Nattvard, eukaristi, kommunion, heliga måltiden

Bättrad den 2020-04-14 kl. 00:00 bild; 20-04-05; 18-03-30 Lukas; 18-03-28 Stöd i Bibeln; 18-03-24 Helig ande. Denna artikel publicerades första gången den 2018-03-20 kl. 12:23 på www.amorism.cc.


(Amorism är en självständig filosofi som inte bygger på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. Men Bibeln och traditionellt kristna högtider kan firas i amorism så länge de harmonierar med amorism. Jesus kan enligt amorism vara en god förebild om han tolkas amoristiskt.)
  
Img. jpg. Nattvard Eukaristi Kommunion
Hygien är viktigt enligt amorism.
Bild från påskdagen 2020-04-12.
Är det ett tecken från Gud eller
högre makt att vi i Sverige
kunnat fira denna amoristiska
hygieniska eukaristi
med så många deltagare
påskdagen år 2020?
Många andra länder i
Europa och världen
hade nämligen strängare
restriktioner av möten
än Sverige. 
Denna artikel avses att utvecklas. Nattvard, eukaristi, kommunion, heliga måltiden, herrens måltid m.fl. namn på samma sakrament. Kärt "barn" har många namn. Eukaristi är grekiska och kanske det traditionellt och internationellt mest kända av dessa begrepp. (De äldsta texterna av nya testamentet är på Grekiska.) Enligt amorism är det utbildning om amorism (d.v.s. tron/läran och dygderna, främst total välvilja), alltså Helig ande, det viktigaste som förmedlas genom sakrament; och det viktigaste som emottas vid sakrament. Helig ande kan förmedlas genom läsning av amorismens trosbekännelse eller på annat sätt. Jag är även kemist och kan avslöja att den amoristiska nattvarden inte är illusion, inte magi, inte kannibalism, inte oklarhet, inte mystik och inte bygger på sentimentalitet. Välkommen till Amoristerna för utbildning om den rätta eukaristin. Läs mera i denna artikel... 

Stöd i Bibeln. Detta avses att utökas
Välkomna till amoristisk eukaristi
Amorism är inte beroende av Bibeln. Ni förstår mycket av det nedanstående genom att förstå amoristiska trosbekännelsen. Det är lätt att missförstå Bibeln. Det stora antalet av olika kyrkor och olika troende (varav många förkunnar illusioner) är tecken på det. Citaten är från Svenska folkbibeln. Kommentarer av mig är röda. Amorism förklaras även i boken Amorism

Bakgrund till eukaristin (d.v.s. nattvarden)

2 Mosebok 24:1–8 Till Mose (israeliternas ledare) sade han (Gud/Herren/Jahwe): "Kom upp till Herren, du själv och Aron, Nadab och Abihu samt sjuttio av de äldste i Israel. Fall ner och tillbe på avstånd. Endast Mose får komma fram till Herren. De andra ska inte komma fram, och folket får inte heller gå upp med honom." När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter (bud), svarade allt folket med en mun: "Allt som Herren har sagt vill vi göra." Och Mose skrev ner alla Herrens ord. Nästa morgon steg han upp tidigt och byggde ett altare nedanför berget och reste där tolv stoder för Israels tolv stammar. Han sände israeliternas unga män att offra tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sade: "Allt som Herren har sagt vill vi göra och lyda." Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sade: "Se, detta är blodet för det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord." 

Matteus 4:1–4 Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara ska inte endast leva av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Bröd är alltså inte det enda. Även brödets och ätandets ande, alltså sätt och mål, är viktigt.

Matteus 4:5–10 Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sade: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du ska inte fresta Herren din Gud." Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet, och han sade till honom: "Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig." Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.Amorism bygger inte på teologi, inte heller på Bibeln. Men Amorism har utvecklat en teologi. Amoristisk teologi menar att Gud troligen inte gör vad som helst. Man bör alltså inte förvänta sig vad som helst av verkligheten och Gud. Därför bör man vara ödmjuk, försiktig och kärleksfull, helst amoristiskt kärleksfull. Varning, 
om man inte förstår amoristisk teologi så kan även andra bibelställen missförstås och förleda människor till övermod och galenskap, nämligen genom övertro på Guds nåd och förmåga. Amorism gör att Bibeln förstås rätt.


Matteus 7:6: Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Detta betyder: tro inte att alla förstår. Oförstånd och okunnighet orsakar ofta ignorans, likgiltighet, avund, rädsla, otacksamhet, elakhet och/eller förtal, t.ex. "det är tråkigt, fel och/eller oviktigt"; "låt oss istället fortsätta att helga det gamla eller det som är spännande eller kul". Så kan det vara om man undervisar okunniga och/eller ointelligenta om proteiner, DNA och/eller amorism (välvilja, kärlek etc.). Även besserwisser-attityd kan idkas av okunniga och narcissister. Uppfinningar och upptäckter kan därför behöva mycket stöd och kraft för att vinna framgång, gillande och tacksamhet. Räkna inte med framgång och tacksamhet bara för att man gör något gott. Därav kommer ordspråket "otack är (alltför ofta) världens lön".

Matteus 7:12. Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Ett ännu bättre bibelställe är Matteus 22:34–40, se nedan. Amorism nämner allra helst amorism (total välvilja och total lycka). Ty olika människor kan vilja bli behandlade på olika sätt. Amorism förklarar bättre än Bibeln och andra källor vad kärlek är. Amorism förklarar även vad lycka är. Begreppet välvilja nämns tyvärr inte i Bibeln. Det gör att många inte förstår somliga viktiga uttalanden av Jesus.

Matteus 7:21–23. Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig (Jesus) komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja (amorism menar att alla verkligt heliga varelsers vilja kännetecknas av total välvilja). Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (De laglösa ignorerar det viktigaste i lagen enligt amorism och Jesus. Det viktigaste beskrivs t.ex. i Matteus 22:34–40, se nedan. Det är även viktigt att förstå att essensen i äkta kärlek är välvilja. Det viktigaste är inte alltid gärningar.

Matteus 22:3440: Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." Matteus 5:43 – 48: Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. Jag (Jesus) säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.
Jesus säger alltså inte att vi ska vara fullkomliga på vilket sätt som helst; vi ska nämligen vara fullkomliga på specifikt sätt; nämligen fullkomliga som Fadern i himlen. Ty enligt amorism (läran) och troligen även enligt Jesus är det fullkomlig välvilja eller total välvilja d.v.s. amorism som är den fullkomlighet som avses. Amorism förklarar att välvilja är kärlek. Välvilja och annan kärlek måste enligt amorism inte innebära gillande. Inte heller fred. Detta bekräftas av Lukas 12:51–53: Tror ni att jag (Jesus) har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Från och med nu ska fem i samma familj vara splittrade: tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor." Amorism förklarar detta genom att säga att begreppet välvilja (kärlek) kan vara paradoxalt. Därför förstår många inte vad välvilja (kärlek) rättfärdighet och synd är. Amorism menar att alla skapar konflikter; men att det finns rättfärdiga (totalt välvilliga) konflikter respektive orättfärdiga (icke-total välvilliga) konflikter. Att många inte förstår kärlek och vad Jesus menar bekräftas av Jesus i Johannes 14–16. Psykologi, andra religioner och andra kyrkor har aldrig förstått tillräcklig; endast somlig människor, nämligen de verkligt rättfärdiga kan ha förstått. Enligt Johannes ber Jesus till Gud Fadern att sända "hjälparen", nämligen "helig ande", alltså "sanningens ande" för att förklara sådana begrepp; ty begreppen är inte självklara. Många böcker är bra, men de, Bibeln och Koranen är i dessa avseenden otillräckliga. Men amorism förstår vad kärlek, rättfärdighet och synd är. Trots det paradoxala och svåra i dessa begrepp (nämligen begreppen välvilja, kärlek, rättfärdighet och synd) att mänskligheten ändå bör utbildas amoristiskt; ty amorism ger flera människor chans att förstå begreppen rätt; det motverkar även risk att bli lurad av illusioner. Mänskligheten bör därför utbildas med amorism.


Johannes 6:26–40 ger med hjälp av amorism ännu tydligare bakgrund till nattvarden

Johannes 6:26–30 Jesus svarade dem (människor som sett eller hört att Jesus hade gjort mirakel): "Jag säger er sanningen: Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. (Dessa människor har alltså inte djupare intresse än att få primitiva behov tillfredsställa.) Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som Människosonen ska ge er. (Nämligen för bröd och mat som skapas och förmedlas tillsammans med amorism, alltså helig ande, alltså med total välvilja.) På honom har Gud Fadern satt sitt sigill." De frågade honom: "Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?" Jesus svarade: "Detta är Guds verk: att ni tror på den som han har sänt." (Enligt amorism måste begreppet tro inte enbart betyda 'kunskap'. Tro kan nämligen även betyda 'mental drivkraft'. Jesus menar alltså med begreppet tro även att han önskar att människor har amorism som mental drivkraft. Eller Jesus menar åtminstone att människor bör börja att helga och utbilda om att somliga, nämligen de rättfärdiga och Gud, har amorism som tro, alltså som mental drivkraft.)

Joh 6:31–34 Då sade de till honom: "Vad gör du då för tecken, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta." Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Det var inte Mose som gav er brödet från himlen, det är min Far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv." Då sade de till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!" Det finns alltså olika sorters bröd, olika sorters ande och olika sorters nattvard. Allt sådant och all nattvard är inte helig, även om somliga tror att allt sådant är heligt. Enligt amorism ger vekligheten (och Gud om Gud är allmäktig) liv åt hela världen, inte enbart åt Moses anhängare. Helighet är att hänvisa till och att vörda och att prioritera amorism (d.v.s. dygderna, främst total välvilja; men även läran). Därför ingår utbildning om amorism i alla ceremonier som förtjänar att kallas sakrament. Obs., amorism (läran) är inte självklar. Därför måste läran nämnas och helst även predikas. De ceremonier som saknar tillräcklig utbildning om amorism (om läran, totala välviljan och totala lyckan) förtjänar inte att kallas äkta sakrament. Jesus ord om "Guds bröd" måste inte nödvändigtvis åsyfta bröd. Men något som ger världen liv.

Joh 6:35–40 Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. (Om man förstår mina kommentar ovanför och nedan så förstår man att Jesus menar att färre kommer att få hungra och törsta ofrivilligt om flera blir rättfärdiga, alltså amorister; det kan t.o.m. bli bättre om flera utbildas om amorism.) Men som jag sagt er: Ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Amoristisk kommentar till begreppen ska och vilja i detta stycke: Enligt amorism betyder vilja: prioriterad önskan. Alltså, var aldrig fullständigt säker på att vilja förverkligas. Ha inte övertro och överdrivet hopp. Men man bör ändå helga amorism, d.v.s. total välvilja (och alla som har total välvilja, troligen även Gud). Ty enligt amorism, trosbekännelsen och förnuft är välvilja (sorten av välvilja) en av de viktigaste egenskaperna hos varje varelse. Obs., välvilja är en sorts vilja. Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min Fars vilja: att var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen." Slutsats: det viktigaste är inte om det är bröd eller andra livsmedel (även ande) som vi emottar. Det viktigaste är istället varifrån livsmedlen (även anden) kommer, hur den förmedlas och hur det används. Detta gäller även nattvarden. Det viktigaste är inte om det är bröd, vin, kött eller blod som vi emottar t.ex. i nattvarden. Det skulle i nödfall t.o.m. kunna vara kannibalism. Men kannibalism är osunt och ohälsosamt. Amoristisk nattvard tar avstånd från kannibaliska antydningar om nattvarden. Amoristisk nattvard förmedlar endast bröd, vin och äkta Helig ande.


Lukas 22:7 – 30 beskriver instiftandet av eukaristin som ceremoni. 

(Detta skildras på liknande sätt i Matteus och Markus.)

Lukas 22:7 – 71: 


Den sista påskmåltiden förbereds
7Så kom den dag i det osyrade brödets högtid då påskalammet
skulle slaktas. 8Då sände Jesus i väg Petrus och Johannes och
sade: "Gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet."
9De frågade honom: "Var vill du att vi gör i ordning?" 10Han
svarade dem: "När ni kommer in i staden ska ni mötas av en
man som bär en vattenkruka. Följ honom till huset där han går
in 11och säg till husets ägare: Mästaren frågar dig: Var är
gästrummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar?
12Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som är inredd.
Gör i ordning där."

13De gick och fann att det var som Jesus hade sagt dem. Och
de gjorde i ordning påskalammet.

14När stunden var inne lade han sig till bords, och apostlarna
tillsammans med honom. 15Och han sade till dem: "Jag har
längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan
mitt lidande börjar. 16För jag säger er att jag inte kommer att
äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike."

17Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: "Ta detta och
dela mellan er. 18För jag säger er: Från denna stund ska jag inte
dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer." 19Och han
tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade:
"Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att
minnas mig." 20På samma sätt tog han bägaren efter måltiden
och sade: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod
som blir utgjutet för er.

21Men se, den som förråder mig har sin hand med mig på bordet.
22Människosonen går bort som det är bestämt, men ve den
människa genom vilken han blir förrådd!" 23Då började de fråga
varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra det.

Vem är den störste?
24Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle
anses vara störst av dem. 25Då sade Jesus till dem: "Folkens
kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten
kallar sig deras välgörare. 26Men ni ska inte göra så. Den som är
störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som
tjänaren. 27För vem är störst: den som ligger till bords eller den som
betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt
ibland er som en tjänare.

28Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, 29och
jag överlämnar riket till er liksom min Far har överlämnat det till
mig. 30Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska
sitta på troner och döma Israels tolv stammar.

Jesus förutsäger Petrus förnekelse
31Simon, Simon! Satan har begärt att få sålla er som vete. 32Men
jag har bett för dig, att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång
har omvänt dig, styrk då dina bröder." 33Då sade Petrus till honom:
"Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden."
34Jesus svarade: "Jag säger dig, Petrus: Tuppen kommer inte att
gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig."

35Sedan sade han till dem: "När jag sände ut er utan börs, väska och
sandaler, saknade ni då något?" De svarade: "Nej, inget." 36"Men
nu", sade han, "ska den som har en börs ta med den, och likaså den
som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin
mantel och köpa sig ett, 37för jag säger er att detta som står skrivet
måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som
är sagt om mig blir nu uppfyllt." 38De sade: "Herre, här är två svärd."
Han svarade dem: "Det räcker."

Jesus i Getsemane
39Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade, och hans
lärjungar följde honom. 40När han kom till platsen, sade han till dem:
"Be att ni inte kommer i frestelse." 41Och han drog sig undan från dem,
ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: 42"Far! Om du vill, så ta
den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din."

43Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft.
44Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som
blodsdroppar som föll ner på jorden. 45När han reste sig från bönen och
kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat av sorg. 46Då sade
han till dem: "Varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i
frestelse."

Jesus fängslas
47Medan han ännu talade kom en folkhop, och han som hette Judas, en
av de tolv, ledde dem. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom.
48Jesus sade till honom: "Judas, förråder du Människosonen med en
kyss?"

49När de som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända, frågade de:
"Herre, ska vi slå till med svärd?" 50Och en av dem slog till mot
översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. 51Men Jesus
sade: "Låt det vara nog nu!" Och han rörde vid hans öra och helade
honom.

52Sedan sade Jesus till dem som hade kommit ut mot honom,
översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste: "Som mot
en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. 53Jag har varit med er i
templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund, nu råder
mörkrets makt."

Petrus förnekar Jesus
54Då grep de Jesus och förde bort honom och tog honom till
översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. 55Mitt på gården
tände de en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland dem.

56En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden, och hon betraktade
honom noga och sade: "Den där var också med honom." 57Men han
nekade: "Nej, kvinna, jag känner honom inte." 58Strax därefter fick en
annan syn på honom och sade: "Du är också en av dem." Men Petrus
svarade: "Människa, det är jag inte alls!" 59Ungefär en timme senare var
det en annan som bestämt försäkrade: "Visst var den där med honom.
Han är ju galilé!" 60Men Petrus sade: "Människa, jag förstår inte vad du
pratar om!" Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen.

61Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg
Herrens ord, att han hade sagt till honom: "Innan tuppen gal i natt ska
du tre gånger förneka mig." 62Och han gick ut och grät bittert.

Jesus hånas och ställs inför Rådet
63Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. 64De
täckte över honom och frågade: "Profetera! Vem var det som slog dig?"
65De sade också mycket annat hånfullt till honom.

66När det blev dag samlades folkets äldste, både överstepräster och
skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd 67och frågade: "Är du
Messias, så säg det till oss!" Han svarade dem: "Om jag säger det till er
tror ni det inte, 68och om jag frågar, svarar ni inte. 69Men härefter ska
Människosonen sitta på Guds, den Allsmäktiges, högra sida." 70
frågade alla: "Så du är alltså Guds Son?" Han svarade dem: "Ni själva
säger att Jag Är." 71De sade: "Behöver vi något mer vittnesmål? Vi har
själva hört det från hans egen mun!"


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.