Ny och bättre filosofi behövs (när kristendom överges). Annars försämras människors livskvalitet

Denna artikel publicerades första gången den 17-09-26 kl. 14:15 på WWW.AMORISM.CC.

Ny och bättre filosofi behövs (när kristendom överges). Annars försämras människors livskvalitet

År 2017-09-26, version 1

Jag Olof Vesterberg skriver denna text eftersom jag och många är missnöjda med gängse filosofi. Men amorism®, den nya och bättre filosofin gör oss nöjda och erbjuder mänskligheten bättre liv. Amorism förklaras nedan.

Allt flera människor i Europa är inte kristna. Detta medför sämre livskvalitet för många. Kristendom har fått människor att känna och uppleva samhörighet och mening med livet. Kristendom har lärt människor vissa moralregler. Många människor har tidigare ofta följt dessa. Många av våra lagar och vårt nutida samhälle (som är delvis demokratiskt) bygger till stor del på kristendom. Sådant har för majoriteten medfört viss förnöjsamhet, harmoni och lycka. Traditionell och gängse filosofi är otillräcklig (eller och alltför felaktig), vilket avslöjas av amorism. Kristendomen har nuförtiden alltmer ersatts av egoism och gruppegoism; sådant och dessa två begrepp förklaras viktigt, unikt och bra av amorism. Resultat av avkristnandet och brist på bättre filosofi är även alarmerande och onödiga problem; t.ex. den främsta orsaken till sjukskrivning numera är psykisk ohälsa1. (Även andra allvarliga problem är resultat, men de nämns inte i denna artikel.)

Kristna poängterar ofta att man ska följa Jesus för att man själv och andra ska få bra liv. Detta har hjälpt många i över ettusen år i Europa. Men gängse filosofi och andra religioner och andra kyrkor är inte tillräckligt bra. Ny och bättre filosofi behövs. Nya dygder och levnadsregler behöver förklaras och införas i Sverige (och världen). Amorism2 erbjuder detta; läs nedan. Amorism är kravlös utbildning/inspiration, alltså inga regler. Amorism kan användas för att bättre förstå och inspirera till att frivilligt förvalta eller skapa bättre regler. Amorism avslöjar att mycket av gängse dominerande kultur som ersatt kyrkan är nytillverkad övertro på illusioner. Många förstår inte sådant eftersom de är okunniga och felutbildade om vad bl.a. filosofi, tro, vetande och religion är. Läroböcker, lärare, filosofer, journalister, psykologer och politiker är oense om betydelserna av viktiga begrepp som: välvilja, kärlek, lycka, demokrati, egoism, gruppegoism, artighet och yttrandefrihet. För att avhjälpa sådant bör mänskligheten lära av amorism och boken Amorism. Amorism skapar tydlighet, ordning genom att skapa ny, unik, enhetlig terminologi som visar/ger de viktigaste betydelserna av samt sambanden mellan sådana begrepp; sådant prioriteras.2, 3 Tydlighet och ordning skapas även genom att avslöja och nedprioritera de många illusionerna om nämnda begrepp.2, 3 Tydlighet och ordning ökar även genom att några nya viktiga begrepp har skapats.2, 3 Amorism är bättre på sådant än andra filosofier. Amorism avslöjar även att många tror att ord är självklara och entydiga: Många tror sig alltför ofta förstå vad andra menar; men tyvärr är det inte alltid så!

När allt flera människor överger kristendom inleds en ny tid med nya värderingar, andra moralregler. Många hänsynslösa tenderar att ta ledning och driva utvecklingen snabbt mot den nya tidens samhälle. Vissa illusioner prioriteras av alltför många nuförtiden. Sådant ger sämre samhällen och lägre livskvalitet för majoriteten. Fler och fler människor känner sig nervösa och oroliga, och många lider av ensamhet. Den gängse nya tiden är alltför inskränkt till att prioritera förgängliga modetrender, utlandsresor, bilar, och ibland onödiga saker. Fler och fler människor faller offer för detta och köper mer och mer. Tendensen är att många tar lån och får bräcklig ekonomi och/eller blir mer och mer skuldsatt. Detta leder ofta till känslor av olycka och depression. Det gäller t.ex. stresskänsla, ångest, oro, depressioner och självmordstankar. (Se Hjärnkoll.se.) 
Situationen för allt flera synes allt mer hopplös!

Boken Amorism beskriver att moral och levnadsregler har funnits och finns i alla grupper av människor (och hos vissa andra varelser t.ex. levnadsregler i vargflockar). Den nya tiden prioriterar ofta tyvärr annat än det som gällde i kristna samhällen. Allt mera gäller kommersialism, egoism, gruppegoism och globalism. Sådant resulterar i onödiga konflikter mellan olika människor, olika grupper, partier, religioner, kulturer och illusioner. Resultatet blir ökad kriminalitet, och bränder som årligen blivit flera. Utanförskap och mobbing ökar, liksom olika sorters missbruk.
Boken Amorism är mycket viktig, bra och behövs. Fantastiskt är att amorism kan gillas av alla oavsett politik och andra religioner. Amorism är ett nytt paradigm för mänskligheten; som bygger på ny filosofi och total välvilja, med respekt för olikheter. Hur sådant kan vara möjligt förklaras i boken Amorism. Boken förklarar hundratals viktiga ord och begrepp, även många nya idéer och förklaringar, som för mänsklighetens filosofi framåt. Boken avslöjar många illusioner. Amorism bygger på logik; inte på förklaringar om Gud och övernaturlighet. Sådant ökar förtroendet för amorism.

Unga människor prioriterar numera ofta "tro" på och "dyrkan" av "stjärnor" inom idrott och musik, vilket visas bra av den nya filosofin amorism. Men stjärnorna och andra filosofer utbildar sällan om bestående värden och regler att följa. Stjärnorna byts inom några år. De förklarar inte vissa nödvändiga filosofiska begrepp. Stjärnorna erbjuder inte den nya filosofin som behövs, nämligen amorism (läran).

Skolor, massmedier och många föräldrar "predikar" ibland att man ska följa gällande lagar. Men antalet lagar ökar årligen och ingen känner till alla. Lagar är svårtolkade, (vilket ger arbete för tusentals jurister). Därför är det svårt att leva som lagarna föreskriver, vilket amorism betonar. Dessutom "predikas" ofta att man ska vara "juste" d.v.s. hygglig och om möjligt rättvis mot vissa andra. Men hygglig och rättvis är oprecisa/inexakta begrepp. Men gängse rekommendationer och förhållningssätten är mångfasetterade, komplicerade och svårare att ha som "kompass". De är svårare att ha som levnadsregler och att efterleva än god kristendom och andra dygder. (Se nedan.) Bibeln är otillräcklig och alltför mångtydig, i synnerhet för människor som har gängse otillräcklig filosofi.
Detta leder nu till att många människor, även ledare och ungdomar har osäker moralisk "kompass". Allt flera känner sig vilse och osäkra gällande moral, etik och livsfilosofi. Detta orsakar osäkerhet för t.ex. politiker, lärare och föräldrar, vilket skapar villrådighet för allt flera, vilket är dålig livskvalitet. Detta medför att allt flera får olyckskänslor och depressioner. Alarmerande är att den främsta orsaken till sjukskrivning numera i Sverige har blivit psykisk ohälsa1. Detta innebär t.ex. stresskänsla, ångest, oro, konflikter mellan människor, depressioner och ibland självmordstankar. (Se www.hjärnkoll.se.) Många ropar därför på ökat behov av psykologer och psykiatriker. Men de och gängse präster, andra kristna och gängse filosofer kan inte hjälpa eftersom de sedan flera år är offer för otillräcklig filosofi. Amorism är inspirerat av kristendom, men är mycket bättre och förklarar bättre.

Demokrati är ett mångtydigt begrepp och kan aldrig genomföra helt, vilket amorism avslöjar. Många har •inte ens bra förståelse för begrepp som välvilja, kärlek, lycka, politik, kultur och religion. (Se gängse läroböcker om detta och jämför med amorism och boken Amorism, som ger stort gott hopp.) Somliga psykologer, präster och filosofer och ledare är så oförstående och förvirrade att de vill avskaffa begrepp som kärlek och lycka. Se artikel på www.amorism.cc. Många tror att kärlek främst är: 1. gillande och/eller 2. sex. Freud talade om livsdrift. Men det är inte lika bra och beskrivande som det amoristiska begreppet kärleksdrift. Därför behövs amorism, vilket är ny och tillräckligt bra filosofi för att avslöja några nutida illusioner.

Men nu finns kraftfullt motmedel mot dålig filosofi och dålig livskvalitet nämligen amorism som bygger på bra och tydlig filosofi. Amorism behövs!
Och är bäst tror jag. Läs boken Amorism undertitel välvilja, kärlek, lycka så förstår du! Amorism bygger på välvilja och kärlek till andra människor. Detta kan ge harmoni och lyckokänslor för många. Amorism erbjuder "bra kompass", bra och enkla levnadsregler. Alla bör förstå grundläggande och mycket viktig skillnad mellan lagar/regler och amorism. Amorism är nämligen utbildning om frivillig välvilja, alltså erbjudande.

Lagar (och motsvarande regler) innebär istället tvång eller straff om de inte lyds.  Amorism kan mildra eller eliminera många konflikter mellan människor. och har många tydliga och bra ordförklaringar av över ett hundra ord, samt ovanligt stort och index som underlättar när du söker vissa ord och vill förstå vad de betyder.
Observera att boken Amorism innehåller ny, unik och väl genomtänkt filosofi och, nya förståelser och nya förklaringar av begrepp och ord, som ofta är tydligare och bättre än andra ordböcker och läroböcker. Notera att många ords betydelser inte är självklara och entydiga! Boken Amorism är liten som en pocketbok, och därför lätt att ta med sig t.ex. på resor.

Många människor behöver mera välvilja och kärlek! Därför behöver flera lära om amorism och helst läsa boken Amorism författad av Fredrik Vesterberg. Eftersom boken Amorism förmedlar ny, viktig och bra filosofi, viktiga dygder och förklaringar av viktiga ord borde boken finnas i skolor, på gymnasier och på högskolorna; åtminstone i skolornas bibliotek, helst även i utbildningen. Behovet är angeläget och enormt stort!

Härmed framförs en eloge till min son Fredrik som under många år arbetat uthålligt och ofta på heltid (ibland fler är tio timmar per dag) med att läsa i allehanda referenslitteratur (t.ex. Nationalencyklopedin, Nordisk Familjebok, Focus, Svenska Akademiens böcker, Encyclopædia Britannica och böcker på andra språk, inte minst engelska, tyska, latin och grekiska). Han har arbetat intelligent med att i boken Amorism beskriva det han kommit fram till efter moget ingående tänkande. Han har även upptäckt att många begrepp är beroende av varandra, alltså är i harmoni Sådant arbete är avancerad filosofi. Nämligen att betänka och beskriva vad ord egentligen betyder, och att i en bok sammanfatta dessa viktiga och unika idéer. Detta arbete har gjorts för att beskriva och lyfta fram det viktiga begreppet amorism som är ny, bättre filosofi. Allt detta för att människor ska få bättre liv och livskvalitet, genom att de ska förstå och lära känna den fantastiska filosofin som sammanfattas i boken Amorism och ordet amorism2. Arbetet gör han ideellt av välvilja till andra människor! Stöd hans arbete3. Jag och andra gör det. Mera ekonomiskt stöd skulle hjälpa mycket. Om ni ger ekonomiskt stöd för publicering så blir utgåva 2 av boken ännu bättre4. Stöd åtminstone genom att köpa boken Amorism; beställ via Beställ boken Amorism. Boken Amorism ger läsarna många viktiga kunskaper och erbjuder god livskvalitet! Mer än många andra fritidssysselsättningar.

Vänliga hälsningar

Olof Vesterberg
Professor, med dr.Referenser och utförligare kommentarer

1.   FN:s Världshälsoorganisation WHO skriver att psykisk ohälsa är ett av de största och snabbast växande problemet för hälsan i världen.

2.   Jag är imponerad av Fredriks ordförståelse, ordförklaringar, nyskapande filosofi och publikationer. De, alltså amorism är nödvändigt för att motverka rådande förvirringar, oenigheter och missbruk om många viktiga begrepp. Fredrik avskaffar inte gängse förklaringar. Han erbjuder mera och bättre kunskaper. Fredrik är mycket allmänbildad i ämnet och utbildar gärna andra. Utgåva 1 av boken Amorism har noga genomtänkt och utarbetat ovanligt omfattande detaljrikt index, som möjliggör för alla läsare att hitta ställen i boken där de kan lära mer om viktiga ord och begrepp. Stöd arbetet genom att köpa utgåva 1. Datorer, datorprogram och böcker är nödvändiga för arbetet. Fredrik och vi arbetar utan ekonomisk vinning. Ty vi är övertygade om att mänskligheten behöver amorism, som är den nya och bättre filosofin. Utgåva 2 blir ännu bättre och tydligare.

3.   Nu arbetar Fredrik med att skriva utgåva 2 av boken. Den utökas nu med ännu bättre förklaringar av hundratals viktiga ord och begrepp. Några ytterligare begrepp tillförs och förklaras. Några nya, intressanta begrepp har skapats. Utgåva 2 får utökat, och mera lättanvänt index. Utgåva 2 har många flera sidor än utgåva 1. Om ni ger ekonomiskt stöd för publicering så blir boken ännu bättre. Vi samarbetar i amoristisk anda med glädje och förtroende. Jag Olof korrekturläser och frågar Fredrik. Fredrik förklarar.

4.   Fredrik har av ekonomiska skäl varit tvungen att själv organisera och göra mycket arbete som de flest författare överlåter till specialister på bokförlag. Arbetena omfattar: layout, val av fonter, rubriker, innehållsförteckning, register, redigering och korrekturläsning. Att t.ex. lära sig välja och använda nya avancerade datorprogram bra kräver mycket tid (totalt tusentals timmar). I gengäld har han skaffat sig gedigna kunskaper som kan nyttiggöras framledes.


P.S. Tack från mig Fredrik till min far Olof Vesterberg för ditt initiativ till denna artikel! Utan ditt ekonomiska stöd och dina kommentarer hade boken inte blivit lika bra. Utgåva 2 blir ännu bättre.  Vi är övertygade om att vårt amoristiska samarbete fortsätter. 
Tack till min son Fredrik för viktiga, bra och stora bidrag till denna artikel och samarbete! Tack Fredrik för ditt uthålliga arbete för amorism!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.