Definition: så är x-människor, x-varelser

www.amorism.cc                            Bättrad den 14-05-01 kl. 8:57 tre typer; 14-02-04 Bakgrund; psykopat, sociopat, borderline, semipsykopat; 14-01-29 Lukas; 14-01-18 Utredning av orden ödla och maktmänniska; 13-08-20 Autism-spektrumet.

Vill du veta vad amorism är, se länkar nederst i artikeln.

Teorin om x-människor är min privata teori. Den teorin och denna artikel ingår inte i amorism. Man kan leva utmärkt utan att vara x. Denna artikel startades den 12-12-28. Välkomna! Alla, även x kan vara amorister!

Jag tror att x är mänsklighetens främsta svaghet, nämligen avsaknad av välgångsönskan till alla. De flesta x har bristande välgångsönskan till andra. Men några x saknar välgångsönskan till sig själva. Andra varelser önskar fullkomlig lycka till alla. De är inte x. Begreppet x kräver noggrann förklaring, ty många är fåkunniga eller “blinda” och förstår inte tillräckligt om detta nya ämne. Därför utreds det grundligt i denna artikel. Amorism® och i synnerhet Amoristerna, kyrkan för amorism är skapat även för att informera om sådana svagheter. (Eller t.o.m. att avhjälpa svagheterna. Men många/somliga kanske inte kan “botas” helt. Anledningen till att jag sätter  ordet bota inom citationstecken är att denna artikel och amorism handlar om två olika världsåskådningar, nämligen 1. den amoristiska, “mot” den 2. egoistiska eller gruppegoistiska.)

Troligen ligger mänskligheten 100 000 år efter i utveckling/välstånd/lycka p.g.a. den mycket vanliga mentala DSC08223.JPG-Sheep-goats-Apocalypse-svagheten/handikappet x, som många starka respektive svaga personer har. Alla djur och kanske 1/2 –3/4 av mänskligheten är x i någon grad. Detta är en ny teori av mig som kanske inte är känd/publicerad före år 2010? Min vän Åke har myntat begreppen x-varelse och x-människa och inspirerat mig, se avsnittet Bakgrund…. Jag har därefter utvecklat idén mycket. Det mesta som står i artikeln är mina idéer. Bilden om Matteus 25 är endast min privata teori om vad Jesus kunde ha menat.

 

Tre olika karaktärsdrag

Alla människor diskriminerar, alltså väljer sina vänner eller gillar somliga mer än andra. Alla varelser delar in varelser i olika typer mer eller mindre medvetet. Att hävda att alla är lika är alltså fel eller t.o.m. bedrägeri. De som hävdar att alla är lika eller att någon behandlar alla exakt lika förstår inte vad de själva talar om. Amorism är dock unik, amorism önskar alla lycka, utan att kräva något och utan att kräva mesighet eller hårdhet. Det som bidrar till amorismens unicitet är även annat i läran. Detta avsnitt handlar om tre olika karaktärsdrag/karaktärstyper/personlighetstyper/ typer. Vilket av dessa ord man använder är inte det viktigaste. Ni förstår vad jag menar med att det finns tre olika typer. Det är en teori som jag själv har grundat. Det kan vara intressant att dela in människor och varelser i tre olika typer eller åtminstone att varje varelse har olika mängd av tre olika karaktärstyper, en blandning. Personligheten utgörs till stor del av hur mycket man har av de olika typerna. De olika typerna/karaktärsdragen är: 1. egoism, 2. gruppegoism, 3. amorism. Man måste inte vara medveten om Amoristerna och vår amorism för att vara den amoristiska typen. X-varelser har väldigt svagt eller saknar amoristiska karaktärsdrag helt. X-varelser kan alltså räknas som typ 1 eller 2. Kom ihåg att amorism® och helhjärtade amorister önskar alla väl, även om helhjärtade amorister också har drag av egoism och gruppegoism. Denna teori kan inräknas i det amoristiska paradigmet, d.v.s. man måste inte tro på denna teori för att vara amorist. Resten av artikeln handlar om skillnaden mellan icke amorister (typ 1 och 2) och amorister (typ 3).

 

Mer om x respektive icke x

Man har länge talat om t.ex. psykopater. De är endast en liten del men allvarlig del av andra personer som också ingår i gruppen x-varelser. (Man brukar säga att ca 2 – 4 % av befolkningen är psykopater. Men jag tror att de siffrorna kommer från ett alltför litet urval, t.ex. de som har dömts för grova brott. Problemet med det är att män kan vara överrepresenterade i sådant. Jag tror att om grovt omoraliskt beteende även hos kvinnor skulle inräknas så kan det hända att antalet psykopater skulle öka, kanske mer eller mindre fördubblas, alltså kanske att 4 – 10 % av befolkningen är psykopater.)

Artikeln beskriver att många har psykopatiska drag, även om de inte klassas som psykopater, men jag kallar dem semi-psykopater. Denna teori om x är alltså något nytt som handlar om mentala och andliga egenskaper/svagheter. X-varelser är extra benägna för ilska och depression. Anledningen är att de har egoism som främsta drivkraft/motivation. De har svårare att glädjas åt och vara nöjda med andras framgångar. X är benägna att se andras framgångar som meningslösa eller t.o.m. som hot. “Fullvärdiga” människor är inte lika benägna att se tillvaron så. De är mera benägna att acceptera och glädjas med andra. De är därför mera benägna att vara harmoniska och lyckliga.

 

Ingen är skapad att vara perfekt, som Stålmannen eller Gud. Därför måste alla diskriminera. Alla varelser (x och icke-x) diskriminerar medvetet eller omedvetet. Ty ingen klarar allt. Alla varelser är egoister/gruppegoister. Egoism är det viktigaste/heligaste för många. X-varelsers idéer, liv, relationer, ideologier, företag, politik, ateismer, kulturer, andlighet, religioner eller tolkningar av sådant bygger främst eller enbart på olika sorters egoism. (Ty omedvetna och x saknar , missförstår eller förkastar  behovet av att påminna sig själva och andra med amoristiska trosbekännelsen. Amorism® anser att kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla är minst lika viktigt (eller viktigare) än egoism. Amorister har trosbekännelse om det. Amorism är kravlös ideologi/religion.)

 

Teorin om x innebär inte att icke-x (“fullvärdiga”) gör superstarka och superbra “stålmannen”-gärningar som avhjälper alla problem. Teorin om x handlar istället om välgångsönskan, inte om andra åsikter eller om andra gärningar. Frågan om x respektive icke-x är främst om varför man gör något. Inte främst vad man gör. 

 

Trosbekännelse den 140226Eftersom x respektive icke-x handlar om önskan så kan det i många fall vara mycket svårt att avgöra om någon är x eller icke-x; tankeläsning är inte alltid lätt. Teorin om x handlar om att det finns två olika attityder/önskningar, nämligen: 1. att inte önska alla varelser väl, 2. att önska alla varelser väl. Teorin innebär även att de varelser som inte önskar alla väl verkar vara fokuserade på revir-strider eller på mer eller mindre oärlig konkurrens. Att sådant tar överhanden hos många varelser. Många varelser, alltså x-varelserna) verkar enbart vara styrda av rädsla respektive strävan efter egen vinning, alltså egoism eller gruppegoism eller sakna välvilja till andra, eller i vissa fall sakna välvilja till sig själva. Bilden visar en amoristisk trosbekännelse.

 

Man kan alltså vara “fullvärdig” och vara t.ex. militär, pacifist, kriminell, polis, vegetarian, köttätare (tänk på djuren, vegetariskt troligen bäst), kapitalist, socialist, rasist (ras-medveten), liberalist, nationalist, globalist, feminist, humanist, religiös, icke-religiös eller miljöpartist. Även personer som tillfälligt har dåligt humör kan vara “fullvärdig”. Alla värderar alla människor olika, även om somliga ljuger att alla har samma värde; men det får ni inte höra a somliga människor, ty många är skenheliga, lurade eller ointelligenta. Det är tragiskt och skadligt för mänskligheten att alla har olika svagheter, den gravaste och hittills okända (eller förbisedda?) svagheten är x-mentalitet. Jag undervisar om det. Jag tror att mänskligheten gynnas av att höra om det i amoristisk anda.

 

Amorism innebär inte att man måste tro att x finns. Teorier om x ingår ej i amorism. Jag vill inte att man ska straffa någon som man tror är x. Alla belönar respektive straffar andra ändå. X är extra hänsynslösa när det gäller straff och girighet. Amorism är egentligen inget annat än en kravlös idé, om att önska alla, även x, lycka. Empati och välvilja/välgångsönskan måste inte vara mesighet, gränslöshet, laglöshet eller kravlöshet.

Många förstår inte problemet med x, trots att psykologiska tester visar att en stor del av mänskligheten har bristande empati och dessutom saknar välvilja till alla. Jag vill inte göra reklam för psykologi och psykiatri, ty allt kan missbrukas, i synnerhet om man inte är “amoristisk”. Denna artikel skrivs även för dem som egentligen inte är x. Så att de inte låter sig dras med i x-varelsers kultur och intriger alltför mycket. Artikeln är upplysning så att människor av god vilja inte ska bli förvirrade eller förtvivlade eller i värsta fall “spåra ur” p.g.a. den överväldigande mängden x-beteenden (alltså överdrivna lögner, skenhelighet och likgiltighet) som finns i kultur, föreningar, politik, religion och samhälle. Det kan förvirra även välvilliga människor. Jag har själv varit förvirrad vid några tillfällen för många år sedan, innan jag blev alltmera trygg i den tro, som är grunden för amorism, som jag publicerade år 2012. Då grundade jag Amoristerna. Det känns väldigt bra. För övrigt, empati och välvilja måste inte vara mesighet, gränslöshet, laglöshet eller kravlöshet.

 

 

Vilka gillar artikeln/ämnet? 

Många som är trötta, och även x-människor tycker inte att denna artikel är viktig. Men somliga x som tror sig kunna tjäna på artikeln kan bli intresserade. Andra “har ej tid” att läsa detta. Men de har tid till “nöjen”, “vänskap”, prylar, halv-meningsfulla aktiviteter, egoism eller skräp-kultur etc. Egoism, lögner, avundsjuka, sabotage, elakhet skenhelighet bedrivs utan att de anser att det är dåligt. X-varelser kännetecknas av att de saknar välvilja till alla. X-människor är som djur i detta avseende. De skiljer sig därmed från “fullvärdiga” människor. Somliga x-varelser kan vara mycket intelligenta, artiga, trevliga och arbetsamma. Så man ska inte tro att alla är primitiva. X är överrepresenterade i ledande befattningar. Jag skulle kalla somliga x-varelser för sjukliga vinnar-skallar. Men alla x är inte det.  Somliga x är passiva och tillbakadragna. 

 

Många x försvarar floskler och moderna uttryck som “allas lika värde” eller spelar tuffa eller säger/gör annat för att själva bli accepterade eller populära, eller så är de hänsynslösa och försöker inte ens vara skenheliga. Somliga X är något mellanting eller pendlar mellan dessa karaktärsdrag. Amorism tror dock att alla har något gott i sig. Jag tror att dominans av sådana attityder och teman gör att världen inte är optimal. Ursäkta uttrycket skräp-aktiviteter, inget är alltigenom skräp. Nöjen m.m. kan vara bra (i synnerhet om de är amoristiska). 

 

 

Hur ofta önskar du alla väl? För att förstå denna artikel så är det bra/nödvändigt att du först förstår (läser) amoristiska trosbekännelsen

(Jag gillar Jesus och Bibeln. Men jag klarar mig utan det. Amorism är inte självständig och oberoende av andra/annat. Jag har många intressen: vetenskap, biologi, människor, teknik, natur, konst, religion, filosofi, politik. Jag är ingenjör, uppfinnare, konstnär, dataoperatör, självständigt tänkande, grundare samt ledare för Amoristerna, kyrkan för amorism™.)

Först och främst amorism™, men även begreppet x-människor (se nedan) ger ökad förståelse för mänskligheten (och dessutom för Bibeln). Jag tror att x-människor är ett av mänsklighetens främsta problem. Denna artikel ger kraftigt ökad förståelse till mänskligheten.

Jag tror att mänskligheten skulle tjäna på att ha bättre inspiration, kultur och ledare!

 

Detta visas för att antyda att förståelse för problemet kan ha funnits länge. Nedanför detta stycke finns förklaring som inte handlar om Bibeln. Där sammanfattas och förklaras begreppet x grundligt, även psykologi, och “ny” diagnos inom autism som kanske en stor del av mänskligheten har.

 

Många människor är x. Det kan vara större eller mindre andel av x beroende på vilken grupp/tillfälle man är i Men jag tror att 1/3 – 3/4 av mänskligheten är x i någon grad. Jag har inte fört statistik om hur många eller hur stor andelen är, men det är vad jag tror genom att undersöka min omgivning m.m.

Jag är inte Bibel-extremist. Men detta är ett exempel på att även Jesus kan ha varit besviken på många och protesterat och varnat. Jag tror att många har missförstått och missförstår Jesus. Jag tror även att Jesus menade att det finns olika sorters människor, han talade nämligen om “får” och “getter”. Se rörliga bilden överst. Jag tror, men vet inte om Jesus menade att x är samma som “getter”.

Artikeln visar även hur jag tror att bra samhällen, familjer, gemenskaper, föreningar och partier, företag och andra grupper är. För att förstå vad som är bra så måste man förstå att x-varelser, många människor och de flesta djur anser att endast det som tillfredsställer deras egoism eller gruppegoism är bra; att även tänka på kärlek, sanning och förlåtelse för lycka till alla är överflödigt för X och insiktslösa. X tycker att sådant är fel eller stör deras liv och tankar.

Många försöker kanske protestera mot orättvisor som orsakas på grund av brist på kärlek men de känner inte till amorismen eller glömmer den. Deras kamp och intriger löser alltså inte de verkliga problemen eftersom de saknar amoristisk trosbekännelsen och inte tror på den. Många saknar alltså amorism, och amorismens “kompass”. Amorismen är inte självklar. Men goda och insiktsfulla människor, lärare och ledare upplyser med amorism.

Amorismen förklarar grundproblemet och ger vägledning så att människor kan ana bättre än nu vad som är det verkligt goda, nämligen kompetens OCH AMORISM. Kompetens, egoism och gruppegoism utan amorism är alltför bristfälligt. Men får och getter bryr sig inte om sådant. De är som blinda och fast i sin egoism och gruppegoism och lägger stor tid på överflödande andlighet från “nöjen”, prylar och “skräpkultur”.

En skillnad mellan ärliga människor och x-människor är att ärliga människor endast strider ärligt och rätt (om de strider). Men x är benägna att strida enbart för egen vinning, att roffa åt sig oärligt, mera benägna till lögner och sabotage. Obs, många x är inte stridbara. Ärliga människor har alltså annan grund för sina strider, alltså ärlighet och sanning.

 

Exempel som kan handla om x i Bibeln

Jag måste här betona att Amoristerna, kyrkan för amorism skiljer sig från andra kyrkor. Vi har andra tolkningar av Bibeln och Jesus. Andra definitioner av synd respektive rättfärdighet. Vi är inte beroende av Jesus och Bibeln eftersom det finns konstiga tolkningar. Och det finns många dåliga, mindre bra kyrkor.

Jag tror att amorism är det som mänskligheten saknar mest. De som inte förstår vikten av amorism bygger samhällen och annat som på “lös sand”. Jesus menade kanske att de flesta människor är som får och getter (x). Getter är överrepresenterade bland ledare. Han talade även om människor, jungfrur, förvaltare och annat. Så man ska inte haka upp sig på djur. Jesus talade i liknelser.

Animerad-jordglob-Amoristerna-F-Vest[2]Många ser inte problemet med x. Det är alltså nästan som på Jesu tid. Jag tror att Jesus och Sokrates hade hållit med mig, och kanske lärt sig något. Får, getter och alla har något gott i sig. I min översättning av Matteusevangeliet 5:5 har jag lagt till ordet artiga eftersom det är en bättre översättning och formulering än enbart saktmodiga/ödmjuka. Får och getter liknar varandra. Både arter styrs främst av egoism och gruppegoism. Det gör även x-människor. Fåren visas för att man ska förstå att man inte måste vara perfekt. Man måste inte göra allt. Man måste inte inse allt. Getterna visas för att påvisa något mera envist och svårstyrt, dem som förkastar amorism. Jag menar inte att man ska acceptera allt, se trosbekännelsen. Ibland kan det vara bra att protestera. För övrigt så finns det olika sätt att hjälpa. Man bör se sina förmågor, men också begränsningar. Det som är minst lika viktigt som annat är att man gillar amorism.

De bästa samhällena (och himmelen, om den finns) styrs främst av amorism, även om egoism inte måste avskaffas. Sämre samhällen (och helvetet, om det finns) styrs av x-varelser, även kallade getter. När x styr så blir det ofta någon, även oskyldiga eller ärliga, men  även x som får “gråt och tandagnisslan” (uttrycket från Matteus 1917 års Bibel). X-en skapar alltså sitt eget helvete. Någon djävul behövs inte, annat än dem själva. I de bästa samhällena får både “får” och “getter” finnas, men getterna är inte de högsta ledarna där.

Får (och getter) kan även  betyda omedvetenhet och okunskap eller begränsningar. Många “får” förstår inte betydelsen av goda, amoristiska, kompetenta ledare, inte heller betydelsen av amorism. “Getter” förkastar amorism. Getter stångar gärna till sig makt och position. Många får och getter är ignoranta eller oförstående, de förstår inte att egoism och gruppegoism är det främsta/heligaste för dem själva, och för irreligiösa och religiösa. De förstår inte att avsaknad av amorism orsakar oerhörda problem. De t.o.m. “störs” av förkunnelse av amorism. Men de får som är upplysta gillar amorism. Att vara amorist handlar alltså inte om att kunna och klara allt. Det gäller människor, djur och änglar.

Alla människor har lite “får” i sig eftersom ingen är allvetande. I vissa fall behövs “tyglar”, som i alla samhällen. De bästa samhällena styrs av kompetens och amorism. Där låts inte “getterna” vara ledare, inte hålla i “tyglarna”. “Getter” kanske får leda varandra, så länge de inte gör alltför o-amoristiska gärningar. För att prova vilka som är “getter” eller x så kan du förkunna amoristiska trosbekännelsen. Då kan du kanske ana vilka som är “får” respektive “getter”. Men att avgöra det med säkerhet kan svårt. Därför talar amorismen om tro, i flera aspekter av livet. Och vi använder amoristiska trosbekännelsen som prov. Obs, amorism kan vara något annat än politisk “korrekthet”, mesighet, snällism eller passivitet.

Andra samhällen styrs av egoism och i viss mån av kompetens, men egoism och gruppegoism är allenarådande eller alltför prioriterat/heligt. De som inte gillar amorism får inte ha någon ledarfunktion i något bra samhälle. Hierarkier och klasser finns i alla samhällen. Kommunistiska idéer om klasslöst samhälle är vansinne. Sådana samhällen har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Men jag förstår att de och andra människor och x-människor retar sig på oärlighet och kärlekslöshet. Jag tror att välvilja, alltså amorism, är minst lika viktig eller viktigare än annan inspiration, lagar och egoism. Lagar, annan inspiration och egoism måste inte avskaffas. Vissa lagar kanske behöver ändras, men sådant är sekundärt. X och okunniga förstår inte detta. Så var inte förvånad över att samhället ser ut som det gör.

Man bör tänka på amorism när man läser Bibeln. Annars riskerar man lätt att missförstå. X-varelser antingen förkastar eller missförstår/missbrukar t.ex. dessa ställen: Lukasevangeliet visar att Jesus är irriterad på att människor är onda. Han säger på några ställen där Lukas 6:35 – 42; 11:13, 11:39 – 42; ; “ni är onda”, “ni kan inte se…”. Somliga x som inser problemet tenderar att säga att alla är så. De säger så antingen för att de inte förstår eller för att de inte vill vara sämre än “fullvärdiga” (= amoristiskt välvilliga) varelser. Jag tror att Jesus var amorist, alltså att han ville att vi skulle komma ihåg en tro/vision och helst gilla den, en tro/vision som den amoristiska trosbekännelsen. Det han menar med ondska är troligen: att inte vilja bevara denna tro/vision. Han menar alltså inte at vi måste vara perfekta i andra avseenden. 

 

 

Utredning, bakgrund och definition av x. Även om psykologi etc.

Åke Lindgren (en vän) började kalla somliga för x-människor eller maktmänniskor eller x. Men jag tycker ej att ordet maktmänniska är perfekt. X sägs vara överrepresenterade bland makthavare. Men x finns på alla nivåer. Många x är inte makthavare eller eftersträvar inte makt mer än andra. Somliga x är t.ex. slappa, likgiltiga. Men när x eftersträvar något (makt eller annat) så är de mera benägna att vara mera oärliga eller hänsynslösa än icke x.

Jag tror att ordet sociopat betyder samma som psykopat. Jag har även hört ordet proto psykopat, som en sorts mildare variant av psykopater. Men jag gillar inte ordet eftersom det antyder att det kan finnas ett förstadium till psykopati. (Proto betyder första eller för-.) Jag tycker att ordet semi-psykopat är tydligare/bättre än ordet proto-psykopat. (Semi betyder halv eller delvis.) Begreppet x-människa innefattar både psykopater och semipsykopater. och mildare varianter, gränsfall till icke-x-människor.

Somliga använder ordet ödla om det som jag kallar x. Men ordet ödla kan ge felaktig bild, i synnerhet när det används om människor. Med ordet ödla så kan människor tro att x (ödlor) måste vara primitiva varelser. Ja, det stämmer att avsaknad av välgångsönskan/välvilja till alla är primitivt, är en brist, handikapp. Jag tror att alla djur är x-varelser. Men en stor andel (kanske 3/4) av mänskligheten verkar också vara x i olika grader. X kan vara  mycket intelligenta, framgångsrika, artiga, stjärnor med oerhört många beundrare.

Den 14-02-11 nämnde Åke begreppet Ichlose Menschen (ett tyskt begrepp som betyder jag-lösa människor), myntat av Rudolf Steiner i början av 1900-talet. Tack Åke! Jag läste en artikel om Ichlose Menschen i artikeln Ichlose Menschen på AnthroWiki http://anthrowiki.at/Ichlose_Menschen den 14-02-13. Artikeln om Steiners begrepp är intressant och innehåller tänkvärda idéer, men jag tror att mitt begrepp x-människa är bättre än begreppet Ichlose Menschen.

X är genom sin hänsynslöshet, list och lögner överrepresenterade bland ledare. De är extra benägna att roffa åt sig eller manipulera till sig makt. Somliga x kan vara skickliga skådespelare, spela vänliga och artiga, engagerade. X måste alltså inte vara primitiva som ödlorna i djurvärlden. Därför tycker jag att x-varelse eller x-människa är bättre ord än ödla. Jag tror att om man hanterar x så bör man göra det med amorism. Annars finns risk att man själv är eller blir som dem. Kom även ihåg att amorism behövs för att hålla människor i balans och på den goda sidan. Annars ökar risken att man “spårar ur”. X, men även okunniga icke x förstår inte detta.

Åter till Åke. Han sade även att x finns i olika grader. Han har sagt att kanske ca 1/3 – 1/2 – 3/4 av mänskligheten är x, och att i vissa miljöer/tillfällen kan alla vara x. I andra miljöer/tillfällen finns inga x. Han menade även att han kunde se vilka som är x respektive icke-x, alltså att han inte ens måste tala med dem för att förstå om de är x. Han menade att somliga x kan botas. Åke menade, åtminstone i början, att x saknar empati. Det övriga som står i denna artikel är så gott som helt mina idéer. Denna artikel är skriven självständigt av mig och de flesta idéer (ca 9/10) är mina. Empati är mycket viktigt. Men jag tror inte att bristande empati är det främsta kännetecknet på x (men många x har brist). Min definition av empati är förmåga att känna och t.o.m. förstå andra varelsers känslor, det kan utvidgas till att även känna och t.o.m. förstå andra varelsers tankar (tankeläsning). Äkta empati är känsla, men det kan även innebära kunskap. Somliga menar att empati även innebär välvilja t.ex. till att man tillfredsställer behov eller motverkar lidande. Jag menar dock att välvilja inte måste vara empati, att det kan vara bra att kunna se skillnaden mellan empati och välvilja, alltså att det är två olika begrepp. Denna åtskillnad ökar förståelse för människor och andra varelser. Jag menar att empati kan missbrukas till oärlighet och sadism. Jag menar även att välvilja inte alltid är riktad till alla. Välvilja kan nämligen vara egoistisk eller inskränkt till en/få personer eller grupper “gruppegoistisk”. Min definition börjar med att x är människor/varelser som inte önskar alla väl.

 

Jag tror inte att man kan åtgärda problemet optimalt och effektivt utan amorism! Jag skulle kunna använda ordet kärlek istället för välvilja. Ibland använder jag orden välvilja eller välgångsönskan istället för ordet kärlek. Jag skulle kanske använda ordet välgångsönskan istället för välvilja. Men när jag använder ordet välvilja menar jag kärlek eller åtminstone önskan om gott, alltså välgångsönskan. Välvilja måste inte innebära mesighet, gränslöshet eller kravlöshet. Se amorismens trosbekännelse så förstår ni, länk finns nedan, i den artikeln finns även lärosatser och aforismer, vilka ger ännu mera klarhet.

Att sakna välvilja måste inte vara elakhet. Det innebär snarare likgiltighet mot somliga eller många. Somliga x eftersträvar makt girigt. Makt kan vara bra. Men oärlig makt är inte bra. De flesta x är normala människor, alltså inte direkt elaka, och de måste inte vara abnormt avskärmade som i traditionell autism, eller lika “extrema” som psykopater. Många x-människor, även psykopater kan vara mycket eleganta, välutbildade och artiga. Andra x kan vara passiva, slöa, vänliga eller aggressiva. Andra x är mera aktiva eller kan vara mycket aktiva och energiska. De har i dessa avseenden samma egenskaper som icke-x. Enda entydiga skillnaden är avsaknad av välvilja till alla. Många har även bristande empati eller ingen empati alls.

De som inser x-problemen och genomskådar oärligheten kan bli irriterade eller arga. Men amorism menar: på vissa sätt är det synd om x. Ty x är mentalt och/eller andligt svaga/handikappade, åtminstone så tror jag att oärlig egoism och gruppegoism är sämre än amorism. Äkta amorister önskar alla väl. Men x önskar inte alla väl. Att vara amorist måste inte innebära mesighet eller pacifism, det har x svårt att förstå, och många x som förstår förkastar amorismen (förutom giriga x som kan kalla sig amorister om de tjänar på det). Men amorism handlar inte om att skilja får från getter. Amorism handlar främst om att påminna alla om amoristiska visionen och trosbekännelsen. Att skilja ut getterna är alltså inte amorismens uppgift. Men amorismen kan visa vilka som kanske är “getter”.

DSC02588.JPG-Amoristernas-kyrkofaderAlla människor/varelser värderar, dömer och diskriminerar. Men amorism är inget domstols- och straffväsende. Och jag varnar för att döma någon som “get”. Det enda man kan döma är att de flesta x eller “getter” förkastar amoristiska visionen och trosbekännelsen (om de är fria och vågar förkasta). Man bör inte ge ledarpositioner till x. Men hittills så är det främst x som leder, även ledande i att döma och straffa. Och de kommer att vara ledande i att döma och straffa om inte flera förstår denna artikel. X dömer och straffar. Varning, deras domar och straff kännetecknas av att de saknar amorism! Man bör även vara kritisk emot uttalanden om att någon är ond eller x. Ty x-varelser är mycket vanliga och de är extra hänsynslösa och effektiva i avseendet att uppfinna/sprida lögner eller att upplysa om svagheter hos andra varelser.

Många x förstår inte amorism. Ett kännetecken på x är att de ignorerar eller förkastar amorism. Man måste inte vara perfekt, och inte älska allt och alla för att vara amorist. Det är stor skillnad på att strida mot någon/något om man samtidigt har önskan om välvilja till motståndaren; jämfört med att vara som ett djur/x som strider rent hänsynslöst utan möjlighet till barmhärtighet och välvilja. X och djur förstår inte skillnaden, och de x som förstår ignorerar skillnaden. De x som väljer amorism upphör att vara x. Många x har alltså förmåga att förstå, och kan därmed välja mellan att vara x eller att vara amorister. Amorism måste inte innebära pacifism. Man kan vara pacifist, men det är inget krav. Man kan vara stridbar och vara amorist. Se trosbekännelsen. Jag tror att alla bör påminnas om amorism, trosbekännelsen. Jag tror att det skulle göra världen lite bättre. Det är nämligen stor skillnad på att leda/styra med amorism och att styra med “djungelns lag”.

Genom uppfostran och egna erfarenheter lär somliga x sig att agera efter mönster så att de kan verka ha empati och välvilja till många eller alla. Deras egna erfarenheter är främst eller endast opportunism. Men det viktiga är att dras “hjärtan” eller önskan inte är välvilja, välgångsönskan eller önskan om fullkomlig lycka till alla. Somliga X följer vissa mönster, som teater, som uppfostrade eller dresserade människor/djur för att vinna fördelar eller motverka straff. De gör det inte främst av välvilja till andra.

X finns i olika grader/gravhet. Kan vara svårt att identifiera vilka som är x respektive vilka som inte är x. Insikt, empati, kunskap och intelligens krävs. Jag vet inte om “diagnosen” kan ställas snabbt? Men jag tror att i vissa fall kan det ta lång tid och kräva uppföljning. Kanske kan människor bli “botade” eller mogna från att vara x till att bli “äkta” eller “fullvärdiga” människor. Men jag har inte hittat någon effektiv metod. Och i de flesta fall verkar det omöjligt. (“Äkta” eller “fullvärdiga” människor måste inte vara fullkomliga i andra avseenden och ALLA människor har många svagheter/brister.) Jag tror dock att barn kan utveckla sin hjärna till att växa i välvilja och empati. Många människor saknar förmåga att avgöra, x-människor kan ej ge lika goda bedömningar som “fullvärdiga” människor. Men många x-människor kan ge mycket “säkra” och bestämda uttalanden om vilka som är x respektive vilka som inte är x. Men de kan ha ändå fel. Att lita alltför mycket på x i detta ämne är som att ha en blind vägvisare.

Mesighet, förment godhet, politisk “korrekthet” är inga bra kännetecken på x, ofta kan de ge falskt “positivt” svar på om någon är x. Jag vet inte hur stor andelen av mänskligheten som är x (men det är kanske mellan 1/3 – 3/4. I vissa grupper/tillfällen finns kanske inga x? I andra grupper/tillfällen är kanske alla x?). Somliga är lätta, knappt märkbara, andra är mycket grava x. De gravaste menar jag är de som traditionellt kallas psykopater, autister, sadister, manipulativa eller skulle kunna ha andra diagnoser. Amorister och icke-x-människor skiljer sig från andra människor eftersom de även önskar godhet till alla, även till x-människor och psykopater.

DSC07344.JPG-Angels-till-Animering.-Med-amorismSomliga människor (icke-x) är starka eller rika, andra är fattiga eller svaga. Man måste inte vara god mot alla, perfekt, stark och rik för att vara äkta amorist. Man måste inte behandla alla likadant för att vara icke-x, inte heller värdera alla lika. Det som skiljer äkta amorister från x är att amorister gillar visionen om kärlek, sanning och förlåtelse för lycka till alla. Men det finns även x som falskeligen är amorister; men det är bättre att säga att man gillar amorism än att förkasta den. Amorismens ord (trosbekännelsen) är helande och inspirerande, även om man inte tror på dem. Men det bästa är förstås att man tror på dem, alltså tror på kärlek, sanning och förlåtelse för lycka till alla; och att man gillar yttrandefrihet ….

Många x är energi-tjuvar, alltså överdrivet egocentriska, inte tillräckligt hänsynsfulla; därför förlorar man extra energi av att umgås med energitjuvar. Men inte heller det är ett entydigt, klart, entydigt utmärkande kännetecken på alla x. Några varningssignaler (somliga x har inte alla dessa egenskaper): Oartighet, hänsynslöshet, otacksamhet, missunnsamhet, avund, svartsjuka, likgiltighet, lögn; säger sanningar som gynnar dem själva och sanningar som skadar andra för att själva vinna på det; säger hänsynslöst ogrundade negativa  påståenden om andra, eller positiva för att smickra offer; positiva ord om sig själva; överdriven egoism eller intriger; elakheter, elaka skämt, elak humor. Kom ihåg att många är x i någon grad. Men alla är inte x. X gör allt för att bli accepterade. De kan vara mycket skickliga och spela teater, att spela goda eller välvilliga.

 

Med x blir det “vänskap” istället för äkta vänskap. Äkta vänskap bygger på kärlek och sanning, i vissa fall även förlåtelse. Många tror att vänskap är så, alltså att äkta vänskap inte finns, att alla är så. Många genomskådar inte sådant. De är blinda för sina egen brist i detta fall, alltså brist på illande av kärlek, sanning, förlåtelse för lycka till alla; och de gillar inte yttrandefrihet, men de talar gärna bakom ryggen på andra, de är benägna att vägra erkänna sina egna svagheter, fel och synder. Om de bekänner så är de benägna att inte göra det frivilligt och ärligt. X kan inte vara äkta vänner med någon, även om de säger att de vill vara vänner. De är alltför egoistiska för att kunna vara riktiga vänner. Många x kan vara skickliga på att spela vänner.

DSC02524-1-Krucifix-bttrat-beskuret-Svårigheten är: det är svårt att avslöja människors önskan och vilja. Jag kan inte ge entydiga, generella råd om det och vilka som är människor (icke-x) respektive vilka som är x. Därför arbetar jag främst med amorism. Det är minst lika viktigt som att försöka identifiera/avslöja alla x och x-tendenser. Den bästa grunden, måttstocken och vägledningen är amoristiska trosbekännelsen. Att använda metoder som strider mot amorismen hittar bara x på. Det är oärligt och farligt att försöka hjälpa, berömma eller kritisera någon utan att ha amorismen som grund. Det är tragiskt att se alla x som försöker roffa åt sig, “hjälpa” eller kritisera, utan att ha amorism, alltså ärlighet som grund för sina tankar, ord och gärningar.

Många arbetar i det fördolda och gör intryck av att vara ärliga, men är som ormar, agerar tyst och dessutom o-amoristiskt. Är de högljudda så gör de det bakom ryggen på berörda parter. Det är hemskt att många x roffar åt sig makt på det sättet. X finns på alla nivåer, och alla iq och bildningsnivåer. Men bland ledare är andelen x större. Den grekiske filosofen Sokrates använde inte begreppet x. Men jag tror att han hade hållit med mig om hur många skaffar sig makt genom oärlighet, istället för genom kompetens och amorism. Kompetens i kombination med oärlighet gör många till ledare. Det bästa är om människor får makt genom kompetens, utan oärlighet. Amorism vill främja ärlighet och äkta yttrandefrihet. (Men djur och de många människor är x-människor och gillar inte eller förstår inte ödmjuka (amoristiska) ledare. Djur och många människor prioriterar istället materiella resultat/prestationer och egoism eller gruppegoism.) Yttrandefrihet är viktigt för att främja kompetens. Se amoristiska trosbekännelsen så ser ni tydligt! Jag tror att mänsklighetens största problem är avsaknad av amorism! Därefter kommer svagheter som okunskap, synd, i synnerhet synder från x. X är största problemet även för dem själva, ty de gör icke optimala val och skapar icke optimal kultur/strukturer/politik vilket ger icke optimal utveckling till mänskligheten. Deras anda smittar andra. Det drabbar alla och dem själva. X-människor skadar eller kan skada varandra.

Det finns ingen entydig metod för att avgöra om någon är x eller inte. Men ofta är x extra benägna till avsaknad av syndainsikt, de vill inte erkänna, för dem som drabbats drabbade, att de syndat. De är endast tacksamma om de själva tjänar på det. Och sådana erkännanden och ödmjukhet och ånger betraktas i många fall av (andra) x som svaghet som kan exploateras. X förstör för andra (x och icke-x) genom att skrämmas och sprida anda eller kultur av strid, snarare än anda och kultur av kärlek och amorism. Icke-x kan strida, men de gör det med tanke på viss kärlek till alla, även till fiender. X är extra benägna att skrämma, intrigera eller använda oärliga härskartekniker istället för att samarbeta kärleksfullt. X-människor skrämmer alla, även varandra.

Empatibrist orsakar mycket lidande. De flesta x har brist på empati eller saknar det. Men brist på empati är inget säkert kännetecken på x. Det man åtminstone kan säga är att x har brist på eller avsaknad av välvilja till alla. De har alltså mental och andlig brist. X-människor är inte ärliga. Om x dessutom har empatibrist (det är vanligt) så missförstår de andra, även andras välvilja. De kan i många fall tro att andra vill dem illa, eller tror att allt handlar om konkurrens och kamp, snarare än samarbete. Men somliga x är skickliga skådespelare, beträffande att delta i sociala regler och ge intryck av att ha välvilja och rättvisa. X kan ha svårt att ta emot kritik, i synnerhet om de har empatibrist. Och när de ger kritik så är den inte amoristisk. Många x saknar eller har total brist på syndainsikt och självinsikt. De kan erkänna synder om de avslöjas, men de tycker egentligen inte att vissa destruktiva eller oärliga metoder är synd.

Amorism är troligen den ideologi som avslöjar x-bäst. Är man öppen för att själv önska alla väl, alltså om man gillar amorism så är man inte x. Man måste gilla amorism, inte bara snylta på amorister. Där går en skiljelinje mellan två olika sorters människor. På ena sidan står djur och x-människor. De som inte önskar alla väl. På andra sidan står människor (icke-x), de som önskar alla väl.

 

Här fanns tidigare ett avsnitt om narcissism. Det är flyttat till annan artikel, länk dit finns nederst i artikeln. Jag definierar och menar att somliga x är narcissister. Men narcissism och x är inte samma “diagnos”. Men dessa “diagnoser” finns ofta samtidigt i många individer.

 

X mentala tillstånd: bristande välvilja. Bör Autism-spektrumet vidgas?

Traditionell autism finns i olika varianter. Jag menar till skillnad från etablerad forskning att alla x-människor har någon grad av autism. Autism har traditionellt (hittills) definierats ungefär abnorm avskärmning från omgivningen, t.ex. avskärmad från andra människor. Endast en liten andel av mänskligheten har det. Men det är en otydlig definition. Ty ingen har total kontakt med verkligheten. (Mycket i verkligheten förstår människor endast delvis.)

För övrigt så anser jag att en ny egenskap eller diagnos införs, nämligen x, alltså avsaknad av välgångsönskan till alla. Eventuellt skulle det räknas in i autism-spektrumet? Autism är inte elakhet, men många autister förstår inte andras känslor, de har brist, och enligt traditionell definition brist på eller avsaknad av empati. Sådana brister kan orsaka problem, i synnerhet i vissa miljöer. Men x är de som saknar välgångsönskan. Alla autister (i traditionell, hittillsvarande mening) är inte x-människor! Men jag menar att många som nuförtiden inte är autister (d.v.s. avskärmade i traditionell mening) skulle kallas x och räknas som en “ny” sorts autister. Men autister kan troligen vara lika eller mer eller mindre välvilliga till alla? Jag har ej gjort statistik på det. Begreppet x kan även vara helt fristående. Många torde ha diagnosen x, oavsett om de räknas som autister i traditionell mening.

Min definition av x-människor är skarpare, antingen önskar man alla väl, eller inte. Men det kan ändå vara svårt att ställa diagnosen efter amorismens definition, eftersom symptomen främst är känslor som somliga vill dölja. Varje människa måste alltså ställa sin egen diagnos i frågan om man själv är x. Kom även ihåg att önskan om välvilja kan ändras under livet, miljö och undervisning kan påverka. Därför fortsätter jag att förkunna amorism.

Det finns olika sorters autism. Alla x skulle kunna ses som en sorts autism, och inräknas i autismspektrumet. Men hittillsvarande diagnostik har hittills inte menat att autism är avsaknad av välvilja till alla. Många x människor har alltså inte någon diagnos eftersom symptomen inte märks tillräckligt. Amorism varnar även: man bör hantera diagnoser ödmjukt. Diagnoser kan ställas på fel grund, skäl eller motiv. Många psykologer är inkompetenta och arbetar (på uppdrag av andra) för att manipulera eller styra sina klienter/patienter. Det leder i vissa fall till felaktiga slutsatser och diagnoser. Och andra blir friskförklarade trots att de har symptom som borde vara skäl för diagnos. Dessutom, jag tror att (psykiatriska) diagnoser är statistisk betingade, om de flesta, fler än 50 %, har någon svaghet/egenskap/brist så räknas det inte som sjukligt. Därför bör man kanske inte räkna med att psykiatriker, psykologer och andra ger tillräcklig klarhet och hjälp med x-problemet.

 

 

Andliga aspekter av x

Jag tror att x-människor är en av de främsta faktorer som har hämmat optimal utveckling av mänskligheten. Det gäller alla områden, politik, skolor, massmedia och andlighet/religion, äktenskap, företag, familjer, stater, nationer och allt som människor har att göra med.

Amorister tror på amoristiska visionen: kärlek, sanning, förlåtelse och yttrandefrihet för lycka till alla. Men det gör inte x. Jag har inte märkt att någon annan kyrka eller några ateismer, religioner, partier och massmedier förkunnar amoristiska visionen och trosbekännelsen. Jag har varit tvungen att starta Amoristerna, kyrkan för amorism eftersom inte tillräcklig yttrandefrihet finns på andra ställen, somliga frågor är nämligen tabu. Ledarna är orättvisa. Man kan inte tala ut om vissa viktiga frågor. Ledarna är orättvisa. Ledarna kan inte ge trovärdiga svar på fler frågor.

X förvränger eller bygger upp egna kyrkor, religioner och partier. Jag tror att x har misstolkat Jesu budskap och allt de kommer i kontakt med. Åtminstone så är vissa av deras tolkningar inte trovärdiga. T.ex. deras tolkningar av vad en kyrka är. X har annan (eller förvrängd) syn på rätt och fel, en annorlunda än vad amorister har. X:s drifter/agerande är som djur, det bygger på egoism eller gruppegoism i alltför stor utsträckning. Kyrkor, ateister, politiker som inte tar upp x-problemet och inte gillar amorism är inte tillräckligt trovärdiga, menar jag. De tar inte upp problemet med x eftersom de själva är x. De vill inte, även om de förstår, ty då skulle deras makt/dominans minska. De styrs av oärlighet (och missuppfattningar) samt bristande öppenhet, i synnerhet mot motståndare, det märks tydligast när man debatterar (strider) mot dem, de är inte ärliga, de gillar inte yttrandefrihet och logiska argument från motståndare. Orsaken är att de prioriterar egoism/gruppegoism före allt annat; före kärlek, sanning, förlåtelse och yttrandefrihet för lycka till alla. Man bör akta sig för dem som förkastar amorism! Inte sluta älska dem, men akta er för deras medvetna eller omedvetna helgande av egoism, gruppegoism, lögner, envisa “missuppfattningar”, sabotage och annan oärlighet. Kännetecken på x är även ökad benägenhet för självsvåldighet, förslagenhet, respektlöshet, arrogans, intrigmakeri, ränker, politisk “korrekthet”, oärlig opportunism, oärlig brutalitet, oärligt förtryck eller annat, och många har bristande självkontroll. Avund/avundsjuka och svartsjuka är vanligt hos x, och brukar styra dem själva och deras omgivning mycket. Äkta amorister har inte avund och svartsjuka. Många x tror att alla är x. (Sådana x har därför medveten eller omedveten rädsla för andra människor. Somliga är enstöringar eller mindre sociala eller har obefogat/överdrivet/osunt kontrollbehov över andra människor. X är mer eller mindre blinda/döva/okänsliga/oförstående för sin egen svaghet. Somliga kan dock förstå genom undervisning om x-mentalitet. Men somliga saknar förmåga att förstå. De kan inte ens genomskåda att alla inte är x och vilka som inte är x. Många tror att stridbarhet är en styrka. Men amorism har en mera klassisk syn på styrka. Vi menar att styrka snarare ger trygghet och lugn., istället för stridbarhet, hat, förakt och rädsla. Att vara stridbar kräver visserligen viss styrka, men vi menar inte att rofferi och skadegörelse är den främsta styrkan. Den främsta och verkliga styrkan är enligt amorism att kunna skapa, respektera och reparera så att alla får fullkomlig lycka och att ingen eller så lite strid som möjligt behövs.). Ju flera av dessa brister som en person har desto större är sannolikheten att det är en x. Många x tycker även “sköt dig själv”, som en undanflykt för att de inte vill eller “orkar” bry sig om eller älska andra.

Många x trivs inte i miljöer där alla inspireras eller befalls att vara ödmjuka mot alla. X anser att sådant är onödigt (för dem själva), eller de förväxlar det med mesighet eller inkompetens. Men egentligen gynnas kompetens av amorism. Om inte amorism finns alltså kärlek, sanning förlåtelse för lycka till alla etc. så hindras kompetens, p.g.a. det som kvarstår när man inte bestämmer sig för att älska, nämligen naturliga metoder som då framkommer, alltså “djungelns lag”, jag kallar det även den egoistiskes/förslagnes rätt, alltså oärliga metoder (stöld, falskhet, sabotage). X tror att den enda/främsta verkligheten är egoism eller gruppegoism. X vill inte vara ödmjuka själva, men de exploaterar gärna andra och ödmjuka människor. Man kan nästan säga att x:ens främsta (eller enda) “gud” är dem själva, men många förnekar sådant, om de inte tjänar på att erkänna det. X kan vara religiösa eller icke religiösa.

De flesta x tror att alla är x, tills man upplyser dem om att alla inte är x. Många x avfärdar begreppet x. Många x förstår alltså inte vad det innebär att inte vara x. De är blinda för det. Men även om de förstår att alla inte är x så blir de inte bättre, om de inte omvänds, men jag vet inte hur x kan omvändas. Jag har i många år analyserat många kyrkor, religioner, psykologiska metoder, exorcism, böner m.m. Men jag har ännu inte funnit någon säker metod för att omvända x-människor från sin natur. Alla metoder är mer eller mindre verkningslösa. Amorismen tror på kärlek till alla, alltså även till x. Det är viktigt att betona. Men vi tror inte heller på mesighet. Se amoristisk trosbekännelse. Det verkar som att det enda jag kan säga är: identifiera x, men glöm inte att även önska dem kärlek, men ge dem inte ledarskap. Det är ett råd som jag inte borde ge utan att säga att man samtidigt måste främja amorism. Till x natur hör att egoistiskt roffa åt sig ledarskap (och utmanövrera andra). X är överrepresenterade i toppen i de flesta hierarkier. De vägrar att tala om x-problemet eller förstår inte. Och om de känner till begreppet så missbrukar de det.

X-människor ser alla relationer som kamp om makt. De använder olika härskartekniker, även oärlighet eller andra synder. X saknar önskan om välvilja till alla, de vill inte ha amorism. För dem låter amoristiska trosbekännelsen onödig, felaktig, sjuk. Eller onormal, men där har de rätt, det är inte normalt/vanligt att läsa den amoristiska trosbekännelsen. De flesta organismer (alla x-människor och djur) tycker så. För sådana organismer finns inget mera “heligt” än egoism eller gruppegoism, och så kallad helighet som formats efter det. Troligen är tre fjärdedelar av mänskligheten x i någon grad. Det normala är alltså att vara x.

X-organismer skiljer sig från heliga människor genom att de heliga vill bejaka amorismen, även om de brutit mot amorismen. De heliga vill erkänna eller botgöra sina synder för alla som drabbats. Heliga inser att det är tråkigt och hoppas att situationen kan lösas och skapa fred och kärlek, men heliga måste inte vara mesiga. Ingen kan reparera, botgöra alla fel. Men x-organismer förkastar sådant och t.o.m. förkastar offentlig läsning av amoristiska trosbekännelsen. För x-organismer är egoism viktigast eller t.o.m. det mest “heliga”. Om de talar om helighet så är det i många fall något som är mysigt eller underhållande. Eller något som kan användas för att förtrycka motståndare eller “offer” med, utan att tänka mera på allas lycka. Somliga x-organismer gillar otydlighet för att kamouflera sin verkliga vilja. Somliga x talar strategier, detaljer, konspirerar och gör annat, men amorism vill de inte främja.

Hittills har det varit ovanligt med att förkunna amorism, förutom i Amoristerna, kyrkan för amorism. Problemet med x-människor kan inte lösas bra utan amorism eftersom andra metoder tenderar att locka till sig x-människor som saboterar och infiltrerar och missbrukar allt, de förstår inte eller vill egentligen inte sprida amorism, det är som att låta blinda leda blinda. Det som saknas hos x är amorism. Jag tror att de och alla behöver amorism. Andra metoder bygger på ignorans, mesighet, oärlighet, okunnighet eller brutalitet. Mänskligheten behöver amorism. Jag varnar för att motverka x genom o-amoristiska metoder. Inte heller amorismen kan lösa x-problemet helt, men det kan mildras. En viktig aspekt är att läsa den amoristiska bekännelsen och därmed inspirera människor till bättre liv. Det är minst lika viktigt som matematik, geografi, högre språkkunskaper, främmande språk, trafikregler och andra lagar. Jag hoppas att mänskligheten ska förstå detta, trots att en stor andel (1/3 – 3/4) är x och dessutom har empatibrist.

Fenomenet x är alltför lite omtalat, jag vet inte om jag är den första som beskriver fenomenet djupare, med inspiration av Åke Lindgren. Kanske använder andra forskare andra ord för för x. X-problematiken kan visas i försök om empati etc., men jag har informerat via internet och i samtal sedan år 2010 då Åke inspirerade mig och jag började formulera och publicera mina kunskaper om ämnet på internet. Kyrkor, psykologer och andra förstår inte alls eller knappt vad det handlar om, men de ser effekterna av x. Men de och så gott som alla är okunnigt om problemet och dessutom är många av dem x eller så är de infiltrerade/dominerade av x. X vill inte motverka det, åtminstone så kan de inte själva motverka det. I synnerhet inte utan amorism. Eftersom de flesta människor är x och inte förstår vad det handlar om så får du inte höra om detta i de flesta organisationer, massmedia och politik.

X sprider, bevarar eller bygger upp kultur, filosofi, språk, kunskap, okunskap (rätt respektive felaktig) och samhällsskick, föreningar som är påverkade, i många fall förpestade av x-idéer/metoder/strukturer. De accepterar dålig kultur om de tjänar på det. De är kallhjärtade mot dåligheter, men om de själva eller deras “vänner” tjänar på det så kan de vara mycket “varmhjärtade” och kritisera och bekämpa dåligheter och “dåligheter”. De önskar ej välvilja och amorism till sina fiender och “fiender”. X-människor förstår inte amorism eller avfärdar eller förkastar det etc., eller de tycker att det är onödigt. X-individer kan vara alltifrån bakterier till chefer och statsministrar etc. Men även “äkta” människor behöver undervisning om sådant. Därför har jag grundat amorismen och Amoristerna.

Många anslöt sig till Jesus bara för att han gjorde underverk, inte för att han spred Helig ande (amorism) genom sin filosofi och sina gärningar. Många vill inte sprida vidare det goda och Helig ande till alla. Många tycker att sådant är onödigt eller oviktigt. Begreppet x-människor förklaras i andra artiklar i denna blogg, se länk nedan. Obs, härligt, alla är inte x-människor!


Länkar

Definition av amorism™ och Amoristerna, kyrkan för amorism. Följande artikel innehåller trosbekännelse, ideologi, bakgrund m.m.: Definition av amorism™ och Amoristerna

Stöd mitt arbete med att upplysa dig och mänskligheten med unikt, nytt material och nya kunskaper: Gåvor och ekonomi

Ytterligare om definition av x-människor finns i ett avsnitt i artikeln: Mötet den 12-12-12 och 12-12-05

I denna artikel förklaras lite om x-människor. Det finns dessutom en länk till en annan hemsida där x-människor förklaras. Möten

Följande artikel är viktig. Många har svårt att förstå att människor, par, grupper, vänkretsar, ateismer, religioner, sekter och liknande kan fungera exakt likadant (men kan skiljas åt genom att de har olika mål). Denna artikel förklarar: Detta hände på Amoristernas gudstjänst, utbildning och samtal den 12-11-29

Mina tankar om narcissism finns i artikeln: http://www.amorism.cc/2014/02/mina-tankar-om-narcissism.html

__________________________________________

Amoristiska hälsningar till alla från Fredrik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.