Självkänsla, medkänsla, empati

Bättrad den 17-07-08 kl. 09:57. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-16 kl. 12:48 på WWW.AMORISM.CC.


Jag tror att Agneta Lagercrantz berör något viktigt i hennes bok Självmedkänsla. Jag såg om den i DN och på TV, (vilket inte måste innebära att den är bra). Eftersom jag själv inte har läst boken så ska jag vara ödmjuk. Detta är alltså inte en recension. Ty recension av bok kan göras först efter att man har läst boken. Men jag tror att boken Amorism ((utgåva 1 år 2016) referens 2) belyser allt det viktigaste om begrepp som nämns i hennes bok. Och att Amorism har viktiga och nya förklaringar av sådant. Och att många andra böcker/ lärare har otillräckliga, t.o.m. felaktiga och/eller onödiga förklaringar. Dessutom är det vanligt att begreppet välvilja inte nämns. Det är mycket allvarligt. Ty självkänsla utan välvilja, nämligen egenkärlek/ egoism kan leda till självutplåning, depression och onödiga konflikter istället för rättfärdigt samarbete. Amorism betonar att nåd och förlåtelse är några viktiga dygder för god hantering av självkänsla. Jag föredrar begrepp som egenkärlek, egoism (förklaras i denna artikel), självkänsla, självkännedom. Välvilja, medkänsla, empati m.fl. är viktigt. Man måste kunna benåda och förlåta sig själv. Ovanstående begrepp och viktiga dygder nämns i trosbekännelsen (referens 1)
Amorism betonar att egoism är egenkärlek. Men egoism betonar även att man inte kan ordna alla problem. Amorism betonar att egoism bör behärskas rättfärdigt, alltså med amorism som måttstock. Många har felaktig förståelse för vad egoism och rättfärdighet är. Du bör läsa amoristiska artiklar för att förstå dessa begrepp. Jag kommer troligen inte använda begreppet självmedkänsla. Jag kallar sådant för sund egoism. Jag föredrar ord som självkänsla, total välvilja, total lycka, kärlek. Allt sådan sammanfattas i vad amorism kallar rättfärdighet, vilket jag kommer att fortsätta att använda och föredra framför många andra begrepp. Jag tror inte att onödiga nya begrepp behövs....

Bakgrund till denna artikel

Skapandet av nya onödiga ord ökar språkförbistring, alltså förvirring eller svårighet att förstå språk. Amorism® är seriöst och vetenskapligt. Amorism försöker därför undvika skapandet av nya, onödiga ord. Amorism är inte emot skapandet av nya ord och nya begrepp. Men anbefaller det endast när det är nödvändigt. Jag anbefaller amorism och läsning av boken Amorism. Boken förklarar över 100 viktiga ord. Rätt (och i vissa fall ny) förståelse av vissa ord är nödvändig för att förstå andra ord och begrepp. Det finns i amorism och i boken Amorism. Amorism är viktigt om man vill att flera människor ska må bättre än nu.

Amorism är ett ord som har fått ny och nödvändig betydelse sedan år 2012 då samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism grundades. Ty jag har hittills inte hittat något som exakt motsvarar amorism. Amorism belyser grundläggande aspekt av alla synnerligen goda varelser, nämligen de rättfärdiga. Amorism ger även begreppet rättfärdig/rättfärdighet ny betydelse. Amorism säger även att rättfärdighet inte är den enda goda egenskapen. 


Mera om medkänsla, självkänsla och självmedkänsla


Jag förstår inte vad Agneta Lagercrantz menar med (hennes?) nya ord självmedkänsla. Jag gissar (men vet inte) att självmedkänsla är medkänsla med sig själv. Men det finns redan begrepp för det, nämligen självkänsla, självkännedom, självmedvetenhet, självförtroende. Jag gissar (men vet inte) att hon med självmedkänsla även menar välvilja till sig själv. Men begreppet medkänsla är tyvärr otydligt.

Enligt boken Amorism gäller även: Empati är en synonym till medkänsla. Empati kan även betyda mera än enbart medkänsla. Begrepp som medkänsla och empati kan betyda något eller allt av följande: 1. Förståelse för (andras) känslor. 2. Lojalitet med någon. 3. Någon sorts välvilja (egoism, gruppegoism eller amorism). Jag tror att boken Amorism är den tydligaste och första boken som nämnder allt detta. Den är tydligare än Agnetas bok. Många ord är missförstådda. Även egoism missförstås av många, i synnerhet av hycklare och skenheliga. I boken Amorism förklaras begreppen.

Problemet med begreppen medkänsla och empati är att de lätt missbrukas om man sammanblandar de tre nämnda betydelserna. Amorism förklarar att de ofta är kombinationer av olika begrepp. Medkänsla och empati är alltså inexakta och därför ofta otillräckliga begrepp. Men amorism avskaffar inte nämnda begrepp. Ty de kan ha sin användning. Alla medvetna varelser har medkänsla med sig själva, alltså självkänsla. Självkänsla är viktigt. Därför bör man även betona något om välvilja (istället). Eller betona välvilja. Medkänsla måste (enligt boken Amorism) inte vara samma som: välvilja, eller amorism (total välvilja till alla). Amorism varnar för att medkänsla och empati är otydliga begrepp. De kan missbrukas om man inte betonar välvilja. Helst bör amorism, (total välvilja) betonas. Men amorism, alltså välvilja till alla är bra, och dessutom möjligt. Boken Amorism förklarar dessa och över 100 andra begrepps betydelser bättre än andra källor (som jag har hittat). Jag föredrar boken Amorism istället för alltför enkla tal om medkänsla och självmedkänsla. Amorism är oerhört viktig eftersom den förklarar många ords betydelser. Boken avslöjar illusioner. Tyvärr verkar många inte förstå essensen i vad medkänsla och empati är. Om man läser boken så förstår man att välvilja och godhet är minst lika viktigt som de otydliga begreppen empati och medkänsla. Men amorism har inte avskaffat begreppen. De har sin användning i vissa sammanhang.


Länkar till besläktade artiklar
Referenser (Ver. 16-09-20)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken. 
Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 161002)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 10. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 11. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 14. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 15. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av spektakel, egoism och gruppegoism. Sanning och amorism (total välvilja, rättfärdig kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs., du måste välja om du vill Publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym"; annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.