Hedendom, katolicism, Luther, Amorism

Bättrad den 17-10-24 kl. 17:43. Denna artikel publicerades första gången den 2017-10-22 kl. 13:25 på www.amorism.cc.


Innehåll
1. Hedendom respektive katolicism i Sverige
2. Lutheranism
3. Amorism.

1. Hedendom respektive katolicism

Anders Arborelius blev
kardinal år 2017.
Han är Katolska kyrkans
första svenska kardinal.
Kardinaler är påvens
närmsta medarbetare.
Men Sverige blev som sagt
kristet långt före det.
Den första kristna församlingen (som grundades på uppdrag av katolska kyrkan) grundades år 829 i Birka. Men det finns arkeologiska bevis för att några kristna fanns i Sverige tidigare. De tillhörde troligen ortodoxa kyrkor, katolska kyrkan och andra kristna religioner/varianter. Kristnandet av Sverige skedde successivt, söderifrån. Det jag här menar med "kristnande" var att den tidigare religionen s.k. hedendom förbjöds. Södra Sverige har varit så gott som helt kristen ungefär sedan 1200-talet e.Kr.; d.v.s. Sveriges ledning, kungar, domstolar. Norrland kristnades successivt och senare. Religion, politik och kultur brukar vara makthavares angelägenheter. Sådant införs främst genom makthavare. Somliga makthavare är mera liberala än andra. Det gäller förstås även hedendom och kristendom. Boken Amorism förklarar även sådant, länk: boken Amorism.

2. Lutheranism

Martin Luther var präst
och professor.
Tysken Martin Luther kritiserade katolska kyrkan. Det ledde till att den s.k. reformationen började år 1517. Under reformationen omvände sig många stater ifrån Katolska kyrkan, främst i Nordeuropa. Staterna fick därigenom lutherska eller s.k. evangeliska (reformerade eller protestantiska) kyrkor. Katolska kyrkan släppte inte frivilligt sin makt. Det förekom många strider under reformationen. Jag menar att Reformationen kan sägas ha avslutats med trettioåriga krigets slut; freden i Westfalen i Tyskland år 1648. Nu år 2017 firas femhundraårsjubileum av reformationen.

Gustav Vasa blev kung av Sverige 6 juni år 1523. Sedan dess främjade Vasa evangelisk (d.v.s. luthersk) kristendom. T.ex. redan år 1526 publicerades Nya testamentet (i Bibeln) på svenska. Under katolsk tid var endast latinsk Bibel godkänd av Katolska kyrkan (j.fr. en Bibel som citerats under Amoristernas Bibelsamtal). (Hela Bibeln, även Gamla testamentet publicerades år 1541. Det var fullbordandet av Gustav Vasas Bibel.) Sedan år 1527 är Sverige ett övervägande lutherskt land. Ty i Västerås riksdag "Reformationsriksdagen" beslutades att Sveriges kung Gustav Vasa skulle vara högste ledare för Svenska kyrkan och att reformation (d.v.s. luthersk kristendom) skulle främjas. Grunden till det nutida samfundet Svenska kyrkan var då fullbordad. År 1593 befästes att Svenska kyrkan är en s.k. evangelisk-luthersk kyrka av den Augsburgska bekännelsen. Därigenom fick annan religion inte utövas i Sverige förrän i slutet av 1700-talet, då t.ex. judendom tilläts; men det var i mycket begränsad form och de måste lyda Svenska kyrkan i vissa avseenden. (Katolicism blev åter tillåten 
på 1800-talet, men endast i begränsad form.) Sedan år 1951 måste svenska medborgare inte vara medlemmar i Svenska kyrkan. År 2000 skiljdes Svenska kyrkan från Staten. Men ca 70 % av Sveriges befolkning är alltjämt medlemmar i Svenska kyrkan. Nuförtiden har Svenska kyrkan delvis frångått lutherska läran och blivit mera liberal.

3. Amorism

Vi amorister tror att amorism har skapat
och förklarar många filosofiska och
kyrkliga begrepp bättre än andra filosofer,
kyrkor och samfund. Jag Fredrik artikelns
författare står framför Sveriges riksdagshus
på denna bild.
År 2012 grundades samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Tack vare vissa filosofer, Jesus, Luther, vissa av Sveriges kungar, vissa politiker och svenska folket var det tillåtet att grunda Amoristerna. Amoristerna är ett godkänt och registrerat trossamfund. Amoristerna grundades för att vi grundare tror att världen och kyrkorna behöver bättre filosofi för att kunna bemöta befogad kritik. Men amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism bygger inte på tro på Gud, Bibeln och Kristus. Men amorism är öppen för viss sådan tro; referenser: Trosbekännelsen; trosbekännelsen förklaras i boken Amorism. Lär dig den verkliga betydelsen av begreppet kyrka: Länk: Kyrka.
Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 

Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.