning och äkta demokrati istället för sken-demokrati. Tyvärr gör inte många andra människor det. Men nu finns Amoristerna, kyrkan för amorism. Det är nytt hopp för mänskligheten, all politik, all makt och all demokrati.

I Amoristerna, kyrkan för amorism tillämpas demokrati ofta. Jag är privat för demokrati i många sammanhang. Men jag prioriterar/helgar ofta amorism (rättfärdig makt) före demokrati och orättfärdig makt. Kyrkan, alltså Amoristerna är bättre stöd för demokrati i samhället än många s.k. demokratiska föreningar och många s.k. demokratiska partier i riksdagen och de flesta massmedier. Ty i amorism och kyrkan finns mera och bättre yttrandefrihet än i många andra föreningar som sägs vara demokratiska. Många demokratiska föreningar som förtrycker yttrandefrihet och minskar demokratin i samhället; det är en paradox. Amorismens dygder som sanning, vetenskaplighet, välvilja, kärlek, artighet, nåd och förlåtelse är de bästa grunderna för god maktutövning, oavsett om det är demokrati eller annan politik som råder. Kyrkan förklarar, helgar och predikar om dessa och andra amoristiska dygder. Amorism förvaltar och försvarar betydelsen av viktiga dygder så att de inte förvrängs. Rättfärdig makt är ytterligare en dygd i amorism. Kyrkan är inte beroende av demokratiskt ledarskap. Men amorism (läran) och Amoristerna (kyrkan) kräver att lärans och kyrkans ledare är rättfärdiga. Vi är mycket nöjda med denna styrelseform. Ty jag och många har erfarit att demokrati och s.k. demokrati missbrukas oerhört ofta och mycket. Många insiktslösa och oärliga reagerar inte på sådant. Det kan man tyvärr dagligen erfara i politik, föreningar, massmedia, skolor och religioner.

För att skydda demokrati så föreslår jag amoristcertifiering av föreningar, partier, religioner m.m. Amorist-certifiering är viktigare än det som jag kallar demokrati-certifiering, som används nuförtiden i Sverige och många andra länder för att diskriminera vilka som får bidrag och förmåner. Länk: Amoristcerifiering.


Varning, många människor, föreningar och myndigheter luras om demokrati. "De silar mygg och sväljer kameler" 

(Enligt Amoristernas stadgar sedan år 2016 kan ledare och högste ledaren för amorism i vissa fall väljas demokratiskt, även genom valdemokrati. Men Amoristerna är inte beroende av demokrati. Amorism bygger istället på idéer som tydligt framgår av stadgarna och boken Amorism.)

Amorism utbildar världen viktigt om att det finns två huvudsorter av demokrati


1. Valdemokrati (val-demokrati) är den sorts demokrati som många tror är den enda sortens demokrati. Valdemokrati betyder att människor i en grupp bestämmer något genom val, alltså inte enbart genom grupp-medlemmarnas önskningar/viljor. Många människor förstår inte sitt eget bästa. Därför är det vanligt att med eller utan demokrati göra icke optimala val, som man ibland ångrar.

2. Viljedemokrati (vilje-demokrati) är att människor i en grupp får en eller flera önskningar/viljor uppfyllda, men inte nödvändigtvis genom valdemokrati. Begreppet viljedemokrati har myntats av mig. Det beskriver varför somliga som inte har valdemokrati ändå kan kallas demokratiska. Egentligen är viljedemokrati mera demokratiskt än valdemokrati. Ty många s.k. Demokratier har endast val en gång om året eller vart fjärde år eller ännu mera sällan. Och ofta röstas det om ett väldigt litet antal idéer. Därför är olika sorters demokrati ofta mer eller mindre illusion. Men amorism (läran) förstår att yttrandefrihet och amorism (ledares välvilja bör vara total) är minst lika viktigt som makt och demokrati. Men många falska demokrater förtrycker yttrandefrihet och andra amoristiska dygder så mycket att de snarare är antidemokrater än äkta demokrater och demokrati-främjare.

Valdemokrati kallar jag på engelska election democracy. Viljedemokrati kallar jag på engelska will-democracy.


Demokrati är inte lätt och självklart. Somlig demokrati antidemokrati. Alltså demokratiska sorter eller demokratiska beslut som motverkar demokrati.

Många läror är inte (och bör inte vara) demokratiska. Det gäller t.ex. matematik, fysik, kemi, språk och andra ämnen. Ty det kan innebära kaos. Man bör alltså ofta inte låta elever rösta om vad som är den rätta läran i dessa ämnen. Att kräva att skolor idkar demokrati om sådant är galenskap och hot mot demokrati både i skolan och mot skolans omgivning. Att t.ex. kräva att Amoristerna, kyrkan för amorism eller någon annan skola ska låta elever demokratiskt välja rektor/ledare är galenskap. Så gott som ingen skola gör det. De låter endast en liten elit (t.ex. personal, alternativt ett fåtal politiker) välja ledarskap och ledare. Eleverna, alltså majoriteten i skolorna brukar inte få vällja ledning och ledarskap. Jag avslöjar här att demokrati i skolor m.m. mestadels är illusion. Men många skolor och myndigheter hävdar felaktigt/lögnaktigt att vissa skolor är demokratiska. De människor, lärare, föreningar, politiker och myndigheter och massmedier som hävdar att skolor är demokratiska har alltså ofta fel. De sprider ofta illusioner om att sådant är demokrati. Besläktade artiklar

A) På många ställen helgas inte de amoristiska dygderna. Därför finns mycket orättfärdigt förtryck. Det är vanligt att demokratiska föreningar och församlingar förtrycker yttrandefrihet alltför mycket för att de ska kallas äkta demokratiska. Men de kallas ändå demokratiska. Begreppet förtryck förklaras av amorism: demokratiska förtryckare i Sverige: Förtryck.

B) Välkomna till seminarium om FN's Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter.

C) Förenta Nationerna (FN) är en oligarki, alltså inte äkta demokrati. Länk: UN oligarchy.

Referenser (Ver. 161212)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 170203)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 7. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 8. English article on amorism: Definition of amorism
 9. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 10. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 11. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 12. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 13. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 14. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 15. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 16. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 17. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 18. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 19. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar det istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

1 kommentar:

 1. Artikeln har utvecklats och blivit mycket bra. Den ger viktiga förklaringar av centrala ord och begrepp. Alla borde läsa, betänka och rätta sig efter artikeln. Detta gäller i synnerhet ledare, makthavare, politiker, filosofer, journalister och lärare. Härigenom skulle många missförstånd och onödiga konflikter undvikas. Många skulle få bättre livskvalitet. Alltför många lever med illusioner vilka Fredrik och Amorism har avslöjat. Många oamoristiska definitioner är dåliga. Sådana används tyvärr för att lura människor. Artikeln ger flera upplysande länkar. (Har inte läst alla ännu.) Amorism och Fredrik behövs för att förbättra och ordna begrepp inom filosofi och psykologi. Han är en viktig filosof i världsklass som borde få mera erkännande och belönas. Olof tackar för artikeln!

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.