Ledarmöte


Bättrad den 17-02-20; 17-01-30 länk till Total lycka; Essens. Denna artikel publicerades första gången den 17-01-27 kl. 17:22 på WWW.AMORISM.CC.

Rapport om ledarmötet den 17-01-26

Artikeln kan komma att utvecklas.


Kära amorister, glädjespridare, lycksökare, samhällsförbättrare och alla, oavsett vad ni kallar er!

Tack kära deltagare. Tack för er vänskap och engagemang för amorism!

Samfundet Amoristerna ger gratis utbildning till ledamöter och allmänheten. Gåvor till samfundet behövs! Vi talade om inkomster till samfundet så att vi kan hyra lokal. Vi behöver även pengar till utgåva 2 av boken Amorism. Därför beslutades att D3 på nästa ledarmöte ska tala 10 - 30 minuter om ledning m.m. Samt om vad Amoristerna kan göra för att motivera medlemskap. Kanske ska man i ledamöter ha extra medlemsavgift (t.ex. 500 kr/år) istället för andra medlemmars medlemsavgift (t.ex. 100 kr/år). Amorism helgar artighet. Därför har deltagare rätt att vara anonyma. Inga personnamn nämns i denna artikel. 
Deltagare får inte nämna till utomstående om vilka deltagarna var. Inte heller när och var nästa ledarmöte blir. Men om någon vill bli nämnd och vara offentlig så måste den själv klargöra det. Deltagarna fick reda på när nästa ledarmöte blir. Kontakta Fredrik om tid och plats. Det är hemligt var och när nästa ledarmöte blir. 
Fredrik höll föredrag om amorism. Det beskrivs i avsnittet Föredrag; se nedan. 

I denna artikel betonas: Deltagarnas kommentarer. Och mina svar. Om flera läste boken så skulle mina svar ofta inte behöva skrivas. Boken har ett unikt (mycket stort) index som visar var i boken som förklaringar av alla viktiga ord finns. Amorism ger klarhet. Amorism bygger inte på illusioner som sprids av andra ledare, andra kulturer, andra lärare, andra filosofer, andra författare. (En helig princip i amorism är att yttrandefriheten och välvilja även är för dem. Se trosbekännelsen och boken.) Kom till vår studiecirkel, länk Studiecirkel. Eller läs boken själv, beställ via länk: boken Amorism. Välkomna!

D3 sade att denna grupp inte måste kallas kyrka. Och att trosbekännelsen måste fixeras. Fredrik svarade att Amoristerna, kyrkan för amorism redan är ett registrerat samfund. Ledarmötets uppgift är att främja utbildning om amorism. De som främst är ansvariga för det är just samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Mötena sker på initiativ av samfundet. Mötena organiseras av samfundet. Därför förstår jag inte varför det inte skulle kallas kyrka. Trosbekännelsen i andra kyrkor har utvecklats. Även Amoristerna har rätt att förtydliga sin trosbekännelse. Därför måste trosbekännelsen inte fixeras totalt. Essensen (det viktigaste) i amorism är önskan om total välvilja och total lycka till alla, se boken. (Dessa länkar förklarar vad detta är och inte är: A) Total lycka; B)
 Total välvilja.) Det och dygder som kärlek, sanning, nåd, förlåtelse, artighet, vetenskaplighet och yttrandefrihet m.fl. kommer alltid att vara essensen i amorism. Essensen är fixerad. Men förklaringar och trosbekännelsen kan förbättras. Många har felaktig eller otillräcklig förståelse av ordet kyrka. Ordet kyrka förklaras via länk och i boken Amorism: Kyrka. Ty många förstår inte vad kyrka egentligen betyder att tillhöra herren. Herren kan vara människa, dig eller Gud. Kyrka måste inte nödvändigtvis innebära Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud. Men amorism har en egen teologi. Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. Så du kan välja vilken betydelse ordet har. Tills vidare är det Fredrik och kyrkans stadgar som "äger" kyrkan. Äga betyder här att Fredrik har vetorätt och att kyrkans stadgar gäller. 

D2 utdelade sina texter med kommentarer om Amoristerna. En kommentar som är lämplig att nämna är att amorism är okänt. Fredrik tillägger även "icke självklart, delvis abstrakt". D2 vill ha något bättre att säga när han förkunnar amorism. Fredrik menar att trosbekännelsen och boken är tydliga. Men han föreslog att vi ska säga att amorism verkar för samhällets bästa och vår (allas) egoistiska strävan efter glädje. (Amorism menar att det är okunnigt eller hyckleri att inte erkänna att alla människor är mer eller mindre egoister. Se referenser nedan.) D2 menade att vi ska/får kalla oss glädjespridare, lycksökare och samhällsförbättrare. Fredrik godkänner att de amorister som vill gärna får kalla sig glädjespridare, samhällsförbättrare, lycksökare m.m.. Därför skriver jag nämnda ord i rubriken i denna artikel. Det kan vara mycket bra att kalla sig sådant. Men amorism betonar främst amorism, ty andra begrepp kan lätt missförstås.

Fredrik sade att ett stort problem är att många har illusionen att amorism är självklart och icke unikt. Fredrik förstår att vi måste ha/vara ledare som förstår tillräckligt. Därför sades i inbjudan att mötet är på akademisk nivå. D2's kommentar hävdade något liknande. Fredrik avslöjade illusionen genom att jämföra det som amorism och boken säger och jämföra det med andra böcker och källor. Fredrik sade även att amorism och välvilja kan vara viktigare än snällhet, artighet, altruism och utilitarism. I D2's text stod en olämplig formulering, nämligen att total välvilja är utopi. Ty amorism måste nämligen inte vara utopi. Amorism bygger inte på någon utopi. Bo
ken och många artiklar förklarar det, se t.ex. länk A) Total lycka; B) Total välvilja; C) Tolerans, acceptans

Fredrik sade att man bör tala om amoristisk terminologi. Ty amorism helgar inte alla betydelsen av ord. Amorism begränsar vissa ord till enstaka betydelser. Se även avsnittet föredrag nedan. T.ex. i livsmedels-terminologi betyder fil oftast vissa mjölkprodukter. Men i hantverks-terminologi betyder fil oftast vissa verktyg.

D2 och D3 sade att man inte ska säga att amorism är kravlöst.

Fredrik sade: Det är viktigt att betona att amorism främst är kravlös utbildning. Därför använder boken och läran begreppet "kravlös". Läs boken och trosbekännelsen. Men läran säger även att alla varelser idkar krav, alltså ställer krav. Amorism är inte mot det. Amorism har ett undantag. Amorism ställer nämligen krav på ledare i Amoristerna. Och att de som besöker våra möten ska vara tillräckligt artiga och inte bråkar alltför mycket. Vi har ofta en (eller två) ledare på våra möten. Vi håller alltså ordning på mötena. Men det unika med amorism är även att vi har större och bättre yttrandefrihet än alla (de flesta) andra samfund, föreningar, partier, religioner och grupper.

Men Fredrik menade att amorism är kravlöst. Amorister måste inte göra något. Amorism är främst utbildning. Att vara amorist kan vara t.ex. vara att bli utbildad om läran/boken och att gilla läran (helga, prioritera läran före många andra läror).

Men samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism har kravet på sig att utbilda världen, så många som möjligt med amorism. Amorism kräver även att ledare sköter sina uppgifter väl. T.ex. att utbilda världen. Eller att hjälpa med det. Besökare på möten måste vara tillräckligt artiga och bråka tillräckligt lite.

D2's text nämner även glädje. Fredriks svar: Amorism kommer att fortsätta att officiellt använda ordet lycka (oftare än glädje). Boken förklarar för världen att glädje är en speciell sorts lycka.... Lycka är alltså ett mera generellt begrepp än glädje. Kära glädjespridare!

____________________


Föredrag 17-01-26 av Fredrik V.

Det viktigaste av nedanstående text finns uppdaterat i artikeln Amorist-certifikat.

Boken Amorism skrevs för att jag efter flera års studier hade funnit att det inte fanns någon annan bok som var tillräckligt bra på att förklara vissa viktiga begrepp. Boken Amorism publicerades år 2016.

Jämför t.ex. artikel om sanning i dagens tidning Metro (den 17-01-27) om begreppet sanning. Och Nationalencyklopedins artikel om kärlek. Amorism förklarar bättre samt förtydligar, förbättrar och berikar språket. "Ord och kunskaper är viktiga." "Ord och kunskaper påverkar." "Ord och kunskaper skapar."

Jag tror att amorism kan användas till att förstå människor, förklara deras uppförande och främja samarbeta och motverka onödiga konflikter. Men amorism är ej nödvändigtvis pacifism. Amorism kan även användas till att bedöma föreningar, företag religioner. Att bedöma medborgarskap.

Alla ställer krav och alla diskriminerar, men många inser inte det eller erkänner inte det. (Många har sedan 1950-talet otillräcklig, inskränkt förståelse för begreppet diskriminering. Men amorism förklarar även begreppet diskriminering.) Många föreningar får offentliga bidrag för att somliga föreningar sägs vara s.k. "demokratiska". Men eftersom amorism (alltså total välvilja och dygder som yttrandefrihet m.fl.) är viktigare än demokrati och dessutom nödvändiga för äkta demokrati så bör man (även i demokratier) kunna amorist-certifiera föreningar, företag och människor. Alltså godkänna dem som tillåter amorism. Och ge dem förmåner. Jämför med att som nuförtiden godkänns och ges förmåner till vissa s.k. "demokratiska" föreningar. Och vissa s.k. "demokratiska" människor får oerhörda löner och förmåner, t.ex. vissa politiker och myndighetspersoner. (Fredrik är för demokrati. Men det är hans privata åsikt.) Amorism är inte politik. Amorism är främst utbildning om dygderna, främst total välvilja.


I amorism (läran) har ca 15 viktiga dygder samlats och förklarats. Jag tror att dygderna är viktiga beskrivningar av hur människor är och hur människor samarbetar. Amorism menar att den främsta dygden är total välvilja. (Total välvilja kallas även för amorism.) Jag tror att det är viktigt att utbilda om lärans dygder. (F.ö. Välvilja nämns alltför sällan.) Dygder uppräknas i trosbekännelsen. Dygderna förklaras i boken Amorism och av Amoristerna, kyrkan för amorism. Främsta dygden är amorism (total välvilja). Andra viktiga dygder är kärlek, sanning, nåd, förlåtelse, vetenskaplighet och yttrandefrihet. Man måst inte instämma i mina privata och politiska idéer för att vara amorist. Amorism handlar inte om att värdera något. Amorism är nämligen en opolitisk lära. Amorism fungerar istället genom god utbildning. Se definition av politik i boken Amorism. Men jag och alla människor har rätt till politiska åsikter och att värdera. Amorism är inte motståndare mot det. Amorism är istället bästa grunden för god samvaro, fred, god politik, gott samhälle och god vetenskap. Amorism kan förbättra mycket i världen. Men amorism kan förstås inte ordna allt. Tips: Mina främsta kriterier för värdering av människor, föreningar, skolor, partier, företag och religioner (för att jag ska ha förtroende för dem) är att man däri har möjlighet att artigt utbilda om Amoristernas förklaring av de amoristiska dygderna att man artigt får visa att man gillar amorism. Artighet är en amoristisk dygd som förklaras i boken Amorism. 

Sammanfattning av föredraget: yttrandefrihet för amorism är viktigt. Mänskligheten behöver det. Jag menar att de som tillåter detta bör kunna få amorist-certifikat. Alltså godkännande som tillräckligt goda.


Referenser (Ver. 170218)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar fler än 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 170218)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 5. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 6. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar det istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.