Amoristernas pris i yttrandefrihet

Bättrad den 19-02-08. Denna artikel publicerades första gången år 2013 på www.amorism.cc   


Möt oss, läs om amorism®: se länkar i denna artikel!
Artikeln kan komma att bättras. 

Yttrandefrihet + fullkomlig välvilja + dygder = amorism!

Image Amorism; Parfait Bienveillance; Charité; Vérité; Droiture; Liberté d'Expression
Parfait Bienveillance est Amorism!
Amoristerna, kyrkan för amorism har ett pris i yttrandefrihet för att främja sanning, kärlek, yttrandefrihet och god samtalskultur. Amorism innebär önskan om artighet, och att beröm och kritik ska kunna yttras om allt, åtminstone om det görs amoristiskt. Världen behöver mera amorism, alltså Sanningens Ande, Helig Ande! Mera yttrandefrihet, mera kärlek, mera artighet! Det är amorism! Det är dessutom det bästa sättet att gynna kompetens och gott samarbete, god civilisation. Motsatsen är psykopati och x-mentalitet. Amorism har flera dygder, heliga principer för att främja sanning och kärlek, se länk till vår trosbekännelseMan måste inte vara amorist för att få priset.
DSC08234 (1) Amoristernas pris guld pokal himmel. Med amorism
Artikelns kapitel:
1. Inledning
2. Clash of...
3. Priset
4. Bakgrund
5. Fördjupning
6. Länkar

Denna text markerad med blått hör egentligen inte till artikeln: Jag säger detta med anledning av attentat i Frankrike. Jag tror att amorism behövs för att skapa bättre värld, bättre samhällen och bättre tro, och dessutom för att förstå Gud. Men amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. 

Försök att älska alla, men varning för otydliga läror, lögnare och skenheliga människor. Varning för dem som inte önskar amorism, alltså för dem som inte önskar fullkomlig lycka till alla och för dem som inte helgar amorismens dygder! Att hänvisa till svårtolkade eller otydliga eller motstridiga eller ofullkomliga källor som många lagar, Gud, Bibeln, Koranen m.fl. leder ofta till missförstånd, lögner, undantags-regler och missbruk av läror! Flockdjur lyssnar inte på denna varning. Ty de är mera intresserade av att ha vänner och "vänner". Därför "tror" de på "godhet", "rättvisa", "Gud", "demokrati", "alla lika värde", "yttrandefrihet"; märk att jag använder citationstecken här. Ofta är det inte äkta tro, utan snarare "tro", alltså enbart inbillning eller t.o.m. lögn. Amorism är ett friskt och gott alternativ till nämnd falskhet. Amorism och jag fortsätter att förkunna sanningen och de oerhört viktiga dygderna! Det behövs uppenbarligen! Amorism är bland det viktigaste man kan utbilda om, se trosbekännelsen, länk: Trosbekännelse. Amorism är en god lära som troligen maximerar liv och lycka. Amorism är det bästa alternativet till egoism och gruppegoism. Men dåliga, onda respektive felaktiga idéer, läror och kulturer maximerar ofta olycka eller död. 

"Clash of insufficient cultures" (Krock mellan otillräckliga kulturer.)
Efter detta står mera om det goda, nämligen Amoristernas pris i yttrandefrihet
Många onödiga konflikter och onödigt lidande uppstår när (nu minst fyra) otillräckliga kulturer möts. Jag kallar sådant för Clash of insufficient cultures; (Inspirerad av S.  P. Huntingtons bok "Clash of civilisations" .) Det som sker viKrock mellan otillräckliga idéer är att många människor inte har ärlig chans att välja. Många dras med i illusioner som de tror sig förstå (men egentligen inte förstår). Somliga blir rädda för inbillade faror. Många strider i onödan. Och många avstår från "rätt" strider. För att motverka det så säger jag att artig (amoristisk) yttrandefrihet behövs. Det är viktigt att kämpa för amoristisk yttrandefrihet. Världen behöver det (även dina och våra vänner, "vänner och fiender och "fiender"). Världen behöver mera kärlek, nämligen mera amorism. Amorister måste inte hålla med mig om detta: jag tror att endast de som accepterar amorism borde få förvärva medborgarskap. Hellre det än att skapa polisstat och övervakningssamhälle och inbördes konflikter. Läs gärna artikel: Så vill jag ha samhället. Utan bra filosofi så blir det lätt "clash of insufficient cultures". Det bidrar till icke-optimal utveckling av Sverige, Europa och världen. Amorism är den mest perfekta idén som jag har upplevt. Amorism är tillräcklig; (Amorism is sufficient). Amorism är utan lögner och illusioner. Du kan vinna pris om du hittar någon illusion eller fel i amorism, länk: Pris i sanning. Amorism är det bästa för god utveckling.


Priset

Priset finns i åtminstone tre grader: Guld, silver och brons.

Yttrandefrihet kan vara mycket viktig i många sammanhang. Men Amoristernas pris gäller inte all yttrandefrihet, eftersom det kan vara svårt att bedöma. Jag/vi tror att yttrandefrihet kan vara bra även i många andra exempel än de som vi belönar med priset. Följande formulering gäller för priset, den kan utvecklas: Med att främja yttrandefrihet menas: att i tal, skrift eller på annat lämpligt sätt yttra det som man själv tycker, och att yttrandena görs i amoristisk anda; och att hjälpa andra att göra så. Amoristernas pris ska belöna offentliga gruppsamtal. Priset ges inte för att någon avslöjar något som är sekretess. Inte heller för att någon bryter något frivilligt och medvetet avgivet tystnadslöfte.


Bakgrund


För att ha äkta och ärliga samtal så måste uppriktighet och yttrandefrihet finnas. Det gynnas bäst av amoristisk anda. Men i många sammanhang finns inte riktig yttrandefrihet även om många säger/tror att de har eller tillåter yttrandefrihet.

Det finns alltför lite yttrandefrihet och alltför lite amoristisk anda. Många säger sig ha yttrandefrihet i föreningar, vetenskap, massmedia, religioner, partier, skolor m.fl. Men i många sammanhang stämmer inte det. Yttrandefrihet och Sanningens Ande, alltså Helig Ande finns i Amoristerna, kyrkan för amorism, och i våra amoristiska samtal. Våra samtal är utmärkta förebilder! Se länk nedan, till artikel om Amoristiska samtal. Flera borde lära sig av oss! Som ni märker så dyrkar jag inte Jantelagen.
Bibelsamtal hos
Amoristerna, kyrkan för amorism.
Se Gärna länk om hur 
profeter och "profeter" 
kan bedömas: Profeten.

Jag tror att många är dåliga på att bevara och främja yttrandefrihet. Tyvärr så är många ignoranta eller som blinda inför detta ämne. Jag tror att mera yttrandefrihet behövs och mera amorism behövs i flera sammanhang. Jag tror att det är skadligt, inte är optimalt för mänskligheten med alltför mycket politisk “korrekthet”, tabu och skenhelighet. Jag tror att de flesta, de heliga och verkligheten (vår Gud) klarar sig bättre utan sådant.
Somliga människor förstår inte att äkta samtal är omöjliga utan yttrandefrihet. Många är i sammanhang där de tror att yttrandefrihet finns. Men i många sammanhang är det inte äkta yttrandefrihet. Somliga människor vill inte ha yttrandefrihet eftersom de kan bli kritiserade (eller avslöjade), även om kritiken är välvillig/amoristisk. Många är skenheligt toleranta, alltså låtsas-toleranta. De lurar andra att total frihet och tolerans finns “jag/den är tolerant”, “jag gillar yttrandefrihet”, “här/där finns yttrandefrihet”. Men i verkligheten är det många som inte vill eller “orkar” lyssna på andra människor/åsikter. De vill endast höra likasinnade. Många människor är endast mindre medvetna (eller är x-människor). Därför är de benägna att ignorera att andra människor har förtryckts och mobbats ut ur samtalsgrupp/gruppen/grupper genom att äkta yttrandefrihet inte finns. Somliga som vill ha seriösa samtal trivs inte om inte tillräcklig yttrandefrihet finns. De är benägna att lämna grupper där det inte finns yttrandefrihet om vissa aspekter.

Äkta yttrandefrihet “måste” alltid finnas som möjlighet, även om ingen utnyttjar möjligheten. Annars, om det i något avseende saknas möjlighet att vara ärlig och använda yttrandefrihet, så är det endast låtsassamtal, alltså inte äkta samtal. Amoristerna, kyrkan för amorism vill belöna dem som skapar och främjar yttrandefrihet i amoristisk anda. Amoristerna tror att människor behöver bli påminda om att främja yttrandefrihet, uppriktighet och amorism. Ty många är alltför omedvetna, ignoranta, egoistiska eller grupp-egoistiska. Fördjupning

DSC03359.JPG Bild på Orm. Med text och amorism. Alla varelser är viktiga. Varje varelse bör vara på sin platsI Lukasevangeliet talar Jesus om “ondska”. Alla människor talar om ondska, även om somliga av dem vägrar att använda ordet ondska. Jag tror att somliga andra missbrukar ordet. Somliga använder istället andra ord som de lärt sig. De kanske skiljer på vänner och icke-vänner eller t.o.m. fiender. Alla (även djur) har alltså uppfattning om vad de tror är ont respektive gott, men somliga oärliga erkänner ej sådant. De hävdar att de är toleranta, gillar sanning, respekt och yttrandefrihet etc. För övrigt, amorism® prioriterar respekt för människor före respekt för ideologier. Amorism har sina prioriteringar och vad som anses vara bra respektive dåligt, vad som bör respekteras respektive inte respekteras. Det har alla människor, men oärliga och insiktslösa erkänner ej det.

Låg intelligens, dålig logik och o-amoristisk attityd är en ohelig kombination. I synnerhet när sådana människor och djur är ohyfsade. Somliga är dessutom okunniga. Men amorister önskar kärlek till alla, även till dem, trots att de inte är amorister, utan snarare som djur eftersom de har alltför begränsad välvilja. Jag tror att Jesus skulle vara besviken på just sådana varelser, se t.ex. Lukasevangeliet 11. Kristus är dock inte krävande som många “högstående” respektive “lågstående” varelser/människor är. Jag tror att Jesus istället vill sprida positivt tänkande, nämligen kärlek, sanning och förlåtelse så att alla får lycka, alltså amorism®. Det är vad jag kallar den största och heligaste godheten eller “ljuset” som kan finnas i människor trots att svagheter finns (Lukas 11:33 – 36). Ljus är dessutom så gott som viktlöst, lättare att bära än luft och annat som kan vara gott. 

Varning, många är oärliga, har bristande insikt eller har psykiska svagheter som de inte vet om själva. Ingen är perfekt. Alla har fysiska och mentala svagheter i olika grad, även om de inte har “diagnos”. Jag tror att ondska är att avvisa sådant och att avvisa amorism. De oartiga har dessutom bristfälliga tolkningar av Bibeln. Somliga ger långa, långsökta eller motsägelsefulla tolkningar, och försöker göra sig oförtjänt trovärdiga. Men om man jämför dem med amoristiska tolkningar så har de o-amoristiska i vissa fall lägre/ingen trovärdighet. Jag har aldrig upplevt att de har haft högre trovärdighet än amoristiska tolkningar. Somliga bedragare, vars teorier ej är trovärdiga kan retas av sådant. De känner att deras bedrägerier blir mindre trovärdiga om man talar om amorism. Det är därför benägna att avbryta seriösa amoristiska förklaringar. Men de avbryter ej svammel eftersom det ej avslöjar bedragarna. Men somliga oartiga/förvirrade/bedragare avbryter även annat. Därför är det viktigt att göra som i amoristiska samtal, t.ex. att ordföranden förklarar att ingen annan än ordföranden får avbryta. 
Bildspelet visar hur djur, psykopater och x-människor tänker.
Jämfört med helhjärtade amorister.

Somliga “onda” är skenheliga (erkänner ej sina svagheter). Andra “onda” tror att alla är onda eftersom de inte har någon bestämd uppfattning om vad som är gott (men de brukar tycka att egoism för dem själva är gott, men det erkänner de ej). Jag tror att ett av kännetecknen på “onda” är att de inte ens gillar yttrandefrihet och artiga, ärliga samtal. Men alla, även de “onda” får tala för oss amorister eftersom vi gillar ärlighet och yttrandefrihet, åtminstone om de är artiga. De får även kritisera. Men de “onda” vill tysta amorister. Det är uppenbart att många människor ignorerar förtryck, att de snarare är flockdjur än heliga människor. Somliga är även bedragare. Många vill inte ens i kravlös teori medge tillräckligt mycket ärlighet och godhet till alla. Därför finns onödigt mycket förtryck, inkompetens och oärlighet i världen. De håller sig istället till egoism och grupp-egoism. I många fall även till icke-optimalt förtryck, lögner eller politisk “korrekthet”. 

Jag tror att x-människor kan vara mänsklighetens största problem. Obs., amorister måste ej tro att x-människor finns. Denna länk visar hur det kan vara att umgås med somliga oärliga x-människor: Uppenbarelseboken. Artikeln ger smakprov på oamoristisk anda och skenhelighet.

Bildspelet visar hur djur, psykopater och x-människor tänker. Jämfört med helhjärtade amorister. Alla varelser vill ha makt. Tyvärr är det inte alltid de godaste och rättfärdigt ödmjuka som bestämmer! Amorism upplyser om sådant och tron att fullkomlig lycka till alla är den bästa visionen! Helhjärtade amorister önskar amorism, alltså fullkomlig lycka till alla, även till alla djur och alla x-människor (psykopater och "halv-psykopater")! Men de önskar inte amorism till alla! De betraktar alltså tillvaron på annat sätt än helhjärtade amorister. Därför hanterar de ofta konflikter på annat sätt. Obs. amorism är en kravlös vision! Amorism förstår att man inte kan få allt! Men vi tror att amorism är bästa visionen. Amoristerna, kyrkan för amorism håller föredrag. Vi behöver sponsring för att låna/hyra lokal.


Betygsättning och recension av samtal i Adolf Fredrik

Amoristern, kyrkan för amorism är bäst, även på samtal. Ty hos amoristerna garanteras artig yttrandefrihet och äkta samtal. Alltså inga tabun, så länge man håller sig till huvudtemat. Man får även nämna källor/referenser och säga vad man tycker. Det är oerhört viktigt och höjer kvalitén på samtalen!
DSC07144 (1) Bättrad Fredrik Vesterberg ordförande på Bibelsamtal i Adolf Fredriks församling. Med amorism
Arbetar för amorism eftersom
jag tror att amorism är bäst tro,
lära och ledarskap. Mänskligheten
behöver amorism!
13-09-02 Bibelsamtal. Jag prövade om yttrandefrihet (om amorism) fanns i församlingen. Jag höll mig som vanlig mycket bra till temat. Sade att grunden för min tolkning av temat (Lukasevangeliet 10:1 – 20) var amoristisk, att främsta målet ej är att straffa. Att Jesus menar att människors tro och handlingar kan få konsekvenser, oavsett vilket folk/kultur/religion man tillhör, israeliter, fenicier och alla. I Lukas jämförs de israelitiska byarna/städerna Betsaida och Korasin med feniciska Tyros och Sidon. Jag tror att attityden och tron som Jesus gillar och åsyftar är amorism, alltså att han menar att det är nödvändigt att gilla amorism, närmare bestämt tro på kärlek, sanning och förlåtelse etc. till alla. Tron har alltså innebörd mer än att bara gilla/ropa Jesus, Gud eller liknande. Finns yttrandefrihet så ska man kunna sägas sådant och amorismens syn ska kunna nämnas. De deltagare som tidigare protesterat mot att amorism nämns var tysta/artiga. Ingen protesterade mot mina sakliga kommentarer. Detta ingår i bedömning om kyrkoherden kommer att få amoristernas pris i yttrandefrihet.

Betyg den 9/9: Två kostymklädda deltagare försökte tysta mig trots att de ej hade ordet. Det är förtryck och oartigt. Ordföranden är alltför mild eller mesig mot de oartiga. De oartiga försökte ej tysta andra som gjorde kommentarer om egna tolkningar av temat. Några av dem höll sig inte ens till temat. Men de stoppades ej av de oartiga. (Många andra ställen, ateismer, religioner, föreningar, företag och partier har samma problem. Därför är de oheliga eller inte tillräckligt heliga) Om församlingen ska få godkänt eller få Amoristernas pris så måste ordföranden bli bättre på att stoppa oartiga som försöker avbryta andra deltagare. Mänskligheten och ordföranden bör lära sig av Amoristerna och amoristernas samtal!Betyg den 13-09-16: Jag bedömde Bibelsamtalet. Bibelsamtalet var bättre än vanligt. Jag nämnde om amorism och varför jag tolkade texten som jag gjorde.(Att få nämna amorism och annat i sådana fall är egentligen är självklart om yttrandefrihet finns). 222B Efter samtalet gick vi på café. En häcklare som hållit tyst på bibelsamtalet följde med. Bra att han slutat avbryta mig på Bibelsamtalet när jag använder ordet amorism. Men på kaféet kom han med felaktiga påståenden och ställde fientliga frågor. Det var som att tala med en fientlig bandspelare som automatiskt och idiotiskt och ohörsamt attackerade. Han kunde vara tyst och lyssna, men han förstod inte eller ville inte förstå samtalet. Det vara alltså en oärlig eller knäpp x-människa, klassisk sektledare och bondfångare. Jag tycker inte att man ska vara elak mot någon, inte heller mot den personen. Jag bli alltmera övertygad om att amorism behövs, i synnerhet när man möter sådana människor.

På Bibelsamtalet den 13-09-30 märktes det mera tydligt att de som vill förtrycka yttrandefriheten har varit artiga motvilligt, om de ej hålls efter så börjar de avbryta igen. (F.ö. vi blev färdiga med det intressanta kapitel 11 i Lukasevangeliet. Jag tror att amorism ger den bästa tolkningen.) Jag har återigen erfarit att några har gjort oartiga avbrott. Det är illavarslande. Om ordförandena ej förklarar tydligt för de oartiga som avbryter så
kommer de ansvariga i Adolf Fredrik inte att få priset. Då är prövotiden slut tills vidare. (Direkt efter samtalet den 30/9 kom en av de oartiga fram till mig och sade “du kommer att stöta på patrull” om du fortsätter att nämna amorism. Ett ohyfsat uttryck som kan tolkas som ett hot, eller åtminstone ett aggressivt ljud från en intrigmakare eller orm som försöker strypa yttrandefrihet.) Kan Adolf Fredrik inte försvara yttrandefrihet så är församlingen inte tillräckligt bra och helig för mig. Den är lika bristfällig i yttrandefrihet som i många andra ateismer, ideologier, partier och religioner, även om den inte är bland de sämsta. Församlingen är då som andra ställen dit (heliga, oheliga och skenheliga) går för att snacka istället för att även vara en plats som gynnar det jag önskar, nämligen högre helighet och ärlighet. Det är inte tillräckligt heligt för mig och andra att församlingen är som ett av alla de många ställen där hycklare har alltför stor makt. Att lögnare, häcklare och hycklare tillåts styra är extra tråkigt. Men det är tyvärr mycket vanligt. Orsaken är troligen att x-människor (och djur) inte gillar amorism eller inte förstår vad det är eller att de tror att det är överflödigt. De har kanske rätt, men jag tror istället att amorism behövs, alltså att det behövs mera tro på kärlek, sanning och förlåtelse för lycka till alla. Se den amoristiska trosbekännelsen så förstår ni ännu bättre vad jag menar. Jag hoppas inte att Amoristerna, kyrkan för amorism är unik/ensam i sin godhet/helighet och ärlighet. Tråkigt om Adolf Fredrik och andra ej uppnår den heligheten och ärligheten. 

Nedanstående stycke är inaktuellt. Nedanför det finns Länkar
Exempel: En f.d. kandidat

Betyg för den 13-09-30: Troligen får kandidaten inte priset eftersom han inte försvarar yttrandefrihet tillräckligt. Han är bättre än några av sina underordnade. Men chefer måste ha koll på sina underordnade för att få priset. Kandidaten är ordförande. Ordförande bör bli bättre på att hålla efter deltagare som avbryter andra deltagare. De och världen bör lära sig av Amoristerna, troligen Guds främsta kyrka, även av vår samtalsmetod för seriösa samtal. Kandidaten bör höja sig över medelmåttigheten. Annars blir de kvar på den låga nivå som de flesta ateismer, partier och religioner tyvärr är. Många är sämre, men det är ingen tröst.

Nedanför detta visas mera om bedömningen

Bilden visar kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson i Adolf Fredriks församling. Jag utreder sedan den 13-08-19 om han ska få Amoristernas pris i yttrandefrihet. Han kan bli den förste som får priset. Han kan få det om Adolf Fredriks församling låter deltagare nämna eller referenser, källor t.ex. amorism (eller annan tro/ideologier/vetenskap) i Adolf Fredriks Bibelsamtal på måndagar, och låter dem göra det på relevant sätt, som i god/äkta vetenskap och i amoristiska samtal. Kandidaten kan som pris få något som jag har råd med, blomma? Eftersom det inte krävs så mycket mod för att hålla efter oartiga i detta fall så blir det ej mer. Jag gillar Nils-Henrik, oavsett om han är värd priset eller inte.

Den 13-08-19 godkände han att jag deltar och nämner amorism. Jag har så gott som alltid lyckats mycket bra med att vara relevant och hålla mig till temat. Men somliga har försökt att tysta mig under en längre tid när jag nämnt amorism, Luther eller annat relevant som hör till temat och gör samtal till ärliga, äkta samtal istället för låtsassamtal, se länk nedan om äkta samtal, alltså Amoristiska samtal.

Den 13-08-12 protesterade jag kraftfullt mot att två personer under några månaders tid avbrutit mig flera gånger under Bibelsamtal. De avbröt trots att jag hade ordet. Det är oartigt. De avbröt så fort jag nämnde Luther eller amorism. Obs., Luther är en av grundarna till Svenska kyrkan. Om flera tog efter dem så skulle det bli kaos. Olika sorter av inskränkt yttrandefrihet i Svenska kyrkan och andra partier, ateismer, religioner och föreningar har gjort att jag i flera år har känt behov av att grunda något nytt. Därför grundade jag Amoristerna, kyrkan för amorism. Nu när Amoristerna är grundade så är jag nöjd, äkta yttrandefrihet i Amoristerna och briljant tro och lära! Där finns mera yttrandefrihet än i någon annan organisation som jag har upplevt. Vi försöker dessutom att ha så mycket amoristisk anda som möjligt.

Den 19/9 – 28/9 var det god stämning och yttrandefrihet, tack vare Nils-Henrik m.fl. R förlät mig för min kraftiga protest mot hans avbrytande. Han hade skrivit ett brev som han visade för mig. Tillfälligtvis var det slut på hans oartiga avbrytande. Jag gav honom en blomma. Dessutom så verkade han vara ärlig och att vi var eniga i att tro att kärlek, förlåtelse och Kristus är (kan vara) gott. Jag är dessutom amorist! Äkta vetenskap och Amoristiska samtal är så, alltså vetenskapliga och seriösa genom yttrandefrihet, åtminstone om man håller sig till temat. Amoristerna, kyrkan för amorism är unik, utmärkt och exemplarisk i detta avseende. Där får deltagare t.o.m. ha med flaggor och annat. Det bidrar till att jag tror att Amoristerna, kyrkan för amorism är bäst/heligast.

Jag har haft kampanj i många år för att försöka förbättra andra kyrkor. Men tyvärr verkar det ej gå. Jag har sökt i många religioner, församlingar, ateismer och partier efter ärliga samtal där alla som är artiga får vara med och diskutera ärligt om viktiga ämnen, och att slippa tabun så länge man är artig. Eftersom jag ej funnit något tillräckligt bra så startade jag Amoristerna. Jag tror att Amoristerna behövs, att de är bäst och heligast, delvis av ovanstående skäl. Hos Amoristerna tillåts alla, som håller sig till temat och är artiga, att tala, även om de (artigt) kritiserar något. Det är även tillåtet att “väva in” referenser i sina förklaringar t.ex. hur andra ideologier, vetenskapsmän, filosofer, profeter etc. har tolkar temat. Ty det gör samtalen äkta; det ökar deltagares förståelse, kunskap och är den bästa möjligheten för utveckling av oss, deltagarna och samhället. Se länk nederst om Amoristiska samtal.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.