Kriminalitet och oartighet

Bättrad den 17-03-24 Exempel17-03-17 kl. 10:56 avund; kl. 10:00 filosofi, paradigm, religion; 17-03-16 Ny poliskår, elektronisk halsboja; 17-03-15 personlighetstyper; förtydliganden; övervakning; Orättfärdighet; 17-03-14 motverka förtäckta hot; länk om amoristisk förklaring av sanning. Denna artikel publicerades första gången den 17-03-14 kl. 8:55 på WWW.AMORISM.CC.


Denna artikel kan komma att utvecklas. 
Denna artikel visar mina privata åsikter om kriminalitet, förtäckta hot och olaga hot. Sådant är alltför vanligt i världen. Amorism® är kravlös och helgar artighet och yttrandefrihet; (det är två av de totalt ca 15 amoristiska dygderna). Man måste inte instämma i privata åsikter för att vara amorist. Amorism är heligare än alla läror som inte gillar artig yttrandefrihet och artig, välvillig kritik. Amorism tillåter alltså att vem som helst artigt säger att amorism är djävligt dåligt och bör avskaffas. Jag och amorism menar alltså att man artigt får avslöja dåligheter med amorism och att man kraftfullt får kritisera amorism utan att straffas. Så gott som alla specifika/ viktiga ord i denna artikel förklaras av amorism och i boken Amorism, t.ex. artighet, välvilja, kärlek, yttrandefrihet, dygd, rättfärdighet, synd, last, sanning, godhet, kärleksdrift, respekt, gillande, politik, religion m.fl.. Andra människor och andra böcker har ofta otillräckliga/ felaktiga förklaringar av sådana begrepp. Alla varelser kräver något. Jag kräver t.ex. att allmänheten utbildas om amorism. Tips, jag har inte fullt förtroende för människor och organisationer som inte prioriterar/helgar amorism, d.v.s. idéerna och dygderna. Men det är mitt privata krav. Det är alltså inte läran som kräver. Ty läran är kravlös. Amorism är alltså ingen politisk lära. Det finns många dåliga/ otillräckliga utbildningar om rätt och fel. Mänskliga rättigheterna UDHR, humanism och andra religioner är otillräckliga eller alltför felaktiga. Amorism är heligast eftersom amorism även ger dessa idéer viss yttrandefrihet. Jag föreslår att världetills vidare kräver följande respekt (helst även helgande) av amorism, även om man artigt verbalt får kämpa för avskaffande av amorism. Begreppet tills vidare används här av amorism. Ty det är mera ödmjukt än begreppet är.

De som inte förstår och
inte helgar amorism bör
helst inte vara
ledare, poliser eller
militära befäl. Stoppa
nyrekrytering av
oamoristiska dito.
Amorism är bland det viktigaste som man kan utbilda med. Jag har stor erfarenhet av olika läror, politiska idéer och religioner. Amorism är minst lika viktigt som andra läror, ateismer, religioner, idéer, politiska idéer, demokrati, oligarki, autokrati, tyranni etc.. De varelser, människor (och föreningar, religioner, stater och världssamfund) som inte instämmer i detta bör kunna åläggas utbildnings-plikt om amorism, frihetsberövas eller straffas på lämpligt sätt. Detta är viktigare än att leda eller straffa människor som bryter mot andra lagar, t.ex. kör bil trots rött ljus, inte betalar skatt eller inte lyder annan skolplikt. De måste inte alltid frihetsberövas eller straffas, men om de blir oartiga så ska man få kolla om de respekterar amorism som världens tills vidare viktigaste utbildning. När det gäller diskussion om sanning, rätt, fel, juridik och strid så måste man få nämna amorism artigt. Om det bevisas att de inte anser att amorism tills vidare är viktigast så bör de t.ex. omedelbart få frihetsberövas eller övervakas för att hindra att de idkar orättfärdig strid eller orättfärdig kriminalitet. De får kritisera amorism. Men de måste bekräfta att amorism är viktigast tills vidare, alltså tills demokrati eller ledare ändrar detta som jag kallar samhällets grundläggande filosofi, paradigm eller religionSe artikeln Amoristcertifiering. Detta är viktigt för tydlig kulturpolitik. Se även artikeln om att Otydlig kulturpolitik kan skapa kaos. Men amorism helgar frihet så man måste inte gilla amorism, men man måste tills vidare respektera att att amorism är prioriterad kultur. 

Dygder, amorism, välvilja, sanning. Amorism helgar ca 15 dygder. Amorism (total välvilja) är enligt läran minst lika viktigt som dygden sanning och övriga amoristiska dygder. Ty sanning utan amorism (total välvilja) kan vara sant helvete. Amorism utbildar världen om att välvilja är viktigt för att sanning ska framkomma och dessutom förvaltas på godaste sätt. Se artikeln Sanning. Varning, djur och många människor vet inte vad välvilja är. Somliga sammanblandar det med barmhärtighet, som de inte heller vet vad det är. De förstår inte heller de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan godhet, kärlek, barmhärtighet, artighet, snällhet och välvilja. Många har dessutom otillräcklig empati. Djur och sådan människor bör helst inte vara ledare för människor. Ty de förstår inte amorism och kan därför inte bedöma det rätt, inte gilla det på rätt sätt. (Inte heller förkasta det på rätt sätt.)


Önskas: Ny poliskår, riddarorden för snabba och effektiva ingripanden utan domstol


Ge nytt liv åt det gamla begreppet riddare. (Jag föredrar riddare före begrepp som polis och gendarmer.) Riddare har varit betrodda de tyngsta vapnen och viss dömande och ledande makt. Riddare kännetecknas av betoning av god kultur, nämligen god religiös tro och lojalitet, vilket är mycket viktigt för högre ledare. Med religion menar jag här främst amorism. Amorism menar att religion betyder helig kultur. Amorism utbildar världen om vad religion är, länk: Religion; och vad helighet egentligen är, länk: Helig. Det finns alltför många illusioner som sprids av dåliga filosofer. Nuförtiden betraktas t.ex. UDHR's mänskliga rättigheter som religion av många. Världen behöver utbildas med och försvara ny, god filosofi/religion, nämligen amorism, även i svåra situationer, konflikter och strider. Riddarna måste vara helhjärtade amorister. Annars missbrukar de sin makt. 

Människor är olika. De tre viktigaste personlighetstyperna förklaras i boken amorism. Amorism och boken Amorism uppenbarar detta för världen. Orättfärdiga avslöjas t.ex. genom att de kan ha svårt att vara artiga mot oartiga fiender som de har plikt/lovat att respektera eller vara artiga mot. De har alltså otillräcklig/orättfärdig självdisciplin. Ty deras självdisciplin bygger inte på amorism (total välvilja). Orättfärdiga förstår inte skillnad mellan artighet och amorism (total välvilja). Därför har orättfärdiga otillräcklig förmåga att skilja på när de själva bör vara artiga respektive oartiga. De har nämligen annan kärleksdrift än rättfärdiga. Orättfärdiga är inte rättfärdigt ödmjuka. Därför är det olämpligt att ge dem alltför stor makt. Åtminstone bör de helhjärtade amorister som
respekterar att bli avväpnade av poliser ha rättighet att bära vapen för självförsvar, även om de inte är riddare. De bör få sätta elektronisk fotboja eller elektronisk halsboja med avlyssningsfunktion. De ska även få göra ingripanden mot oamoristiska vaktbolag som misstänks missköta sig. Helhjärtade amorister önskar total lycka till alla, även till alla fiender. Men de kan även oskadliggöra galningar och orättfärdigt stridande människor på bästa sätt. Helhjärtade amorister förstår att skador på människor kan vara omöjliga att reparera. Därför strider de inte i onödan och inte för småsaker. Vissa förtäckta hot är allvarliga. Många sådana hot skadar t.o.m. allas välfärd och samhällets optimala utveckling. Dessa helhjärtade amorister bör även få vara med i ny poliskår som kan åtgärda t.ex. allvarliga förtäckta hot m.m.. De bör ha traditionell poliskompetens plus beredskap på självuppoffrande uppdrag (självmordsuppdrag) för amorism, åtminstone för artighet och allas bästa. 

Riddare ska kunna utbilda i "fält", även farliga kriminella, om det viktigaste i amorism. Även göra husförhör hos sådana.

Riddarna ska kunna tvinga tjafsande/ bråkande/ stridande parter att lösa bråk i domstol istället för att lösa det själva. I domstol kan mera vetenskaplig utredning ske. Man kan identifiera alla tvistande parter. Detta kan få oerhört många flera att våga vittna, eftersom alla tvistande parter är tvingade till domstol. Problemet med tystade vittnen minskas radikalt. 

Riddarna ska ha rätt att ordna möten i "fält" (och inspela film och ljud; detta är redan tillåtet för allmänheten år 2017 och tills vidare) mellan frivilliga vittnen och misstänkta (s.k. konfrontation). Detta för att kunna upptäcka och dokumentera om någon part har aggressionsproblem, avund eller elaka/sadistiska tendenser; amorism förklarar dessa begrepp. Riddare bör ha viss psykologisk kompetens. De bör även få ge vård till eller frihetsberöva obefogat/sjukligt aggressiva människor för att hindra att någon skadas eller hotas olagligt ytterligare.


Exempel som befäster min tro på amorism. Exemplet borttogs den 17-03-21. 

Denna text kommer att kvarstå ända tills J trovärdigt ber om ursäkt. Om J missköter sig igen så kommer vi här att publicera exakta detaljer om J's kriminalitet. L gömde sig från sina skulder till några av sina vänner. Hon har ännu inte fördömt J's kriminella hot.


Orättfärdighet orsakar de flesta konflikter. Orättfärdighet är främsta orsaken till ditt och världens lidande. Främja därför amorism, utbildningen. Ty många är okunniga och/ eller förvirrade. Men amorism uppenbarar den främsta sanningen om dessa och många begrepp

Orättfärdighet beskrivs av amorism. Orättfärdighet är mental svaghet som gissningsvis 1/2-3/4 av mänskligheten har. Orättfärdighet enligt amorism är främst att inte ha total välvilja till alla. (Men även att inte helga övriga amoristiska dygder.) Vanliga laster som kännetecknar orättfärdighet är 1. Avund, mindervärdeskomplex, svartsjuka, 2. Girighet, 3. Elakhet (att njuta av att någons lycka motverkas), 4. Aggressionsproblem, eller snarare bristfällig självdisciplin. Människor med aggressionsproblem kan bli aggressiva av berusning: Hot, osanning, "godhet" och "demokrati".
Somliga (många) människor är orättfärdiga. De bör helst inte vara ledare. 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.