Bibeln kan missförstås

Bättrad den 18-05-05. Denna artikel publicerades första gången den 2018-04-07 kl. 12:38 på www.amorism.cc.

(Amorism är en självständig filosofi som inte bygger på förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln. Men Bibeln och traditionellt kristna högtider kan firas i amorism så länge de harmonierar med amorism. Jesus kan enligt amorism vara en god förebild om han tolkas amoristiskt.)

Artikeln avses att utvecklas. Alla normalbegåvade förstår mycket i Bibeln. Men varning för att vissa mer eller mindre viktiga ställen i Bibeln lätt misstolkas. Det stora antalet av olika religioner, kyrkor och olika troende är tecken på det. Amoristisk terminologi är nödvändig för att förstå några idéer (bra). Amoristisk terminologi finns t.ex. i boken Amorism. Amoristisk terminologi förvaltas av samfundet Amoristerna. Men inte ens amorism kan trovärdigt förklara allt i Bibeln, som alltför lätt orsakar galenskap om den misstolkas. Många förstår inte eller vill inte erkänna detta. Nedan visas några bibelcitat som inte ens amorism kan förklara entydigt. Amorism varnar för att Bibeln har ett flertal otydligheter och otillräckligheter. Jag vill inte avråda från bibelläsning. Men tro inte att Bibeln är lätt och självklar. Många troende och många kyrkor förutom Amoristerna har inte förstått tillräckligt bra; eller de har till och med missförstått. 
Mina kommentarer är röda. 

Matteus 26:26 - 28 (SFB)

Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick alla av den. Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas ἁμαρτιῶν förlåtelse. Amorism är den lära i världen som bäst förstår vad synd är, alltså det som Jesus här förlåter. Amorism förklarar filosofi och även grekiska. Till hela mänskligheten, alla filosofer, alla psykologer, alla kyrkor, grekiska såväl som icke-grekiska, ateister såväl som teister, säger jag: grekiska ἁμαρτιῶν d.v.s. ἁμαρτία betyder enligt amorism: att missa målet, göra fel, skuld, orättfärdighet, synd. Världen behöver amorism! Annan filosofi, annan psykologi, Bibeln och andra läror är otillräckliga. Ty deras förklaringar av synd, rättfärdighet, kärlek m.m. är otillräckliga. De bygger alltför mycket på det otydliga, mångtydiga och motsägelsefulla begreppet Gud eller på människors egna lagar, s.k. människobud, som de själva tillskrivit Gud. Beträffande kropp och blod, se nedan: min kommentar till Johannes 14:3 - 17.


Markus 16:14 - 18 (Bibel 2000) 

Se­dan vi­sa­de han (Jesus) sig också för de el­va me­dan de låg till bords, och han före­brådde dem de­ras otro och hals­star­rig­het, då de in­te ha­de trott på dem som sett ho­nom upp­stånden. Han sa­de till dem: ”Gå ut öve­rallt i värl­den och förkun­na evan­ge­li­et för he­la ska­pel­sen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som in­te tror skall bli dömd. Des­sa tec­ken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de dri­va ut de­mo­ner, de skall ta­la nya tung­omål, de skall ta or­mar med si­na händer, de skall in­te bli ska­da­de om de dric­ker dödligt gift, och de skall lägga si­na händer på sju­ka och göra dem fris­ka.”


Lukas 6:27-31 (SFB)

Men till er som lyssnar säger jag (Jesus): Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem. Det ovanstående kan ofta, men inte alltid, innebära galenskap och orättfärdighet. De som inte förstår amorism och boken Amorism är extra benägna att misstolka.


Lukas 17:11 - 12 (SFB)

När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga. Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga."


Johannes 14:3 - 17 (SFB 2015)

Och om jag (Jesus) nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."
Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom. "Filippus sade: "Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss." Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. De tre främsta av buden handlar om kärlek, men om man inte förstår amorism, nämligen att välvilja är grunden i all äkta kärlek så saknar man fullständig eller tillräcklig förståelse för Jesus och hans bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jesus måste uppenbarligen be att Fadern (i framtiden) ger "en annan hjälpare...., sanningens ande", ty Jesus har inte nämnt begreppet välvilja och total välvilja och fokuserat tillräckligt på de amoristiska dygderna och deras definitioner. Därför förstår minst tre lärjungar (Tomas, Filippus och Judas) inte tillräckligt. Enligt amorism räcker det uppenbarligen inte med att be Jesus om hjälp och mirakler och att emotta sakrament och äta bröd, vatten, vin, kött och/eller blod. Helig ande sprids lättast genom rätt utbildning, nämligen amorism. För det oerhört stor antal författare, psykologer, filosofer, lärare, präster, imamer, rabbiner som inte vet vad ande (och Helig ande) är bör läsa amorism och boken Amorism eller artikeln Helig ande, Hjälparen, Sanningens Ande.


Var inte rädda

Var inte rädda eller frukta inte. Sådant nämns på över 100 ställen i Bibeln, både i Gamla och i Nya testamentet. Sådana formuleringar är ibland otillräckligt formulerade. De måste alltså kompletteras med vad man inte ska vara rädd för. Tyvärr finns utrymme för misstolkningar, alltså för oamoristiska tolkningar. Enligt amorism och boken Amorism kan rädsla vara nödvändigt och gott. Enligt amorism är det sjukt och orättfärdigt att inte kunna vara rädd.  

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du även läsa om boken och helst köpa den.

Länkar: Här förklaras amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.