Vetenskap, vetenskaplighet, politik och religion

Bättrad den 18-02-04. Denna artikel publicerades första gången i maj 2014 på www.amorism.cc. 


Vetenskap, politik, kultur och religion kan vara god kombination. Sådant samverkar mer eller mindre bra i alla samhällen

Enligt amorism är vetenskap: metod att förklara verkligheten/sanning. Och att dokumentera denna process, alltså vad som undersöks och hur det undersöks. Vetenskap är t.ex. att undersöka gamla förklaringar och att pröva dessa och att försvara eller förkasta dessa. Vetenskap kan även vara att ta fram nya förklaringar av verkligheten och att pröva dessa och försvara eller förkasta dessa. Vetenskaplighet är enligt amorism: att själv ha vetenskaplig attityd, alltså att åtminstone lyssna eller helst även läsa vad andra menar med något. Helst även att själv undersöka. Men vetenskaplighet kan även betyda andras vetenskap.
vetenskap.jpg vetenskaplighet.jpg
Vetenskap och amorism är god kombination, tror jag. Ord som vetenskap, religion, kärlek, sanning, förlåtelse är inte entydiga. Många “experter”, experter, allmänheten, lärare, ateister, teister, biskopar, journalister och andra filosofer (förutom mig) har otillräcklig förståelse för begrepp som vetenskap, religion m.fl. Jag grundade amorism® och Amoristerna, kyrkan för amorism för att gynna mänskligheten. Tror även att jag kan lära allmänheten, “experter”, experter, journalister och lärare om viktiga begrepp. Amoristerna förvaltar och sprider amorism, vilket är en idé som bygger på kärlek, sanning, förlåtelse, yttrandefrihet och vetenskap för allas bästa. Jag är mycket intresserad av vetenskap, är ingenjör, ett favoritämne är naturvetenskap. Är även filosof d.v.s. tänker/analyserar själv ord och verkligheten; och har egna idéer. Denna artikel förklarar vetenskap, religion, kultur och politik. (Den är ett utdrag ur en av mina predikningar.)

  

Om min definition av vetenskap

För att få snabb förståelse för detta kapitel så räcker det att läsa det som är överstruket med gult.
Jag menar att vetenskap är metod för skapande av kunskap/vetande. Vetenskap är inte enbart eller inte främst kunskap och vetenskapliga resultat. Vetenskap innebär att kunskap/vetande insamlas genom mätning. Mätning görs med vetenskapsmäns sinnen (och ofta även med instrument). Logik och matematik innebär teorier/axiom som används för att utföra, analysera och redovisa mätningarna. (Min definition: axiom är något som anses självklart eller förutsägelse eller förutfattad mening som inte bevisas eller inte ens kan bevisas.: “startpunkt för tänkande”.) Jag föreslår att logik och matematik kallas verktyg (intellektuella verktyg). Men logik och matematik kan i vissa fall räknas som vetenskap i avseendet att formler och idéer dokumenteras och prövas.
DSC00558 (1) Jernkontorets stora medalj med amorismVetenskap innebär att undersöka om en eller flera idéer eller befintliga vetenskapliga resultat är sanna/trovärdiga.
Min definition av vetenskap är även: Vetenskap innebär att dokumentera den/de metoder som använts för att komma fram till kunskapen. Metoder, verktyg (och resultat) som används måste vara upprepningsbara och möjliga att granska och möjliga att kritisera/falsifiera. Jag sätter resultat inom parentes eftersom i  vissa fall kan resultaten inte återupprepas även om samma metoder och verktyg används. Exempel på det är himlakroppars läge i astronomi m.m. För att något ska vara värdigt att kallas vetenskap så är det obligatoriskt att kunna redovisa de metoder och verktyg som används/använts för införskaffandet av kunskapen/vetenskapen. Egentligen måste det vara tillåtet att få kontrollera, och vid behov kunna förkasta och bejaka metoderna, verktygen och resultaten. Om sådan frihet inte finns så är det olämpligt att kalla metoderna och kunskapen för vetenskap. I sådana fall kan man inte bevisa att det är äkta vetenskap. Man kan/bör i många/vissa sådana fall kalla det för pseudo-vetenskap (pseudo-betyder oäkta eller falsk) istället för vetenskap. Politik, kultur, religioner och liknande kan hjälpa eller omöjliggöra vissa vetenskaper eller vetenskapsområden. Somliga personer och institutioner har så högt förtroende hos andra eller allmänheten att deras metoder och resultat kallas för vetenskap utan att de granskas så som jag nämnt i detta stycke. Det kan vara en fara att granskning inte utförs. Min idé är även att: tro inte alltid bör förkastas. Men all tro innebär inte vetande. Om man själv inte har utfört vetenskapen så är resultaten snarare tro än vetande. Man bör tänka på det när andra människors vetenskap granskas och vidareförs. Mycket kunskap är snarare tro än vetande.

 

Förutsättningar för vetenskap, omgivande eller hjälpande faktorer


Detta kapitel förklarar mitt begrepp förutsättningar för vetenskap eller omgivande faktorer. Vetenskap är beroende av sin omgivning. Vetenskap behöver gynnsam omgivning. Om omgivningen inte är tillräckligt gynnsam så är vetenskap omöjligt.
Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Amorism är inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Inte beroende av mirakler, konstigheter och svårligen påvisbara idéer. Jag tror att amorism är bästa grund och vägledning för bättre moral, bättre vetenskap och bättre samhälle. Därför prioriterar jag amorism framför mycket annat. Flera borde göra det! Äkta vetenskap innebär ärlighet och sanning. Jag säger det eftersom somliga fuskar inom “vetenskap”. Bildspelet här sammanfattar amorism m.m. Klicka på bilder så förstoras de.
Det som nämns i denna  av innehållet i några av mina predikningar om vetenskap och religion.
I gränsen mellan vetenskap och annat finns teorier och kunskaper som vetenskapen, alltså metoden, utforskar och bekräftar eller förkastar. Jag menar att vetenskap kan kombineras med religion och/eller annat, DSC01136.JPG I Vetenskapens hus Fredrik Vesterberg och professor matematikern Svante Linusson KTH med amorismoch att sådana kombinationer finns trots att det är andra “ämnen” och företeelser än vetenskap. God vetenskap och god religion är som en god legering. Metoderna bör egentligen vara upprepningsbara så att andra kan genomföra samma metoder och kontrollera att allt är riktigt genomfört. Vetenskap innebär även viss yttrandefrihet. Det måste vara tillåtet att redovisa teorier och vetenskapliga resultat, och även bejaka respektive förkasta teorier och vetenskapliga resultat. Politik, kultur, religioner, skolor och ekonomi kallar jag omgivande faktorer eftersom de finns i vetenskapens omgivning och påverkar vetenskapens processer och vetenskapens tillgänglighet och spridning. Omgivande faktorer kallar jag alternativt för förutsättningar för vetenskap. De kan i vissa fall främja vetenskap. Andra kan motverka vetenskap. Sådana omgivande faktorer som är nödvändiga för vetenskap kan styra vetenskap och forskning; på gott och ont. Inget är neutralt. Att förneka samband mellan vetenskap och religion och annat är naivt och fel. Om yttrandefrihet inte finns så kan vetenskap omöjliggöras. Bild visar mig med Svante Linusson professor i matematik. Jag hörde honom föreläsa om talet π i mars 2014. Det inspirerade mig att läsa några artiklar om rationella och irrationella tal m.m. Jag sammanfattade det i en undervisande dikt om matematik och läste den på olika platser för allmänheten, ungdomar m.fl. Jag arbetar ideellt (med amorism m.m.). Stöd mig ekonomiskt så får flera bättre undervisning! Tyvärr så har ett hundratal bilder försvunnit från min dator år 2013. Så jag kan inte visa vissa vissa intressanta bilder om med det och andra teman. Stöd mig ekonomiskt m.m. så blir det bättre!

DSC00761 Ånglok kosmologiska konstanten Eintstein med amorismYttrandefrihet kräver förlåtelse så att vetenskapsmän och andra människor accepterar sanna resultat istället för att hämma/motverka resultat och konkurrenter/medarbetare. Jag tror att amorism är bäst eller en av de bästa på yttrandefrihet och annat som behövs för vetenskap. Många andra ideologier/religioner/politik är inte lika bra på att främja yttrandefrihet., eller de t.o.m. har en jämförelsevis hämmade effekt på yttrandefrihet och även på vetenskap. I bild ovanför finns den s.k. fältekvationen med kosmologiska konstanten Λ, lambda. (i fysik). Den tros sedan (1990-talet) ha att göra med mörk energi och universums expansion. Jag har lag till kommentaren om amorism.

DSC00720-(1)-Dark-Matter-animation-by-Fredrik-Vesterberg-with-amorism-the-140117Vetenskap kan innebära att vetenskapsmän och andra blir arbetslösa eller förlorar ekonomiskt, materiellt eller status. Vetenskap utan förlåtelse är otrevligt och i vissa fall omöjligt. Det finns många exempel på att bristande yttrandefrihet hämmar vetenskap. Amorism har unikt måtto och trosbekännelse. Hierarkier finns även i vetenskap. Det är på gott och ont. Ryktesspridning, tidigare resultat, pengar och politik bidrar till sådana hierarkier. På gott och ont. Tyvärr så drabbas och hämmas även vetenskap av egoism och gruppegoism, i synnerhet om amorism saknas. Jag gjorde ovanstående bildspel till föredrag hos Amoristerna om mörk materia.
Många vet tyvärr inte riktigt vad de själva talar om. Jag nämner lite ur innehållet ur några av mina predikningar. För att alla som vill förstå vad jag menar så förklarar jag följande: Jag menar att (EN) RELIGION ÄR (EN)IDEOLOGI SOM PRIORITERAS FRAMFÖR ANDRA IDEOLOGIER. Religion måste inte innebära tro på gudar. Inte heller på något övernaturligt. Amorism och buddism är exempel på det. Det råder ett mycket viktigt samband mellan pengar, politik, religion, etik och annat i samhället för att vetenskap ska fungera. Sambandet är på gott och ont.

__________

Se gärna min artikel där jag hösten år 2013 frågade flera professorer i religion om de kunde förklara ordet religion. De missade det viktigaste. Sade att det var svårt. Det var i den offentliga frågestunden som min fråga ställdes, de satt på ett podium. Hade jag suttit där och om de läst denna blogg och kommit på amoristernas möten så  hade de och allmänheten fått kortare och bättre svar. Tro inte att allt är enkelt och självklart och att experter/“experter” kan allt. Välkomna till Amoristerna! Vi har nya och “nya” svar i unik kombination!
__________


 Jag menar att kärlek innebär välvilja. Även det står i amorismens trosbekännelse. Jag tillägger även att kärlek inte måste innebära gillande, inte heller sex. Jag tror att detta är ett uttalande av profetisk vikt. Jag talar inte om alla “profeter” som somliga människor och somliga religioner åsyftar. Jag talar om profeter som tål granskning. Mod, uthållighet, självförtroende, självkänsla kan vara mycket viktigt. Jantelagen kan vara förödande; övermod är inte bra; bedöm denna artikel själva. Att vara föregångare, vetenskapsman och profet är inte alltid lätt. Det finns många exempel på det. Profeter och vetenskapsmän kan lära av varandra. Jag publicerar här även mitt begrepp [no topic is an island], vilket betyder, inget ämne/vetenskapsområde är isolerat eller helt oberoende av andra ämnen/vetenskapsområden.

Ingen vetenskap är totalt fri. Alla samhällen begränsar vetenskap på olika sätt genom lagar. Därigenom kommer religioners och politiks funktion in. Amorism är troligen den religion som är den ideologi/företeelse/kultur/religion som är bäst på att försvara vetenskap. Amorismens trosbekännelse uttrycker gillande för sanning, förlåtelse och vetenskap. Dessutom, något som är viktigare än lagar, nämligen kärlek (till alla). Amorism är inte som andra religioner och politik. Amorism är nämligen kravlös. Amorism fungerar som påminnelse och inspiration om det vi tror är viktigast. Se trosbekännelse nedan. Det är illusion/vidskepelse/fel att tro att vetenskap inte behöver andra funktioner för att fungera, nämligen människor, samhällen och politik. Inom vetenskap sätts människans samarbetsförmåga på prov. Ju bättre och mera sanningsenligt och kärleksfullt och förlåtande människor samarbetar desto bättre blir vetenskapen. Jag menar därför att för att vetenskap ska fulländas så krävs samarbete (eller vanligtvis ett samhälle eller t.o.m. hela mänskligheten). Amorism är en religion som försvarar vetenskap och gynnar vetenskap och vetenskapens grundläggande förutsättningar. Amorism har en trosbekännelse om det. Amorism är dessutom medveten om att vetenskap är eller bör vara neutral. Tyvärr lägger sig politiker och andra människor ibland i alltför mycket i vetenskap. Men amorism innebär inga krav. Amorism vädjar istället om kärlekens betydelse för alla. Kärlek är en grundförutsättning för vetenskap och högre stående liv som människor och våra samhällen. Utan kärlek ingen vetenskap. Kärleken bör dessutom helst vara amoristisk tror jag, alltså kärlek till alla, eller åtminstone en kravlös påminnelse om det som kan inspirera människor, politiker, vetenskapsmän och forskare.
Om ni säger till mig att ni vill höra mera om det viktiga sambandet mellan vetenskap och religion så kan jag hålla föredrag eller predikan om det igen.


_____________________

Trosbekännelse

Från den 14-06-10. Senare variant finns. Länk till senaste trosbekännelsen.

Animerig-om-amorism-och-trosbekännelse-141015-av-Fredrik-VesterbergAmorismens grund, tro och heliga vision är att vi, vänner och alla önskar kärlek, nåd, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka. Även om visionen inte förverkligas så kan det vara gott att upplysa med denna trosbekännelse. Amorism innebär inga krav. Rättfärdighet är ärlighet, att gilla visionen och att främja dess förverkligande. Synd är oärlighet och att förkasta visionen. Amorism är heligare än egoism och gruppegoism. Kärlek innebär välvilja. Kärlek måste inte innebära gillande. Kärlek kan innebära arbete, uppoffring, gränser och krav. Yttrandefrihet, vetenskap, makt och annat kan vara viktigt och rättfärdigt. Vår gud är verkligheten. Kristus kan vara god förebild.

Bildspelet ovanför sammanfattar amorism, trosbekännelse m.m.
                       
________________________

Jämför gärna med det som stod på Wikipedia om vetenskap den 14-12-01 kl. 6:12. Då ser du varför jag skrev denna artikel. Länkar:
Svenska: Wikipedia svensk
Engelska: Wikipedia English 
             _________________________


Jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism® och Amoristerna

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs., du måste välja om du vill Publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym"; annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.